Nils Koerber & Klaus Knuffmann bei der doppelten Auszeichnung >Best Consulting

K.E.R.N ? Specja­liści ds. sukces­ji dwukrot­nie wyróż­ni­eni jako najlep­si dorad­cy MŚP w Niemczech

K.E.R.N ? Firma Die Nachfolge­spezialisten otrzy­mała 15 listopa­da w Düssel­dorf­ie podwó­jną nagro­dę jako najleps­zy dorad­ca bizne­so­wy średniej wielkości przyz­na­waną przez magazyn gospodar­c­zy Wirtschafts­Wo­che. Po raz pierws­zy Wirtschafts­Wo­che ogłosił również swój corocz­ny konkurs “Best of Consul­ting” na najlepsze niemieckie firmy dorad­c­ze dla wyspec­ja­lizowanych, mniejs­zych firm konsultingowych.

W lecie tego roku grupa dorad­c­za K.E.R.N ? Die Nachfolge­spezialisten zdecy­do­wa­li się wziąć udział w najbard­ziej kompl­ek­so­wej kontro­li dorad­ców w Niemc­zech. Grupa ubiegała się o to znaczące wyróż­ni­e­nie, dyspo­nu­jąc szcze­góło­wy­mi opisa­mi projek­tów i procesów oraz liczny­mi referen­c­ja­mi od klientów.

Pod kierow­nict­wem eksper­tów branżo­wych dr Hösel­barth i prof. Wellejus przepro­wad­zo­no indywi­du­al­ne rozmo­wy z klien­ta­mi, a projekt referen­cy­j­ny został ocenio­ny przez jury złożo­ne z ekspertów.

Konsul­tanci MŚP z K.E.R.N zapre­zen­to­wa­li w szcze­gól­ności swoją jakość proce­so­wą w plano­wa­niu sukces­ji dla mniejs­zych firm. Obok sukces­ji wewną­trz­rod­zin­nej, coraz więks­ze­go znacze­nia nabiera nierod­zinna zmiana pokolenio­wa. Obecnie około 50% wszyst­kich niemieckich przedsię­bi­orstw rodzin­nych zosta­nie dotknię­tych proble­mem sukces­ji do 2020 roku. Szcze­gól­nie wiele małych i średnich przedsię­bi­orstw jest niewyst­ar­c­za­ją­co lub wcale nie przygo­to­wanych na nadchod­zącą zmianę pokoleniową.

We wtorek wieczo­rem założy­ciel firmy K.E.R.N, Nils Koerber, wraz ze swoimi partne­r­ami, został uhono­ro­wa­ny nagro­dą “K.E.R.N. Award” podcz­as ceremo­nii w hotelu Inter­con­ti­nen­tal w Düssel­dorf­ie. pierw­s­ze miejs­ce za najleps­zą reput­ac­ję wśród zadowo­l­onych klien­tów w recep­c­ji. Kolej­ny Nagro­da za Dosko­n­ałość Projektu w segmen­cie M & A (sprzedaż/zakup firmy) charak­tery­zu­ją proce­sy lean w doradzt­wie dla MŚP.

Dla Nilsa Koerbe­ra to wyróż­ni­e­nie jest potwierd­ze­niem indywi­du­al­nie dopaso­wa­n­ego i zorien­to­wa­n­ego na klien­ta doradzt­wa: “Bardzo cieszy­my się z tych prestiżo­wych nagród. Dla wszyst­kich partnerów i pracow­ni­ków K.E.R.N w 20 lokali­zac­jach w Niemc­zech, Austrii i Szwaj­ca­rii jest to znaczące wyróż­ni­e­nie za codzi­en­ną pracę dorad­c­zą w zakre­sie sukces­ji przedsię­bi­orstw w średnich firmach?

Od momen­tu założe­nia w 2004 roku K.E.R.N koncen­tru­je się wyłącz­nie na sukces­ji przedsię­bi­orstw. Dzięki swoim usługom dla średnich przedsię­bi­orstw rodzin­nych K.E.R.N stała się w między­c­z­a­sie jedną z wiodą­cych i najwięks­zych grup dorad­c­zych w zakre­sie sukces­ji przedsię­bi­orstw w regio­nie D-A-CH. K.E.R.N jest jedyną firmą dorad­c­zą w regio­nie niemieck­oję­zy­cz­nym, która nie tylko towar­zyszy projek­tom kupna i sprze­daży w ramach rozwią­zań sukce­sy­jnych, ale również dorad­za w zakre­sie wewną­trz­rod­zin­nych zmian pokolenio­wych w przedsię­bi­orst­wach rodzinnych.

Obecnie w zespo­le dorad­ców działa 11 media­torów bizne­so­wych lub trenerów syste­mo­wych. Z wielką kompe­ten­c­ją towar­zy­szą starym i młodym na ich wspól­nej drodze do przeka­za­nia i przejęcia.

Nagro­da “Best of Consul­ting” została przyzna­na przez magazyn Wirtschafts­Wo­che już po raz ósmy. Po raz pierws­zy w ramach najbard­ziej kompl­ek­so­wego badania konsul­tan­tów w Niemc­zech przyz­na­no również nagro­dę “Best of Consul­ting dla średnich firm dorad­c­zych”. Nagro­dy zostały przyz­na­ne w siedmiu katego­riach, w tym “Najleps­za reput­ac­ja”. Zob. tutaj.kto jeszc­ze otrzy­mał nagrodę.

Wskazów­ki do dalszej lektury:

Brak przedsię­bi­or­ców staje się proble­mem przyszłości w sektor­ze MSP 

Przygo­to­wa­nie do sukces­ji bizne­su ? 3 prakty­cz­ne wskazówki

Pułap­ki dorad­c­ze w proce­sie sukces­ji biznesu

Sprze­daż firmy: Dlacze­go czysta prowiz­ja za sukces utrud­nia udziela­nie poważnych porad

Komen­tarz: Niero­z­wią­za­ne sprawy sukces­ji firm zagraża­ją nasze­mu dobrobytowi

Bezpłat­ne semina­ria inter­neto­we na temat sukces­ji przedsiębiorstw

Zdjęcia: ©K.E.R.N - Specja­liści od sukcesji