Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Dennis Schäfer

Dennis Schäfer, Jahrgang 1983, abgeschlos­se­ne Ausbil­dung zum Spedi­ti­ons­kauf­mann, im Anschluss berufs­be­glei­ten­des Studi­um zum Bache­lor of Science (Finan­ce & Manage­ment) sowie Master of Arts (Control­ling). Execu­ti­ve MBA an der ESMT Berlin als Jahrgangs­bes­ter mit Auszeich­nung abgeschlossen.

Erfah­rung u.a. als Unter­neh­mens­be­ra­ter und Interim Manager, als Leiter Corpo­ra­te Finan­ce, Inves­tor Relati­ons und M&A bei einem börsen­no­tier­ten Unter­neh­men, als Leiter Beteiligungsmanagement/M&A bei einer mittel­stän­di­schen Unter­neh­mens­grup­pe sowie als Geschäfts­füh­rer, zuletzt bei einer markt­füh­ren­den und europa­weit tätigen Einzel­han­dels­ket­te (Omnich­an­nel) aus dem Freizeitbereich. 

Prakti­sche Erfah­rung in natio­na­len und inter­na­tio­na­len M&A-Transaktionen sowie in der Zusam­men­ar­beit mit Priva­te Equity Inves­to­ren, Venture Capital Inves­to­ren und am inter­na­tio­na­len Kapitalmarkt.

Der Fokus von Dennis Schäfer liegt auf der umfas­sen­den und prakti­schen Beratung und Beglei­tung bei Nachfol­ge­pro­zes­sen für den Verkauf und Kauf mittel­stän­di­scher Unter­neh­men, auch im inter­na­tio­na­len Kontext, sowie auf der Unter­stüt­zung bei der Finan­zie­rung weite­ren Wachs­tums mittels Priva­te Equity, Venture Capital oder am Kapital­markt (Börsengänge/IPO).

Rozpo­cz­nij poradę eksperta

Czy masz poufne pytania? Senden Sie mir eine E-Mail!

… osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN 

Zespół KERN został mi polec­o­ny w ramach sprze­daży nasze­go przedsię­bi­orst­wa i z perspek­ty­wy czasu bardzo się cieszy­my, że otrzy­ma­liś­my tę wskazów­kę. Proces negoc­ja­c­ji w sprawie sprze­daży był złożo­ny, długo­trwały i niekie­dy zagroż­o­ny emocjo­nal­ny­mi niepo­ro­zu­mi­e­nia­mi co do wyniku. Jednak dzięki dużemu doświad­c­ze­niu i umiejęt­ności­om konsul­tan­ta KERN osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN.

J.F., Przedsię­bior­ca w rejonie Osnabrück,  Handel i usługi techniczne 

Szybkość imponu­ją­ca, forma zawsze adekwat­na do sytuac­ji, zacho­wa­nie uczciwe … 

Chciał­bym bardzo serde­cz­nie podzię­ko­wać za wspar­cie podcz­as sprze­daży firmy. Szybkość była imponu­ją­ca, forma zawsze adekwat­na do sytuac­ji, zacho­wa­nie szcze­re i bezpre­tens­jo­nal­ne - lepiej być nie mogło! Dzięki Państ­wa wspar­ciu udało nam się zakońc­zyć ten projekt w sposób satys­fak­c­jo­nu­ją­cy dla nas wszystkich.

C.K., przedsię­bior­ca z regio­nu Weser-Ems,  , Przedsię­bi­orst­wo produk­cy­j­ne i handlowe 

… udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy 

Naszej strate­gii wzros­tu towar­zyszy­li specja­liści z firmy KERN. Dzięki precy­zy­j­nej anali­zie celu i szcze­góło­wym badani­om rynku udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy. Nie należy lekce­ważyć wysił­ku, jaki wiąże się z takim krokiem. W firmie KERN znaleź­liś­my profes­jo­nal­ne wspar­cie. Jedno­c­ześ­nie problem sukces­ji w przej­mo­wanym przedsię­bi­orst­wie mógłby zostać rozwią­za­ny w sposób istot­ny i długoterminowy.

W.S., Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy z okolic Frank­fur­tu nad Menem,  Dostaw­ca usług w zakre­sie gospo­dar­ki odpada­mi, lider rynku w segmen­cie niszowym 

Wreszcie czas na nowy plan na życie 

Pan Grepp­mair z firmy KERN pomógł mi przy sprze­daży mojej działal­ności w zakre­sie usług dozor­c­zych w Monach­i­um w sposób zawsze miły i bardzo kompe­tent­ny. W ciągu zaled­wie dziewięciu miesię­cy udało mu się sprze­dać moją firmę po satys­fak­c­jo­nu­jącej cenie, mimo spadku sprze­daży i kryzy­su korona­wirusa. W ten sposób wniósł decydu­ją­cy wkład w nowy plan życio­wy, na który od dawna czekałem. Bardzo za to dziękuję!

Stefan Krebs,  , GEON-Gebäudemanagement 

Profes­jo­nal­na obsłu­ga i reali­zac­ja sprze­daży firmy od począt­ku do końca 

Firma KERN profes­jo­nal­nie towar­zyszyła i realizowała sprze­daż mojego przedsię­bi­orst­wa od począt­ku do końca. Znale­zi­e­nie nabyw­cy było zaska­ku­ją­co szybkie, a późnie­js­zy proces sukces­ji był kompe­tent­nie prowad­zo­ny i modero­wa­ny przez cały czas.

H-J. N., przedsię­bior­ca z Neuss,  Najwięks­zy w Niemc­zech dystry­bu­tor kopia­rek i syste­mów DMS marki premium 

Powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas 

Moja decyz­ja o wybor­ze KERN okazała się w 100% słuszna. Firma KERN wykon­ała napraw­dę dobrą robotę, począws­zy od przygo­to­wa­nia mojego przedsię­bi­orst­wa w exposé, poprzez poszu­ki­wa­nie nabyw­ców, aż po ułatwie­nie negoc­ja­c­ji i komplet­ne przepro­wad­ze­nie sukces­ji. W szcze­gól­ności, powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas. Nasz cel udało się osiągnąć w ciągu 8 miesię­cy. Chętnie polecę firmę KERN innym.

G.O.K., przedsię­bior­ca z Hamburga,  Usługo­daw­ca z własny­mi oddziałami 

Nawet szcze­gól­nie trudne zadania … zostały rozwią­za­ne optymalnie 

Cieszę się, że wybrałem firmę KERN jako dorad­cę w moim proce­sie sukces­ji. W okresie przygo­to­waw­c­zym sprawd­załem również inne oferty i dla mnie decydu­ją­cym kryte­ri­um była powaga i bezpiec­zeńst­wo firmy KERN. Przez cały czas czułem się optymal­ną opiekę ze strony mojego konsul­tan­ta KERN. Nawet szcze­gól­nie trudne zadania, takie jak kwestie finan­so­we i sporząd­za­nie umów, zostały rozwią­za­ne w najleps­zy możli­wy sposób.

M.M., przedsię­bior­ca z okolic Hanau koło Frankfurtu,  , Lider rynku usług specjal­nych i handlu internetowego 

Współpra­ca w ostat­nich miesią­cach charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem 

Współpra­ca w ciągu ostat­nich miesię­cy charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem; ja również zawsze czułem się dobrze repre­zen­to­wa­ny przez Państ­wa, mimo że nie byłem Państ­wa klien­tem. Tym więks­zy komple­ment! WIELKIE DZIĘKI!

Stany Zjedno­c­zo­ne, przedsię­bior­ca i nabyw­ca przedsię­bi­orst­wa w Bawarii,  , Usługi informatyczne 

Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji 

Rzadko się zdarza, aby Feedback był tak jedno­głoś­ny i pozytyw­ny! Przek­aza­li Państ­wo temat auten­ty­cz­nie i z sercem pod każdym wzglę­dem. Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji.

Ingrid Marten,  Wirtschafts­för­de­rung Wesermarsch 

KERN wyraź­nie otwor­zył drogę dla mojego syna 

Coaching firmy KERN wyraź­nie otwor­zył mojemu synowi drogę, dzięki której możemy teraz wspól­nie poświęcić się projek­to­wi zmiany pokolenio­wej, w sensie konty­nu­ac­ji rodzin­n­ego przedsię­bi­orst­wa. My jako rodzice po prostu nie potra­fi­my przeka­zać pewnych rzeczy w ten sam sposób i pomóc uświa­do­mić sobie, jak może to zrobić profes­jo­nal­ny trener.

K.V., przedsię­bior­ca z Frankfurtu,  , Handlow­cy i usługo­daw­cy w segmen­cie IT 

Bez widoku z zewną­trz prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie 

W kontekście sukces­ji mojej firmy, fuzja z firmą konku­ren­cy­jną była ideal­nym rozwią­za­niem. Zespół KERN, a w szcze­gól­ności Pan Koerber, towar­zyszył nam z wyczu­ciem jako modera­tor i towar­zy­sz proce­su, i umiejęt­nie połąc­zył intere­sy obu stron. Bez widoku z zewną­trz oraz doświad­c­ze­nia w negoc­ja­c­jach prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie!

J.K. przedsię­bior­ca z Berlina,  Handel i usługi 

Ekscy­tu­ją­ca metoda trwałej zmiany przywództwa 

MeinST­ABWECH­SEL to ekscy­tu­ją­ca metoda na trwałą zmianę przywództ­wa w firmach rodzin­nych. Przy jej zasto­so­wa­niu z zadzi­wia­jącą łatwością odnaj­du­je się własne wartości i potrze­by.
Pod koniec podróży, cel, ścież­ka i ramy czaso­we ukazały mi się jako trójwy­mi­a­rowa wizja mojej osobis­tej zmiany. W ten sposób w najlepszej atmos­fer­ze i przy wspar­ciu KERN sam opraco­wałem swoją listę rzeczy do zrobienia.

Klaus-Peter Gust,  , Przedsiębiorca 

Bez Karla Rehfußa pewnie już dawno zwątpił­bym w tę historię 

Bez Karla Rehfußa i jego często bezin­te­re­sow­n­ego, a zawsze optymis­ty­cz­n­ego zaangażo­wa­nia, prawdo­po­d­ob­nie już dawno zwątpił­bym w tą histo­rię. Wszyscy jesteś­my napraw­dę zadowo­leni, że w tych trudnych czasach mieliś­my u swego boku właśnie tego eksper­ta KERN.

Jürgen Bantel 

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Między­n­a­ro­do­wy usługodawca 

Profes­jo­na­lizm i nieza­wod­ność, aż do pomyśl­n­ego zakończenia 

Szcze­gól­nie w trudnych fazach mój dorad­ca uzupeł­niał luki i torował drogę do dalszych negoc­ja­c­ji.
Wszyst­ko odbyło się profes­jo­nal­nie i rzetel­nie, spotka­nia poza godzina­mi pracy były możli­we w każdej chwili.
Pod wzglę­dem zawodo­wym czuję się kompl­ek­so­wo i w dobrych rękach, pomyśl­ne zakońc­ze­nie jest wyrazem kompe­ten­c­ji firmy KERN!

J.M.

… są zaskoc­ze­ni, jak wielka energia została uwolnio­na w nas wszystkich 

Zmiana oznac­za również zmier­ze­nie się z kulturą, celami, odpowied­zi­al­nością i “zasada­mi gry” w firmie. Wraz z firmą KERN wkroc­zy­liś­my na ekscy­tu­jącą drogę tworze­nia własnej, indywi­du­al­nej filozo­fii przedsię­bi­orst­wa i byliś­my zaskoc­ze­ni wspaniały­mi energi­a­mi, które się w nas wszyst­kich wyzwo­liły. Z korzyścią dla naszych klien­tów, pracow­ni­ków i całego przedsię­bi­orst­wa. Podzię­ko­wa­nia dla firmy KERN za celową i profes­jo­nal­ną moderac­ję i rozwój.

G-O.B, przedsię­bior­ca z Koblencji,  Dealer­zy i usługo­daw­cy w sektor­ze sprzę­tu i oprogramowania 

… jako prele­gen­ci KERN byliście Państ­wo bardzo przekonujący 

Bardzo dzięku­je­my za wystąpi­e­nie na naszej konfe­ren­c­ji. Jedno­głoś­nie pozytyw­ne opinie 150 słuchac­zy potwierd­ziły, jak ważny jest temat Państ­wa wystąpi­e­nia i że jako prele­gen­ci KERN byliście Państ­wo bardzo przekonujący.

Lothar Sand,  Stowar­zy­sze­nie Wydaw­ców i Księg­ar­zy Niemieckich 

Profes­jo­na­lizm i nieza­wod­ność, aż do pomyśl­n­ego zakończenia 


J.M.

Szcze­gól­nie w trudnych fazach mój dorad­ca uzupeł­niał luki i torował drogę do dalszych negoc­ja­c­ji.
Wszyst­ko odbyło się profes­jo­nal­nie i rzetel­nie, spotka­nia poza godzina­mi pracy były możli­we w każdej chwili.
Pod wzglę­dem zawodo­wym czuję się kompl­ek­so­wo i w dobrych rękach, pomyśl­ne zakońc­ze­nie jest wyrazem kompe­ten­c­ji firmy KERN!

… osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN 


J.F., Przedsię­bior­ca w rejonie Osnabrück,  Handel i usługi techniczne 

Zespół KERN został mi polec­o­ny w ramach sprze­daży nasze­go przedsię­bi­orst­wa i z perspek­ty­wy czasu bardzo się cieszy­my, że otrzy­ma­liś­my tę wskazów­kę. Proces negoc­ja­c­ji w sprawie sprze­daży był złożo­ny, długo­trwały i niekie­dy zagroż­o­ny emocjo­nal­ny­mi niepo­ro­zu­mi­e­nia­mi co do wyniku. Jednak dzięki dużemu doświad­c­ze­niu i umiejęt­ności­om konsul­tan­ta KERN osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN.

Profes­jo­nal­na obsłu­ga i reali­zac­ja sprze­daży firmy od począt­ku do końca 


H-J. N., przedsię­bior­ca z Neuss,  Najwięks­zy w Niemc­zech dystry­bu­tor kopia­rek i syste­mów DMS marki premium 

Firma KERN profes­jo­nal­nie towar­zyszyła i realizowała sprze­daż mojego przedsię­bi­orst­wa od począt­ku do końca. Znale­zi­e­nie nabyw­cy było zaska­ku­ją­co szybkie, a późnie­js­zy proces sukces­ji był kompe­tent­nie prowad­zo­ny i modero­wa­ny przez cały czas.

Rozpo­cz­nij oblic­za­nie wartości przedsię­bi­orst­wa BEZPŁATNIE


Z jakie­go powodu chcesz oblic­zyć wartość przedsiębiorstwa?

Kupno firmy: Profes­jo­nal­ny przewod­nik dla kupują­cych
Kupno firmy to rozle­głe przedsięw­zięcie. Przede wszyst­kim trzeba jasno okreś­lić, czy i jaka firma[…]
Zarabia­nie na sprze­daży spółki
Der Earn Out ist ein wesent­li­cher Bestand­teil bei Firmen­ver­käu­fen, um einen gerech­ten und zukunfts­ori­en­tier­ten Kaufpreis zu gewähr­leis­ten. Er teilt den[…]
Badanie Due Diligence sprze­daw­cy
Maximie­ren Sie Ihren Verkaufs­er­folg! Die Vendor Due Diligence (VDD) ist entschei­dend im Unter­nehmens­verkauf und bietet Verkäu­fern einen strate­gi­schen Vorteil. Durch[…]

Was können wir für Sie tun?

Proszę o radę w sprawie …

KERN Unternehmens­nachfolge Regensburg/Oberpfalz

Lokali­zac­ja nieza­leż­na pod wzglę­dem prawnym
Dennis Schäfer
Hofer Straße 11
93057 Regens­burg

So errei­chen Sie Ihre KERN Unternehmens­nachfolge in Regens­burg

Telefon +49 941 ? 78 83 61 08
Mobil +49 1579 ? 23 636 23
regensburg@kern-unternehmensnachfolge.com

Coming soon