Ludzie pracują razem nad integracją po połączeniu.

Integracja po fuzji

W tym artykule zajmiemy się integracją po połączeniu. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę rynku fuzji i przejęć.

W 2021 roku miało miejsce około 3000 przejęć i fuzji, w których brały udział firmy niemieckie. Nie licząc przejęć przedsiębiorstw wschodnich w 1990 r., jest to nowy rekord.

W przypadku przejęcia, powstałe efekty synergii mogą prowadzić do lepsze pozycjonowanie na rynku i stały wzrost zapewnić. Jednak historycznie rzecz biorąc, tylko nieco ponad połowa wszystkich przejęć przedsiębiorstw kończy się pozytywnym wynikiem. Zdolność do zintegrowania nowych systemów z istniejącym przedsiębiorstwem stanowi jeden z najważniejszych czynników w Proces M&A stanowi poważne wyzwanie. Dlatego też integracja po połączeniu została omówiona bardziej szczegółowo poniżej.

Uwaga: Integracja po połączeniu przedsiębiorstw jest uważana za najważniejszy czynnik sukcesu w procesie fuzji i przejęć!

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Następnie przeczytaj to podsumowanie:

Proces po przejęciu - faza po połączeniu - nie powinien ograniczać się do strona organizacyjna i techniczna być ograniczone. Powinna ona raczej obejmować różne kultury korporacyjne. Nowa kultura musi być realizowana przez wszystkich pracowników. Tylko wtedy będzie ona skuteczna i będzie prowadzić do pożądanego sukcesu gospodarczego.

Doświadczony Doradztwo w zakresie sprzedaży firmy może zaoferować cenne wsparcie dzięki swojemu doświadczeniu w realizacji projektów. Na przykład w sytuacjach konfliktowych może pełnić rolę mediatora i moderatora, aby pozytywnie wpływać na Zarządzanie integracją mają wpływ na łączenie się spółek.

Spis treści

Definicja: Integracja po fuzji (PMI)

Integracja po połączeniu opisuje organizacyjne połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw po ich połączeniu w jeden podmiot prawny. Proces ten można uznać za zakończony z chwilą połączenia wszystkich spółek w jedną Jednolita struktura bez zbędnych procesów zostały przeniesione. Potocznie termin ten jest często używany w odniesieniu do wszystkiego, co trzeba zrobić i rozwiązać po transakcji w ramach nowej struktury własności.

Integracja po połączeniu jest długim procesem w ramach procedur fuzji i przejęć, dlatego zaleca się utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej do zarządzania integracją. Zadanie to jest zwykle przypisane do zarządzania projektem. Zadaniem zarządzania integracją jest wspieranie integracji w Przejęcie firmy koordynować i tworzyć całościową strukturę z indywidualnych procesów wszystkich firm.

Proces integracji po połączeniu

Proces integracji po udanym połączeniu Sprzedaż firmy zwykle dzieli się na trzy fazy, przy czym nazwa i treść różnią się nieco w poszczególnych modelach. Zasadniczo można wyróżnić fazę planowania, fazę realizacji planu oraz fazę zmiany/transformacji.

Die Post Merger Integration Phasen

W Faza planowania Należy określić cele i zidentyfikować wszystkie kwestie, które mają odegrać rolę w "nowej" spółce lub strukturze własności. Nowa firma lub nowe struktury własnościowe powinny odegrać tu pewną rolę. W tym miejscu lepiej być dokładnym i szczegółowym. Listę ważnych kwestii zawsze można skrócić w trakcie procesu, ale bardziej skomplikowane jest włączenie do niej zupełnie nowych zagadnień. Na podstawie problemów, które należy rozwiązać, tworzony jest zespół integracyjny.

Powinna ona mieć wielopoziomową hierarchię z jasno określonymi kompetencjami. Alternatywnie, nowoczesne i współczesne struktury kołowe mogą włączać wszystkich zainteresowanych pracowników w procesy zgodnie z ich kompetencjami i umiejętnościami. Zaletą takiego rozwiązania jest wykorzystanie inteligencji roju istniejących zasobów oraz wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników za sukces. Niemniej jednak, aby tak się stało, musi istnieć odpowiednia kultura organizacyjna, a nowi właściciele muszą odważnie wykorzystać zmianę do wdrożenia nowych modeli przywództwa.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Sukcesja przedsiębiorstwa, znajomość procesów i przedsiębiorczość czytaj?

Zasadniczo należy stworzyć kulturę dyskusji, która pozwoli na przeanalizowanie jak największej liczby scenariuszy. A Plan organizacji projektu pomaga podzielić poszczególne tematy na różne pakiety robocze, nadać im priorytety i przypisać je do zespołów. Już tutaj można zidentyfikować interfejsy między różnymi procesami, które mogą później prowadzić do synergii lub problemów, jeśli odgrywają one rolę w osiąganiu tych samych lub przeciwstawnych celów.

W Faza realizacji projektu poszczególne pakiety prac są przetwarzane. Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów, kontrola powodzenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji. Ponadto, im wcześniej zostaną zidentyfikowane problemy i punkty zapalne, tym łatwiej będzie można nimi zarządzać.

W Faza zmiany/transformacji kompetencje są przenoszone z zespołu ds. integracji na zwykłych kierowników. Podczas gdy zespół integracyjny jedynie tworzy struktury dla zmian, w trzeciej fazie wymagane jest zarządzanie zmianami. Tutaj planowane zmiany mają zostać przeniesione do codziennej działalności. Już na początku tej fazy można kształtować czynniki miękkie, takie jak kultura organizacyjna, zaangażowanie w realizację wcześniej określonych procesów i komunikacja. Ponieważ zarządzanie zmianą działa tylko wtedy, gdy uczestniczą w nim ludzie.

Czas trwania i wysiłek są często niedoceniane

Viele Probleme bei und nach einer Unternehmensübernahme lassen sich auf einen Fehler zurückführen: Das Niedoszacowanie wysiłku i czasu trwania integracji. Planowanie, w ramach którego każdy proces w firmie podlega kontroli, wymaga zespołu całkowicie skoncentrowanego na tym zadaniu. Nie należy jednak lekceważyć czasu, jaki trzeba na to poświęcić. Dlatego też nie należy rozpoczynać planowania zbyt późno.

Czas trwania integracji obejmuje jednak także czas potrzebny na to, by zmiana stała się częścią zachowania pracowników. Dlatego też nie należy zbyt szybko ogłaszać zakończenia integracji. Ponieważ jeśli ludzie czują, że nie są w pełni zintegrowani, Kultura korporacyjna w negatywnym świetle pochylenie. Dlatego też w dłuższej perspektywie integracji po połączeniu powinien towarzyszyć zespół.

Doradztwo w zakresie integracji po fuzji

Integracja po połączeniu ma wpływ na wiele twardych i miękkich czynników. Mogą się one zmienić na lepsze lub gorsze. Dla wielu firm integracja po połączeniu nie jest rutynowa, dlatego warto zatrudnić ekspertów. Mogą oni zapewnić, że pierwsze dwa etapy - planowanie i realizacja - zostaną przeprowadzone w najlepszy możliwy sposób. Jak najbardziej ustrukturyzowane i holistyczne być przeprowadzona. Ponieważ w dużych projektach każdy błąd, który wkradł się na początku, mści się. Doświadczony zespół integracyjny może wyeliminować wiele problemów już na etapie ich powstawania. Każda transakcja ma sens tylko wtedy, gdy - biorąc pod uwagę czynnik ludzki - można realnie uzyskać refinansowanie inwestycji.

W zależności od wymagań, trzecia faza może być doradztwo w zakresie fuzji i przejęć będzie towarzyszyć do czasu pełnej integracji wszystkich procesów. Zewnętrzna, a więc obiektywna perspektywa jest szczególnie korzystna dla pracowników. Ponieważ osobiste różnice z przeszłości mają mniejszy wpływ na decyzje, nikt nie czuje się odsunięty na bok.

Wielu szefów małych i średnich przedsiębiorstw czuje się odpowiedzialnych za swoich pracowników i wszystko, co stworzyli. Jeśli integracja jest zobiektywizowana, "nowi" pracownicy czują się znacznie bardziej docenieni i szybciej integrują się z nową firmą.

Zarezerwuj tutaj swoje doradztwo KERN Post Merger Integration Consultancy
Mapa lokalizacji KERN Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska

Die wichtigsten Post Merger Integration Aufgaben

Die wichtigsten Aufgaben einer Post Merger Integration sind immer gleich: Zuerst müssen die Twarde czynniki biznesowe być zintegrowane. Jest to organizacja i struktura korporacyjna. Aby to osiągnąć, należy Planowanie zadań, łączenie obszarów organizacyjnych oraz obsadzanie stanowisk kierowniczych.

Następnie należy czynniki miękkie do utworzonego fundamentu. Dwa podstawowe zadania w tym zakresie to projektowanie procesów i kształtowanie kultury organizacyjnej. Szczególnie ważne jest, aby połączyć przeszłość z teraźniejszością i wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi określić wspólną przyszłość.

Post Merger Integration Management

Das Post Merger Integration Management sowie ein gut geplantes das Post Merger Integration Projekt, hat die Aufgabe, den Übernehmer und das Unternehmen zu verbinden, aber die Beteiligten nicht zu überfordern. Gehen Sie langsam und behutsam vor. Verschaffen Sie sich einen Überblick und gehen Sie nach einem erfolgten Przejęcie firmy erst mal kleine Schritte. Dabei kann die Ausarbeitung eines Post Merger Integration Projektplan helfen. Wenn Sie nach einer Zeit das Vertrauen gewonnen haben, können Sie die Laufschuhe anziehen.

Wzmocnienie lub restrukturyzacja organizacji zarządzania

W zależności od projektu przejęcia (strategicznego lub MBI) Zaangażowanie kierownictwa) należy ponownie zdefiniować zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, wyjaśnić kompetencje i zakresy odpowiedzialności.

Durch Post Merger Integration Jobs von Leistungsträgern sichern

Nicht selten hat eine Übernahme zur Folge, dass Leistungsträger, Führungskräfte und Mitarbeiter sich mit Abwanderungsgedanken tragen. Erfolgreiches Post Merger Integration Management bindet daher diesen Personenkreis rechtzeitig an das Unternehmen. Suchen Sie proaktiv das Gespräch mit den Leistungsträgern in Schlüsselpositionen.

Określenie i wykorzystanie potencjału synergii

Zarządzanie integracją musi regularnie odpowiadać na pytanie, które procesy lub ich części można przejąć, przeprojektować lub połączyć, aby zwiększyć wydajność firmy. Strategie muszą być również dostosowane do nowych struktur i pomysłów właściciela.

Stimmungslage mit dem Übergeber sichern

W wielu przypadkach zbywający jest zaangażowany w fazę integracji, ponieważ pomaga w umożliwieniu finansowania (np. poprzez. Kredyt sprzedawcy) lub sam przez jakiś czas kontynuuje operacyjne zarządzanie firmą. Pełna szacunku i zaufania relacja z przekazującym jest konieczna, aby przejście było jak najbardziej płynne i efektywne.

Post Merger Integration Erfolgsfaktoren

1. Post Merger Integration Projektplan

Ein wichtiger Post Merger Integration Erfolgsfaktor ist der Post Merger Integration Projektplan. Nadaje to projektowi pewną strukturę i może pomóc w identyfikacji problemów i ich eliminacji. Nie należy lekceważyć znaczenia ustalania priorytetów, ponieważ każdy W pełni zintegrowana jednostka organizacyjna generiert Informationen, die für den weiteren Prozess genutzt werden können.

Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungswesen. Im internen Rechnungswesen werden Informationen für die Ład korporacyjny generowane. Kluczowe dane liczbowe można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów działalności, procesów i produktów, które odniosły sukces, oraz tych, które sprawiają problemy. Słabo zintegrowany system księgowy nie jest w stanie tego zrobić, mimo że integracja daje możliwość rozwiązania właśnie takich problemów.

2. Der Faktor Mensch

Ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor bei der PMI ist der Człowiek. Ludzie orientują się poprzez swoje potrzeby związane z pracą. Od pracy zależy bowiem wewnętrzna satysfakcja, poczucie własnej skuteczności, status i dochody. Zmiany w miejscu pracy niepokoją wielu pracowników. Ale dla sukcesu firmy Pozytywna atmosfera w pracy i zdrowa kultura pracy essenziell. Daher gilt es, die Arbeitnehmer mit in den Prozess zu integrieren. Während bei Akquisition der Stakeholder-Value im Vordergrund stehen sollte, gilt es bei der Integration auf den Shareholder-Value zu achten. Daher sollte das Post Merger Integration Management eng mit dem Stakeholdermanagement zusammenarbeiten.

3. Offenheit für Veränderung und Agile Transformationen

Wiele firm opowiada się za Zmiana w kulturze korporacyjnej nie jest gotowy. Dlatego trzymają się starych struktur, które albo są przestarzałe, albo wkrótce będą. Na horyzoncie widać bowiem zmiany. Należą do nich Cyfryzacja, home office i uwzględnianie wpływów środowiska im Unternehmen. Diese Aspekte werden seit Jahren diskutiert, sind aber erst durch die Corona-Pandemie in den Fokus gerückt.

Bei einer Post Merger Integration gibt es keine Denktabus. Notwendige Transformationen müssen antizipiert und mit den betroffenen Mitarbeitern integriert werden. Auch wenn dabei Bereiche komplett verändert werden, kann das die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern. Ein agiles Vorgehen kann hier der Schlüssel sein. Der Nutzen und Sinn muss zugleich transparent nach INNEN und AUSSEN kommuniziert werden.

4. Die Planungsphase bereits während der Due Diligence planen

Przed połączeniem przedsiębiorstw lub zmianą przynależności przedsiębiorstwa do następcy należy przeprowadzić Due Diligence odbywa się. Służy to zbadaniu ryzyka związanego z fuzją lub przejęciem. Audyt ten jest optymalny czasw celu określenia najbardziej istotnych obszarów integracji. W ten sposób można skrócić czas do Zamknięcie transakcji można wykorzystać do planowania integracji. Dzięki temu integracja jest inicjowana tak szybko, jak to możliwe, a czas nie jest tracony. Wiele firm nie docenia czasu trwania integracji. Czas osiągnięcia pełnej funkcjonalności jest więc znacznie opóźniony.

Post Merger Integration Erfolgsfaktor: Die Planung während der Due Diligence starten.

Wniosek

Integracja po połączeniu decyduje o tym, czy warta miliony inwestycja się opłaci, czy też zakończy niepowodzeniem. Przy tej okazji firma może zostać całkowicie przeprojektowana. Ważne jest jednak, aby Kompetencje kluczowe i ludzie nie należy o tym zapominać. Dokładne planowanie projektu ma zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia. Dzięki profesjonalnemu doradztwu firma może skorzystać z doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszych integracji. W ten sposób do transformacji można podejść w sposób bardziej uporządkowany i holistyczny.

O Autorze