Lynet

Lynet Kommu­ni­ka­ti­on AG / Sprze­daż spółki


Lynet

O firmie 

LYNET Kommu­ni­ka­ti­on AG jest dostaw­cą usług IT w obszar­ze IT, agenc­ji inter­neto­wych, rozwią­zań bizne­so­wych, doradzt­wa, hostin­gu, jak również sprzę­tu i oprogra­mo­wa­nia. Firma została założo­na w marcu 1995 roku przez dwóch głównych udziałow­ców Dr. Hennin­ga Hacha i Matthi­asa Lohman­na. Firma LYNET Kommu­ni­ka­ti­on AG należała wówcz­as do pionierów Inter­ne­tu w Niemc­zech i była jedną z pierws­zych firm, które udostęp­niły klien­tom tę młodą jeszc­ze techno­lo­gię internetową.

Zadanie 

Ze wzglę­du na sytuac­ję sukces­ji związaną z wiekiem jednego z dwóch udziałow­ców firma miała zostać sprze­da­na, aby drugi udziało­wiec mógł popro­wad­zić firmę w przyszłość wraz z silnym partnerem.

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Projekt obejmo­wał komplet­ny proces fuzji i przejęć, począws­zy od przygo­to­wa­nia dokument­ac­ji finan­so­wej, dokument­ac­ji transak­cy­j­nej, identy­fi­ka­c­ji i rozmów z nabyw­cą, poprzez moderac­ję negoc­ja­c­ji, wspar­cie due diligence i koordy­nac­ję umowy kupna-sprzedaży.

Co klient mówi o projekcie

Dr Henning Hach:

Dzięki swojej wysokiej wiedzy infor­ma­ty­cz­nej pan Achter­mei­er był w stanie zawsze rozma­wiać na równi i dzięki temu dosko­na­le rozumi­ał nasz model bizne­so­wy. To bardzo pomogło nam w znale­zi­eniu ideal­n­ego partnera.”

O kupują­cym

Dla tej spółki znale­zio­no kilku intere­su­ją­cych inwest­orów, którzy złoży­li niewiążącą ofertę.

Podję­to wówcz­as decyz­ję o wybor­ze inwest­ora strate­gicz­n­ego o ugrun­to­wa­nej pozyc­ji na giełd­zie, który działał profes­jo­nal­nie i mógł zaofe­ro­wać intere­su­jące perspek­ty­wy na przyszłość i trwały wzrost.