Allemann

Max Allemann Werkzeug­bau AG / Sprze­daż przedsiębiorstwa


Max Allemann WErkzeugbau AG
  • produk­c­ja narzęd­zi | formo­wa­nie wtrys­ko­we tworzyw sztucz­nych - JA001715
  • Sprze­daż firmy | Przejęcie firmy | Zmiana generacji
  • Nadzo­ro­wa­ne przez:Josef Andre

O firmie 

Firma Max Allemann Werkzeug­bau AG w Wiler koło Utzenstorf/Canton Bern została założo­na w 1966 roku i działała w branży tworzyw sztucz­nych jako przedsię­bi­orst­wo rodzin­ne w drugim pokoleniu przez ponad 50 lat, zanim w 2018 roku pojawiła się kwestia sukces­ji zewnę­trz­nej. Firma oferu­je usługi począws­zy od inżynie­rii w fazie rozwo­ju, poprzez produk­c­ję form wtrys­ko­wych i wtrys­ku tworzyw sztucz­nych, a skońc­zyws­zy na usługach montażo­wych i logistycznych.

Firma posia­da certy­fi­kat ISO 9001, pracu­je na 3 zmiany i używa 45 wtrys­ka­rek o wielkości 10-650 ton siły zamykania.

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Zatrud­nia­jąc 35 pracow­ni­ków, firma jest nieza­wod­nym partne­rem zadowo­l­onych, wielo­let­nich klien­tów z branży budow­la­nej, budowy maszyn i urząd­zeń, przemysłu zegar­mis­trzow­skie­go i elektro­nicz­n­ego. Firma Max Allemann Werkzeug­bau AG cieszy się w Szwaj­ca­rii i wśród między­n­a­ro­do­wych klien­tów dosko­n­ałą reput­ac­ją, i znana jest z wysokie­go pozio­mu kompe­ten­c­ji w zakre­sie produk­c­ji narzęd­zi oraz wtrys­ku tworzyw sztucznych.

Zadanie 

Projekt obejmo­wał przygo­to­wa­nie sprze­daży, poszu­ki­wa­nie i kontakt z nabyw­ca­mi oraz organi­zac­ję i moderac­ję całego proce­su sprze­daży. Wyzwa­nie w tym projek­cie polegało na tym, że istniało ogranic­ze­nie czaso­we dla rozwią­za­nia sukces­ji ze wzglę­du na wymaga­nia opera­cy­j­ne. Dzięki wysokiej orient­ac­ji na cele i klarow­ności rodzi­ny przedsię­bi­or­ców, jak również ogrom­ne­mu zaangażo­wa­niu wszyst­kich uczest­ni­ków, sprze­daż przedsię­bi­orst­wa została pomyśl­nie zrealizowa­na w ciągu 6 miesięcy.

Co klient mówi o projekcie

Beat i Hugo Allemann:

?“Pan Andre z firmy KERN przeko­n­ał nas już na pierws­zym spotka­niu zapoz­naw­c­zym, a my tylko utwierd­zi­liś­my się w naszym wybor­ze - zwłaszc­za, jeżeli chodzi o rezul­tat. Towar­zys­zo­no nam na wszyst­kich etapach w sposób bardzo zaangażo­wa­ny, szybki i niezwyk­le profes­jo­nal­ny. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gu­je wrażli­wość na nasze potrze­by i dosko­n­ały umiar w tym trudnym dla nas zadaniu. Dzięki jego znajo­mości naszej branży i wiedzy na temat odpowied­nich grup docelo­wych nabyw­ców, w bardzo krótkim czasie o naszej firmie dowied­ziało się prawie 40 znaczą­cych nabyw­ców. Dzięki temu już po kilku miesią­cach mogliś­my z łatwością zrealizować najleps­zy możli­wy plan sukces­ji dla nasze­go rodzin­n­ego przedsię­bi­orst­wa. Powier­zy­li­by­ś­my panu Andre tak delikat­ne zadanie ponow­nie w każdej chwili i możemy tylko polecić każde­mu przedsię­bi­or­cy, aby zwrócić się do niego.”


O kupują­cym

PWF Kunst­stoff­tech­nik AG (Laupers­dorf / Szwaj­ca­ria) z dniem 1 marca 2019 roku przejęła firmę Max Allemann Werkzeug­bau AG (Wiler / Szwaj­ca­ria). Transak­c­ja została przepro­wad­zo­na w ramach planu sukcesji.

Firma zajmu­ją­ca się formo­wa­niem wtrys­ko­wym ze szwaj­carskie­go kanto­nu Solothurn zysku­je dzięki temu przejęciu lokali­zac­ję w sąsied­nim kanto­nie Berno. Liczba pracow­ni­ków wzras­ta z 40 do 65, a liczba wtrys­ka­rek z 20 do 45. Ponadto PWF może teraz zaofe­ro­wać klien­tom wszyst­kie usługi, od rozwo­ju i produk­c­ji narzęd­zi po produk­c­ję części i montaż kompo­nen­tów, z jednej ręki.

Oto, co mówi kupują­cy, dr Peter Winkler: 

Byliś­my pod wraże­niem profes­jo­na­liz­mu pana Andre oraz z jaką rozwa­gą nawią­zał on kontakt między nami a stroną sprze­da­jącą. Jego zaangażo­wa­nie było również bardzo istot­ne dla powod­ze­nia transak­c­ji dla nas jako kupujących.

Nasze doświad­c­ze­nia były niezwyk­le pozytyw­ne pod każdym względem.”