Motywacja w sprzedaży firmy - wyjaśnij swoje DLACZEGO

Dlacze­go miałbym chcieć kupić firmę?

Wraz ze wzros­tem liczby firm gotowych do przejęcia, w centrum uwagi coraz częściej pojawia­ją się inne grupy nabyw­ców. Grupy te mają zazwy­c­zaj szero­ki zakres doświad­c­zeń i kompe­ten­c­ji, ale często są mniej doświad­c­zo­ne w proce­sie pozys­ki­wa­nia klien­tów. Nieza­leż­nie od wybra­nej formy transak­c­ji, ta grupa nabyw­ców powin­na umieć odpowied­zieć na pytanie “Dlacze­go chcę kupić firmę? KERN - Unternehmens­nachfolge, zajmo­wał się wielo­ma aspek­tami społecz­ny­mi i organi­za­cy­jny­mi w okresie poprzedza­ją­cym plano­wa­ne przejęcie. Poniżej przedsta­wi­o­no trzy z nich.

Co jest często niedo­cen­ia­ne przy zakupie firmy?

Złożo­no­ść proce­su zakupo­wego zwykle nie jest uświa­da­mi­a­na. Ale zakup firmy to klasa królews­ka. Na przykład menedże­ro­wie, którzy odnieś­li sukces, zdoby­li cenne doświad­c­ze­nie i sukce­sy w trakcie swojej pracy. W konse­kwen­c­ji przen­os­zą je na proces akwizy­c­ji i wnios­ku­ją, że sami również potra­fią dobrze nim zarząd­zać. Podob­nie, istnie­ją nabyw­cy, którzy mają bardzo jasny obraz części proce­su przejęcia, ale nie wiedzą od czego zacząć.

Od czego należy zacząć przygo­to­wa­nia do przejęcia?

Aby uniknąć kosztownych błędów i zorga­ni­zować udane przejęcie, poten­c­jal­ni nabyw­cy powin­ni umieć odpowied­zieć m.in. na nastę­pu­jące pytania:

  • Po pierw­s­ze, pytanie “dlacze­go?

Kupno firmy nie jest celem, ale środkiem do celu. Jest wiele powodów, dla których kupuje się firmę: pienięż­ne, chęć samod­ziel­n­ego, twórc­ze­go kształ­to­wa­nia czegoś, możli­wość działa­nia nieza­leż­nie od wyższych hierar­chii. Dlate­go odpowie­dź na Twoje indywi­du­al­ne “dlacze­go” musi być na tyle silna, aby zmoty­wo­wać Cię od pomysłu “kupna firmy” poprzez proces do pełnego wdroże­nia i daleko poza nim, a także aby przeciw­sta­wić się oporo­wi. Ponie­waż drugi aspekt już odzwier­cied­la wasze motywy w stosun­ku do waszych indywi­du­al­nych możliwości.

  • Po drugie, teraz chodzi o ciebie. Nawet jeśli uzgod­nisz z rodziną lub innymi krewny­mi, że chcesz kupić firmę - na koniec dnia to Ty ponosisz wyłącz­ną odpowied­zi­al­ność. Pytania takie jak: “Na jakim etapie życia jestem?”, “Czy stać mnie na to finan­so­wo, organi­za­cy­j­nie, ludzko i zdrowot­nie?”, “Jak radzę sobie z niepew­nością, stresem i ryzykiem? Oprócz Twojego własn­ego doświad­c­ze­nia zawodo­wego, niezwyk­le pomoc­ne jest, jeśli sam masz już doświad­c­ze­nie w kupowa­niu firmy lub jeśli ktoś z Twojego kręgu przyja­ciół i znajo­mych ma takie doświad­c­ze­nie. W tym momen­cie nie może być wystar­c­za­ją­co dużo pytań.
  • Po trzecie: Co z “sprze­daw­cą”? Co składa się na jego osobo­wość? Pytanie o motywy sprze­daży może mieć duży wpływ na cenę zakupu i takty­kę negoc­ja­cy­jną. Czy sprze­da­ją­cy ma presję lub inne ogranic­ze­nia, aby sprze­dać? A może po prostu chce sprawd­zić wartość rynkową? Czy (k)ma on (alter­na­tyw­n­ego) następ­cę? Czy udziela on pożycz­ki sprze­daw­cy? Do jakie­go systemu wartości on należy? Jak zarząd­za pracow­ni­ka­mi? To ostat­nie ma ogrom­ny wpływ na to, jak można zabrać pracow­ni­ków w podróż. Obok dostaw­ców i partnerów firmy docelo­wej, należą oni do innych ważnych intere­sa­ri­us­zy, na “peryfe­riach” sprzedawcy.

Na co powin­ni zwracać uwagę poten­c­jal­ni nabywcy?

Spraw­dź swoją motywac­ję kompl­ek­so­wo zadając wiele pytań i udziel­a­jąc sobie szczerych odpowied­zi. Ponadto, my w KERN ? Business Succes­si­on zaleca zaangażo­wa­nie w proces przejęcia zewnę­trz­n­ego dorad­cy z doświad­c­ze­niem transak­cy­jnym i branżo­wym. W ten sposób można uniknąć kosztownych błędów.

Ale ty?Dlacze­go? Na to pytanie musisz odpowied­zieć sobie sam i będzi­esz o to pytany wielok­rot­nie, przez banki, przez sprze­daw­cę, przez rodzinę. Odpowied­zi na pytania Dlacze­go? będzie twoją siłą napędo­wą w proce­sie przejęcia.

Wskazów­ki do dalszej lektury:

Sprze­daż bizne­su a sprze­daż nieruchomości

Pułap­ki dorad­c­ze w proce­sie sukces­ji biznesu

Koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa lub fuzji i przejęć

Jak rozpoz­nać renomo­wa­n­ego dorad­cę ds. sprze­daży firm?

Alter­na­ty­wy w negoc­ja­c­jach transakcji

Wycena przedsię­bi­orstw dla MŚP

5 najważ­nie­js­zych elemen­tów zesta­wu awary­j­n­ego przedsiębiorcy


Jakie są powody zakupu firmy?

Poza wzglę­da­mi pieniężny­mi, chęć autono­mii i nieza­leż­ności od hierar­chii są główny­mi powoda­mi zakupu firmy. Ale również możli­wość samod­ziel­n­ego i kreatyw­n­ego kształ­to­wa­nia czegoś jest częstą motywac­ją do sukcesji. 

Jakie czynni­ki należy wziąć pod uwagę przy zakupie firmy?

Przede wszyst­kim chodzi o własną osobo­wość i sytuac­ję. W końcu powini­en­eś być w stanie pozwo­lić sobie na przejęcie finan­so­wo, ale także porad­zić sobie ze stresem. Pomoc­ne jest również posia­da­nie doświad­c­ze­nia w przej­mo­wa­niu firm samod­ziel­nie lub w swoim środowisku.

Na co muszę zwrócić uwagę przed zakupem firmy od sprze­daw­cy?

Z jednej strony, powin­ni oni kwesti­o­no­wać motywy kupujące­go. Na przykład, ewentu­al­na presja na sprze­daż ma duży wpływ na cenę sprze­daży i takty­kę w negoc­ja­c­jach. Z drugiej strony, jego wartości i styl przywództ­wa są istot­ne, aby pozys­kać pracow­ni­ków na wspólną drogę.