Censhare

Censha­re AG / Sprze­daż spółki


Censhare
  • Oprogra­mo­wa­nie | Reklama
  • Sprze­daż firmy | Przejęcie firmy | Zmiana generacji
  • Nadzo­ro­wa­ne przez: KERN - sukces­ja przedsię­bi­orst­wa 


O firmie 

Censha­re AG z siedzi­bą w Monach­i­um jest spółką zależną grupy DuMont z siedzi­bą w Kolonii. Jako twórca platform, firma jest liderem na rynku platform conten­to­wych i marke­ting­owych oraz obsłu­gu­je klien­tów na całym świecie.

Zadanie 

W przyszłości grupa chciała­by skoncen­tro­wać się na swoich podsta­wo­wych zadaniach. W związ­ku z tym podję­to strate­gicz­ną decyz­ję o sprze­daży więks­zościo­wego udziału w agenc­ji full service Kontrast Commu­ni­ca­ti­on Services GmbH z siedzi­bą w Düsseldorfie.

Projekt obejmo­wał komplet­ny proces fuzji i przejęć, począws­zy od przygo­to­wa­nia dokument­ac­ji finan­so­wej, dokument­ac­ji transak­cy­j­nej, identy­fi­ka­c­ji i rozmów z nabyw­cą, poprzez moderac­ję negoc­ja­c­ji, wspar­cie due diligence i koordy­nac­ję umowy kupna-sprzedaży.

Co klient mówi o projekcie

Kierow­nik projektu Censhare: 

Firma KERN zaoszc­zęd­ziła nam wiele stresu i bardzo dobrze koordy­no­wała proces. Jesteś­my bardzo zadowo­leni z profes­jo­nal­n­ego doradzt­wa M&A firmy KERN.”

O kupują­cym

Dla tej firmy znale­zio­no wielu intere­su­ją­cych nabyw­ców z otocze­nia agencyjnego.

Strony ustaliły, że nie ujawnią decyz­ji kupującego.