Ciężarówka jedzie wiejską drogą.

Spedi­ti­on Knorr GmbH - Sprze­daż spółki


Logo Spedycja Knorr GmbH

O firmie 

Założo­na w 1948 r. firma trans­por­to­wa przez dziesięciole­cia zdoby­ła pozyc­ję nieza­wod­n­ego partne­ra logis­ty­cz­n­ego w zakre­sie logis­ty­ki pasz w półno­cnych Niemc­zech. Z powodu nagłej śmier­ci ojca Jill Schwadt­ke, która nie była związ­a­na z branżą, w krótkim czasie przejęła rolę udziałowca.

Zadanie 

Ze wzglę­du na nagłe pojawi­e­nie się spadku, sukces­ja firmy musiała zostać zorga­ni­zowa­na w krótkim czasie. Poza zabez­piec­ze­niem mająt­ku skupio­no się na właści­wej konty­nu­ac­ji logis­ty­ki paszowej dla Grupy PHW oraz na zapew­ni­eniu miejsc pracy.

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Po przea­na­lizowa­niu sytuac­ji wyjścio­wej firma KERN opraco­wała dla udziałow­ca plan stopnio­wego uregu­lo­wa­nia sukces­ji w sposób uporząd­ko­wa­ny, co dopro­wad­ziło do sprze­daży przedsię­bi­orst­wa spedy­cy­j­n­ego firmie MEGA Tierer­näh­rung. Wspar­cie prawne w zakre­sie sukces­ji firmy i sprze­daży firmy zapew­nił prawnik dr Chris­ti­an Mäscher z Osnabrück.

Co klient mówi o projekcie

Jill Schwadt­ke:

?W krótkim czasie stanęłam przed wyzwa­niem zorga­ni­zowa­nia sukces­ji firmo­wej dla naszej firmy spedy­cy­j­nej. Dzięki firmie KERN mogliś­my w krótkim czasie zrealizować sprze­daż przedsię­bi­orst­wa wielo­let­nie­mu klien­to­wi. Pan Claus zarząd­zał tym proce­sem za moją mamę i za mnie, ponie­waż nie miałam ani odpowied­niej wiedzy, ani czasu. Począws­zy od fazy począt­ko­wej, w której najpierw chce się zrozu­mieć, jakie opcje w ogóle istnie­ją, aż po poszc­ze­gól­ne zadania, np:


- exposé,
- Kontak­ty z poten­c­jal­ny­mi klien­ta­mi,
- Rozmo­wy z bankiem,
- kontakt do odpowied­nie­go prawni­ka,
- Uzgod­ni­enia z dorad­cą podat­ko­wym
… po koordy­nac­ję spotkań, negoc­ja­c­je i działa­nia następ­c­ze, zawsze czułem się bardzo dobrze poinformowany.


Bardzo podobał mi się godny zaufania, kompe­tent­ny, ludzki i przejr­zy­sty sposób działa­nia. Z całego serca polecam firmę KERN każde­mu, kto ma do czyni­enia z tematem dzied­zic­ze­nia lub sprzedaży…?

O kupują­cym

MEGA Tierer­näh­rung jest spółką Grupy PHW i dostaw­cą produ­cen­ta drobiu WIESENHOF. Firma została założo­na w 1972 roku przez Paula Wesjo­han­na w Rechterfeld w Dolnej Sakso­nii, gdzie do dziś mieści się jej siedziba.