Michael Feier M&A tanácsadó beszélgetése egy vállalkozóval

Sikeres M&A tanác­sa­dás: Hogyan profi­tál­hat szakértelmünkből?

A KERN szakem­be­rei a kkv-k fúziói­val és felvá­sár­lá­sai­val (vállala­tok adás-vétele) foglal­ko­zó egyik vezető tanác­sa­dó cégként 2004 óta ötvözik az ipará­gi ismere­te­ket a straté­giai tanác­sa­dá­si szakérte­lem­mel, hogy végig­kí­sérjék a vállala­to­kat a komplex tranzak­ciós folyamatokon.

Tapasz­tala­tunk és elköte­lezett­sé­günk tükrö­ző­dik külde­tés­ny­ilat­ko­za­tunk­ban, és lehető­vé teszi számun­kra, hogy telje­sít­sük az Ön Haték­o­ny M&A célpon­tok a címre. megvaló­sí­ta­ni. Egyedülál­ló az iparág­unk­ban, mi adunk Önnek egy M&Garan­cia. Ha a várako­zá­sok­kal ellen­tét­ben a tranzak­ció 24 hónapon belül nem jár siker­rel, akkor Ön Telje­sen bizto­sí­tott. Ez hangs­ú­ly­oz­za a tanác­sa­dói szolgál­ta­tá­saink minősé­gé­be és sikeré­be vetett bizal­mun­kat. Kocká­zat nélkül ügyfel­eink számára.

Mi az M&A? Egyértel­mű meghatározás

A fúziók és felvá­sár­lá­sok (M&A) a követ­ke­zőket foglal­ják maguk­ban nagyszá­mú vállala­ti tranzak­cióA “carve-out” kifeje­zés olyan tranzak­ció­kra utal, amely­ek során vállala­to­kat egyesí­te­nek, eladnak vagy felvá­sá­rol­nak. Ez a kifeje­zés kiter­jed az olyan speciá­lis ügyletek­re is, mint a tevéke­ny­ségek átruhá­zá­sa, a kiválás vagy a kiválás, amely­nek során a válla­lat egyes részei önállóan folytatódnak.

Bár az M&A-tranzakciók sikeres végre­haj­tá­sá­hoz nem szüksé­ges törvé­ny­ileg tanác­sa­dás, a tranzak­ció külön­bö­ző fázisaiban általá­nos gyakor­lat a szako­sodott szakértők, például ügyvé­dek, adótanác­sa­dók és könyv­vi­zsgá­lók igény­be­vé­te­le. Emellett az M&A-tanácsadók mélyre­ha­tó tranzak­ciós tapasz­tala­ta­ik­kal nélkülöz­hetet­len támoga­tást nyújtanak a terve­zés és a végre­haj­tás során, hogy bizto­sítsák a vállala­ti átala­kulás sikerét.

Az M&A tanác­sa­dás átfogó útmutatója

Az útmuta­tó!

Az M&A tanác­sa­dó cég szere­pe a követ­ke­ző, A tranzak­ciós folyamat minden fázisá­ban a címre. ólom ? a szemé­ly­re szabott straté­gia kidol­go­zá­sá­tól a sikeres szerző­dés­kö­té­sig és azon túl. A vállalat­fin­an­szí­ro­zá­si szakértő által végzett értékelés holisz­ti­ku­san egészí­ti ki a folyama­tot, hogy mind a vevők, mind az eladók számá­ra pontos érték­bec­s­lést és straté­giai ajánlá­so­kat nyújt­son az M&A tranzak­ciók­kal összefüggésben.

Még a tranzak­ció befeje­zé­se után is értékes partne­re marad a tanác­sa­dó­ja, aki segít az átmene­ti problé­mák kezelé­sé­ben és a zökkenő­men­tes integrá­ció biztosításában.A követ­ke­ző ábrán egy M&A folyama­tok.

Folyamatgrafika az M&A folyamathoz

1. az Ön sikerét szolgá­ló M&A stratégia

A sikeres M&A straté­gia az időzí­tés, az eladás motivá­ció­já­nak és az érzéke­ny kérdé­sek mély megérté­sén alapul. Mi feltess­zük a megfelelő kérdé­se­ket, például: Melyik ponton kell egy Vállalat­vá­sár­lás vagy eladás­ra kerül sor? Mik az okai egy válla­lat eladá­sá­nak? stb.

Célzott megbes­zé­lé­sek és kérdé­sek révén olyan straté­giá­kat dolgo­zunk ki, amely­ek megalapoz­zák a tranzak­ció minden érintett fél számá­ra pozitív élményét.

2 Az M&A folyamat: lépés­ről lépésre

Egy M&Egy folyamat különös figyel­met kell fordí­ta­ni erre a 4 lépésre.

  1. Üzleti értékelés: Minden lépés aprólé­kos gondos­ság­gal kezdő­dik, hogy megte­remt­sük a siker alapjait.
  2. Szándé­kny­ilat­ko­zat (szándé­kny­ilat­ko­zat): Egy kriti­kus, gyakran figyel­men kívül hagyott lépés, amely megerő­sí­ti a kölcsönös elkötelezettséget.
  3. Due DiligenceA vevő által a válla­lat minden szempontjá­nak átfogó vizsgá­la­ta, hogy megalapo­zott tárgyalá­si alapot teremtsen.
  4. Szerző­dés aláírá­sa és átadá­saA befeje­zést követően gondo­san megter­ve­zett átadás-átvétel követ­ke­zik, amely megalapoz­za a jövőbe­li sikereket.
Kép a cégérték-kalkulátorhoz vezető linkkel

Ágazat­kö­zi szakérte­lem az M&A területén

M&A tanácsadási szolgáltatás áttekintése KERN

A fúziók és felvá­sár­lá­sok terüle­tén szerzett több évtize­des tapasz­tala­tunk átfogó szakértel­met bizto­sít az ipará­gak széles skálá­ján. Csapa­tunk sikere­sen nyújtott tanác­sa­dást olyan ágaza­tok­ban, mint az autói­par, építői­par, ipar, szolgál­ta­tá­sok, elektro­ni­ka, kiske­res­ke­de­lem, egészsé­gü­gy, média, technoló­gia, szállí­tás és logisztika.

Tapasz­tala­taink sokszí­nű­sé­ge lehető­vé teszi, hogy szemé­ly­re szabott megol­dá­so­kat kínál­junk, amely­ek kifeje­zet­ten az egyes ipará­gak kihívá­sai­hoz és lehető­sé­gei­hez igazod­nak. Megért­jük, hogy minden tranzak­ció egyedi, ezért innova­tív straté­giá­kat és világos meglá­tá­so­kat nyújtunk, hogy bizto­sít­suk az Ön M&A tevéke­ny­sé­geinek sikerét.

A magán­tőke egyre fontosabb szere­pet játszik az M&A tranzak­ciók­ban, mivel tőkét és straté­giai támoga­tást nyújt a vállala­tok növeke­dé­sé­hez. Ha mélyebb betek­in­tést szeret­ne nyerni a magán­tőke és az M&A közöt­ti kapcso­lat­ba, kérjük, olvas­sa el a témával foglal­ko­zó blogbejegyzésünket.

Magán­tőke-befek­te­té­sek - Olvas­sa el mostAz ügyfel­eink vissza­jel­zés­ei tanúsít­ják hozzá­értő és célzott tanác­sa­dá­sun­kat. A közel két évtize­de az M&A tranzak­ciók élvon­alá­ban nem csak szakértel­met kínálunk, hanem egy bizonyí­tot­tan sikeres modellt is, amely a bizal­mon, az átlát­ha­tósá­gon és a kiemel­ke­dő eredmé­ny­e­ken alapul.

Miért a KERN legyen az Ön első számú válasz­tá­sa a kkv szektor­ban az M&A ügyekben?

Az összeol­va­dá­si és felvá­sár­lá­si tranzak­ciók nem csak a nagyvállala­tok számá­ra fonto­sak. A is. A közepes méretű vállala­to­knak ugyana­zok­kal a kihívá­sok­kal és lehető­sé­gek­kel kell szembenéz­ni­ükamely­ek nélkülöz­hetet­len­né teszik a szakértői tanácsadást.

  • Eladók számá­ra megkö­ze­lí­té­sünk célja, hogy zökkenő­men­tes tranzak­ciót bizto­síts­unk, és olyan tisztes­sé­ges eladá­si árat érjünk el, amely tükrö­zi vállal­ko­zá­sa valódi értékét.
  • Vevők számá­ra részle­tes betek­in­tést nyújtunk a célválla­lat pénzü­gyi, működé­si és straté­giai szempontja­i­ba, hogy megalapo­zott döntést és tisztes­sé­ges árkép­zést tegyünk lehetővé.
  • Csalá­di vállal­ko­zá­sok számá­ra megért­jük, hogy az érzel­mi értékek ugyano­ly­an fonto­sak, mint az anyagi­ak. Tanác­sa­dá­sunk figyel­em­be veszi mind ezen értékek megőr­zé­sét, mind a sikeres jövő bizto­sí­tá­sát. Vállala­ti utódlás.
  • A spin-offok eseté­ben straté­giai tanác­sa­dás­sal és opera­tív támoga­tás­sal támogat­juk a függet­len egységek létre­hozá­sát, hogy az átmenet minden érintett fél számá­ra a lehető legzök­kenő­men­te­sebb legyen.

A KERN megérti a közép­váll­al­ko­zá­sok egyedi igény­eit, és olyan szemé­ly­re szabott straté­giá­kat dolgoz ki, amely­ek figyel­em­be veszik az M&A tranzak­ciók össze­tett­sé­gét, és támogat­ják ügyfel­eink egyedi célkitűzéseit.

Az M&Vezeté­si tanácsadás

A sikeres M&A-tranzakció nemcsak a szakmai szakértel­men alapul, hanem a bizal­mi kapcso­la­tok kiépí­té­sé­nek képes­sé­gén is. 2004-es alapí­tá­sunk óta nem csak szakmaiság­unk­kal, integri­tá­sunk­kal és megbíz­ha­tóság­unk­kal, hanem a fenntart­ha­tó siker iránti elköte­lezett­sé­günk­kel, valami­nt tudásunk és módszer­eink folyama­tos fejlesz­té­sé­vel is lenyűgöztünk.

Külde­tés­ny­ilat­ko­za­tunk hangs­ú­ly­oz­za elköte­lezett­sé­gün­ket az iránt, hogy valódi értéket teremt­sünk ügyfel­eink számá­ra - tiszte­let, megbec­sülés és olyan megol­dá­sok kidol­go­zá­sa révén, amely­ek nemcsak rövid távú célokat érnek el, hanem hosszú távú sikert is bizto­sí­tanak. Ez a megkö­ze­lí­tés segített minket abban, hogy tartós partner­sé­ge­ket építsünk ki, és az M&A-tanácsadás minden terüle­tén megbíz­ha­tó tanác­sa­dóként ismer­je­nek el bennünket.

Mire figyel­jünk a profess­zioná­lis M&A tanác­sa­dás kiválasztásakor?

Infografika A jó hírű M&A-tanácsadók felismerése

Ha tanác­sot akarsz adni, tapasz­tala­tot kell felmu­tat­nod. Egy megbíz­ha­tó M&A-tanácsadó cégnek komoly tapasz­talat­tal kell tudnia szolgál­ni, és ezt meggyő­ző referen­ciák­kal kell bizonyí­ta­nia. A megfelelő jóváha­gyá­si pecsé­tek biztonsá­got és bizal­mat is terem­te­nek..

M&A tanác­sa­dóként olyan szövet­ségek tagjai vagyunk, mint például a BDU ? Német Vezeté­si Tanác­sa­dók Szövet­sé­gi Szövet­sé­ge. Továb­bi infor­má­ció­kat kaphat itt.

Siker­tör­té­ne­tek M&A projektjeinkből

A profess­zioná­lis M&A tranzak­ciók­hoz nyújtott szolgál­ta­tá­sain­kat elége­dett ügyfel­eink is közvetítik.

Esettanulmány cégértékesítés hms sonosystems

A hms sonosys­tems GmbH olyan eladást akart, amely megőr­zi a munka­he­ly­e­ket és a hosszú távú ügyfél­kapc­so­la­to­kat. A KERN kísér­te ezt a folyama­tot, és bizto­sí­tot­ta a Az életmű folyta­tá­sa.

Rehfuß úr már a kezde­tek­től fogva nagyon profi és előrelá­tó módon vezetett végig a folyama­ton. Szeret­ném kiemel­ni a nagy tapasz­tala­tot és a techni­k­ai szakértel­met ebben az össze­füg­gés­ben. Rehfuß úr a cégát­vé­tel minden szaka­s­zá­ban szaks­zerűen és szakmai­lag felkés­zül­ten támoga­tott minket. A tanác­sa­dás és a támoga­tás fontos volt, és minden szempontból segített minket ebben a nagyon össze­tett témában.”

Martin Nicho­las Smith úr, ügyve­ze­tő igazgató

Tudjon meg többet.

A vállala­tot egy szabá­ly­o­zott utódlá­si terv részeként akarták eladni. Különö­sen fontos volt olyan befek­te­tőt talál­ni, aki a válla­lat egészét megőr­zi, a növeke­dé­si pályán elkísé­ri, és szakmai támoga­tás­sal segíti a szerve­zet és a teleph­e­ly továb­bi fejlesz­té­sét és bővítését.

Nagyon elége­dett vagyok a tranzak­ció kimenet­elé­vel. Örülök, hogy a Premi­um Equity szemé­lyé­ben olyan befek­te­tőt talál­tunk, aki felis­mer­te a vállalat­ban rejlő lehető­sé­ge­ket, és kész a FREQCON növeke­dé­sét és továb­bi fejlő­dé­sét know-how-val és tőkével kísérni és támogat­ni. A munkaerő és a teleph­e­ly megtar­tá­sa és bővíté­se nagyon fontos számom­ra, és örülök, hogy együtt fogjuk megten­ni a követ­ke­ző lépést a válla­lat fejlő­dé­sé­ben. A KERN (Greve/Bergmann úr) szakmai támoga­tá­sa, tanác­sai és útmuta­tá­sa nélkül ez az eredmé­ny nem lett volna lehetsé­ges. A teljes folyamat során mindig úgy éreztem, hogy jó kezek­ben vagyok, és mindig az volt az érzésem, hogy egy kiváló tanác­sa­dói csapat áll mellet­tem, még a kriti­kus helyze­tek­ben is. Szeret­nék köszö­ne­tet monda­ni a két úrnak a közösen eltölt­ött időért és az ügylet sikeres és gyors lezárásáért.

Norbert Hennchen úr, ügyve­ze­tő igazgató

Tudjon meg többet.

Esettanulmány cégeladás Freqcon
Esettanulmány: a Café Kraft Boulderhalle vállalat eladása

A Café Kraft az első bould­er­te­rem Nürnberg­ben és a második bould­er­te­rem Németor­szág­ban. A Café Kraft­ban az ügyfele­ket egy egyedülál­ló sport- és szaba­di­dős világ várja, amely ötvözi a bould­e­re­zést, a nappa­li légkört & egyedi rendez­vé­ny­he­ly­szín.
A KERN felada­ta itt az volt, hogy bizto­sít­sa a válla­lat utódlá­sát és így a helyszínt is, ugyan­ak­kor bizto­sít­sa, hogy minden alkal­ma­zott­nak legyen jövője, és a vásár­ló­knak továb­bra is legyen egy vonzó bould­erc­sar­nok a régióban.

Nagyon örülök, hogy a KERN és Wolfgang Bürger szemé­lyé­ben volt egy jó sparring­part­ne­rem, aki átsegí­tett az értéke­sí­té­si folyamat minden hullám­völ­gyén, és hogy mindig volt mellet­tem egy partner, akihez fordul­hat­tam, és aki tudott segíte­ni.” “Minden eladónak erősen ajánlom, hogy keres­sen szakmai támogatást.”

Reto Faulen­bach úr, ügyve­ze­tő igazgató

Tudjon meg többet.

A követ­ke­ző lépés a sikeres M&A projekt felé

Az M&A-projektek sikeres megvaló­sí­tá­sá­hoz alapos, mélyre­ha­tó piaci ismere­te­ken és bizonyí­tott tapasz­tala­to­kon alapuló tanác­sa­dás­ra van szükség. A KERN bizonyí­tott szakértők­ből álló csapa­tá­val támogat­ja Önt, akiket sokéves gyakor­la­ti tapasz­ta­lat és folyama­to­san pozitív ügyfél-vissza­jel­zé­sek jelle­mez­nek. Egyedülál­ló siker­ga­ran­ciánk bizonyít­ja elköte­lezett­sé­gün­ket és szakértel­mün­ket az M&A szegmensben.

Ha megbíz­ha­tó partner­re van szüksé­ge ahhoz, hogy vállal­ko­zá­sát végig­ve­zes­se az M&A folyama­ton, mi megad­juk Önnek a szüksé­ges támoga­tást és tanác­sot. Vegye fel velünk a kapcso­la­tot, hogy részle­tes betek­in­tést nyerjen a megkö­ze­lí­té­sünk­be, és megbes­zél­jük, hogyan tudnánk megfelel­ni az Ön egyedi igény­ei­nek. Együtt kidol­go­zunk egy megbíz­ha­tó elemzé­se­ken alapuló, szemé­ly­re szabott straté­giát, hogy bizto­sít­suk az Ön M&A sikerét.

Kezdje meg a párbes­zé­det a KERN-nel még ma, és teremt­se meg a sikeres M&A tranzak­ció alapjait.

M&A ingyenes kezdeti konzultáció
Vagy beszél­jen egy KERN szakértő­vel az Ön közelében!