Sprze­daż firmy: wszyst­ko, co musisz wiedzieć o sprze­daży pracy swojego życia

KERN M&A Erfolgsgarantie

Sprze­daż firmy w 10 krokach [Wideo]

Czy chcesz uniknąć kosztownych błędów przy sprze­daży swojej firmy? KERN wspie­ra Cię sprawd­zonym w prakty­ce Proces M&A od ukier­un­kowa­n­ego poszu­ki­wa­nia nabyw­cy do bezpiecz­n­ego zawar­cia umowy w drodze do nowego, beztros­kie­go finan­so­wo życia. W ten sposób sprze­daż firmy (M&A) staje się Twoim najwięks­zym sukcesem.

Rozpo­cz­nij wideo

Na począt­ku próbo­wa­liś­my zrobić to sami, ale nie docen­i­liś­my tego”.

Dowiedz się, jak udana sprze­daż firmy Acoustic­pearls umożli­wiła jej założy­cie­lom stwor­ze­nie zupeł­nie nowego modelu życia i reali­zac­ję ich marzeń.

Rozpo­cz­nij histo­rię klienta

Trwały sukces ma również swoje korze­nie w najwyżs­zej klasy doradztwie”.

Były prezy­dent Niemiec Chris­ti­an Wulff gratu­lu­je firmie KERN po raz kolej­ny tytułu TOP Consultant.

Rozpo­cz­nij wideo z byłym prezy­den­tem federal­nym Wulffem

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Jak sukces­ja bizne­so­wa staje się sukce­sem
będzie. Przewod­nik eksper­cki dla
Firma rodzinna.

Skoncen­tro­wa­na wiedza i kompakto­we infor­mac­je, w tym lista kontrol­na sprze­daży firmy. 25 dorad­ców ds. fuzji i przejęć z KERN Polska zebra­ło najważ­nie­js­ze infor­mac­je dla udanej sprze­daży. Proce­du­ra sprze­daży przedsię­bi­orst­wa podsu­mo­wał. NOWOŚĆ: Przewod­nik zawie­ra teraz dodatek w posta­ci obszer­nej listy kontrol­nej sprze­daży przedsiębiorstwa

Doradzt­wo przy sprze­daży firmy: Sprawd­zo­ny proces fuzji i przejęć od KERN. Uzyskaj wolność w nowej przyszłości już teraz.

1

Sprawd­ze­nie kondy­c­ji i zwiększe­nie wartości

Na podsta­wie listy kontrol­nej sprze­daży przedsię­bi­orst­wa wstęp­ne zbada­nie możli­wości sprze­daży i wyceny zgodnie z uznany­mi proce­du­ra­mi, a także okreś­loną strate­gią sprze­daży (np. proce­du­ra przetargowa).

Dowiedz się więcej

2

Unter­neh­mens­be­wer­tung  nach verschie­de­nen Verfahren

Stwor­ze­nie efektyw­n­ego Exposé dotyc­zące­go sprze­daży firmy (Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne) oraz anoni­mo­wy krótki profil, który będzie skiero­wa­ny do poten­c­jal­nych nabyw­ców. Ponie­waż pierw­s­ze wraże­nie jest decydujące.

Dowiedz się więcej

3

Verkaufs­pro­zess und Unter­nehmens­verkauf - Exposé

Identy­fi­ka­c­ja, koordy­nac­ja i kontakt z poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi, jak również ukier­un­kowa­ne poszu­ki­wa­nia na najlepszej giełd­zie sprze­daży przedsię­bi­orstw.

Dowiedz się więcej

4

Kto jest najleps­zym nabyw­cą dla Twojej firmy?

Anali­za odpowied­nich ofert i negoc­ja­c­je z możli­wie najleps­zymi poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi aż do zawar­cia umowy przedw­stęp­nej (list intencyjny).


Dowiedz się więcej

5

List inten­cy­j­ny (LoI) lub oświad­c­ze­nie woli

Przepro­wad­ze­nie due diligence przez kupujące­go, negoc­ja­c­je i zawar­cie umowy kupna-sprze­daży.


Dowiedz się więcej

6

Durch­füh­rung einer Due Dilli­gence Prüfung

Dalsze działa­nia po przejęciu firmy, takie jak integrac­ja zespołów, synchro­ni­zac­ja modeli itp.


Dowiedz się więcej

7

Kaufver­trag und das Finale im Firmenverkauf

Anali­za odpowied­nich ofert i negoc­ja­c­je z możli­wie najleps­zymi poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi aż do zawar­cia umowy przedw­stęp­nej (list intencyjny).


Dowiedz się więcej

8

Integrac­ja po fuzji

Przepro­wad­ze­nie due diligence przez kupujące­go, negoc­ja­c­je i zawar­cie umowy kupna-sprze­daży.


Dowiedz się więcej

Was ist Ihr Lebens­werk heute bei einem Verkauf wert?

Jetzt Unter­neh­mens­wert-Berech­nung GRATIS starten 

Referen­c­je i świadect­wa z dzied­zi­ny sprze­daży w firmie

Projekt obejmo­wał przygo­to­wa­nie sprze­daży, wycenę przedsię­bi­orst­wa, poszu­ki­wa­nie poten­c­jal­nych nabyw­ców oraz organi­zac­ję i modero­wa­nie całego proce­su sprze­daży aż do ostatecz­n­ego sporząd­ze­nia umowy.

Projekt fuzji i przejęć, nagrod­zo­ny przez Wirtschafts­wo­che, został pomyśl­nie zrealizowa­ny w czasie króts­zym niż 11 miesięcy. 

Firma zajmu­ją­ca się budową maszyn została sprze­da­na z sukce­sem w ciągu 15 miesię­cy. Projekt obejmo­wał komplet­ny proces sprzedaży.

Znani z licznych publikacji

Podsta­wo­we infor­mac­je na temat sprze­daży firm z sekto­ra MSP

Wielu przedsię­bi­or­ców zadaje sobie pytanie, czy i kiedy powin­ni sprze­dać swój dorobek życia, czy też nie. Szcze­gól­nie w czasach pande­mii i zmian polity­cz­nych na świecie. Decyz­ja jest często trudna, ponie­waż trzeba wziąć pod uwagę wiele czynni­ków. Z poniżs­ze­go przewod­ni­ka dowiesz się, jakie są podsta­wo­we infor­mac­je na temat sprze­daży firmy w sektor­ze MŚP i jakie kwestie należy wziąć pod uwagę.

Sytuac­ja rynkowa w Niemczech

Faza niskich stóp procen­to­wych sprawiła, że coraz więcej inwest­orów poszu­ku­je lukra­tywnych możli­wości inwes­ty­cy­jnych. W ostat­nich latach niemiecki rynek sprze­daży dla firm stale się rozwi­ja. Więks­zość sprze­daży firmy dotyc­zyła sekto­ra przemysło­wego i handlo­wego. Eksper­ci zakła­da­ją, że ta tenden­c­ja będzie się utrzy­my­wać w najbliżs­zych latach.

Koncep­c­ja Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa jest “nagłów­kiem” tematu sukces­ji w świecie niemieck­oję­zy­cz­nym. Pod tym pojęciem rozumie się sprze­daż firmy, zmianę pokolenio­wą w rodzi­nie, a także zakup firmy. Ważne jest, aby wyjaś­nić tę kwestię w kontekście treści dotyc­zą­cych użycia języka we wspól­nej wymianie.


Proces sprze­daży firmy

Po podjęciu decyz­ji o sprze­daży firmy ważne jest dokład­ne zapla­no­wa­nie proce­su sprze­daży. W kolejnych rozdziałach przyjr­zy­my się bliżej typowemu proce­so­wi sprze­daży przedsiębiorstwa.

Wskazów­ka dotyc­zą­ca czasu trwania: Jeśli przygo­to­wa­nia do sprze­daży firmy, takie jak wycena, przygo­to­wa­nie tease­ra i exposé, zostaną przepro­wad­zo­ne szybko, cała transak­c­ja może zostać sfina­lizowa­na w ciągu 6-8 miesięcy.

Wartość standardo­wa dla typowego Proce­du­ra sprze­daży przedsię­bi­orst­wa naszych zleceń sprze­daży wynosi od 1 roku do 1,5 roku.

Istnie­ją też wyjąt­ki, które mogą trwać od 2 do 3 lat i ze wzglę­du na specy­ficz­ne cechy potrze­bu­ją więcej czasu na sprze­daż firmy.

A czasa­mi nawet sama faza “wypuszc­ze­nia” przez przeka­zu­jące­go wymaga pewnego czasu i dłużs­zej reali­zac­ji. Poleca­my w tym zakre­sie ekscy­tu­jącą książkę założy­cie­la firmy KERN, Nilsa Koerbera:

Rozpo­cz­nij przygo­to­wa­nia z odpowied­nim wyprzedzeniem

Nigdy nie jest za wcześ­nie na rozpo­c­zęcie przygo­to­wań do sprze­daży firmy. Im wcześ­niej zaczniesz, tym lepiej możesz przygo­to­wać firmę do sprze­daży. Jedną z najważ­nie­js­zych rzeczy, jakie można zrobić, kierując działa­nia na Sprze­daj firmę należy jak najwc­ześ­niej skontakt­ować się z doświad­c­z­onym dorad­cą bizne­so­wym. Taki dorad­ca może pomóc w okreś­le­niu możli­wej ceny za firmę i opraco­wa­niu najlepszej strate­gii sprze­daży. Czasa­mi może to być również począ­tek trwałe­go wzros­tu wartości (np. skalowa­nie modelu bizne­so­wego), a na to firma potrze­bu­je czasu.

Powód sprze­daży i strate­gia fuzji i przejęć

Istnie­je wiele powodów, dla których warto sprze­dać firmę. Być może osiągnąłeś pewien etap w swoim życiu, w którym chcesz przejść na emery­turę. Być może masz proble­my finan­so­we, zdrowie nie pozwa­la na dalszą pracę lub chcesz się wycofać z nieszc­zęś­li­wego bizne­su. A może po prostu widzi­sz świet­ną okazję do sprze­daży firmy za dobrą cenę.

Ważne jest, aby podjąć świadomą decyz­ję o sprzedaży.

Odpowied­nia strate­gia fuzji i przejęć (sprze­daż do MBI = Manage­ment Buy In / MBO = Wykup menedżer­ski) Wykup menedżer­ski,  Strate­gen oder Finanz­in­ves­tor) ist zudem ein wesent­li­cher Bestand­teil des Unter­neh­mens­ver­kaufs. Diese Strate­gie beinhal­tet die Planung, die Selek­ti­on der Zielgrup­pe und die Durch­füh­rung eines Verkaufs an einen Käufer, der das Unter­neh­men übernimmt und weiter­führt. Die M&A Strate­gie ist eine wichti­ge Kompo­nen­te für den erfolg­rei­chen Verkauf Ihres Unter­neh­mens und sollte sorgfäl­tig geplant werden.

Zmiana pokolenio­wa to delikat­ny temat, który wymaga wiele taktu. Jeśli zdecy­du­jesz się przeka­zać firmę człon­kowi rodzi­ny, musisz się upewnić, że wszyscy zainte­re­so­wa­ni grają z karta­mi wyłoż­ony­mi na stół. Ważne jest, aby oczeki­wa­nia wszyst­kich uczest­ni­ków były jasno okreś­lo­ne, tak aby nie było niepo­ro­zu­mień. Po dokona­niu podziału ról i jasnym okreś­le­niu obowiąz­ków przejście pokolenio­we może przebie­gać bezproblemowo.

Może być wskaza­ne, aby zainte­re­so­wa­ne osoby wzięły udział w specjal­nym semina­ri­um, aby uzyskać jasność co do własnych potrzeb i możli­wości na przyszłość:

Wcześ­niej dokład­nie poinfor­muj się o wszyst­kich Proces M&A.  Je besser die Vorbe­rei­tung ist, desto erfolg­rei­cher wird auch der Unternehmensverkauf.

Co sprawia, że sprze­daż w firmie nie przyno­si oczeki­wanych rezultatów?

Sprze­daż firmy może zakońc­zyć się niepo­wod­ze­niem z wielu powodów. Najczęst­sze przyc­zy­ny to:

 1. Wartości firmy nie zostały prawi­dło­wo oszacowane.
 2. Proces sprze­daży nie został przepro­wad­zo­ny prawidłowo.
 3. Oczeki­wa­nia sprze­da­ją­cych lub kupują­cych były zbyt wysokie.
 4. Nie ma strate­gii na przyszłość dla tego modelu biznesowego.
 5. Nabyw­ca nie chciał podjąć ryzyka związa­n­ego z przenie­si­e­niem własności przedsiębiorstwa.
 6. Warun­ki umowy nie były uczciwe.
 7. Kultu­ra firmy nie pasowała do nabywcy.

Identy­fi­kowa­nie czynni­ków zrywa­ją­cych umowę i problemów

Przed przys­tąpi­e­niem do sprze­daży firmy należy najpierw ziden­ty­fi­kować pewne proble­my, które mogą zniechęcić poten­c­jal­nych nabyw­ców. Proble­my te można nazwać “wyłącz­ni­ka­mi transak­c­ji” i często są one powodem, dla które­go firma nie zosta­je sprzedana.

Wcześ­nie ziden­ty­fi­kuj te proble­my i rozwiąż je przed rozpo­c­zęciem proce­su sprze­daży. W ten sposób zwięks­za się prawdo­po­do­bieńst­wo pomyśl­nej sprze­daży firmy.

wtoreke 7 häufigs­ten Deal Breaker 

 1. Das Unter­neh­men ist in einer schlech­ten finan­zi­el­len Lage
 2. Nie ma poten­c­jału wzrostu
 3. Zaległości inwes­ty­cy­j­ne są ogromne
 4. Die Produk­te oder Dienst­leis­tun­gen sind veraltet
 5. Ein Know-How-Trans­fer kann nicht gewähr­leis­tet werden
 6. Das Unter­neh­men ist abhän­gig von einigen wenigen Kunden
 7. Es gibt Proble­me mit dem Manage­ment oder den Mitarbeitern

Diese Kosten entste­hen beim Unternehmensverkauf 

 1. Wycena przedsię­bi­orst­wa
 2. Erstel­lung eines Firmen Exposés
 3. Anspra­che von Kaufinteressenten
 4. Durch­füh­rung Due Diligence
 5. Vertrags­ver­hand­lung
 6. Steuer­be­ra­tung
 7. Erstel­lung LOl (Absichts­er­klä­rung)
 8. Unter­neh­mens­kauf­ver­trag (Anwalts­kos­ten)
 9. Notar­kos­ten (übernimmt Käufer)
 10. Erfolgs­pro­vi­si­on (abzgl. bishe­ri­ger Kosten)

Finan­se

Jeśli zdecy­du­jesz się na sprze­daż firmy, musisz także zająć się finan­so­wy­mi aspek­tami sprze­daży. Obejmu­je to okreś­le­nie ceny sprze­daży, znale­zi­e­nie kupca i przepro­wad­ze­nie sprzedaży.

Zmnie­jsze­nie zależ­ności od właści­cie­la firmy

Zmnie­jsze­nie zależ­ności od właści­cie­la firmy oznac­za takie zorga­ni­zowa­nie przedsię­bi­orst­wa, aby mogło ono funkc­jo­no­wać bez niego. W tym celu warto stwor­zyć zespół kierow­nic­zy, który będzie w stanie skutecz­nie prowad­zić przedsię­bi­orst­wo. Tworze­nie standardo­wych procesów i syste­mów może również pomóc w zmnie­jsze­niu zależ­ności od właści­cie­la firmy. Bez drugie­go pozio­mu zarząd­za­nia wartość firmy ma tenden­c­ję do obniża­nia się.


Wycena przedsię­bi­orst­wa

Dla małych i średnich przedsię­bi­orstw istnie­ją obecnie dwie główne proce­du­ry oblic­za­nia wartości przedsię­bi­orst­wa metoda skapi­ta­lizowa­nej wartości zarob­ków i metoda AWH w sektor­ze rzemio­sła wykwalifikowanego.

W firmie KERN specja­li­zu­je­my się w podejściu docho­do­wym IDWS1, jak również KFS/BW1 i sporząd­zi­liś­my już setki eksper­tyz w zakre­sie wyceny przedsiębiorstw.

Wir bieten Ihnen aus der Fülle unserer Trans­ak­tio­nen online auch gratis einen Unter­neh­mens­wert­rech­ner für eine erste Einschät­zung an. Die Werte basie­ren auf dem sogenann­ten Multi­pli­ka­tor­ver­fah­ren, welches aus unzäh­lig vielen Trans­ak­tio­nen im Mittel­stand errech­net wird. KERN ist z.B. auch einer der Daten­lie­fe­ran­ten für das renom­mier­te FINANCE-MAGAZIN, welches die aktuel­len wielok­rot­ności FINANSÓW (proszę zwrócić uwagę na kolum­nę “małe litery”). - firmy o rocznej sprze­daży poniżej 50 mln).

Rozpo­cz­nij oblic­za­nie wartości przedsię­bi­orst­wa BEZPŁATNIE

Z jakie­go powodu chcesz oblic­zyć wartość przedsiębiorstwa?

Oblic­za­nie wartości przedsię­bi­orst­wa: Metoda mnożni­ko­wa, wartość skapi­ta­lizowa­n­ego zysku i wartość aktywów netto

Zasad­nic­zo wycena przedsię­bi­orst­wa może być przepro­wad­zo­na na różne sposo­by. Inną powszech­nie stoso­waną metodą jest tzw. metoda wielok­rot­na. Tutaj Wycena przedsię­bi­orst­wa Wyniki są porów­ny­wa­ne z wynika­mi innych firm, które mają podob­ne modele bizne­so­we. Proce­du­ra ta jest odpowied­nia dla pierw­s­ze­go, szybkie­go wskazania.

Wartość skapi­ta­lizowanych zysków według IDWS1 jest metodą określa­nia wartości przedsię­bi­orst­wa w oparciu o przyszłe zyski. Skapi­ta­lizowaną wartość zysku oblic­za się zwykle poprzez pomnoże­nie średnie­go roczn­ego zysku przez współc­zyn­nik kapita­li­zac­ji. Współc­zyn­nik kapita­li­zac­ji jest zwykle oblic­za­ny przez eksper­tów i uwzględ­nia takie czynni­ki, jak stopa wzros­tu spółki, ryzyko związa­ne ze spółką oraz ogólna sytuac­ja na rynku.

Wartość aktywów netto spółki to różni­ca między wartością bieżącą jej aktywów i zobowią­zań. Na wartość tę może wpływać wiele różnych czynni­ków, w tym rentow­ność, perspek­ty­wy na przyszłość oraz popyt na dany produkt lub usługę.

Zwięks­za­nie wartości

Firma to coś więcej niż tylko suma jej części składo­wych. Wartość firmy zależy również od takich czynni­ków, jak jej pracow­ni­cy, baza klien­tów, lokali­zac­ja, model bizne­so­wy i reput­ac­ja. Czynni­ki miękkie i twarde łącznie okreś­la­ją optymal­ną wartość firmy. Czynni­ki te można zwięks­zyć poprzez mądre działania.

Pierws­zym czynni­kiem jest czas, a więc przede wszyst­kim strate­gicz­ne przygo­to­wa­nie do sprze­daży firmy.

Wartość marki firmy można zwięks­zyć na przykład dzięki udanej kampa­nii marke­ting­owej. Inwes­ty­c­je w rozszer­ze­nie lub unowo­c­ześ­ni­e­nie asorty­men­tu produk­tów mogą również pozytyw­nie wpłynąć na wartość rynkową.

Zarezer­wuj już teraz miejs­ce na bezpłat­nym semina­ri­um online prowad­zonym przez specja­lis­tów ds. Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa7 najdrożs­zych błędów w wycenie przedsiębiorstw.


Opodat­ko­wa­nie sprze­daży przedsiębiorstwa

Opodat­ko­wa­nie sprze­daży przedsię­bi­orst­wa może być skompli­ko­waną kwestią. Przed sprze­dażą firmy należy skonsul­tować się z dorad­cą podat­ko­wym lub innym specja­lis­tą ds. finan­so­wych. Jeśli chcesz poten­c­jal­nie zaoszc­zęd­zić na podat­ku, potrze­bu­jesz czasu na przygotowania.

Podat­ki od sprze­daży przedsiębiorstwa

Jak wysokie są podat­ki w Sprze­daż firmy Obciąże­nia podat­ko­we związa­ne ze sprze­dażą przedsię­bi­orst­wa są tak indywi­du­al­ne i zróżni­co­wa­ne, że nie jest możli­we ich szcze­góło­we przedsta­wi­e­nie w najbliżs­zym czasie.

Sam poziom formal­ny, np. czy jest to transak­c­ja sprze­daży aktywów czy udziałów, spółki osobo­wej czy korporac­ji, stwarza różne warun­ki ramowe dla podat­ków w przypad­ku sprze­daży przedsiębiorstwa.

Nie mniej ważne są kwestie specy­ficz­ne dla danego kraju, przy czym szcze­gól­nie Grupa KERN w regio­nie D-A-CH oferu­je tutaj dodat­ko­wą wartość dodaną dzięki swojej szero­kiej wiedzy fachowej.

Z tego powodu napisa­liś­my szcze­góło­wy artykuł na ważny temat Podat­ki od sprze­daży przedsię­bi­orst­wa stworzony.

Zysk kapitało­wy

Sprze­da­jąc firmę, można zazwy­c­zaj liczyć na znacz­ny zysk kapitało­wy. Zysk to kwota, która pozosta­je po sprze­daży firmy i pokryciu wszyst­kich długów i innych zobowią­zań. Zazwy­c­zaj należy również zapła­cić podatek od zysku kapitałowego.

Sprze­daż spółki z ogranic­zoną odpowiedzialnością

Zwłaszc­za jeśli masz Sprze­daż spółki z ogranic­zoną odpowied­zi­al­nością Jest kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Przede wszyst­kim należy się zasta­nowić, czy chcemy sprze­dać firmę w całości, czy tylko częścio­wo. Przedsię­bi­or­cy decydu­ją się na przykład na sprze­daż tylko Sprze­daż udziałów GmbH aby nadal mieć udział w zyskach lub aby jeszc­ze bardziej opóźnić osobis­te odejście. 

55 lat program / dodatek

Osoby, które ukońc­zyły 55 lat, mogą raz w życiu skorzystać z ulgi podat­ko­wej zgodnie z $16 ust. 4 EStG. Kwota wolna od podat­ku wynosi 45 000 euro. Jeśli Twój zysk ze sprze­daży przekrac­za 136 000 euro, kwota wolna od podat­ku jest pomnie­js­z­a­na o te dodat­ko­we wpływy. Jeśli dochód ze sprze­daży przekrac­za 181 000 euro, ulga podat­ko­wa w ogóle nie ma zastosowania.

W jaki sposób można oblic­zyć podatek?

Na przykład, jeśli sprze­da­jesz udziały w spółce z o.o., które są utrzy­my­wa­ne jako aktywa bizne­so­we, stosuje się proce­durę częścio­wego docho­du. Oznac­za to, że tylko 60 procent zysku ze sprze­daży podle­ga opodat­ko­wa­niu podat­kiem dochodowym:

Jeśli udziały znajdu­ją się w mająt­ku prywat­nym udziałow­ca, należy najpierw zbadać, czy dana osoba posia­da znaczą­cy udział w spółce. Udział w spółce z o.o. wynos­zą­cy 1 procent lub więcej jest znacz­nym udziałem.

Nawet w przypad­ku znacz­n­ego udziału w spółce, sprze­daż udziału w spółce podle­ga proce­dur­ze częścio­wego dochodu.

Cena zbycia 

750.000 ?

Kapitał zakła­do­wy (min.)

25.000 ?

Prawni­cy i dorad­cy podatkowi

20.000 ?

Inne koszty, np. dorad­cy ds. fuzji i przejęć

15.000 ?

= zysk kapitałowy

690.000 ?

Podsta­wa opodat­ko­wa­nia (60 %)

414.000 ?

W tym przykład­zie 410 000 ? musi więc zostać opodat­ko­wa­ne według stawki podat­ku docho­do­wego od osób fizycznych.

Wenn Sie weniger als 1% der Antei­le an einer GmbH besit­zen, fällt eine Abgel­tungs­steu­er von 25% zuzüg­lich Solida­ri­täts­zu­schlag und Kirchen­steu­er an. Wenn die Antei­le an der GmbH vor 2009 erwor­ben wurden, ist der Verkauf steuer­frei. Übrigens: Mehr Infor­ma­tio­nen dazu finden Sie in einem unserem Artikel Sprze­daż GmbH Podat­ki.


Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne / Exposé

Zaleca­my wcześ­nie­js­ze przygo­to­wa­nie dwóch rodza­jów dokumentów:

 1. Rodzaj neutral­n­ego krótkie­go opisu (teaser) firmy na sprze­daż, który nie ujawnia tożsa­mości, ale zawie­ra model bizne­so­wy i najważ­nie­js­ze kluczowe dane oraz ma za zadanie zacie­ka­wić ewentu­al­ne grupy docelo­we ofertą.
 2. Szcze­góło­wy Prezent­ac­ja firmy o firmie, które w przejr­zy­sty sposób przedsta­wia przes­złość, teraź­nie­js­zość i przyszłość firmy. Zawie­ra ono dane bilan­so­we z ostat­nich 3 lat oraz docelo­we dane dotyc­zące dalsze­go rozwoju.

Analo­gicz­nie powinno zostać przygo­to­wa­ne Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne lub exposé pokazu­je mocne i słabe strony, a jedno­c­ześ­nie zaostrza apetyt czytel­ni­ka, tj. inwest­ora i poten­c­jal­n­ego nabyw­cy firmy. Nabyw­ca firmy powini­en zatem chcieć dowied­zieć się więcej o Twojej firmie, a dalsze argumen­ty można znaleźć w bezpoś­red­niej wymianie.

Znajdź następ­cę

Istnie­je wiele opcji sprze­daży firmy.

Banki i kasy oszczęd­nościo­we, ale także izby (np. w Austrii Izba Handlo­wa z własną giełdą następ­ców. www.nachfolgeboerse.at lub w Niemc­zech na giełd­zie Nexxt-Change), prawni­cy i dorad­cy podat­ko­wi mogą być osoba­mi kontakt­owy­mi przy sprze­daży firmy. Zapytaj swojego dorad­cę podat­ko­wego i prawni­ka o ich doświad­c­ze­nie w zakre­sie fuzji i przejęć. Jedna transak­c­ja w roku nie musi oznac­zać, że można odwoły­wać się do rzeczy­wi­ste­go doświad­c­ze­nia w pogłę­bia­niu wiedzy.

Inwest­or­zy strate­gicz­ni z danej branży również mogą być dobrym punktem wyjścia. Na przykład, jeśli masz sprze­daż firmy budow­la­nej za inwest­orów można uznać grupy budowlane.

Na przykład w KERN mamy pulę danych obejmu­jącą ponad 300 000 zwery­fi­kowanych profi­li inwest­orów, którzy szuka­ją konkret­nie Przejęcie firmy lub udział są.

Istnie­je też możli­wość całko­wi­cie anoni­mo­wego sprawd­ze­nia aktual­nej wartości rynkowej przedsię­bi­orst­wa za pomocą specjal­nej proce­du­ry KERN i dopie­ro później podjęcia decyz­ji, czy rzeczy­wiście chcesz je sprzedać.

Szcze­góło­we infor­mac­je na temat neutral­nej i anoni­mo­wej proce­du­ry opraco­wa­nej przez KERN można znaleźć pod adresem MARKET-VALUE-CHECK.

Inwestor strate­gicz­ny

Istnie­ją dwa główne rodza­je nabyw­ców, którzy mogą być zainte­re­so­wa­ni sprze­dażą przedsię­bi­orst­wa: inwest­or­zy strate­gicz­ni i nabyw­cy prywat­ni. Każdy z nich ma swoje powody do zakupu i każdy ma swoje mocne i słabe strony. Przed rozpo­c­zęciem proce­su sprze­daży ważne jest zrozu­mi­e­nie, jaki typ nabyw­cy jest dla Ciebie odpowiedni.

inwestor strate­gicz­ny to zazwy­c­zaj więks­za firma, która inwestu­je w Twoją firmę, aby ją rozwinąć i wzmoc­nić. Można to osiągnąć poprzez zakup nowych linii produk­tów, budowę nowych zakła­dów produk­cy­jnych lub przejęcie konku­ren­ta. Szcze­gól­nie ważną rolę dla tego inwest­ora odgry­wa poten­c­jał pracowników.

Inwestor strate­gicz­ny zwykle nie jest zainte­re­so­wa­ny zyskiem krótko­ter­mi­no­wym i może być skłon­ny zainwes­t­ować w firmę w celu wzmoc­ni­enia jej w perspek­ty­wie długoterminowej.

Giełda firmo­wa

giełdy firmo­we, takie jak www.dub.de lub www.nexxt-change.org, a także Giełda firmo­wa z KERN-u stanowią dobrą opcję dla neutral­n­ego poszu­ki­wa­nia nabywcy. 

Istnie­je tylko kilka rynków, które z własn­ego doświad­c­ze­nia i przekona­nia chcie­li­by­ś­my polecić.

Proszę spróbo­wać www.nexxt-change.org 

. Ta giełda firmo­wa jest bezpłat­na i dlate­go ma bardzo szero­kie grono kupują­cych i sprze­da­ją­cych (KERN jest tam jednym z niewie­lu oficjal­nych usługo­daw­ców z własnym dostę­pem online). Jednak nie każdy ogłosze­nio­daw­ca zawsze odpowia­da. Prosi­my o cierp­li­wość! Odpowied­zi są dobro­wol­ne i nie mogą być wymuszane.

Inna możli­wość to www.dub.de  jako platfor­ma sprze­dażo­wa dla firm. Zamieszc­ze­nie ogłosze­nia jest płatne, jednak ta platfor­ma w pewnym stopniu filtru­je już jakość kupują­cych i sprze­da­ją­cych (KERN jest tutaj również jednym z wybranych partnerów premium).

Przy okazji, kupują­cy i inwest­or­zy w przejęcie przedsię­bi­orst­wa mogą bezpłat­nie zarejes­tro­wać się w zbior­ze danych KERN. Wystar­c­zy wysłać wiado­mość e-mail na adres kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com. Następ­nie wyśle­my Ci bezpłat­ne łącze do Twojego profi­lu wyszukiwania.

Możesz rozszer­zyć swoją działal­ność dzięki bezpłat­nej subskryp­c­ji naszych różnych Biuletyn i nigdy nie przegap oferty na Sprze­daż firmy oraz Przejęcie firmy.

Anali­za ofert zakupu

Zanim zdecy­du­jesz się na kupca, powini­en­eś dokład­nie sprawd­zić, która oferta najlepiej odpowia­da Twoim potrze­bom i życze­ni­om. Upewnij się, że cena zakupu jest uczci­wa, a wszyst­kie warun­ki oferty są jasne i zrozu­mi­ałe. Jeśli nie masz pewności, powini­en­eś skonsul­tować się z Prawnik zajmu­ją­cy się sukces­ją firmEksper­ci ds. fuzji i przejęć lub dorad­cy podat­ko­wi powin­ni dokład­nie rozważyć ofertę.

Należy również zwrócić uwagę na to, czy oferta jest płatna od razu czy w ratach. W przypad­ku płatności w ratach należy upewnić się, że raty (jako Wypra­co­wa­ne regulac­je często zorien­to­wa­ne na kluczowe dane dotyc­zące przyszłości) może być realis­ty­cz­nie osiąg­nię­ty także dla sprzedawcy.

Krótka lista i pierw­s­ze rozmo­wy negocjacyjne

Po zrobie­niu pierw­s­ze­go kroku w kierun­ku sprze­daży firmy i stwor­ze­niu “krótkiej listy” poten­c­jal­nych nabyw­ców, nadsze­dł czas na rozpo­c­zęcie negoc­ja­c­ji. Może to być proces wymaga­ją­cy pod wzglę­dem emocjo­nal­nym, ale dzięki odpowied­nim przygo­to­wa­ni­om można skupić się na tym, co najlepsze dla firmy i jej przyszłości.

Przed rozpo­c­zęciem negoc­ja­c­ji należy zadać sobie kilka pytań: Jaki rodzaj oferty sprze­daży jest dla Ciebie najważ­nie­js­zy? Pierw­s­ze negoc­ja­c­je to te, w których prezen­tu­jesz swoją działal­ność. Bardzo ważne jest, abyście przygo­to­wa­li się do tej rozmo­wy, ponie­waż jest wiele do omówi­e­nia. Po pierw­s­ze, należy sporząd­zić krótką listę kwestii, które chcemy omówić z kupującym.


Check­lis­te: Was der Verkäu­fer im LOI absichert 

 1. Dokład­ne rozpor­ząd­ze­nie EXIT
 2. Wesent­li­che Garan­tien des Käufers
 3. Verbind­lich­keit der Transaktion
 4. Geheim­hal­tung und Abwerbeverbot
 5. Projekt­be­tei­lig­te und Kommunikationswege
 6. Den genau­en Zeitplan

List inten­cy­j­ny

Termin angiel­ski List inten­cy­j­ny jest repre­zen­ta­tyw­ny dla listu inten­cy­j­n­ego, który kupują­cy i sprze­da­ją­cy powin­ni uzgod­nić na wczes­nym etapie wzajem­n­ego pozna­wa­nia się.

Pozwa­la to uniknąć niepo­ro­zu­mień w proce­sie zamier­zo­nej sprze­daży firmy. List inten­cy­j­ny nie jest wprawd­zie prawnie wiążą­cy, ale zobowią­zu­je kupujące­go i sprze­da­jące­go do sformuło­wa­nia istot­nych treści i parame­trów dla ewentu­al­nych ustaleń odnoś­nie sukces­ji w przyszłej transak­c­ji i tym samym do uzgod­ni­enia wspól­n­ego stanowis­ka i zrozu­mi­e­nia co do celów kolejnych rozmów przy sprze­daży przedsiębiorstwa.

Proces Due Diligence 

 1. Klären der Ziele und Fokus­punk­te (Vorrech­cher­che)
 2. Prüfung der Teilbe­rei­che (z.B. Tax Due
  Diligence, Finan­cial Due Diligence, usw.)
 3. Zusam­men­stel­len der Prüfungsergebnisse
 4. Präsen­ta­ti­on der Ergeb­nis­se (z.B. SWOT
  model)
 5. Wnioski i zalecenia

Należy­ta staran­ność i lista kontrol­na należy­tej staranności

Termin due diligence oznac­za badanie przepro­wad­za­ne na zlece­nie kupujące­go przy sprze­daży firmy.

Szcze­góło­we infor­mac­je na ten ważny temat można znaleźć na naszej stronie poświę­co­nej tematowi Due Diligence. Stwor­zy­liś­my również obszerną Lista kontrol­na Due Diligence , dostęp­ną do pobrania.

Check­lis­te Unter­nehmens­verkauf. Inhal­te umowy kupna-sprze­daży

 1. Präzi­se Benen­nung aller Vertragsparteien
 2. Ustale­nie dat podpi­sa­nia i zamknięcia umowy
 3. Alle Bedin­gun­gen und Fristen festhalten
 4. Fixer und varia­bler Kaufpreis definieren
 5. Garan­tien, Haftun­gen und Zusicherungen
 6. Regelun­gen für Übergangszeiträume
 7. Ausschüt­tun­gen von Gewin­nen genau regeln
 8. Klauzu­la o zakazie konkurencji
 9. Mitwir­kungs­pflich­ten des Verkäufers
 10. Harmo­no­gram wdrożenia

umowy kupna-sprze­daży

Każda umowa kupna-sprze­daży firmy jest indywi­du­al­na i różni się na przykład tym, czy sprze­da­jesz spółkę z ogranic­zoną odpowied­zi­al­nością czy jedno­o­s­o­bo­wą działal­ność gospodar­c­zą lub czy jest to transak­c­ja dotyc­zą­ca aktywów czy udziałów. W związ­ku z tym będzie­my mogli przedsta­wić jedynie fragmen­ty opinii kupują­cych lub sprzedających.

Nehmen Sie das Thema Vertrags­werk auf jeden Fall nicht auf die leich­te Schul­ter und vor sogenann­ten Standard­ver­trä­gen warnen wir ausdrück­lich. Da hat so manch einer aus falscher Sparsam­keit für einen profes­sio­nel­len Unter­neh­mens­kauf­ver­trag schon richtig Geld und Werte seiner Firma unabsicht­lich verschenkt. Noch schlim­mer sind juris­ti­sche Prozes­se, die sich nach einem Verkauf ergeben können.

Zapoz­naj się także z naszymi wskazów­ka­mi na temat umowy kupna-sprze­daży.

Model transak­c­ji / struk­tu­ra transakcji

Po podjęciu decyz­ji o wybor­ze konkret­n­ego modelu transak­c­ji należy zapla­no­wać dokład­ną struk­turę transak­c­ji. Istnie­ją różne sposo­by sprze­daży firmy. Na przykład sprze­daż można podziel­ić na dwie fazy: W pierw­s­zej fazie firma jest częścio­wo sprze­da­wa­na nabyw­cy strate­gicz­ne­mu (MBI lub MBO), a w drugiej fazie sprze­da­je się pozostałe udziały.

Można też całko­wi­cie sprze­dać firmę. Struk­tu­ra transak­c­ji zależy od wielu różnych czynni­ków, takich jak rodzaj przedsię­bi­orst­wa, wartość rynkowa przedsię­bi­orst­wa oraz prefe­ren­c­je sprzedającego.

Transak­c­ja sprze­daży aktywów lub akcji

Istnie­ją dwa główne rodza­je sprze­daży firmo­wej: Share Deal vs. Asset Deal. Oba rozwią­za­nia mają swoje wady i zalety, które należy rozważyć przed wyborem jednego z nich. Transak­c­ja asset deal jest właści­wym wyborem, jeśli chcesz sprze­dać tylko niektó­re części swojego przedsiębiorstwa.

Może chcesz sprze­dać tylko portfel nierucho­mości, a resztę działal­ności zatrzy­mać dla siebie. Można też skoncen­tro­wać się na konkret­nym segmen­cie działal­ności i sprze­dać resztę firmy.

Transak­c­ja sprze­daży akcji jest właści­wym wyborem, jeśli chcesz sprze­dać całą firmę. Nabyw­ca nabywa wszyst­kie udziały w spółce, a zatem przej­mu­je również wszyst­kie zobowią­za­nia i obowiąz­ki. W przypad­ku share deal zazwy­c­zaj nie ma sporów dotyc­zą­cych wyceny poszc­ze­gól­nych aktywów, ponie­waż nabyw­ca przej­mu­je całą firmę.

 

Podpi­sy­wa­nie i zamykanie

Proces podpi­sy­wa­nia i zamyka­nia transak­c­ji rozpo­c­zy­na się od podpi­sa­nia umowy sprze­daży przez obie strony. W umowie tej zapisu­je się wszyst­kie istot­ne szcze­góły dotyc­zące sprze­daży, w tym cenę, warun­ki płatności, gwaran­c­je i warun­ki specjal­ne. Po podpi­sa­niu umowy ustala się datę “zamknięcia”.

W tym dniu sprze­daż zosta­je sfina­lizowa­na, a kupują­cy otrzy­mu­je klucze do nierucho­mości. W więks­zości przypad­ków kupują­cy z góry przeka­zu­je sprze­da­jące­mu uzgod­ni­oną cenę zakupu, który następ­nie podpi­su­je odpowied­nie dokumen­ty i przeka­zu­je je kupujące­mu. Po podpi­sa­niu wszyst­kich dokumen­tów i poświad­c­ze­niu notari­al­nym sprze­daż zosta­je zakończona.

Integrac­ja po fuzji

Sukces sprze­daży przedsię­bi­orst­wa zależy nie tylko od odpowied­nie­go przygo­to­wa­nia i czasu, ale także od Integrac­ja po fuzji. W końcu po sprze­daży nastę­pu­je integrac­ja: obie firmy lub MBI muszą się teraz zrosnąć i stwor­zyć nowy podmi­ot. Skutecz­na integrac­ja po połąc­ze­niu wymaga gruntow­n­ego przygotowania.

Proces integrac­ji po połąc­ze­niu przedsię­bi­orstw jest jednym z najważ­nie­js­zych aspek­tów przejęcia firmy. Proces ten służy ujedno­li­ceniu obu firm i zapew­ni­eniu powod­ze­nia przejęcia. Jaka jest dotych­c­z­a­so­wa kultu­ra zarząd­za­nia w firmie? Jakie efekty syner­gii mają zostać osiąg­nię­te? Jaka restruk­tu­ry­zac­ja jest planowana?


Aspek­ty prawne

Istnie­ją pewne aspek­ty prawne, które należy wziąć pod uwagę przy sprze­daży firmy. Przede wszyst­kim należy upewnić się, że posia­da się wszyst­kie niezbęd­ne zezwo­lenia i licen­c­je na sprze­daż swojej firmy. Może się to różnić w zależ­ności od branży i lokali­zac­ji. Dlate­go przed sprze­dażą firmy należy uzyskać wszyst­kie niezbęd­ne dokumenty.

Notari­usz

Notari­us­ze odgry­wa­ją kluczową rolę w sprze­daży osoby prawnej (np. spółki z o.o.). Dzieje się tak dlate­go, że to właśnie oni, zamiast prawni­ka, sporząd­za­ją i notari­al­nie poświad­c­za­ją umowę sprze­daży. Zajmu­ją się również monito­ro­wa­niem ceny zakupu i wypła­ca­niem jej sprzedawcy.

Prawni­cy

Rola doświad­c­zo­n­ego prawni­ka specja­li­zu­jące­go się w transak­c­jach fuzji i przejęć jest kluczowa przy sprze­daży przedsię­bi­orst­wa. Specja­lis­ta ten może pomóc w sporząd­ze­niu ważnej umowy i dopil­no­wać, aby wszyst­kie niezbęd­ne kroki zostały podję­te zgodnie z prawem.

Nawet jeśli sądzi­sz, że porad­zi­sz sobie z tym proce­sem samod­ziel­nie, powini­en­eś skonsul­tować się z prawni­kiem, który jest zazna­jo­mio­ny z proce­sem sprze­daży firmy. Prawdo­po­d­ob­nie pojawią się też pytania prawne dotyc­zące sprze­daży firmy.

Pracow­ni­cy

Dobra wiado­mość jest taka: Z reguły więks­zość pracow­ni­ków pozosta­je w firmie w momen­cie jej sprze­daży. Dzieje się tak dlate­go, że gdy firma przechod­zi w ręce nowego właści­cie­la, nadal obowią­zu­ją te same umowy o pracę i warun­ki układów zbiorowych.

Dla właści­cie­la firmy oznac­za to, że nie musi się martwić o swoich pracow­ni­ków i może w pełni skoncen­tro­wać się na negoc­ja­c­jach z nabywcą.

Zła wiado­mość jest taka: W pojedy­n­c­zych przypad­kach może się zdarzyć, że z firmy odejdą poszc­ze­gól­ni pracow­ni­cy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nowy właści­ciel zdecy­du­je się przenieść firmę. W takim przypad­ku pracow­ni­cy mają oczywiście pewne prawo do ochro­ny przed zwolnieniem.

Ryzyko

W przypad­ku sprze­daży firmy nabyw­cy zewnę­trz­ne­mu (MBI lub inwest­oro­wi) należy mieć świado­mość, że wraz ze sprze­dażą dzieła swojego życia pozbywa­my się wszel­kich wpływów. W przypad­ku MBO jest bardziej prawdo­po­d­ob­ne, że poprzednie warun­ki ramowe w samej firmie zostaną do pewnego stopnia zacho­wa­ne. Może to prowad­zić do konflik­tów, zwłaszc­za jeśli nowy właści­ciel chce zmienić kulturę organi­za­cy­jną. Pracow­ni­cy firmy mogą również czuć się niepew­nie i myśleć, że ich miejs­ca pracy są zagrożone.

Po drugie, znale­zi­e­nie odpowied­nie­go nabyw­cy może być bardzo trudne. Możli­we jest również, że po zakupie nabyw­ca będzie źle zarząd­zał przedsię­bi­orst­wem i wpędzi je w kłopoty.


Koszty sprze­daży firmy i modele opłat

Das hängt verständ­li­cher­wei­se ganz vom Umfang der gewünsch­ten Beglei­tung und Unter­stüt­zung für eine M&A-Transaktion ab. Benöti­gen Sie einen Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter, einen Rechts­an­walt und einen Steuerberater?

Oder nur eine Teilleis­tung? Ohne fachli­che Beglei­tung besteht ein sehr hohes Risiko von Fehlern und Wertver­lust oder auch das Problem von Rechts­strei­tig­kei­ten. Eine Fülle von mögli­chen Model­len finden Sie im ausführ­li­chen Artikel zum Thema Koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa.

Lista kontrol­na przy sprze­daży przedsiębiorstwa

 • Ermit­teln Sie Ihren Unter­neh­mens­wert und Angebotspreis
 • Finden Sie den richti­gen Käufer mit profes­sio­nel­len Unterlagen
 • Verhan­deln Sie den Preis und alle weite­ren Modalitäten
 • Sichern Sie eine verläss­li­che Käufer­prü­fung (DD) zu
 • Unter­schrei­ben Sie den Kaufvertrag
 • Überge­ben Sie Ihr Unternehmen

Unter­nehmens­kauf Checkliste

In wenigen Eckpunk­ten gebün­delt, lässt sich der Unter­nehmens­verkauf folgen­der­ma­ßen auf den Punkt bringen. Eine detail­lier­te Auflis­tung aller Check­punk­te haben wir im Artikel Lista kontrol­na dotyc­zą­ca sprze­daży firmy przygo­to­wał dla Ciebie.

Seriö­se M&A Berater erkennen

 1. Üben keinen Verkaufs­druck auf Sie aus.
 2. Haben weder zeitli­che Vertrags­bin­dun­gen noch laufen­de Kostenpauschalen.
 3. Können belast­ba­re Referen­zen oder Auszeich­nun­gen vorweisen.
 4. Sind Mitglied im Bund Deutscher Unter­neh­mens-
  berater (BDU).
 5. Unter­stüt­zen ganzheit­lich von der Vorbe­rei­tung bis nach der Transaktion.
 6. Agieren mit Ihren Stand­or­ten deutsch­land­weit
  oder inter­na­tio­nal.

Doradzt­wo w zakre­sie sprze­daży firmy

Nieskom­pli­ko­wa­ne i w zależ­ności od potrzeb. Poufność i dyskrec­ja są dla nas jako Grupy KERN szcze­gól­nie ważne. To Ty decydu­jesz, gdzie i kiedy spotka­my się na osobis­tym spotka­niu. Oczywiście można to również zrobić za pomocą wideo.

Treść samej rozmo­wy zależy od Twoich obaw. Jesteś­my specja­list­ami w dzied­zi­nie sprze­daży przedsię­bi­orstw i chętnie odpowie­my na Państ­wa indywi­du­al­ne pytania.


Nasze usługi dorad­c­ze w zakre­sie fuzji i przejęć w Niemc­zech, Austrii i Szwajcarii

Dzięki nasze­mu wielo­let­nie­mu doświad­c­ze­niu i rozle­głej sieci kontak­tów w krajach niemieck­oję­zy­cz­nych jesteś­my w stanie znaleźć najleps­zych nabyw­ców dla Twojej firmy i opraco­wać optymal­ną struk­turę transak­c­ji. Ponadto wspiera­my Cię w negoc­ja­c­jach i reali­zac­ji sprze­daży. Aby odróż­nić porady poważ­ne od niepo­ważnych, zapoz­naj się także z naszym artykułem na temat doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć.

Doświad­c­ze­nia, dane liczbo­we, fakty i transakcje

Das beson­de­re Projekt einer Unternehmens­nachfolge bedingt eine hohe Profes­sio­na­li­tät und viel Erfah­rung in der Komple­xi­tät eines Firmen­ver­kaufs. Wie in anderen Branchen auch zählt im M&A-Segment die Erfah­rung und Serio­si­tät zu den wichtigs­ten Merkma­len für einen optima­len Sprze­daż firmy.

Und das geht am besten über Referen­zen für einen Firmen­ver­kauf. Fragen Sie die M&A Beratung also konkret nach Referen­zen und Beispie­len aus bishe­ri­gen Trans­ak­tio­nen für einen Unter­nehmens­verkauf. Eine Fülle von über 150 Referen­zen finden Sie bei KERN z.B. unter Opinie klien­tów. Weite­re Hinwei­se zur Berater­su­che erfah­ren Sie in unserem ausführ­li­chen Blog-Artikel zum Thema Doradzt­wo w zakre­sie sprze­daży firmy.


Sprze­daż firmo­wa FAQ

Jak przebie­ga sprze­daż przedsiębiorstwa?

Sprze­daż przedsię­bi­orst­wa to złożo­ny proces, który wymaga wiele czasu. Rozpo­c­zy­na się od znale­zi­enia kupca, a kończy zawar­ciem umowy sprze­daży. W między­c­z­a­sie należy staran­nie przygo­to­wać firmę, aby sprze­daż przebie­gła bezproblemowo.

Na co należy zwrócić uwagę przy sprze­daży firmy?

Przede wszyst­kim przed rozpo­c­zęciem proce­su sprze­daży należy się upewnić, że zgromad­zo­no wszyst­kie odpowied­nie dokumen­ty. Obejmu­je to plan bizne­so­wy, sytuac­ję finan­so­wą przedsię­bi­orst­wa oraz wszyst­kie inne ważne dokumen­ty. Innym ważnym aspek­tem jest wycena przedsię­bi­orst­wa. Jest to ważne, aby można było ustalić realis­ty­cz­ną cenę dla swojej firmy.

Co stanie się z pracow­ni­ka­mi, gdy firma zosta­nie sprzedana?

Gdy firma zosta­je sprze­da­na, pracow­ni­cy mogą stracić pracę. W zasad­zie obowią­zu­je nastę­pu­ją­ca zasada: nabyw­ca przej­mu­je z mocy prawa wszyst­kie dotych­c­z­a­so­we upraw­ni­enia pracowników.

Dlacze­go firmy są sprzedawane?

Często dzieje się tak z powodów osobis­tych, takich jak podes­zły wiek, choro­ba lub po prostu chęć przejścia na emery­turę. Jednak również z finan­so­wego punktu widze­nia sprze­daż firmy może nie tylko mieć sens, ale może też być decydu­ją­cym rozwią­za­niem w kwestii zabez­piec­ze­nia na starość. Niekie­dy sprze­daż firmy może także zarad­zić kryty­cz­nym zmianom w firmie i zapobiec jej niewypłacalności.