The Entrepreneurial Trust 08.2021 - Przedsiębiorcze DNA: wrodzone czy ewoluujące?

The Entre­pre­neu­ri­al Trust 08.2021: Przedsię­bi­or­c­ze DNA - wrodzo­ne czy możli­we do wykształcenia?

W jaki sposób rodzice - i dorosłe dzieci - decydu­ją o tym, kiedy sukces­ja w firmie rodzin­nej jest na porząd­ku dzien­nym? Kto jest odpowied­ni, a kto nie? Obiek­tyw­na anali­za i wynika­ją­cy z niej rozwój poten­c­jału wspie­ra­ją proces sukces­ji i zapobie­ga­ją błędnym decyzjom. 

Kliknij tutaj, aby przec­zy­tać cały artykuł

Tekst: Nils Koerber

O Autor­ze