Obraz artykułu 5 kroków do sukcesji biznesowej

Regulac­ja sukces­ji firmy w 5 krokach

Temat plano­wa­nia sukces­ji jest ważnym krokiem w zapew­ni­eniu ciągłości i przyszłe­go sukce­su każdej firmy. W tym artyku­le przedsta­wia­my kompl­ek­so­wy przegląd wszyst­kich ważnych infor­mac­ji w celu zapew­ni­enia skutecz­n­ego rozwią­za­nia w zakre­sie sukces­ji dla Twojej firmy.

Czytaj krótko

 • Przedsię­bi­or­cy powin­ni wziąć pod uwagę Zapla­nuj sukces­ję swojej życio­wej pracy na wczes­nym etapie.
 • Następ­ca bizne­so­wy może pochod­zić z rodzi­ny, z firmy lub być nabyw­cą zewnętrznym
 • Do pomyśl­n­ego wdroże­nia wymaga­ne są nastę­pu­jące elemen­ty Dokład­ne przygo­to­wa­nie i sporząd­ze­nie dokumen­tów do przenie­si­e­nia spółki kluczowy
 • Znajdź osoby zainte­re­so­wa­ne kupnem firmy na naszej giełd­zie firm

Definic­ja sukces­ji przedsiębiorstwa

Sukces­ja bizne­so­wa to proces przen­o­sze­nia własności przedsię­bi­orst­wa z jednej osoby lub grupy osób na drugą. Plano­wa­nie sukces­ji jest ważną częścią sukces­ji bizne­so­wej, ponie­waż zapew­nia, że firma pozosta­nie skutecz­na i rentow­na, gdy obecny właści­ciel (właści­cie­le) przejd­zie na emery­turę lub opuści firmę.

Formy sukces­ji biznesowej

Wykres dotyczący form sukcesji biznesowej

Farmy mogą być przeka­zy­wa­ne w wielu formach, w tym:

 1. Przeka­za­nie firmy człon­kom rodzi­ny Jest to często określa­ne jako “sukces­ja rodzinna?
 2. Sprze­daż spółki podmio­to­wi zewnę­trz­ne­mu Może to być osoba prywat­na lub firma.
 3. Fuzja z inną spółką lub przys­tąpi­e­nie do spółki joint venture
 4. Wykup menedżer­ski (MBO) tutaj obecni menedże­ro­wie przej­mu­ją własność i kontrolę nad spółką
 5. Sprze­daż części przedsię­bi­orst­wa Może to obejmo­wać sprze­daż jednos­tek bizne­so­wych, linii produk­tów lub innych aktywów.

W rodzi­nie czy raczej na zewnątrz?

To, czy sukces­ja bizne­so­wa powin­na być regulo­wa­na wewną­trz rodzi­ny, czy zewnę­trz­nie, zależy od konkret­nej rodzi­ny i jej indywi­du­al­nych celów. Ponie­waż każdy przypa­dek jest inny, ważne jest, aby Dokład­nie rozważ zalety i wady obu opcji.przed podjęciem decyzji.

Na przykład, jeśli firma rodzinna jest złożo­na i zaangażo­wanych jest w nią kilku człon­ków rodzi­ny, to Zewnę­trz­ny ekspert lub inwestor strate­gicz­ny może zapew­nić nowy impuls i tym samym popro­wad­zić firmę na nowy etap rozwoju.

Z drugiej strony, jeśli członek rodzi­ny bardzo dobrze zna firmę i jej operac­je, jest pasjo­na­tem bizne­su i jest dobrze wyszko­l­o­ny, może być lepiej przysto­so­wa­ny do przejęcia.

Ostatecz­nie istnie­ją różne opcje, które należy rozważyć i szcze­góło­wo ocenić, aby ostatecz­nie znaleźć odpowied­nie rozwią­za­nie dla firmy.

Sukces­ja firmy zewnę­trz­nej w 5 krokach

Graficzne przedstawienie sukcesji firmy zewnętrznej w 5 krokach

Plano­wa­nie przyszłości firmy ma kluczowe znacze­nie. Dzięki odpowied­nim strate­gi­om możesz zapew­nić płynne przejście i przygo­to­wać swoją firmę na dalszy sukces.

Krok 1: Plano­wa­nie sukcesji

Plano­wa­nie sukces­ji polega na przygo­to­wa­niu uporząd­ko­wa­na zmiana stanowisk kierow­nic­zych, obowiąz­ków i własności w firmie. Plano­wa­nie obejmu­je również przygo­to­wa­nie całej organi­zac­ji firmy do przeka­za­nia. Proces ten koniecz­nie obejmu­je harmo­no­gram na pierws­zym etapie, który służy jako orient­ac­ja dla wszyst­kich zaangażo­wanych osób.

Krok 2: Wycena przedsiębiorstwa

Ważnym krokiem w przygo­to­wa­niu sprze­daży jest okreś­le­nie wartości przedsię­bi­orst­wa w celu zorien­to­wa­nia się, jakiej ceny sprze­daży może oczeki­wać sprze­da­ją­cy. Powszech­nie stoso­wany­mi metoda­mi w tym zakre­sie są ocena przy użyciu metody mnożni­ko­wej lub obiek­tyw­ne oblic­ze­nie przy użyciu metody wyceny wartości przedsię­bi­orst­wa. Podejście docho­do­we według IDW S1.

Krok 3: Struk­tu­ra przekazania

Struk­tu­ra przeka­za­nia obejmu­je Przygo­to­wy­wa­nie i sporząd­za­nie niezbęd­nych dokumen­tów i rapor­tów, takich jak exposé firmy lub rapor­ty finan­so­we.. Niejas­ności i możli­we przesz­ko­dy powin­ny być znane. Nie chcesz przedsta­wiać poten­c­jal­ne­mu nabyw­cy niekom­plet­nych dokumen­tów lub być zmuszonym do tworze­nia dokumen­tów dopie­ro po otrzy­ma­niu prośby.

Im dokład­nie­js­ze przygo­to­wa­nia zostaną zakońc­zo­ne na tym etapie, tym spraw­niej może przebie­gać proces sprzedaży.

Poproś KERN o bezpłatną wstępną konsultację
Poproś o bezpłat­ną wstęp­ną konsultację
Mapa lokalizacji KERN dla sukcesji biznesowej

Krok 4: Wymia­na sukces­ji w firmie

Giełda sukce­sy­j­na to platfor­ma, która łączy osoby chcące kupić lub sprze­dać firmę z poten­c­jal­ny­mi kupują­cy­mi i sprze­da­ją­cy­mi. Umożli­wia ona zainte­re­so­wanym stronom Dostęp do infor­mac­ji o poten­c­jal­nych następ­cach i umożli­wia sprze­daw­com wysta­wia­nie swoich firm na sprzedaż.

Anoni­mo­wość można zapew­nić za pośred­nict­wem dorad­ców ds. fuzji i przejęć lub bezpoś­red­nie notowa­nia powin­ny być tak neutral­ne, aby identy­fi­ka­c­ja nie była możli­wa w pierw­s­zej wymianie.

Giełda oferu­je rynek online, na którym Kupują­cy i sprze­da­ją­cy pozna­ją ważne szcze­góły ewentu­al­nej transak­c­ji może. Ponadto niektór­zy dostaw­cy oferu­ją usługi pomoc­nic­ze, takie jak badanie due diligence i anali­za finan­so­wa, aby zapew­nić, że transak­c­ja jest przepro­wadz­a­na w uczci­wy i przejr­zy­sty sposób.

Krok 5: Zakońc­ze­nie proce­su przejścia

Czwar­tą fazą sukces­ji bizne­so­wej jest zakońc­ze­nie proce­su trans­for­mac­ji. W tej fazie należy zapew­nić, że Pomyśl­ne spełni­e­nie wszyst­kich wymogów prawnych, finan­so­wych i opera­cy­jnych zostały podję­te w celu zapew­ni­enia płynn­ego przejścia od obecn­ego do nowego kierownictwa.

Na tym etapie wszyst­kie dokumen­ty dotyc­zące przenie­si­e­nia własności na nowego właści­cie­la muszą zostać odpowied­nio zaktua­lizowa­ne i przedłożo­ne odpowied­nim organom, takim jak organy podat­ko­we lub organy regula­cy­j­ne. Ponadto należy podjąć wszel­kie inne niezbęd­ne kroki w celu zapew­ni­enia pomyśl­n­ego przejścia. Jedną z opcji jest tutaj stwor­ze­nie podręcz­ni­ka firmy opisu­jące­go starą i, w stosownych przypad­kach, nową polity­kę, kompe­ten­c­je, obowiąz­ki i procedury.

Lista kontrol­na sukces­ji biznesowej

Grafika listy kontrolnej dotyczącej sukcesji biznesowej
 • Umieść Harmo­no­gram przenie­si­e­nia aktywów, stanowisk kierow­nic­zych i obowiąz­ków firma.
 • Dokon­aj inwen­ta­ry­zac­ji aktywów i pasywów przedsię­bi­orst­wa, które ma zostać przeniesione.
 • Spraw­dź istnie­jące dokumen­ty prawne, w tym umowy bizne­so­we i polisy ubezpieczeniowe.
 • Okreś­le­nie potrzeb finan­so­wych związanych z plano­wa­niem sukcesji.
 • Zaktua­li­zuj dokument­ac­ję bizne­so­wą, aby odzwier­cied­lała Zmiany w zakre­sie własności i odpowied­zi­al­ności za zarząd­za­nie które należy wziąć pod uwagę.
 • Opraco­wa­nie strate­gii kontro­li w celu zmnie­jsze­nia Obciąże­nie podat­ko­we dzięki umiejęt­ne­mu działaniu.
 • Użycie Profes­jo­nal­ne doradzt­wo podcz­as poszu­ki­wań dla odpowied­nich następ­ców. Oprócz dosko­n­ałej sieci kontak­tów, najwięks­zą zaletą wykwa­li­fi­kowa­n­ego dorad­cy jest jego neutral­ność emocjo­nal­na. Tylko profes­jo­na­lis­ta może rozważyć i połąc­zyć obawy wszyst­kich zaangażo­wanych stron.
 • Identy­fi­ka­c­ja poten­c­jal­nych następ­ców i ocena ich kwalifikacji.
 • Opraco­wa­nie strate­gii komuni­ka­c­ji w celu infor­mo­wa­nia pracow­ni­ków, klien­tów, dostaw­ców i innych intere­sa­ri­us­zy po sprzedaży.
 • Regular­nie sprawd­zaj operac­je bizne­so­we i w razie potrze­by wprowad­zać popraw­ki, aby zapew­nić płynny proces sukcesji.

3 wskazów­ki dotyc­zące udanej sukces­ji biznesowej

Od 2004 roku wspiera­my naszych klien­tów przy zmianie pokolenio­wej lub sprze­daży dorob­ku ich życia. Bazując na naszym bogatym doświad­c­ze­niu, chcie­li­by­ś­my podziel­ić się z Tobą trzema wskazówkami.

Sukces­ja spółki wolna od podatku

A Sukces­ja spółki wolna od podat­ku Jest to możli­we, jeśli firma jest dzied­zic­zo­na przez jedno pokole­nie w rodzi­nie, ale następ­ca również aktyw­nie konty­nu­uje działal­ność. Za pomocą tak zwanego modelu 5-letnie­go lub 7-letnie­go Obciąże­nie podat­ko­we zmnie­js­zo­ne o 85 % lub nawet 100 % stać się.

Ponie­waż istnie­ją pewne pułap­ki, które należy wziąć pod uwagę, a także sensow­ne jest zapla­no­wa­nie sukces­ji bardzo wcześ­nie, chętnie dorad­zi­my. Zasad­nic­zo zawsze należy brać pod uwagę indywi­du­al­ny przypadek.

Istnie­ją również rozszer­zo­ne optyma­li­zac­je podat­ko­we, jeśli konstruk­c­je trans­fe­ro­we są przygo­to­wy­wa­ne na wczes­nym etapie przed sprzedażą.

Optymal­ny czas na sukces­ję biznesową

Optymal­ny moment na sukces­ję firmy zależy od konkret­nych potrzeb firmy i jej właści­cie­li. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby plano­wa­nie sukces­ji było rozpo­c­zy­na się na kilka lat przed przejściem właści­cie­la lub kluczowych pracow­ni­ków na emeryturę.

Pozosta­wia to wystar­c­za­ją­co dużo czasu na opraco­wa­nie planu sukces­ji, znale­zi­e­nie i zatrud­ni­e­nie poten­c­jal­nych następ­ców oraz zapew­ni­e­nie płynn­ego przejścia. Alter­na­ty­wą jest sprze­daż spółki bezpoś­red­nio stronie trzeciej.

Finan­so­wa­nie sukces­ji biznesowej

Finan­so­wa­nie tego proce­su może pochod­zić z różnych źródeł, w tym Banki, kasy oszczęd­nościo­we, inwest­or­zy venture capital, inwest­or­zy finan­so­wi oraz dotac­je lub gwaran­c­je rządo­we. Przedsię­bi­or­cy mogą nie tylko zwracać się do inwest­orów zewnę­trz­nych, ale także prosić człon­ków rodzi­ny o pomoc w pozys­ka­niu niezbęd­n­ego kapitału.

Aby zapew­nić udane przejście, ważne jest, aby plano­wać z wyprzedze­niem i znać wszyst­kie dostęp­ne opcje.

Najczęst­sze błędy firm związa­ne z sukcesją

Graficzne przedstawienie najczęstszych błędów w sukcesji biznesowej

Aby zapew­nić płynne przejście, ważne jest unika­nie błędów. Oto kilka typowych błędów, których przedsię­bi­or­cy powin­ni unikać podcz­as plano­wa­nia sukces­ji biznesowej:

 • Plano­wa­nie z wyprzedze­niem
  Zdecy­do­wa­nie zbyt często właści­cie­le firm czeka­ją, aż zbliżą się do uprag­nio­nej emery­tu­ry lub zostaną do tego zmusze­ni przez choro­bę, zanim pomyślą o plano­wa­niu sukces­ji. Może to prowad­zić do proble­mów, ponie­waż może nie być wystar­c­za­ją­co dużo czasu na prawi­dło­we przenie­si­e­nie własności i zapew­ni­e­nie płynn­ego przejścia. Skutecz­ne plano­wa­nie sukces­ji wymaga staran­n­ego rozważe­nia wszyst­kich aspek­tów przejścia, w tym wymogów prawnych, opodat­ko­wa­nia i emery­tur. Plano­wa­nie z wyprzedze­niem może pomóc zapew­nić, że kwestie te zostaną rozwią­za­ne w odpowied­nim czasie. Sprze­daż pod presją czasu obniża również cenę.
 • Brak zaangażo­wa­nia człon­ków rodzi­ny
  Człon­kowie rodzi­ny powin­ni być infor­mo­wa­ni o wszyst­kich aspektach i powodach plano­wa­nia sukces­ji i w miarę możli­wości zaangażo­wa­ni w ten proces. Brak zaangażo­wa­nia człon­ków rodzi­ny może prowad­zić do niepo­ro­zu­mień i niepo­ro­zu­mień dotyc­zą­cych tego, kto przej­mie firmę, gdy obecny właści­ciel przejd­zie na emery­turę lub umrze. Zaangażo­wa­nie człon­ków rodzi­ny na wczes­nym etapie może pomóc uniknąć późnie­js­zych niepo­ro­zu­mień dotyc­zą­cych przyszłe­go zarząd­za­nia i struk­tu­ry własności.
 • Nie zasię­gaj profes­jo­nal­nej porady
  Właści­cie­le firm powin­ni skonsul­tować się z doświad­c­z­onym dorad­cą przed podjęciem ważnych decyz­ji związanych z sukces­ją firmy. Specja­liści ci mogą udziel­ić cennych porad w zakre­sie ochro­ny aktywów, zarząd­za­nia podat­ka­mi, przenie­si­e­nia własności i innych ważnych kwestii związanych z plano­wa­niem sukcesji.
 • Nie formułu­ją jasnych oczeki­wań
  Kiedy firma jest przen­os­zo­na z jednej osoby na drugą, kluczowe jest, aby wszyst­kie zaangażo­wa­ne strony miały jasno okreś­lo­ne oczeki­wa­nia dotyc­zące ról i obowiąz­ków w nowej struk­tur­ze organi­za­cy­j­nej po przejściu. Bez jasno okreś­l­onych oczeki­wań mogą pojawić się konflik­ty, które mogą zakłócić lub opóźnić cały proces transformacji.
 • Ignoro­wa­nie poten­c­jal­nych zagrożeń
  Przedsię­bi­or­cy powin­ni również rozważyć poten­c­jal­ne ryzyko związa­ne z przenie­si­e­niem własności swojej firmy ? Ryzyka takie jak utrata kontro­li nad proces­a­mi decyzy­jny­mi lub poten­c­jal­ne spory między człon­ka­mi rodzi­ny o to, kto będzie właści­cie­lem jakiej części aktywów bizne­so­wych po zakońc­ze­niu trans­fe­ru. Identy­fi­ku­jąc poten­c­jal­ne ryzyka związa­ne z ich konkret­ną sytuac­ją na wczes­nym etapie, przedsię­bi­or­cy mogą lepiej przygo­to­wać się i zabez­piec­zyć przed poten­c­jal­ny­mi proble­ma­mi, które mogą pojawić się po przenie­si­e­niu własności. Podob­ne obawy należy również rozważyć w odnie­si­e­niu do osób trzecich.

Wniosek

Podsu­mo­wu­jąc, ważne jest, aby zapew­nić udane i płynne przejście z jednego pokolenia kierow­nic­ze­go do następ­n­ego w firmie. staran­nie zapla­no­wać i wdrożyć.

Postę­pu­jąc zgodnie z naszymi zalecany­mi pięcio­ma kroka­mi, możesz zapew­nić udaną sukces­ję bizne­so­wą. Dzięki przemyśl­a­ne­mu plano­wa­niu, firmy mogą zapew­nić, że firma pozosta­nie zdrowa dla przyszłych pokoleń.