Bezpłat­nie wykon­a­my dla Państ­wa wstęp­ną wycenę sprze­daży Państ­wa firmy!

Jeśli jako właści­ciel lub udziało­wiec chcą Państ­wo sprze­dać swoje udziały lub całe przedsię­bi­orst­wo, my jako eksper­ci dokon­a­my bezpoś­red­nio wstęp­nej wyceny: poufnie, dyskret­nie i tylko osobiście. 

KERN M&A Erfolgsgarantie

Kliknij przycisk “Dosto­suj wyszu­ki­wa­nie”, aby przepro­wad­zić wyszu­ki­wa­nie zaawansowane:

Zarejes­truj się teraz, aby uzyskać wstęp­ną, poufną wycenę wartości!

Skontak­tu­je­my się z Państ­wem bezpoś­red­nio za pośred­nict­wem jednego z naszych biur regio­nal­nych. W trakcie poufnej rozmo­wy telefo­nicz­nej lub wideo­roz­mo­wy bezpłat­nie ocenimy wartość Państ­wa firmy.

Siedzi­ba spółki
  • Niemcy
  • Austria
  • Szwaj­ca­ria