Dominik Ruge ? Erfah­re­ner Unter­neh­mens­be­ra­ter in Thüringen

KERN - M&A Beratung für Unter­nehmens­verkauf & Unternehmens­nachfolge in Eisenach

KERN M&A Erfolgsgarantie

Rozpo­cz­nij wideo zapoznawcze

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Dominik Ruge ? Ihr Berater für die Unternehmensnachfolge

Dominik Ruge ist ein anerkann­ter Berater in der Unternehmens­beratung Thürin­gen, spezia­li­siert auf den Kauf und Verkauf mittel­stän­di­scher Famili­en­un­ter­neh­men. Mit seinem tiefge­hen­den psycho­lo­gi­schen Verständ­nis und umfang­rei­cher Erfah­rung als Unter­neh­mer bringt er eine einzig­ar­ti­ge Perspek­ti­ve in die Unternehmens­nachfolge ein.

Geboren 1978 und ausge­bil­det als Psycho­lo­ge, verfügt Dominik Ruge über fundier­tes Know-how im Bereich der Unternehmens­nachfolge, das er in mehr als einem Jahrzehnt als zerti­fi­zier­ter Berater (HTW Dresden) erwor­ben hat. Er hat ein tiefge­hen­des Verständ­nis für komple­xe Frage­stel­lun­gen entwi­ckelt, mit denen sich sowohl Überge­ber als auch Überneh­mer konfron­tiert sehen.

Diese prakti­schen Erfah­run­gen und seine fachli­che Exper­ti­se ermög­li­chen es ihm, spezia­li­sier­te Leistun­gen zu erbrin­gen, die perso­na­li­sier­te Lösun­gen für die wirtschaft­li­chen und emotio­na­len Heraus­for­de­run­gen des Genera­ti­ons­wech­sels in Unter­neh­men bieten.

Diese Kombi­na­ti­on aus psycho­lo­gi­scher Einsicht und betriebs­wirt­schaft­li­cher Kompe­tenz macht ihn zum idealen Partner für die Planung und Umset­zung Ihrer Unternehmensnachfolge!

Rozpo­cz­nij poradę eksperta

Seine Spezia­li­sie­rung auf mittel­stän­di­sche Familienunternehmen

Dominik Ruges Fokus liegt auf der persön­li­chen und detail­lier­ten Beratung bei Verkaufs- und Kaufpro­zes­sen mittel­stän­di­scher Famili­en­un­ter­neh­men. Er versteht die einzig­ar­ti­gen Bedürf­nis­se dieser Unter­neh­mens­form und bietet indivi­du­el­le Beratungs­an­sät­ze, die darauf abzie­len, sowohl kommer­zi­el­le Ziele als auch familiä­re Werte zu bewahren.

Durch seine zielge­rich­te­te Unter­stüt­zung hilft er Unter­neh­men, nahtlo­se Übergän­ge zu gestal­ten und ihre Zukunfts­fä­hig­keit zu sichern.

Die KERN Unternehmens­beratung Eisenach. 

Buchen Sie Ihren Gratis-Wunschtermin.

Sie möchten mehr über die Möglich­kei­ten einer Unternehmens­nachfolge erfah­ren oder haben spezi­fi­sche Anfra­gen? Auf unserer Seite können Sie ganz einfach Termi­ne für eine persön­li­che Beratung buchen.

Nutzen Sie die Gelegen­heit für einen ersten unver­bind­li­chen Kontakt, um alles über unsere Leistun­gen und Ihre Optio­nen zu erfah­ren. Senden Sie uns noch heute Ihre Anfra­ge, um einen Gratis-Wunsch­ter­min zu sichern!

Unsere Exper­ti­se in der Unternehmensnachfolge

Bei KERN setzen wir auf eine tiefgrei­fen­de Exper­ti­se und einen umfas­sen­den Service­an­satz, um mittel­stän­di­schen Unter­neh­men europa­weit eine siche­re und effizi­en­te Unternehmens­nachfolge zu ermög­li­chen. Unsere langjäh­ri­ge Erfah­rung, die spezia­li­sier­te Daten­bank und der indivi­du­el­le Beratungs­an­satz bieten Ihnen eine optima­le Abwick­lung der Unternehmensübergänge.

Sprze­daż firmy bez ryzyka dzięki gwaran­c­ji sukce­su KERN

Wir bieten eine einzig­ar­ti­ge Erfolgs­ga­ran­tie für den Unter­nehmens­verkauf. Mit über 300.000 geprüf­ten Kaufin­ter­es­sen­ten und mehr als 2.000 erfolg­reich abgewi­ckel­ten Nachfol­ge­man­da­ten, versi­chern wir Ihnen die bestmög­li­chen Ergebnisse.

Diese Garan­tie sichert Sie ab, indem wir Ihnen Ihr Geld zurück­ge­ben, sollten wir den Verkauf nicht erfolg­reich abschlie­ßen können.

Ausge­zeich­ne­te Beratungs­leis­tun­gen ? Anerkannt von Branchenexperten

Die KERN Partner sind mehrfach ausge­zeich­net worden, unter anderem von der renom­mier­ten WIRTSCHAFTSWOCHE als Top-Consul­tants und mit dem German-Brand-Award, sowie als Innova­tor 2021. Diese Auszeich­nun­gen belegen unsere Kompe­tenz und Innova­ti­on als starkes Mitglied im Bereich M&A und Unternehmensnachfolge.

Der Vorteil eines Unternehmenskaufs

Ein Unter­nehmens­kauf kann oft eine strate­gisch kluge Entschei­dung sein. Erfah­ren Sie, wie unser KERN-Netzwerk Ihnen dabei helfen kann, diesen Prozess nicht nur einfa­cher und lukra­ti­ver, sondern auch spannen­der zu gestal­ten. Begin­nen Sie mit dem Einrich­ten Ihres kosten­lo­sen Suchpro­fils und nutzen Sie unsere umfang­rei­che Unterstützung.

Kunden­stim­men ? Vertrau­en und Erfolg bei KERN

Was unsere Kunden sagen

Erfah­ren Sie aus erster Hand, wie KERN die Unternehmens­nachfolge für Unter­neh­mer aus ganz Deutsch­land erleich­tert und optimiert hat. Unsere Kunden berich­ten von ihren persön­li­chen Erfah­run­gen mit dem KERN Team ? profes­sio­nell, zuver­läs­sig und immer mit dem richti­gen Gefühl für die Situation.

KERN wyraź­nie otwor­zył drogę dla mojego syna 

Coaching firmy KERN wyraź­nie otwor­zył mojemu synowi drogę, dzięki której możemy teraz wspól­nie poświęcić się projek­to­wi zmiany pokolenio­wej, w sensie konty­nu­ac­ji rodzin­n­ego przedsię­bi­orst­wa. My jako rodzice po prostu nie potra­fi­my przeka­zać pewnych rzeczy w ten sam sposób i pomóc uświa­do­mić sobie, jak może to zrobić profes­jo­nal­ny trener.

K.V., przedsię­bior­ca z Frankfurtu,  , Handlow­cy i usługo­daw­cy w segmen­cie IT 

Bez widoku z zewną­trz prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie 

W kontekście sukces­ji mojej firmy, fuzja z firmą konku­ren­cy­jną była ideal­nym rozwią­za­niem. Zespół KERN, a w szcze­gól­ności Pan Koerber, towar­zyszył nam z wyczu­ciem jako modera­tor i towar­zy­sz proce­su, i umiejęt­nie połąc­zył intere­sy obu stron. Bez widoku z zewną­trz oraz doświad­c­ze­nia w negoc­ja­c­jach prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie!

J.K. przedsię­bior­ca z Berlina,  Handel i usługi 

Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji 

Rzadko się zdarza, aby Feedback był tak jedno­głoś­ny i pozytyw­ny! Przek­aza­li Państ­wo temat auten­ty­cz­nie i z sercem pod każdym wzglę­dem. Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji.

Ingrid Marten,  Wirtschafts­för­de­rung Wesermarsch 

Profes­jo­nal­na obsłu­ga i reali­zac­ja sprze­daży firmy od począt­ku do końca 

Firma KERN profes­jo­nal­nie towar­zyszyła i realizowała sprze­daż mojego przedsię­bi­orst­wa od począt­ku do końca. Znale­zi­e­nie nabyw­cy było zaska­ku­ją­co szybkie, a późnie­js­zy proces sukces­ji był kompe­tent­nie prowad­zo­ny i modero­wa­ny przez cały czas.

H-J. N., przedsię­bior­ca z Neuss,  Najwięks­zy w Niemc­zech dystry­bu­tor kopia­rek i syste­mów DMS marki premium 

… są zaskoc­ze­ni, jak wielka energia została uwolnio­na w nas wszystkich 

Zmiana oznac­za również zmier­ze­nie się z kulturą, celami, odpowied­zi­al­nością i “zasada­mi gry” w firmie. Wraz z firmą KERN wkroc­zy­liś­my na ekscy­tu­jącą drogę tworze­nia własnej, indywi­du­al­nej filozo­fii przedsię­bi­orst­wa i byliś­my zaskoc­ze­ni wspaniały­mi energi­a­mi, które się w nas wszyst­kich wyzwo­liły. Z korzyścią dla naszych klien­tów, pracow­ni­ków i całego przedsię­bi­orst­wa. Podzię­ko­wa­nia dla firmy KERN za celową i profes­jo­nal­ną moderac­ję i rozwój.

G-O.B, przedsię­bior­ca z Koblencji,  Dealer­zy i usługo­daw­cy w sektor­ze sprzę­tu i oprogramowania 

Szybkość imponu­ją­ca, forma zawsze adekwat­na do sytuac­ji, zacho­wa­nie uczciwe … 

Chciał­bym bardzo serde­cz­nie podzię­ko­wać za wspar­cie podcz­as sprze­daży firmy. Szybkość była imponu­ją­ca, forma zawsze adekwat­na do sytuac­ji, zacho­wa­nie szcze­re i bezpre­tens­jo­nal­ne - lepiej być nie mogło! Dzięki Państ­wa wspar­ciu udało nam się zakońc­zyć ten projekt w sposób satys­fak­c­jo­nu­ją­cy dla nas wszystkich.

C.K., przedsię­bior­ca z regio­nu Weser-Ems,  , Przedsię­bi­orst­wo produk­cy­j­ne i handlowe 

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Między­n­a­ro­do­wy usługodawca 

… udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy 

Naszej strate­gii wzros­tu towar­zyszy­li specja­liści z firmy KERN. Dzięki precy­zy­j­nej anali­zie celu i szcze­góło­wym badani­om rynku udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy. Nie należy lekce­ważyć wysił­ku, jaki wiąże się z takim krokiem. W firmie KERN znaleź­liś­my profes­jo­nal­ne wspar­cie. Jedno­c­ześ­nie problem sukces­ji w przej­mo­wanym przedsię­bi­orst­wie mógłby zostać rozwią­za­ny w sposób istot­ny i długoterminowy.

W.S., Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy z okolic Frank­fur­tu nad Menem,  Dostaw­ca usług w zakre­sie gospo­dar­ki odpada­mi, lider rynku w segmen­cie niszowym 

Współpra­ca w ostat­nich miesią­cach charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem 

Współpra­ca w ciągu ostat­nich miesię­cy charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem; ja również zawsze czułem się dobrze repre­zen­to­wa­ny przez Państ­wa, mimo że nie byłem Państ­wa klien­tem. Tym więks­zy komple­ment! WIELKIE DZIĘKI!

Stany Zjedno­c­zo­ne, przedsię­bior­ca i nabyw­ca przedsię­bi­orst­wa w Bawarii,  , Usługi informatyczne 

Bez Karla Rehfußa pewnie już dawno zwątpił­bym w tę historię 

Bez Karla Rehfußa i jego często bezin­te­re­sow­n­ego, a zawsze optymis­ty­cz­n­ego zaangażo­wa­nia, prawdo­po­d­ob­nie już dawno zwątpił­bym w tą histo­rię. Wszyscy jesteś­my napraw­dę zadowo­leni, że w tych trudnych czasach mieliś­my u swego boku właśnie tego eksper­ta KERN.

Jürgen Bantel 

Ekscy­tu­ją­ca metoda trwałej zmiany przywództwa 

MeinST­ABWECH­SEL to ekscy­tu­ją­ca metoda na trwałą zmianę przywództ­wa w firmach rodzin­nych. Przy jej zasto­so­wa­niu z zadzi­wia­jącą łatwością odnaj­du­je się własne wartości i potrze­by.
Pod koniec podróży, cel, ścież­ka i ramy czaso­we ukazały mi się jako trójwy­mi­a­rowa wizja mojej osobis­tej zmiany. W ten sposób w najlepszej atmos­fer­ze i przy wspar­ciu KERN sam opraco­wałem swoją listę rzeczy do zrobienia.

Klaus-Peter Gust,  , Przedsiębiorca 

Powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas 

Moja decyz­ja o wybor­ze KERN okazała się w 100% słuszna. Firma KERN wykon­ała napraw­dę dobrą robotę, począws­zy od przygo­to­wa­nia mojego przedsię­bi­orst­wa w exposé, poprzez poszu­ki­wa­nie nabyw­ców, aż po ułatwie­nie negoc­ja­c­ji i komplet­ne przepro­wad­ze­nie sukces­ji. W szcze­gól­ności, powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas. Nasz cel udało się osiągnąć w ciągu 8 miesię­cy. Chętnie polecę firmę KERN innym.

G.O.K., przedsię­bior­ca z Hamburga,  Usługo­daw­ca z własny­mi oddziałami 

Wreszcie czas na nowy plan na życie 

Pan Grepp­mair z firmy KERN pomógł mi przy sprze­daży mojej działal­ności w zakre­sie usług dozor­c­zych w Monach­i­um w sposób zawsze miły i bardzo kompe­tent­ny. W ciągu zaled­wie dziewięciu miesię­cy udało mu się sprze­dać moją firmę po satys­fak­c­jo­nu­jącej cenie, mimo spadku sprze­daży i kryzy­su korona­wirusa. W ten sposób wniósł decydu­ją­cy wkład w nowy plan życio­wy, na który od dawna czekałem. Bardzo za to dziękuję!

Stefan Krebs,  , GEON-Gebäudemanagement 

Profes­jo­na­lizm i nieza­wod­ność, aż do pomyśl­n­ego zakończenia 

Szcze­gól­nie w trudnych fazach mój dorad­ca uzupeł­niał luki i torował drogę do dalszych negoc­ja­c­ji.
Wszyst­ko odbyło się profes­jo­nal­nie i rzetel­nie, spotka­nia poza godzina­mi pracy były możli­we w każdej chwili.
Pod wzglę­dem zawodo­wym czuję się kompl­ek­so­wo i w dobrych rękach, pomyśl­ne zakońc­ze­nie jest wyrazem kompe­ten­c­ji firmy KERN!

J.M.

… osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN 

Zespół KERN został mi polec­o­ny w ramach sprze­daży nasze­go przedsię­bi­orst­wa i z perspek­ty­wy czasu bardzo się cieszy­my, że otrzy­ma­liś­my tę wskazów­kę. Proces negoc­ja­c­ji w sprawie sprze­daży był złożo­ny, długo­trwały i niekie­dy zagroż­o­ny emocjo­nal­ny­mi niepo­ro­zu­mi­e­nia­mi co do wyniku. Jednak dzięki dużemu doświad­c­ze­niu i umiejęt­ności­om konsul­tan­ta KERN osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN.

J.F., Przedsię­bior­ca w rejonie Osnabrück,  Handel i usługi techniczne 

… jako prele­gen­ci KERN byliście Państ­wo bardzo przekonujący 

Bardzo dzięku­je­my za wystąpi­e­nie na naszej konfe­ren­c­ji. Jedno­głoś­nie pozytyw­ne opinie 150 słuchac­zy potwierd­ziły, jak ważny jest temat Państ­wa wystąpi­e­nia i że jako prele­gen­ci KERN byliście Państ­wo bardzo przekonujący.

Lothar Sand,  Stowar­zy­sze­nie Wydaw­ców i Księg­ar­zy Niemieckich 

Nawet szcze­gól­nie trudne zadania … zostały rozwią­za­ne optymalnie 

Cieszę się, że wybrałem firmę KERN jako dorad­cę w moim proce­sie sukces­ji. W okresie przygo­to­waw­c­zym sprawd­załem również inne oferty i dla mnie decydu­ją­cym kryte­ri­um była powaga i bezpiec­zeńst­wo firmy KERN. Przez cały czas czułem się optymal­ną opiekę ze strony mojego konsul­tan­ta KERN. Nawet szcze­gól­nie trudne zadania, takie jak kwestie finan­so­we i sporząd­za­nie umów, zostały rozwią­za­ne w najleps­zy możli­wy sposób.

M.M., przedsię­bior­ca z okolic Hanau koło Frankfurtu,  , Lider rynku usług specjal­nych i handlu internetowego 

Kunden­stim­men ? Vertrau­en und Erfolg bei KERN

Was unsere Kunden sagen

Erfah­ren Sie aus erster Hand, wie KERN die Unternehmens­nachfolge für Unter­neh­mer aus ganz Deutsch­land erleich­tert und optimiert hat. Unsere Kunden berich­ten von ihren persön­li­chen Erfah­run­gen mit dem KERN Team ? profes­sio­nell, zuver­läs­sig und immer mit dem richti­gen Gefühl für die Situation.

Profes­jo­nal­na obsłu­ga i reali­zac­ja sprze­daży firmy od począt­ku do końca 


H-J. N., przedsię­bior­ca z Neuss,  Najwięks­zy w Niemc­zech dystry­bu­tor kopia­rek i syste­mów DMS marki premium 

Firma KERN profes­jo­nal­nie towar­zyszyła i realizowała sprze­daż mojego przedsię­bi­orst­wa od począt­ku do końca. Znale­zi­e­nie nabyw­cy było zaska­ku­ją­co szybkie, a późnie­js­zy proces sukces­ji był kompe­tent­nie prowad­zo­ny i modero­wa­ny przez cały czas.

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 


F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Grupa usług międzynarodowych 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

Współpra­ca w ostat­nich miesią­cach charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem 


Stany Zjedno­c­zo­ne, przedsię­bior­ca i nabyw­ca przedsię­bi­orst­wa w Bawarii,  Usługi informatyczne 

Współpra­ca w ciągu ostat­nich miesię­cy charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem; ja również zawsze czułem się dobrze repre­zen­to­wa­ny przez Państ­wa, mimo że nie byłem Państ­wa klien­tem. Tym więks­zy komple­ment! WIELKIE DZIĘKI!

Rozpo­cz­nij oblic­za­nie wartości przedsię­bi­orst­wa BEZPŁATNIE

Z jakie­go powodu chcesz oblic­zyć wartość przedsiębiorstwa?

Ob aus Gründen eines bevor­ste­hen­den Verkaufs, einer Erbre­ge­lung oder zur strate­gi­schen Planung ? unsere Exper­ten unter­stüt­zen Sie mit fundier­ten Bewer­tungs­me­tho­den und sorgen für Klarheit und Sicher­heit in allen Phasen der Unternehmensbewertung.

Aktuel­les aus unserem Blog

Was können wir für Sie tun?

Proszę o radę w sprawie …

KERN Unternehmens­nachfolge Eisenach

Lokali­zac­ja nieza­leż­na pod wzglę­dem prawnym
Dominik Ruge
Goethe­stra­ße 27
99817 Eisen­ach

Telefon +49 3691 24999 09
Mobil: +49 157 80 67 05 68
eisenach@kern-unternehmensnachfolge.com

So errei­chen Sie Ihre KERN Unternehmens­nachfolge in Eisenach

Więcej infor­mac­ji o lokali­zac­ji:
- Eisen­ach, Thürin­gen, Deutschland

FAQ - Unser Berater in Thürin­gen beant­wor­tet häufi­ge Fragen

Wie starte ich den Prozess der Unternehmensnachfolge?

Um den Prozess der Unternehmens­nachfolge zu starten, ist es wichtig, frühzei­tig mit der Planung zu begin­nen und einen erfah­re­nen Berater wie Dominik Ruge hinzu­zu­zie­hen. Er wird eine einge­hen­de Bewer­tung Ihres Unter­neh­mens vorneh­men und einen maßge­schnei­der­ten Nachfol­ge­plan entwi­ckeln, der sowohl Ihre geschäft­li­chen als auch persön­li­chen Ziele berücksichtigt.

Ich möchte ein Unter­neh­men kaufen in Thürin­gen - Welche Schrit­te sind zu beachten?

Der Unter­nehmens­verkauf umfasst mehre­re wichti­ge Schrit­te: die Bewer­tung des Unter­neh­mens, die Identi­fi­zie­rung poten­zi­el­ler Käufer, die Verhand­lung der Verkaufs­be­din­gun­gen und die recht­li­che Abwick­lung des Verkaufs. Dominik Ruge unter­stützt Sie bei jedem Schritt, um sicher­zu­stel­len, dass der Verkauf reibungs­los und zu Ihren Bedin­gun­gen erfolgt.

Wie kann KERN bei der Bewer­tung meines Unter­neh­mens helfen?

KERN verwen­det bewähr­te Bewer­tungs­me­tho­den, um den wahren Wert Ihres Unter­neh­mens zu bestim­men. Diese Bewer­tung ist entschei­dend, um den richti­gen Preis festzu­le­gen und sicher­zu­stel­len, dass Sie eine faire Entschä­di­gung für Ihr Lebens­werk erhal­ten. KERN bietet Unter­stüt­zung durch erfah­re­ne Berater, die sich auf M&A spezia­li­siert haben.

Was sind die Vortei­le einer profes­sio­nel­len Nachfolgeplanung?

Eine profes­sio­nel­le Nachfol­ge­pla­nung stellt sicher, dass Ihr Unter­neh­men auch nach Ihrem Ausschei­den erfolg­reich weiter­ge­führt wird. Sie hilft, poten­zi­el­le Risiken zu minimie­ren, die Konti­nui­tät des Geschäfts­be­triebs zu gewähr­leis­ten und den Wert Ihres Unter­neh­mens zu maximie­ren. Profes­sio­nel­le Beratung durch KERN unter­stützt Sie dabei, die besten Entschei­dun­gen für die Zukunft Ihres Unter­neh­mens und Ihrer Familie zu treffen.