Przejęcie firmy: wszyst­ko, co musisz wiedzieć w 2024 roku

Zakup firmy to poważ­na decyz­ja. Istnie­je wiele różnych czynni­ków, które należy rozważyć przed podjęciem decyz­ji o zakupie. Jak wyglą­da ten proces? Jakie ramy czaso­we należy zapla­no­wać? Gdzie czają się pułap­ki finan­so­we? Wyjaś­nia­my wszyst­ko, co trzeba wiedzieć o kupnie firmy!

Dlacze­go kupno firmy jest łatwie­js­ze, bardziej lukra­tyw­ne i bardziej ekscy­tu­jące niż jej samod­ziel­ne założenie?

Wspiera­my poten­c­jal­nych nabyw­ców poszu­ku­ją­cych właści­wego przedsię­bi­orst­wa naszą dużą siecią KERN od ukier­un­kowanych, efektywnych badań do udanego przejęcia (M&A). Jesteś­my połąc­ze­ni z najważ­nie­js­zymi giełda­mi i utrzy­mu­je­my ponad 500 bezpoś­red­nich kontak­tów z banka­mi w regio­nie D-A-CH. W ten sposób umożli­wia­my wzrost nieor­ga­nicz­ny oraz reali­zac­ję Twojej wizji przedsiębiorczości.

Rozpo­cz­nij wideo

Jak sprawić, by zakup firmy zakońc­zył się sukce­sem. Porad­nik eksper­ta dla firm rodzinnych.

Skoncen­tro­wa­na wiedza i kompakto­we infor­mac­je. 25 eksper­tów firmy KERN podsu­mo­wało najważ­nie­js­ze infor­mac­je dla udanego przejęcia firmy (M&A) na 200 stronach.

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Lista kontrol­na dotyc­zą­ca przejęcia firmy (PDF)

Na pierws­zy rzut oka transak­c­ja korpora­cy­j­na może wydawać się zniechę­ca­ją­cym przedsięw­zięciem. Ale nie musi tak być, jeśli otrzy­masz profes­jo­nal­ne wsparcie.

W celu przepro­wad­ze­nia badania due diligence (dd = due diligence) można skorzystać z naszej bezpłat­nej listy kontrol­nej, która zawie­ra wstęp­ny przegląd dokumen­tów do sprawdzenia.

Checkliste Unternehmenskauf / Due Dilligence

Przejęcie przedsię­bi­orst­wa (M&A) przy wspar­ciu naszej sieci KERN

Precy­zy­j­ny profil wyszukiwania

Stwor­ze­nie indywi­du­al­n­ego profi­lu dla ukier­un­kowa­n­ego poszu­ki­wa­nia odpowied­nich firm.

Dowiedz się więcej

Podejście do nabyw­cy docelowego

Zwróce­nie się do odpowied­nich firm i jednos­tek, takich jak izby, banki i konsul­tanci. Rekla­ma w najbard­ziej renomo­wanych giełdach M&A.

Dowiedz się więcej

Wybór

Identy­fi­ka­c­ja, anali­za i wybór odpowied­nich firm docelo­wych. Dyskret­ne, bezpoś­red­nie podejście i weryfi­ka­c­ja gotowości do sprzedaży.

Dowiedz się więcej

Negoc­ja­c­je z partne­rem finansowym

Negoc­ja­c­je i integrac­ja szero­kiej gamy partnerów finan­so­wych w celu przejęcia firmy.

Dowiedz się więcej

Due Diligence

Reali­zac­ja LOI, a także przygo­to­wa­nie i przepro­wad­ze­nie audytu spółki (DD), negoc­ja­c­je i zawar­cie umowy umowy kupna-sprze­dażys.

Dowiedz się więcej

Integrac­ja po fuzji

Opcjo­nal­na integrac­ja po połąc­ze­niu (PMI). Opieka nad rozwo­jem firmy, np. integrac­ja zespołów, synchro­ni­zac­ja misji.

Dowiedz się więcej

Niezwyk­le pomoc­ne jest posia­da­nie neutral­nej osobo­wości jako osoby kontakt­owej dla wszyst­kich człon­ków rodziny. 

Nasza wewnę­trz­na sukces­ja rodzinna i coaching moich synów został przepro­wad­zo­ny przez Pana Koerbe­ra bardzo delikat­nie i z zaangażo­wa­niem. Wiele spostrzeżeń i działań zostało­by w naszej rodzi­nie pominię­tych, gdyby nie wspar­cie KERN dla naszej zmiany pokolenio­wej. Bardzo pomaga uzyska­nie perspek­ty­wy z zewną­trz i posia­da­nie neutral­nej osobo­wości jako osoby kontakt­owej dla wszyst­kich człon­ków rodziny.

K.S., przedsię­bior­ca z Essen,  Dostaw­ca usług personalnych 

Rodzice i dzieci z firm rodzin­nych mają z tego bardzo konkret­ną korzyść 

Naszymi klien­ta­mi są przedsię­bi­orst­wa średniej wielkości, a wyzwa­nia związa­ne ze zmianą pokolenio­wą, sprze­dażą przedsię­bi­orst­wa lub zaopa­trze­niem awary­jnym są dla nas “odwiecz­ny­mi proble­ma­mi”. Od lat współpra­cu­je­my z panem Koerbe­rem oraz firmą KERN i cenimy sobie jego prakty­cz­ną wiedzę oraz ukier­un­kowa­ne szkolenia i coaching. Rodzice i dzieci z firm rodzin­nych korzysta­ją z tego w bardzo namacal­ny sposób.

W.S., placów­ka kształcen­ia ustawicz­n­ego z Rheda-Wiedenbrück,  Szef ogólno­pol­skiej akade­mii dla firm handlowych 

Dla nas, jako firmy rodzin­nej, wspar­cie pana Koerbe­ra było wielką wygraną 

Dla nas jako przedsię­bi­orst­wa rodzin­n­ego, w połąc­ze­niu z wielo­ma wyzwa­nia­mi dotyc­zą­cy­mi zmiany pokolenio­wej w przyszłości, wspar­cie pana Koerbe­ra było wielką wygraną. Zwłaszc­za dzięki mediac­ji możemy się teraz lepiej zrozu­mieć i inaczej radzić sobie z konflik­tami. W razie proble­mów w proce­sie sukces­ji poleca­my współpracę z eksper­ta­mi z KERN!

J.M., przedsię­bior­ca z Osnabrück,  Przet­wórst­wo przemysło­we, handel hurto­wy i detaliczny 

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Między­n­a­ro­do­wy usługodawca 

… byłem bardzo zadowo­l­o­ny i bez zastrzeżeń polecił­bym KERN w każdej chwili. 

To, co szcze­gól­nie spodo­bało mi się w firmie KERN i panu Ingo Clauso­wi, to bardzo profes­jo­nal­ny i pełen zaufania sposób, w jaki zajmo­wał się mną jako sprze­daw­cą firmy i zainte­re­so­wany­mi strona­mi. Pan Claus zawsze działał w sposób zorien­to­wa­ny na rozwią­za­nia i prowad­ził stały dialog między mną jako sprze­da­ją­cym a poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi. Chociaż sprze­daż nie została ostatecz­nie sfina­lizowa­na, co było spowo­do­wa­ne okolicz­nościa­mi zewnę­trz­ny­mi, byłem bardzo zadowo­l­o­ny z pracy wykon­a­nej przez KERN i pana Clausa i polecił­bym KERN i jego w każdej chwili i bez zastrzeżeń.

M.B., przedsię­bior­ca z Dolnej Saksonii,  Właści­ciel firmy deweloperskiej 

Po długim proce­sie wyboru zdecy­do­wa­liś­my się na KERN 

Przy sprze­daży firmy nie ma zbyt wielu możli­wości, ze wzglę­du na jej specy­fi­kę. Dlate­go tak ważny jest wybór właści­wego dorad­cy. Po długim proce­sie selek­c­ji zdecy­do­wa­liś­my się na firmę KERN i Pana Holge­ra Haber­man­na. Z wielkim osobis­tym zaangażo­wa­niem Pan Haber­mann z powod­ze­niem opano­wał wszyst­kie zadania, zarów­no pod wzglę­dem meryto­rycz­nym, jak i zarządc­zym. Chciał­bym szcze­gól­nie podkreś­lić szero­ką wiedzę facho­wą, metody­cz­ne podejście, obiek­tyw­ny, spoko­j­ny sposób i prosto­li­ni­j­ność w dyskusji.

H.K., przedsię­bior­ca z Bawarii,  Właści­ciel firmy informatycznej 

… osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN 

Zespół KERN został mi polec­o­ny w ramach sprze­daży nasze­go przedsię­bi­orst­wa i z perspek­ty­wy czasu bardzo się cieszy­my, że otrzy­ma­liś­my tę wskazów­kę. Proces negoc­ja­c­ji w sprawie sprze­daży był złożo­ny, długo­trwały i niekie­dy zagroż­o­ny emocjo­nal­ny­mi niepo­ro­zu­mi­e­nia­mi co do wyniku. Jednak dzięki dużemu doświad­c­ze­niu i umiejęt­ności­om konsul­tan­ta KERN osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN.

J.F., Przedsię­bior­ca w rejonie Osnabrück,  Handel i usługi techniczne 

Powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas 

Moja decyz­ja o wybor­ze KERN okazała się w 100% słuszna. Firma KERN wykon­ała napraw­dę dobrą robotę, począws­zy od przygo­to­wa­nia mojego przedsię­bi­orst­wa w exposé, poprzez poszu­ki­wa­nie nabyw­ców, aż po ułatwie­nie negoc­ja­c­ji i komplet­ne przepro­wad­ze­nie sukces­ji. W szcze­gól­ności, powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas. Nasz cel udało się osiągnąć w ciągu 8 miesię­cy. Chętnie polecę firmę KERN innym.

G.O.K., przedsię­bior­ca z Hamburga,  Usługo­daw­ca z własny­mi oddziałami 

Bez widoku z zewną­trz prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie 

W kontekście sukces­ji mojej firmy, fuzja z firmą konku­ren­cy­jną była ideal­nym rozwią­za­niem. Zespół KERN, a w szcze­gól­ności Pan Koerber, towar­zyszył nam z wyczu­ciem jako modera­tor i towar­zy­sz proce­su, i umiejęt­nie połąc­zył intere­sy obu stron. Bez widoku z zewną­trz oraz doświad­c­ze­nia w negoc­ja­c­jach prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie!

J.K. przedsię­bior­ca z Berlina,  Handel i usługi 

Wkład KERN w nasz ogólno­kra­jo­wy dzień na rzecz sukces­ji przedsiębiorstw 


Markus Neuner,  IHK für München und Oberbayern 

Dzięku­je­my za Państ­wa innowa­cy­j­ny wkład w nasz ogólno­kra­jo­wy Dzień Akcji DIHK dotyc­zą­cy sukces­ji w bizne­sie. Skupi­e­nie się na kwesti­ach “miękkich” jest zgodne z naszym doświad­c­ze­niem w zakre­sie tego, co decydu­je o sukce­sie sukces­ji. Cztery fazy zapew­nia­ją struk­turę i orient­ac­ję w bardzo złożonym proce­sie. Z przyjem­nością powtór­zy­my współpracę przy innej okazji.

Bardzo docen­iam jego umiejęt­ność porus­za­nia się po tajni­kach firm rodzinnych 


Petra Rausch, Przedsię­bior­ca z Lohmar,  Berät Famili­en­un­ter­neh­men bei Internationalisierungsprojekten 

Pana Mikoła­ja poznałem w 2010 roku w ramach projektu rozbu­do­wy firmy zarząd­za­nej przez właści­cie­la. W tym czasie docen­iłem jego zorien­to­wa­ne na cel podejście i umiejęt­ność wczucia się w specy­fi­kę firm rodzin­nych. Z przyjem­nością mogę go polecić.

… udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy 


W.S., Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy z okolic Frank­fur­tu nad Menem,  Dostaw­ca usług w zakre­sie gospo­dar­ki odpada­mi, lider rynku w segmen­cie niszowym 

Naszej strate­gii wzros­tu towar­zyszy­li specja­liści z firmy KERN. Dzięki precy­zy­j­nej anali­zie celu i szcze­góło­wym badani­om rynku udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy. Nie należy lekce­ważyć wysił­ku, jaki wiąże się z takim krokiem. W firmie KERN znaleź­liś­my profes­jo­nal­ne wspar­cie. Jedno­c­ześ­nie problem sukces­ji w przej­mo­wanym przedsię­bi­orst­wie mógłby zostać rozwią­za­ny w sposób istot­ny i długoterminowy.

Znani z licznych publikacji


Spis treści


Zalety i wady zakupu spółki

Do zalet należy zalic­zyć fakt, że nabywasz firmę o ugrun­to­wa­nej pozyc­ji, która ma już klien­tów i cieszy się pewnym stopniem rozpoz­na­wal­ności nazwy. Przej­mu­jesz też zespół pracow­ni­ków, którzy znają już firmę i sposób jej działania. 

Jednak są też możli­we wady zakupu firmy. Zakup firmy to duża decyz­ja, którą należy dokład­nie przemyś­leć. Przede wszyst­kim należy zważyć ryzyko związa­ne z zakupem. Czy jako kupują­cy mogę zapew­nić ważny trans­fer know-how przeka­zu­jące­go? Czy relac­je z klien­ta­mi i dostaw­ca­mi pozostaną niena­rus­zo­ne i czy uda mi się zinte­gro­wać pracow­ni­ków we wspól­nej kultur­ze i przyszłości?

Grafik Unternehmen kaufen oder Nichtkaufen

Czy jesteś typem przedsiębiorcy?

Zanim zdecy­du­jesz się na zakup firmy, powini­en­eś najpierw zadać sobie pytanie, czy jesteś odpowied­nim typem przedsię­bi­or­cy. W końcu nie każdy nadaje się do przejęcia istnie­jące­go bizne­su. Jeśli jednak posia­dasz nastę­pu­jące cechy, to są duże szanse, że będzi­esz udanym kupcem biznesowym:

 • Jesteś przedsię­bi­or­c­zy w myśle­niu i działaniu
 • Masz wizję i chcesz ją zrealizować
 • Jesteś kreatyw­ny i myślisz nieszablonowo
 • Jesteś gotów praco­wać z zaangażo­wa­niem i podej­mo­wać ryzyko
 • Lubisz kontakt z ludźmi i cenisz sobie przejr­zys­tą komunikację

Aby dowied­zieć się, czy jesteś typem przedsię­bi­or­cy, zapras­za­my do wykona­nia poniżs­ze­go testu przedsiębiorcy.

Pozyc­ja zainteresowania

Intere­sy kupują­cych przy nabyciu przedsię­bi­orst­wa są często różne. Z jednej strony są inwest­or­zy finan­so­wi, którzy zwykle szuka­ją szacow­n­ego zysku w możli­wym do zarząd­za­nia czasie i którzy zwykle chcą ponow­nie sprze­dać firmę po około 5-8 latach. Ale wtedy są też inwest­or­zy i nabyw­cy, którzy chcą zarząd­zać i rozwi­jać firmę w długim okresie. Nabyw­cy powin­ni więc zawcz­a­su zbadać swoje intere­sy i zdecy­do­wać, jakie pożąda­ne ramy ma spełniać ta inwes­ty­c­ja w dłużs­zej perspektywie.

Inwestor finan­so­wy

Inwestor finan­so­wy jest bardziej zainte­re­so­wa­ny finan­so­wy­mi aspek­tami spółki, a mniej długo­ter­mi­no­wy­mi celami strate­gicz­ny­mi. Inwestor finan­so­wy jest zwykle zainte­re­so­wa­ny sprze­dażą w okreś­l­onym czasie (zwykle 5-8 lat) i z wysokim zwrotem.

Inwestor strate­gicz­ny

Inwestor finan­so­wy jest bardziej zainte­re­so­wa­ny finan­so­wy­mi aspek­tami spółki, a mniej długo­ter­mi­no­wy­mi celami strate­gicz­ny­mi. Inwestor finan­so­wy jest zwykle zainte­re­so­wa­ny sprze­dażą w okreś­l­onym czasie (zwykle 5-8 lat) i z wysokim zwrotem.

Następ­ca prawny firmy

Jeśli widzi­sz siebie jako sukce­so­ra bizne­su i chcesz “żyć” bizne­sem jak założy­ciel, to jest to dla Ciebie odpowied­ni moment. Nawet 50% wszyst­kich firm rodzin­nych będzie szukało nowego właści­cie­la w nadchod­zą­cych latach, gdy pokole­nie wyżu demogra­ficz­n­ego przejd­zie na emeryturę.

Nie zawsze łatwo jest znaleźć firmę, która będzie nam odpowia­dać. Znale­zi­e­nie odpowied­nie­go rozmi­a­ru, odpowied­nie­go modelu bizne­so­wego i odpowied­niej kultu­ry może być trudne. I ważne jest, abyś znalazł firmę, która wpasu­je Cię w swoją kulturę i spełni ważne potrze­by w głębi tego, co robisz.

Formy przejęcia

Istnie­ją różne formy przejęcia przedsię­bi­orst­wa. Zasad­nic­zo sensow­ny jest podział na asset deal (sprze­daż poszc­ze­gól­nych skład­ni­ków przedsię­bi­orst­wa) i share deal (sprze­daż ram w ramach prawa spółek).

Transak­c­ja dotyc­zą­ca aktywów 

Asset deal to transak­c­ja, w której sprze­da­wa­ne są wyłącz­nie aktywa przedsię­bi­orst­wa. Oznac­za to, że nabyw­ca nabywa jedynie aktywa spółki, ale nie przej­mu­je odpowied­zi­al­ności za zobowią­za­nia. Jest to częste podejście do przejęć spółek, gdyż pozwa­la nabyw­cy zmini­ma­lizować ryzyko związa­ne z przejęciem firmy. Może to być również celowy zabieg sprze­da­jące­go, ponie­waż wzglę­dy podat­ko­we i prawne prefe­ru­ją pozosta­wi­e­nie firmy u zbywającego.

Grafik Asset Deal beim Unternehmenskauf Vorteile und Nachteile

Share Deal 

A Sprze­daż spółki z ogranic­zoną odpowied­zi­al­nością per share deal to przejęcie, w którym spółka jest często kupowa­na jako całość. Oznac­za to, że nabyw­ca nabywa pełne udziały w spółce, a tym samym uzysku­je nad nią kontrolę. W proce­sie tym firma pozosta­je prawnie nieza­leżną organi­zac­ją. Nowy właści­ciel otrzy­mu­je jednak nie tylko udziały w spółce, ale tym samym kontrolę nad nią.

Akcjo­na­ri­us­ze mogą również tylko Sprze­daż udziałów GmbH. Wpływ nowego właści­cie­la akcji zależy od struk­tu­ry własności i ilości akcji.

Grafik: Share Deal beim Unternehmenskauf Vorteile und Nachteile

Różni­ca między asset deal a share deal

Mówiąc w skrócie: W przypad­ku asset deal sprze­da­wa­ne są tylko aktywa przedsię­bi­orst­wa, natomi­ast w share deal przen­os­zo­ne są również udziały w przedsię­bi­orst­wie. Ta różni­ca jest istot­na, ponie­waż wpływa na ryzyko odpowied­zi­al­ności, a być może także na relac­je z klien­ta­mi i dostaw­ca­mi. Aby przyjr­zeć się szcze­góło­wo wszyst­kim różni­com, poleca­my nasz wkład Share Deal vs. Asset Deal.

Rodza­je zakupów na firmę

Istnie­ją różne rodza­je zakupu firmy, które dotyc­zą sposo­bu zakupu, ceny i warun­ków zakupu. Niektó­re z najczęst­szych rodza­jów zakupu firmy to: Manage­ment Buy Out (MBO), Manage­ment Buy In (MBI) oraz Lever­a­ged Buy Out. 

Wykup menedżer­ski (MBO)

A Wykup menedżer­ski (MBO) to metoda, w której dotych­c­z­a­so­we kierow­nict­wo firmy przej­mu­je kontrolę nad przedsię­bi­orst­wem. W MBO zarząd wykupu­je firmę od poprzednich właści­cie­li i staje się nowym właści­cie­lem. Ma to tę zaletę, że wszyscy aktor­zy często znają się od lat, wszyscy znają struk­tu­ry i szcze­góły firmy, a pracow­ni­cy znają już dobrze następcę. 

Wykup menedżer­ski (MBI)

Wykup menedżer­ski (MBI) to rodzaj zakupu spółki, w którym osoba fizycz­na (lub kilka osób, niemal analo­gicz­nie do fundac­ji) kupuje udziały w przej­mo­wa­nej spółce. Rozwią­za­nie sukces­ji z MBI jest klasy­cz­nym rozwią­za­niem sukce­sy­jnym i wystę­pu­je bardzo często w mniejs­zych firmach. Wkład zewnę­trz­nej wiedzy i know-how przez MBI, a tym samym późnie­js­ze­go przedsię­bi­or­cę, może ułatwić przejście do nowej strate­gii i wprowad­zić nową firmę na drogę do sukcesu.

Firma MBI Finan­so­wa­nie jest częściej trudne, ponie­waż w zależ­ności od wielkości ceny zakupu należy dyspo­no­wać wystar­c­za­ją­cym kapitałem własnym na finan­so­wa­nie ceny zakupu, a banki stają się scepty­cz­ne, jeśli udział kapitału własn­ego jest zbyt niski. Dlate­go MBI musi być w stanie przedsta­wić dobry biznes­plan i pozys­kać niezbęd­ne fundus­ze w inny sposób. 

Lever­a­ged Buy Out (LBO)

A Wykup lewarowa­ny to rodzaj przejęcia spółki, w którym kupują­cy finan­suje bardzo znacz­ną część ceny zakupu za pomocą pożyc­zek, a sama spółka również pożyc­za dodat­ko­we fundus­ze. Umożli­wia to kupujące­mu nabycie więks­ze­go udziału w spółce, niż byłoby to możli­we w innym przypadku.

LBO mogą być atrak­cy­j­ne dla nabyw­ców, ponie­waż dają możli­wość przejęcia firmy bez koniecz­ności pozys­ki­wa­nia wszyst­kich środków. Mogą one również prowad­zić do zmiany stosun­ku kapitału własn­ego do długu, co sprawia, że firma jest bardziej podat­na na zagroże­nia w kryty­cz­nych sytuac­jach rynkowych.

LBO wiąże się jednak z ryzykiem. Na przykład uzyska­nie kredy­tów na przepro­wad­ze­nie LBO może być trudne. Ponadto, wysokie obciąże­nie długiem powstałe w wyniku LBO może prowad­zić do popad­nięcia spółki w kłopo­ty, jeśli działal­ność nie będzie szła tak dobrze, jak oczekiwano.

Proces przejęcia spółki - nasz przewod­nik w 10 krokach

Jeśli zdecy­du­jesz się na zakup firmy, jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć w Proces M&A powini­en zwrócić uwagę na. Po pierw­s­ze, musisz zrozu­mieć proces zakupu. W kolejnych punktach wyjaś­ni­o­no typowy przebieg zakupu firmy. Pierws­zym krokiem w zakupie spółki jest znale­zi­e­nie odpowied­niej spółki docelo­wej. Może to być wyzwa­nie, ponie­waż istnie­je zagmat­wa­na liczba różnych firm i nie wszyst­kie nadają się do zakupu. Swoją osobis­tą mapę drogo­wą do zakupu firmy znajd­zi­esz w Zarys proce­du­ry poniżej.

Grafik Unternehmenskauf 10-schritte guide
Krok 1

Utwórz profil wyszukiwania

Szcze­gól­nie jeśli chcemy kupić spółkę, ważne jest stwor­ze­nie profi­lu poszu­ki­wań na renomo­wanych giełdach. Tworząc taki profil, można jedno­c­ześ­nie lepiej poznać siebie i dowied­zieć się, jaka firma najbard­ziej nam odpowia­da. Dodat­ko­wo, dzięki okreś­lo­ne­mu profi­lowi wyszu­ki­wa­nia, można szybciej nawią­zać odpowied­nie kontak­ty i tym samym przyspies­zyć zakup firmy. Tutaj mądrość ? Jeśli chcesz móc robić wszyst­ko, to nie możesz robić nic.

Profil ten powini­en zawierać Twoje prefe­ren­c­je i kryte­ria ideal­n­ego zakupu firmy. Do kryte­riów zalic­za się:

 • Rodzaj przedsię­bi­orst­wa, które chcesz kupić
 • Wielkość przedsię­bi­orst­wa
 • Lokali­zac­ja przedsiębiorstwa
 • Budżet, jaki jesteś gotów zapła­cić za zakup firmy lub możesz zebrać niezbęd­ny kapitał własny.
Krok 2

Znajdź oferty sprze­daży firmy

Nieza­leż­nie od tego, czy chcesz kupić firmę samod­ziel­nie, czy zatrud­nić zewnę­trz­n­ego specja­lis­tę od fuzji i przejęć ? znale­zi­e­nie odpowied­niej oferty jest istot­ną częścią proce­su zakupu. Aby zapew­nić sobie udany zakup, należy dobrze się przygo­to­wać i upewnić się, że zebra­łeś wszyst­kie istot­ne pytania, zanim zaczniesz szukać odpowied­niej oferty. Są różne miejs­ca, gdzie można szukać ofert sprze­daży firmy. 

Giełdy firmo­we

Wielu przedsię­bi­or­ców poszu­ku­je odpowied­nie­go kupca dla swojej firmy. Jednym ze sposo­bów na znale­zi­e­nie poten­c­jal­nych nabyw­ców jest giełda firm. Tutaj pośred­nic­zą firmy, które są na sprze­daż. DUB, Nexxt Change i KERN Giełda firmo­wa to jedne z najwięks­zych, renomo­wanych i najbard­ziej znanych giełd. Wiele osób postrz­e­ga giełdy jako aktyw­ny i szero­ki sposób na sprze­daż lub kupno spółki. 

Inne możli­wości poza giełdami

Jest to słynna igła w stogu siana i zazwy­c­zaj wymaga specjal­nej wiedzy i dostę­pu do baz danych. Przecież żaden przedsię­bior­ca nie wiesza przed drzwia­mi swojej firmy tablicz­ki “Na sprze­daż”, tak jak w przypad­ku nieruchomości.

Opraco­wa­liś­my kilka warian­tów przejęć firm i skutecz­nej identy­fi­ka­c­ji firm. Te różne opcje można znaleźć w naszym opraco­wa­niu technicz­nym na temat Zwiadow­ca celu.

Krok 3

Podejście do sprze­daży i wybór

Nie powini­en­eś wybier­ać poten­c­jal­nych sprze­daw­ców na podsta­wie ceny, ale zrozu­mieć model bizne­so­wy i być w stanie rozwi­jać go w perspek­ty­wie. Wymaga to dobrej komuni­ka­c­ji między sprze­da­ją­cym a kupują­cym, aby obie strony znały i rozumi­ały oczekiwania.

Zaczy­na się już od wyboru odpowied­nich przedmio­tów do zakupu i pierw­s­ze­go kontak­tu z danym sprze­daw­cą. W ten sposób dobry pierws­zy wygląd to także pierws­zy krok do udanej transakcji.

Krok 4

NDA i list intencyjny

NDA i List Inten­cy­j­ny to dwa najważ­nie­js­ze dokumen­ty związa­ne z zakupem spółki.

Umowa o zacho­wa­niu poufności (NDA) to dokument prawny, który zapobie­ga udostęp­nia­niu infor­mac­ji poufnych. Dokument ten jest zazwy­c­zaj podpi­sy­wa­ny między dwiema strona­mi, zanim zaczną one negoc­jo­wać lub wymie­niać dane.

List inten­cy­j­ny (LOI) to dokument, który okreś­la inten­c­je jednej lub więcej osób w odnie­si­e­niu do umowy lub transak­c­ji. Nie jest to umowa prawnie wiążą­ca, a raczej służy ułatwie­niu i przyspiesze­niu negoc­ja­c­ji między strona­mi. List inten­cy­j­ny może być również wykor­zysta­ny do okreś­le­nia istot­nych warun­ków przyszłej umowy.

Niezbęd­ne są również:. Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne zawie­ra szcze­góło­we infor­mac­je o spółce, jej działal­ności i sytuac­ji finan­so­wej. Celem memoran­dum infor­ma­cy­j­n­ego jest przedsta­wi­e­nie poten­c­jal­nym inwest­orom kompl­ek­so­wego obrazu spółki, aby mogli podjąć decyz­ję o zainwes­t­owa­niu w nią. 

Krok 5

Wycena przedsię­bi­orst­wa

Firma Wycena przedsię­bi­orst­wa jest istot­ną częścią proce­su zakupu. Wycena firmy jest zwykle dokon­y­wa­na przez nieza­leż­n­ego eksper­ta finan­so­wego i opiera się na różnych czynni­kach, takich jak obecny i przyszły poten­c­jał zarob­ko­wy, otocze­nie konku­ren­cy­j­ne, możli­wości rynkowe i sytuac­ja finan­so­wa firmy. Ze wzglę­du na te czynni­ki, wycena przedsię­bi­orst­wa może być bardzo różna.

Kolej­ne dwa akapi­ty to infobo­xy do “Opinii o uczciwości”.

Ważnym aspek­tem, gdy weźmie­my pod uwagę m.in. oblic­za­nia wartości przedsię­bi­orst­wa to tak zwana “opinia o rzetel­ności”. Jest to opinia nieza­leż­nej strony trzeciej potwierd­za­ją­ca, że cena jest uczci­wa dla firmy.

Aby uzyskać fairness opini­on, spółka musi zaangażo­wać eksper­ta. Taki ekspert przepro­wad­zi wtedy dochod­ze­nie i wyda swoją opinię. Co do zasady, opinia o godzi­wości jest częścią rapor­tu biegłego.

Krok 6

Wyjaś­nić finansowanie

Zanim przys­tą­pisz do zakupu firmy, powini­en­eś wyjaś­nić, jak zamierz­asz ją sfinan­so­wać. Jest to szcze­gól­nie ważne, jeśli zdecy­du­je­my się na zakup więks­ze­go bizne­su. Istnie­ją różne sposo­by finan­so­wa­nia bizne­su, a to, która metoda jest dla Ciebie najleps­za, zależy od różnych czynników.

Dobrym sposo­bem, aby dowied­zieć się więcej o finan­so­wa­niu jest konsult­ac­ja z księgo­wym lub dorad­cą finan­so­wym. Ci eksper­ci mogą pomóc Ci znaleźć najleps­zy sposób finan­so­wa­nia Twojej firmy. 

Krok 7

Due Diligence

Firma Due Diligence jest niezbęd­nym elemen­tem zakupu przedsię­bi­orst­wa. Obejmu­je ona przegląd dokument­ac­ji finan­so­wej i procesów bizne­so­wych firmy, aby upewnić się, że jest to dobra inwes­ty­c­ja dla kupujące­go i że dotych­c­z­a­so­we roszc­ze­nia sprze­da­jące­go rzeczy­wiście odpowia­da­ją rzeczywistości.

Poniżs­zy akapit jest polem infor­ma­cy­jnym dla “Listy kontrol­nej Due Diligence”.

Due diligence jest zwykle przepro­wad­za­ne przez zespół eksper­tów, którzy mają doświad­c­ze­nie w różnych obsza­rach działal­ności firmy. Jako przewod­nik po kluczowych elementach due diligence przygo­to­wa­liś­my dla Państ­wa obszerną listę. Skorzystaj z naszej Lista kontrol­na Due Diligence cieszę się z Twojego zakupu. 

Due Diligence prawne i Due Diligence podatkowe

Legal due diligence to proces, w którym prawnik lub inna strona zewnę­trz­na dokład­nie przeglą­da dokumen­ty kupowa­nej firmy, aby upewnić się, że nie ma żadnych nieure­gu­lo­wanych sporów prawnych oraz że wszyst­kie umowy i licen­c­je są w porządku.

Tax due diligence to proces, w ramach które­go dorad­ca podat­ko­wy lub inny podmi­ot zewnę­trz­ny dokon­u­je przeglą­du dokument­ac­ji nabywa­n­ego przedsię­bi­orst­wa w celu upewni­enia się, że nie wystę­pu­ją ryzyka podatkowe. 

Krok 8

Negoc­ja­c­je i uzgod­ni­e­nie ceny zakupu

Po znale­zi­eniu odpowied­nie­go kupca, czas rozpo­c­ząć negoc­ja­c­je. Negoc­ja­c­je są ważnym elemen­tem przejęcia firmy i często mogą decydo­wać o tym, czy zakup zakońc­zy się sukce­sem, czy nie. Ważne jest, abyś dobrze przygo­to­wał się do negoc­ja­c­ji i wiedział czego chcesz i co jesteś gotów dać.

Istnie­je wiele różnych punktów negoc­ja­cy­jnych przy zakupie firmy, ale cena jest oczywiście jednym z najważ­nie­js­zych. Jeśli uda się uzgod­nić cenę, reszta negoc­ja­c­ji jest zwykle tylko formalnością.

Krok 9

Transak­c­ja M&A / Zamknięcie

Kupno firmy to złożo­ny proces, który wymaga staran­n­ego plano­wa­nia i reali­zac­ji. Przygo­to­wu­jąc się do zakupu firmy, należy wykon­ać kilka ważnych kroków, aby transak­c­ja przebie­gła bezproblemowo.

Bardzo ważnym krokiem w zakupie bizne­su jest jego zamknięcie. Zamknięcie jest ostat­nim etapem transak­c­ji i polega na wymia­nie dokumen­tów i środków finan­so­wych pomięd­zy kupują­cym a sprze­da­ją­cym w celu ostatecz­n­ego przeka­za­nia przedsiębiorstwa.

Krok 10

Integrac­ja po fuzji

Firma Integrac­ja po fuzji (PMI) jest niezbęd­nym elemen­tem udanego przejęcia firmy. PMI obejmu­je plano­wa­nie i wykona­nie wszyst­kich działań niezbęd­nych do zapew­ni­enia, że nowo przeję­ty biznes jest bezpro­ble­mo­wo zinte­gro­wa­ny z istnie­ją­cym biznesem.

Ważnym aspek­tem integrac­ji po połąc­ze­niu jest komuni­ka­c­ja. Aby zapew­nić udaną integrac­ję po połąc­ze­niu, ważne jest, aby zaangażo­wa­ne firmy lub udziałow­cy i/lub dyrek­tor­zy zarząd­za­ją­cy ściśle ze sobą współpra­co­wa­li i mieli jasny plan realizacji.

Czas trwania zakupu przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz kupić firmę, musisz być przygo­to­wa­ny na stosun­kowo długi i skompli­ko­wa­ny proces M&A (mergers & acqui­si­ti­ons). Dokład­ne ramy czaso­we zależą od wielu czynni­ków. Z reguły reali­zac­ja zakupu firmy trwa od sześciu do 18 miesięcy.

Finan­so­wa­nie nabycia przedsiębiorstwa

Finan­so­wa­nie jest istot­ną częścią każde­go zakupu bizne­so­wego i powinno być staran­nie zapla­no­wa­ne. W plano­wa­niu finan­so­wym należy uwzględ­nić nastę­pu­jące punkty:

 • Jakie­go rodza­ju finan­so­wa­nia potrzebujesz?

 • Ile pienięd­zy potrze­bu­jesz? Należy również wziąć pod uwagę ewentu­al­ną fazę wzros­tu po przejęciu.

 • Czy można samod­ziel­nie pozys­kać finan­so­wa­nie na niezbęd­ny kapitał własny?

 • Czy potrze­bu­jesz zewnę­trz­n­ego finan­so­wa­nia, czy możesz to rozwią­zać poprzez pożycz­kę dla sprzedawcy?

 • Którzy pożycz­ko­daw­cy kwali­fi­ku­ją się do Twojego zakupu?

 • Jaki jest najleps­zy sposób na pozys­ka­nie niezbęd­n­ego finansowania? 

Wysokość kapitału własn­ego oraz nabycie przedsię­bi­orst­wa bez kapitału własnego

Im wyższy kapitał własny, tym wyższą cenę kupują­cy zwykle zapła­ci za firmę. Kapitał własny jest więc równie ważny po stronie kupujące­go, jeśli chce się kupić spółkę, ale nie jest to jedyne kryterium.

Razem ze sprze­da­ją­cym można zawrzeć umowy, które pomogą uodpor­nić kapitał własny i wiedzieć, że sprze­da­ją­cy jest mocno po Państ­wa stronie, przynajm­niej przez pewien czas.

Bo w takiej konstruk­c­ji sprze­daw­ca ma też elemen­tar­ny interes, abyś Ty, jako nabyw­ca, skutecz­nie Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa poprzez przejęcie firmy.

Istnie­ją również zewnę­trz­ne strony trzecie, takie jak banki, kasy oszczęd­nościo­we lub inwest­or­zy finan­so­wi, którzy mogą zaofe­ro­wać wszyst­kie możli­wości w zakre­sie od fundus­zy publicz­nych do konkret­nych inwes­ty­c­ji i znacz­nie zwięks­zyć bazę kapitałową.

Jedno­c­ześ­nie każdy kupują­cy musi mieć jasność co do tego, jakie są jego rzeczy­wis­te potrze­by, a następ­nie odpowied­nio wcześ­nie rozez­nać się w różnych możliwościach.

Opcje finan­so­wa­nia

Istnie­je wiele sposo­bów na finan­so­wa­nie działal­ności gospodar­c­zej. Niektó­re z nich to:

 1. Wierzy­cie­le: Możesz uzyskać pożycz­kę od pożycz­ko­daw­cy na zakup przedsiębiorstwa.

 2. Inwest­or­zy: Możesz również znaleźć inwest­orów, którzy są chętni do zainwes­t­owa­nia w Twój biznes.

 3. Kapitał własny: Kapitał, który sam inwestu­jesz w firmę.

Należy jednak zwrócić uwagę również na nastę­pu­jące alter­na­ty­wy, które nie zawsze są od razu rozpoznawalne.

Wypra­co­wa­ne

Klauzu­la earn-out to klauzu­la w umowie sprze­daży, która mówi, że kupują­cy nie zapła­ci części ceny zakupu, dopóki nie zostaną osiąg­nię­te pewne cele. Cele te mogą dotyc­zyć sprze­daży, zysku lub innych celów finansowych.

Klauzu­le Earn-out są często stoso­wa­ne w umowach przejęcia, aby zmnie­js­zyć ryzyko, że nabyw­ca zapła­ci za firmę więcej niż jest ona warta. Idea stoją­ca za Wypra­co­wa­ne jest to, że kupują­cy płaci pełną cenę zakupu tylko wtedy, gdy firma rozwi­ja się dalej po zakupie i jest fakty­cz­nie warta więcej. Zmnie­js­za to ryzyko dla kupujące­go i angażu­je sprze­da­jące­go w odpowied­zi­al­ność po przejęciu.

Kredyt sprze­daw­cy

A Kredyt sprze­daw­cy to pożycz­ka, której sprze­da­ją­cy przedsię­bi­orst­wo udziela kupujące­mu. Kredyt ten może pomóc w sfinan­so­wa­niu ceny zakupu i daje kupujące­mu możli­wość zakupu firmy z mniejs­zym kapitałem własnym. Jednak kredy­ty dla sprze­da­ją­cych nie są odpowied­nie dla każde­go kupujące­go. Ważne jest, aby przed zakupem firmy dowied­zieć się dokład­nie, jakie są zagroże­nia i szanse związa­ne z tą metodą finansowania. 

Promoc­ja

Dotac­je, jakie mogą otrzy­mać przedsię­bi­or­cy przy zakupie istnie­jące­go przedsię­bi­orst­wa są zróżni­co­wa­ne. Do najczęst­szych dotac­ji należą progra­my kredy­to­we, ulgi podat­ko­we oraz wspar­cie finan­so­we ze strony banków rozwo­ju regio­nal­n­ego lub KFW. Ważne jest, abyś wcześ­niej dowied­ział się dokład­nie, które dotac­je są regio­nal­nie kwali­fi­kowal­ne dla Twojego projektu bizne­so­wego. Tylko w ten sposób można zapew­nić sobie najlepsze warun­ki do przejęcia firmy. 

Jak długo trwa finansowanie?

W zależ­ności od nakła­dów i wspar­cia ze strony trady­cy­jnych banków domowych/oszczędnościowych, publicz­nych banków rozwo­ju lub prywat­nych inwest­orów finan­so­wych, należy jeszc­ze oszaco­wać co najmniej 8 tygod­ni na finansowanie.

W przypad­ku dużych projek­tów, kombi­nac­ji różnych darczyńców lub nakła­da­nia się z typowy­mi okres­a­mi wakacy­jny­mi, będą Państ­wo potrze­bo­wa­li 3 lub 4 miesiące na ten ważny etap.

Doświad­c­ze­nie w zakre­sie zakupów w przedsiębiorstwie

W ciągu ostat­nich 20 lat towar­zyszy­liś­my wielu przejęci­om firm i zebra­liś­my dla naszych klien­tów wiele szcze­góło­wej wiedzy. Chcie­li­by­ś­my podziel­ić się z Tobą naszym doświad­c­ze­niem, abyś mógł z powod­ze­niem zrealizować swój zakup.

Aspek­ty prawne w umowie zakupu przedsiębiorstwa

W kontekście zakupu spółki istnie­je kilka aspek­tów prawnych, które należy wziąć pod uwagę. Obejmu­ją one np. to, jakie prawa i obowiąz­ki kupują­cy i sprze­da­ją­cy ustala­ją w umowie. Należy również dokład­nie rozważyć ryzyko związa­ne z odpowiedzialnością.

Przed zawar­ciem umowy kupują­cy powini­en zatem Umowa kupna przedsię­bi­orst­wa uzyskać szcze­góło­we infor­mac­je i porady.

Przenie­si­e­nie własności przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz kupić firmę, ważne jest, aby przenie­si­e­nie działal­ności przebie­gło spraw­nie. Obejmu­je to przenie­si­e­nie wszyst­kich istot­nych funkc­ji i procesów firmy na nowego właści­cie­la. Istnie­ją różne sposo­by, w jakie może nastąpić przenie­si­e­nie własności przedsiębiorstwa.

Najczęst­szy typ polega na tym, że kupują­cy przej­mu­je całko­wi­cie firmę i zatrzy­mu­je pracow­ni­ków. W niektórych przypad­kach jednak nabyw­ca może chcieć przejąć tylko część firmy lub zwolnić pracowników.

Jeśli zdecy­du­jesz się na zakup firmy, ważne jest, aby wcześ­niej dowied­zieć się o różnych opcjach i omówić ze sprze­da­ją­cym, która opcja jest dla Ciebie najlepsza.

Przejęcie istnie­ją­cych umów o pracę

Zanim jednak wypowiesz lub zmienisz umowę o pracę, zdecy­do­wa­nie powini­en­eś skonsul­tować się z wyspec­ja­lizowanym prawni­kiem. Istnie­je kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć proble­mów prawnych. Z reguły przy zakupie firmy przej­mo­wa­ne są wszyst­kie umowy o pracę dotych­c­z­a­so­wych pracow­ni­ków wraz ze wszyst­ki­mi prawa­mi i obowiąz­ka­mi. Dotyc­zy to również umów o pracę regulo­wanych przez układy zbiorowe.

Sprze­daż przedsię­bi­orst­wa może jednak spowo­do­wać również zmiany w zakre­sie warun­ków pracy, na przykład w odnie­si­e­niu do miejs­ca pracy lub godzin pracy. W tym przypad­ku wskaza­ne jest wcześ­nie­js­ze wyjaś­ni­e­nie wszyst­kich niezbęd­nych warun­ków ramowych, aby przy późnie­js­zej reali­zac­ji nie doszło do stresu­ją­cych zdarzeń.

Przejęcie istnie­ją­cych umów ubezpieczeniowych

Jeśli kupuje­my firmę, która ma już wykupio­ne polisy ubezpiec­ze­nio­we, należy zapoz­nać się z warun­ka­mi tych polis. Obejmu­je to ustale­nie, które ryzyka są objęte ubezpiec­ze­niem, a które nie.

Mimo że więks­zość firm ubezpiec­ze­nio­wych przej­mu­je polisy w momen­cie zakupu firmy, może się okazać, że trzeba będzie zapła­cić wyższy udział własny lub pewne ryzyka mogą nie być już objęte ubezpieczeniem.

Uzgod­ni­e­nie klauzu­li o zakazie konkurencji

Jeśli zdecy­du­jesz się na zakup bizne­su, ważne jest, aby uzgod­nić ze sprze­da­ją­cym klauzu­lę o zakazie konku­ren­c­ji. Dzięki temu sprze­daw­ca nie będzie mógł konkur­o­wać z Tobą po zakupie firmy. Wskaza­ne jest również zastrzeże­nie tego w umowie kupna. Zakaz ten powini­en obowią­zy­wać przez okreś­l­o­ny czas, a za wykon­al­ne bez odszko­do­wa­nia uznaje się 2 lata. Czasa­mi wskaza­ne jest objęcie zakazem człon­ków rodzi­ny sprzedawcy.

Roszc­ze­nia z tytułu odpowiedzialności

Kupując firmę, przej­mu­jesz również odpowied­zi­al­ność za wszyst­kie roszc­ze­nia, które powstały wobec firmy przed zakupem. Roszc­ze­nia te mogą mieć charak­ter finan­so­wy lub inny. Na przykład klient może wystąpić z roszc­ze­niem o odszko­do­wa­nie, ponie­waż nie był zadowo­l­o­ny z produk­tu przedsię­bi­orst­wa. Nawet jeśli klient poniósł szkodę po zakupie przedsię­bi­orst­wa, to nowy właści­ciel odpowia­da za szkodę. Można to uregu­lo­wać poprzez zapisy o rękoj­mi i klauzu­le o odpowied­zi­al­ności w umowie kupna na koszt sprzedawcy.

Zobowią­za­nia

Co do zasady istnie­ją zobowią­za­nia, które spółka zacią­ga w celu prowad­ze­nia swojej działal­ności. Mogą to być np. pożycz­ki, umowy najmu czy faktu­ry od dostaw­ców. Kupując firmę, należy więc zawsze dowied­zieć się o jej zobowią­za­niach. Bo te mogą zwięks­zyć ryzyko zakupu firmy.

Zobowią­za­nia podatkowe

Przy zakupie przedsię­bi­orst­wa dochod­zi również do przejęcia zobowią­zań podat­ko­wych. Oznac­za to, że jesteś odpowied­zi­al­ny za wszyst­kie zaległe faktu­ry i podat­ki, których firma jeszc­ze nie zapła­ciła. Dlate­go przed zakupem spółki należy dokład­nie sprawd­zić, jakie długi podat­ko­we ma firma i czy można je przejąć. Ważne jest również uzgod­ni­e­nie posta­nowień dotyc­zą­cych gwaran­c­ji i odpowied­zi­al­ności na koszt sprzedawcy.

Doradzt­wo w zakre­sie nabywa­nia przedsiębiorstw

Doświad­c­z­o­ny dorad­ca ds. fuzji i przejęć może pomóc Ci przygo­to­wać się do zakupu i opraco­wać najleps­zą możli­wą strate­gię dla Twojej firmy lub dla Ciebie osobiście. Doradzt­wo obejmu­je zazwy­c­zaj szcze­góło­wą anali­zę kupowa­nej firmy, w tym okreś­le­nie jej wartości, przegląd alter­na­tyw strate­gicz­nych oraz anali­zę ryzyka.

W negoc­ja­c­jach ze sprze­da­ją­cym dorad­ca M&A ma za zadanie nie obciążać relac­ji z kupują­cym i przyj­mu­je rolę kryty­cz­n­ego pytające­go i towar­zys­za zakupów.

Przejęcie firmy FAQ

Czy muszę mieć biznes­plan, aby nabyć firmę?

Każde­mu nabyw­cy firmy poleca­my biznes­plan. Jest to pierws­zy krok do uzyska­nia jasności i perspek­ty­wy dla plano­wa­n­ego projektu inwestycyjnego.

Jest to również standard dla poten­c­jal­nych partnerów finan­so­wych, którzy towar­zy­szą przejęciu firmy.

Bez szcze­góło­wego biznes­pla­nu, w którym dokład­nie opisa­ne są wszyst­kie ryzyka i szanse, projekt przejęcia firmy nie powini­en być realizowany.

Ile kosztu­je opieka profes­jo­nal­n­ego dorad­cy M&A? Czy warto?

Koszty ewentu­al­n­ego towar­zy­sze­nia przez eksper­tów są bardzo różne. Czy istnie­ją stałe stawki kosztów, czy istnie­ją syste­my podziału zysków itp.

Na podsta­wie ceny zakupu przedsię­bi­orst­wa przyj­mij około 3 do 8% kwoty transak­c­ji. Co zrozu­mi­ałe, zależy to również od złożo­no­ści całego proce­su fuzji i przejęć oraz Twoich osobis­tych potrzeb w zakre­sie wspar­cia. Doświad­c­zo­ne doradzt­wo transak­cy­j­ne ma w swojej sieci odpowied­nich prawni­ków i eksper­tów podat­ko­wych i w razie potrze­by zaangażu­je ich w proces.

Dużą zaletą jest to, że uznany doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć może przepro­wad­zić Państ­wa bezpiecz­nie i szybko przez proces zakupu i znaleźć zupeł­nie inne argumen­ty oraz podejścia do obniże­nia ceny podcz­as ewentu­al­nych negoc­ja­c­ji cenowych, niż mogli­by­ście Państ­wo porad­zić sobie sami.

Wtedy zadanie na pewno się opłaciło, a Ty unika­sz błędów w złożo­no­ści umów.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie firmy?

Przede wszyst­kim należy dobrze poinfor­mo­wać się o firmie przed dokona­niem zakupu. Należy więc dokład­nie sprecy­zować wszyst­kie szcze­góły, takie jak to, jakie produk­ty lub usługi oferu­je firma, jak jest pozyc­jo­no­wa­na finan­so­wo i jakie ma plany na przyszłość, a także istnie­je w odpowied­nim segmen­cie rynku.

Kolejną kwestią do rozważe­nia jest kultu­ra firmy. Ważne jest, aby wiedzieć, czy firma ceni okreś­loną etykę pracy, jaki styl zarząd­za­nia jest prakty­ko­wa­ny i czy pracow­ni­cy są zadowo­leni. Istot­ne jest również pytanie o trwałość modelu bizne­so­wego. Coraz więcej osób przy podej­mo­wa­niu decyz­ji zakupo­wych zwraca uwagę na to, że firma działa w sposób zrównoważony. 

Jak przebie­ga przejęcie firmy?

W więks­zości przypad­ków proces rozpo­c­zy­na się od przeglą­du firmy przez kupujące­go w celu ustale­nia, czy firma jest dobrą inwes­ty­c­ją. Następ­nie omawia­ne i wyjaś­nia­ne jest finan­so­wa­nie oraz aspek­ty prawne zakupu. Po uregu­lo­wa­niu tych punktów nastę­pu­je podpi­sa­nie umowy kupna-sprze­daży i finali­zac­ja zakupu.

Kiedy Asset Deal i Share Deal?

Pytanie to zależy w pierw­s­zej kolej­ności od danych warun­ków ramowych transak­c­ji. W jakiej formie jest ofero­wa­na firma i czy sprze­da­ją­cy jest w ogóle przygo­to­wa­ny do ewentu­al­nej zamia­ny dwóch podsta­wo­wych typów.

Na płaszc­zyź­nie podat­ko­wej same ramy prawne przedsię­bi­orst­wa prowad­zą do odpowied­nie­go rozwią­za­nia. Kupują­cy i sprze­da­ją­cy będą stara­li się uwzględ­nić potrze­by obu stron w podsta­wo­wej formie asset lub share deal.