Skrzydełka z kurczaka na talerzu z kwaśną śmietaną

Klink Betrie­be GmbH & Co. KG / Sprze­daż przedsiębiorstwa


Sprzedaż przez firmę systemu franczyzowego gastronomia

O firmie 

Od momen­tu założe­nia ponad 25 lat temu, firma rodzinna zdoby­ła dosko­n­ałą reput­ac­ję jako profes­jo­nal­ny franc­zyzo­bior­ca działa­jącej na skalę między­n­a­ro­do­wą sieci gastro­no­mic­z­nej “Kentu­cky Fried Chicken” (powszech­nie znanej również jako “KFC”). W dwóch lukra­tywnych lokali­zac­jach przy ruchli­wej autostrad­zie A9, w Ingol­stadt i w Schwei­ten­kir­chen w Bawarii, dosko­n­ałe części kurcza­ka są przygo­to­wy­wa­ne i sprze­da­wa­ne zgodnie z recep­turą Colonela Sandersa.

Zadanie 

KERN towar­zyszył temu proce­so­wi od przygo­to­wa­nia sprze­daży, poprzez poszu­ki­wa­nie kandy­da­tów do zakupu, aż po negoc­ja­c­je sprze­dażo­we.
Zadanie rozpo­c­zęło się od przygo­to­wa­nia sprze­daży, poprzez poszu­ki­wa­nie kandy­da­tów do zakupu i ich selek­c­ję, wspar­cie w negoc­ja­c­jach sprze­dażo­wych, aż do pomyśl­n­ego zawar­cia umowy kupna-sprze­daży.
Przedsię­bi­or­cy szcze­gól­nie zależało na konty­nu­ac­ji dzieła swojego życia, a przede wszyst­kim na zabez­piec­ze­niu miejsc pracy dla swoich długo­let­nich pracow­ni­ków.
Po inten­sywnym proce­sie monito­rin­gu z udziałem krajo­wego i między­n­a­ro­do­wego aktyw­n­ego nabyw­cy, projekt został pomyśl­nie zrealizowa­ny w ciągu 16 miesięcy.

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Co klient mówi o projekcie

Pani Iris Geiger-Klink, dyrek­tor zarządzający:

?“Pan Rehfuß popro­wad­ził mnie przez cały proces od samego począt­ku w sposób bardzo profes­jo­nal­ny i perspektywiczny.

W tym kontekście chciał­bym podkreś­lić bogact­wo doświad­c­zeń, wiedzę technicz­ną i osobis­te zaangażo­wa­nie. Pan Rehfuß wspierał mnie kompe­tent­nie i profes­jo­nal­nie na każdym etapie przejęcia firmy. Nawet trudne etapy zostały pomyśl­nie i szybko pokonane. 


Zawsze byłem aktyw­nie infor­mo­wa­ny i zawsze mogłem liczyć na rozwią­za­nie przez Pana Rehfußa, nawet w trudnych sytuac­jach negocjacyjnych. 

Porady i wspar­cie były ważne i pomogły mi we wszyst­kich aspektach tej bardzo złożo­nej kwestii. 


Dlate­go chciał­bym udziel­ić mojej bezwa­r­un­kowej rekomen­d­ac­ji. Z przyjem­nością powtór­zę współpracę!”


O kupują­cym

W dniu 01.07.2021 r. spółka EG Deutsch­land K-Holding GmbH z Hambur­ga przejęła obie lokali­zac­je w ramach transak­c­ji asset deal.

Był to kolej­ny udany krok w strate­gii rozwo­ju firmy ECHO Tankstel­len GmbH w połud­nio­wych Niemczech.