Sprzedaż firmy: Dwie osoby podają sobie ręce

Sprze­daż spółki ? Najlepsze podejście i czynni­ki sukcesu

Twoja firma to praca Twojego życia. Włożyłeś w nią wiele pienięd­zy, czasu, serca i duszy, a teraz chcesz sprze­dać firmę. W więks­zości przypad­ków sprze­daż firmy jest jedno­ra­zowym wydar­ze­niem w życiu przedsię­bi­or­cy, a niepew­ność co do tego, jak sobie z tym porad­zić i czego się spodzie­wać, jest ogrom­na.ß.

Pojawia się wiele pytań dotyc­zą­cych proce­du­ry, aspek­tów prawnych i oczywiście podat­ków, takich jak: Czy sprze­da­ję spółkę z ogranic­zoną odpowied­zi­al­nością czy jedno­o­s­o­bo­wą działal­ność gospodar­c­zą? Czy będzie to “share deal”? (udziały) czy “asset deal”? (poszc­ze­gól­ne części)? Ramy prawne i podat­ko­we mogą mieć duży wpływ na Twój osobis­ty zwrot. Omówi­my te i inne kwestie w tym artykule.

Spis treści

Skutecz­na sprze­daż w 6 krokach

Chcesz sprze­dać swoją firmę? Sprecy­zuj swój cel i strategię!

Przygo­to­wa­nie wyceny przedsię­bi­orst­wa i dokumen­tów sprzedaży

Podejście rynkowe / poszu­ki­wa­nie nabywcy

Negoc­ja­c­je sprze­daży i sporząd­za­nie umów

Podpi­sa­nie umowy kupna przedsię­bi­orst­wa i przeka­za­nie przedsiębiorstwa

Sprze­daż firmy: Czynni­ki sukcesu

Wniosek

FAQ ? Często zadawa­ne pytania

Skutecz­na sprze­daż w 6 krokach

Grafika na temat skutecznej sprzedaży firmy w 6 krokach

Jeśli myślisz o sprze­daży swojej firmy, ważne jest, aby dokład­nie zapla­no­wać ten proces i przepro­wad­zić go krok po kroku.

  1. Wyjaś­nij swój cel i strate­gię: Zastanów się, dlacze­go chcesz sprze­dać swoją firmę i co konkret­nie chcesz sprze­dać. Zdefi­ni­uj swoje priory­te­ty i zbadaj najlepsze rozwią­za­nia z eksper­ta­mi już na tym etapie.
  2. Przygo­to­wa­nie wyceny przedsię­bi­orst­wa i dokumen­tów sprze­daży: Określ wartość swojej firmy (zbuduj bufory negoc­ja­cy­j­ne) i stwórz atrak­cy­j­ne infor­mac­je i prezent­ac­je dla poten­c­jal­nych nabywców.
  3. Uwzględ­ni­e­nie aspek­tów podat­ko­wych i prawnych: Należy wziąć pod uwagę impli­ka­c­je podat­ko­we sprze­daży i odpowied­nio zapla­no­wać również w ramach prawnych życze­nia z punktu 1.
  4. Poszu­kaj poten­c­jal­nych nabyw­ców: Zastanów się, czy istnie­ją wewnę­trz­ne opcje sukces­ji (MBO) lub czy chcesz szukać zewnę­trz­nych nabyw­ców (MBI i/lub inwest­or­zy strate­gicz­ni aż do inwest­orów finan­so­wych). Korzystaj z sieci kontak­tów i profes­jo­nal­nych dorad­ców. Rynek jest bardzo trudny w nawiga­c­ji i zmienia się każde­go dnia.
  5. Przepro­wad­ze­nie profes­jo­nal­nych negoc­ja­c­ji sprze­dażo­wych i sporząd­ze­nie umowy: Spotkaj się z poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi, zapre­zen­tuj swoją firmę i negoc­juj cenę sprze­daży oraz warun­ki umowy.
  6. Podpi­sa­nie umowy zakupu spółki i przeka­za­nie spółki: Święto­wa­nie zawar­cia umowy (ważne jako dobry sygnał wewnę­trz­ny i zewnę­trz­ny) i rozpo­c­zęcie współpra­cy z nowym właści­cie­lem w zakre­sie przekazania.

Chcesz sprze­dać swoją firmę? Sprecy­zuj swój cel i strategię!

Dlacze­go czy chciał­byś sprze­dać swój biznes?

Odpowie­dź na to pytanie ma decydu­jące znacze­nie: powód sprze­daży stanowi punkt wyjścia dla dalszej strate­gii w proce­sie sukcesji.

  • Z wymiarów Czas i Pieniąd­ze już skutku­ją różny­mi podejścia­mi do Państ­wa Plano­wa­nie sukces­ji. Czy powini­en­eś być pod presją czasu? ponie­waż jesteś w Sytuac­ja nadzwy­c­za­j­na Wtedy prawdo­po­d­ob­nie będzi­esz dążyć do szybkiej sukces­ji bizne­so­wej i jesteś również przygo­to­wa­ny na zwiększe­nie tempa poprzez cenę. 
  • Jeśli chcesz mieć najbard­ziej osiągnąć wysoką cenę zakupu Jeśli chcesz mieć pewność, że wybier­zesz odpowied­nie­go następ­cę, będzi­esz odpowied­nio negoc­jo­wać i wykor­zyst­asz ten czas na ideal­ne przygo­to­wa­nie firmy do sprzedaży. 
  • Jednakże, jeśli użyjesz Najlepsze rozwią­za­nie dla Twoich klien­tów i pracow­ni­ków wtedy wysoka cena zakupu nie zawsze jest priory­te­tem, a Ty poświęcisz czas na znale­zi­e­nie odpowied­nie­go następ­cy dla swojej firmy. 

Innym aspek­tem jest to, kto z najbliżs­zej rodzi­ny i kręgu przyja­ciół jest nadal dotknię­ty sukces­ją bizne­so­wą? Kogo potrze­bu­jesz i chcesz wprowad­zić na pokład? Nie próbuj Sprze­daż firmy w zacis­zu własn­ego domu. Niech Twój Znany Podziel się swoimi przemyś­le­nia­mi na temat sprze­daży lub przeka­za­nia firmy.

Przygo­to­wa­nie wyceny przedsię­bi­orst­wa i dokumen­tów sprzedaży

Wykres dotyczący czynników mających wpływ na obliczenie wartości przedsiębiorstwa

Podsta­wą każdej sprze­daży firmo­wej jest Wartość przedsię­bi­orst­wa. Prężny Oblic­za­nie wartości przedsię­bi­orst­wato nie tylko zadanie oblic­ze­nio­we, które może wykon­ać prosty kalku­la­tor wartości przedsię­bi­orst­wa. Istnie­je wiele możli­wości i czynni­ków wpływa­ją­cych na Wycena przedsię­bi­orst­wa Dlate­go też wyniki tych metod są często porów­ny­wa­ne w celu okreś­le­nia realis­ty­cz­nej ceny sprzedaży. 

Dlate­go też oblic­zo­na wartość spółki nie zawsze odpowia­da możli­wej do osiąg­nięcia wartości sprze­daży lub wartości rynkowej. Do wyceny spółki stoso­wa­ne są różne metody, w zależ­ności od strate­gii sprze­daży, np. Metoda mnożni­ko­wa, metoda zdyskon­to­wanych przepły­wów pieniężnych, metoda skapi­ta­lizowanych zysków lub metoda wartości aktywów netto.Aby wstęp­nie ocenić wartość Państ­wa firmy, poleca­my nasz bezpłat­ny serwis kalku­lac­ji wartości firmy..

Obraz z linkiem do kalkulatora wartości firmy

Następ­nie, wspól­nie z konsul­tan­tem ds. zarząd­za­nia lub dorad­cą ds. fuzji i przejęć, okreś­lisz przyszłe działa­nia. Czynni­ki kształ­tu­jące wartość firmy i jej mocne strony. Wspól­nie opraco­wu­ją biznes­plan na kolej­ne 3-5 lat w celu okreś­le­nia i uzasad­ni­enia wartości spółki, a tym samym ceny sprzedaży. 

Oczywiście aspek­ty podat­ko­we plano­wa­nej sukces­ji są również ważnym tematem przygo­to­waw­c­zym. Podat­ki, z który­mi należy się liczyć przy sprze­daży firmy, zależą między innymi od formy prawnej wybra­nej dla firmy oraz od tego, czy zdecy­do­wałeś się na wewnę­trz­ne lub zewnę­trz­ne rozwią­za­nie sukce­sy­j­ne zdecydować.

Zdecy­do­wa­nie istot­ny­mi podat­ka­mi, z który­mi należy się liczyć w indywi­du­al­nej sytuac­ji sukces­ji, są Podatek docho­do­wy oraz, jeśli dotyc­zy to również nierucho­mości, które mają zostać przenie­sio­ne na teryto­ri­um Niemiec, Podatek od spadków i darowizn.

Ale także dla tematów Sprze­daż GmbH Podat­ki i Podat­ki od sprze­daży przedsię­bi­orst­wa Obowią­zu­je nastę­pu­ją­ca zasada: Im wcześ­niej zajmiesz się tematem, tym lepiej możesz wykor­zystać optyma­li­zac­ję podat­ko­wą w ramach prawnych. W niektórych przypad­kach jednak nawet z 7-letnim wyprzedzeniem!

Ci, którzy dodają swój subiek­tyw­ny “zwrot z serca i duszy”, a tym samym mają tenden­c­ję do zbyt wysokich oczeki­wań cenowych, mogą być ostatecz­nie rozcza­rowa­ni. Mogą nawet zagro­zić pomyśl­nej konty­nu­ac­ji działal­ności firmy. W szcze­góło­wym Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne zapre­zen­to­wa­ne zostaną mocne strony i wyjąt­ko­wość Państ­wa firmy. To powinno zaostrzyć apetyt na Twoją firmę.

Podejście rynkowe / poszu­ki­wa­nie nabywcy

Jeśli w rodzi­nie nie ma następ­cy bizne­so­wego, a także nie ma pracow­ni­ka do Wykup menedżer­ski (MBO) jest odpowied­ni i chętny, to należy poszu­kać nabyw­cy na rynku.

Po raz kolej­ny opłaca się zaangażo­wa­nie renomo­wa­n­ego dorad­cy sukce­sy­j­n­ego z doświad­c­ze­niem transak­cy­jnym. Ponie­waż tylko taki dorad­ca może Dyskret­ne i zopty­ma­lizowa­ne wyszu­ki­wa­nie kupują­cych dzięki jasnym proce­som i silnej sieci!

Szcze­gól­nie sieci ponad­re­gio­nal­ne stają się coraz ważnie­js­ze ze wzglę­du na wyzwa­nia związa­ne ze znale­zi­e­niem nabyw­ców. W tym miejs­cu krótka uwaga we własnym imieniu: KERN ? Sukces­ja firmy. Successful. jest repre­zen­to­wa­na w Niemc­zech, Austrii, Szwaj­ca­rii i Polsce w ponad 30 lokali­zac­jach i posia­da rozle­głą sieć partnerów. sieć między­n­a­ro­do­wa z kilko­ma tysią­ca­mi wykwa­li­fi­kowanych poten­c­jal­nych nabyw­ców (MBI) i ponad 300 000 zwery­fi­kowanych profi­li inwestorów.

Dzięki temu łączy­my dosko­na­le utrzy­ma­ne Sieci regio­nal­ne do banków, dorad­ców podat­ko­wych, prawni­ków i stowar­zy­szeń z zalet­ami sieci ponad­re­gio­nal­nej. Takie połąc­ze­nie znacz­nie przyspies­za proce­sy sprzedaży.

Być może są nawet uczest­ni­cy rynku z Twojego środo­wis­ka zawodo­wego, którzy chcie­li­by przejąć Twoją firmę? Syner­gia, którą to tworzy, może prowad­zić do wyższa cena zakupu prowadzić. 

Również Inwest­or­zy finan­so­wi, kapitał przedsię­bi­or­c­zości, Zaangażo­wa­nie kierow­nict­wa (MBI) może być atrak­cy­jnym rozwią­za­niem dla Twojej firmy. Wielu przedsię­bi­or­ców obawia się, w jaki sposób mogę znaleźć nabyw­cę, aby nie dowied­zieli się o tym moi pracow­ni­cy i rynek? Zachę­ca­my do skonsul­towa­nia się z profes­jo­nal­ny dorad­ca ds. sukces­ji towar­zyszyć ci. Anoni­mo­wo i dyskret­nie przepro­wad­zi on dla Ciebie poszu­ki­wa­nia kupca.

Excur­sus: Dorad­cy ds. fuzji i przejęć czy platfor­my internetowe?

Podej­mu­jąc decyz­ję o wybor­ze dorad­cy ds. fuzji i przejęć i/lub platfor­my inter­neto­wej do sprze­daży firmy, ważne jest, aby rozważyć zalety i wady obu opcji oraz wziąć pod uwagę indywi­du­al­ne potrze­by firmy.

Dorad­ca ds. fuzji i przejęć / specja­lis­ta ds. sukcesji:

Zalety:

1. dostęp do poten­c­jal­nych nabyw­ców: Dorad­cy ds. fuzji i przejęć dyspo­nu­ją rozle­głą siecią zainte­re­so­wanych stron, którą mogą dyskret­nie i anoni­mo­wo wykor­zystać do przyspiesze­nia sprze­daży spółki.

2. wiedza i doświad­c­ze­nie: Dorad­cy ds. fuzji i przejęć mają doświad­c­ze­nie w sprze­daży spółek i mogą pomóc w wycenie firmy, negoc­ja­c­jach i zakońc­ze­niu proce­su sprze­daży. Wyższe wpływy ze sprze­daży i bezpiecz­ne ramy za każdym razem przewyżs­za­ją koszty inwestycji.

3. ulga w pracy: Dorad­cy ds. fuzji i przejęć przej­mu­ją wiele zadań w proce­sie sprze­daży, abyś mógł zająć się innymi rzecz­a­mi. Zaangażo­wa­ny czas jest niezwyk­le wysoki i często niedoceniany.

Wady:

1. koszty: Skorzysta­nie z usług dorad­cy ds. fuzji i przejęć wymaga inwes­ty­c­ji, które w zależ­ności od wielkości transak­c­ji stanowią do 6-7% ceny sprze­daży. Koszty te są uzasad­nio­ne ze wzglę­du na duży wysiłek i wiedzę specja­lis­ty­cz­ną, a ostatecz­nie sprze­da­ją­cy często otrzy­mu­je znacz­nie lepszą cenę niż bez tej konkret­nej wiedzy specjalistycznej

2. wyzwa­nia czaso­we: Transak­c­je mogą trwać długo (zawsze należy liczyć dobry rok) lub kupują­cy mogą niespod­zie­wa­nie zrezy­gno­wać, co wymaga wytrwałości, wytrzy­małości i dyscypliny.

Platfor­my internetowe:

Zalety:

1. efektyw­ność koszto­wa: Sprze­daż za pośred­nict­wem platfor­my online jest zwykle tańsza, ponie­waż nie ma opłat za usługi dorad­c­ze, ale porówna­nie to jest niespra­wi­ed­li­we, ponie­waż żadna platfor­ma giełdo­wa nie zapew­nia podsta­wo­wych usług 

2. więks­za grupa odbior­ców: Platfor­my inter­neto­we oferu­ją szero­ki zasięg, a ci, którzy odważą się zaryzy­ko­wać bez dorad­cy, mogą również w dużej mierze zacho­wać anoni­mo­wość dzięki dobre­mu przygotowaniu.

Wady:

1. mniejs­ze wspar­cie: Platfor­my inter­neto­we oferu­ją znacz­nie mniejs­ze wspar­cie niż dorad­cy ds. fuzji i przejęć w zakre­sie wyceny firmy, negoc­ja­c­ji i zakońc­ze­nia proce­su sprze­daży. Twoim obowiąz­kiem jest działać rozważ­nie i bez emocji, aby uniknąć załamań w negoc­ja­c­jach, a w więks­zości przypad­ków złożo­no­ść wszyst­kich kwestii nie działa bez ekspertów.

2. poten­c­jal­nie niewykwa­li­fi­kowa­ne zainte­re­so­wa­ne strony: Platfor­my inter­neto­we mogą również przyj­mo­wać niewykwa­li­fi­kowanych lub niedoś­wiad­c­z­onych poten­c­jal­nych klien­tów, którzy mogą niepo­trzeb­nie przecią­gać proces sprze­daży, a nawet niewłaści­wie wykor­zy­sty­wać dane od Ciebie i tworzyć niech­cia­ny rozgłos

Od ponad 20 lat KERN oferu­je zarów­no doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć, jak i dostęp do najbard­ziej renomo­wanych platform inter­neto­wych do sprze­daży firm. Zapras­za­my do kontak­tu z naszymi ekspertami.

Negoc­ja­c­je sprze­daży i sporząd­za­nie umów

Pierw­s­ze, osobis­te spotka­nie jest ważnym impul­sem do dalszych kroków. The słynne pierw­s­ze wraże­nie. Poten­c­jal­ni nabyw­cy przedsta­wia­ją się sprze­daw­cy i rozpa­tru­ją sprawę! 

Z drugiej strony, sprze­daw­cy muszą zapre­zen­to­wać swoją firmę w obiek­tyw­ny, atrak­cy­j­ny i przejr­zy­sty sposób, a Podkreśl mocne strony i wyjąt­ko­wość. Po otrzy­ma­niu pierws­zych niewiążą­cych ofert, sprze­da­ją­cy podej­mu­je decyz­ję z kim rozpo­c­ząć szcze­góło­we negoc­ja­c­je. Po podpi­sa­niu listu inten­cy­j­n­ego (tzw. ?list inten­cy­j­ny(w skrócie LOI), kupują­cy powini­en dostar­c­zyć Należy­ta staran­ność (tzw. Due Diligence lub w skrócie DD) jest przepro­wadz­a­na. Równo­le­gle często trwają już prace nad sporząd­ze­niem umowy.

Na tym etapie ważne jest, aby ściśle współpra­co­wać z eksper­ta­mi podat­ko­wy­mi i prawni­ka­mi, aby później nie było żadnych niedo­god­ności lub nieprzy­jem­nych niespodzianek.

Podpi­sa­nie umowy kupna przedsię­bi­orst­wa i przeka­za­nie przedsiębiorstwa

Przegląd czasu trwania sprzedaży spółki

Czy umowy kupna-sprze­daży podpi­sa­ne, zdecy­do­wa­nie jest powód do święto­wa­nia! Z tzw. Zamknięcie dokon­ano trans­for­mac­ji gospodar­c­zej i przenie­si­o­no najwięks­ze ryzyko związa­ne z przedsiębiorczością. 

Teraz rozpo­c­zy­na się współpra­ca z nowym właści­cie­lem. Integrac­ja obu kultur (kupujące­go i sprze­da­jące­go) to delikat­ny proces, który trwa miesiące, a czasem lata.

Docen­ia­na współpra­ca jest warun­kiem koniecz­nym dla spraw­n­ego przebie­gu procesu.

Przesz­ko­dy i pułap­ki prawne

Na powod­ze­nie plano­wa­nej sprze­daży spółki mogą mieć wpływ różne czynni­ki i błędy, które negatyw­nie wpływa­ją na ten proces. Presja czasu, utrata wartości spółki, konflik­ty między spadko­bier­ca­mi, brak komuni­ka­c­ji, nieodpo­wied­nie plano­wa­nie i brak profes­jo­nal­nej pomocy mogą prowad­zić do problemów.

A niewłaści­wy czas może prowad­zić do tego, że właści­cie­le przys­tę­pu­ją do negoc­ja­c­ji nieodpo­wied­nio przygo­to­wa­ni i przedsta­wia­ją nierea­lis­ty­cz­ne pomysły. Małe i średnie przedsię­bi­orst­wa bez wystar­c­za­ją­cych zasobów znajdu­ją się w szcze­gól­nie niekor­zyst­nej sytuac­ji. Więks­zość właści­cie­li podej­mu­je ten ważny krok tylko raz w życiu.

Firma Zależ­ność od kilku klien­tów lub brak drugie­go pozio­mu zarząd­za­nia może zagro­zić sukce­so­wi firmy. Wczes­na dywer­sy­fi­ka­c­ja bazy klien­tów jest zatem ważna, aby zapew­nić bezpiec­zeńst­wo poten­c­jal­nym nabyw­com. Podob­nie, pracow­ni­cy działa­ją­cy jako pełno­moc­ni­cy zbywcy zapew­nia­ją następ­cy bezpiec­zeńst­wo decyzji.

Firma Sytuac­ja na rynku może wpłynąć na możli­wą do uzyska­nia cenę zakupu i opóźnić sprze­daż lub dopro­wad­zić do niższych lub wyższych cen. Presja konku­ren­cy­j­na w branży może negatyw­nie wpłynąć na sprzedaż.

Błędne oczeki­wa­nia cenowe Brak zaufania właści­cie­la do firmy i ewentu­al­ne odkrycie rozbież­ności w danych firmy może spowo­do­wać, że negoc­ja­c­je kontrak­to­we zakońc­zą się niepowodzeniem.

Poważ­ne niedo­cen­ia­nie złożo­no­ści, brak wiedzy specja­lis­ty­cz­nej i nadmier­na świado­mość kosztów często prowad­zą właści­cie­li do chęci samod­ziel­n­ego przepro­wad­ze­nia sprze­daży. Doświad­c­ze­ni dorad­cy dyspo­nu­ją jednak rozle­głą siecią poten­c­jal­nych nabyw­ców i mogą uspraw­nić proces sprze­daży. Pomaga­ją w przygo­to­wa­niu ekspo­zy­c­ji i zapew­nia­ją realis­ty­cz­ną prezent­ac­ję sytuac­ji bizne­so­wej, co popra­wia sytuac­ję negoc­ja­cy­jną i zwięks­za szanse na optymal­ną i lepszą cenę sprzedaży.

Sprze­daż firmy: Czynni­ki sukcesu

Sprzedaż grafiki dla firmy: Czynniki sukcesu

1. stwor­zyć plan projektu

Wiele sprze­daży kończy się niepo­wod­ze­niem z powodu braku planu i przygo­to­wa­nia. Jedno­c­ześ­nie często wynika to z myśle­nia, że Profes­jo­nal­ne doradzt­wo zbyt drogie byłoby.

Jednak proces sprze­daży firmy kosztu­je również czas pracy (i nie należy tego lekce­ważyć) oraz własną energię. Niezbęd­ne jest również doradzt­wo podat­ko­we i wspar­cie prawne. Doświad­c­zo­ne doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć wymaga inwes­ty­c­ji, a jedno­c­ześ­nie co znacz­nie odciąża użytkow­ni­ka w tym czaso­chłon­nym proce­sie.

Jeśli nie ma się planu i jasnej strate­gii, której się trzyma, to nie ma kontro­li czasu i kosztów. Niepew­ne przedsięwzięcie.

2. zaangażo­wa­nie odpowied­nie­go dorad­cy ds. fuzji i przejęć

Tak jak Ty jesteś eksper­tem w swoim segmen­cie rynku, tak samo istnie­ją eksper­ci dla Doradzt­wo w zakre­sie sprze­daży firmyzwani również dorad­ca­mi ds. fuzji i przejęć. Towar­zy­szą Ci i prowad­zą Cię przez Proces M&A i są zawsze u wasze­go boku jako sparingpartnerzy.

Upewnij się, że dorad­ca spadko­wy działa tylko dla Ciebie, że działa w Twoim wyłącz­nym intere­sie. Poza tym Dorad­ca ds. fuzji i przejęć oraz kierow­nik projektu potrze­bu­jesz Dorad­ca podat­ko­wy i prawnik. Oboje muszą posia­dać dobrą znajo­mość tematu “sprze­daży przedsię­bi­orst­wa” oraz konse­kwen­c­ji prawnych i podat­ko­wych, oraz na wczes­nym etapie zostać poinfor­mo­wa­ni o Twoich planach. Zazwy­c­zaj wszyst­ko to koordy­nu­je dorad­ca ds. fuzji i przejęć.

3. bycie kobietą/panowanie nad sytuac­ją przez cały czas

Sprze­daż firmy jest zazwy­c­zaj jedno­ra­zowym przedsięw­zięciem w życiu przedsię­bi­or­cy. Bądź przygo­to­wa­ny na nieoc­ze­ki­wa­ne zdarzenia. Tak jak zarząd­zasz swoją firmą, powini­en­eś również zarząd­zać projek­tem “sprze­daży firmy”. Oddaj ten proces w doświad­c­zo­ne ręce, a jego reali­zac­ję pozostaw specja­lis­tom. Oczywiście, ty pozosta­jesz, przedsię­bior­ca, zawsze podej­mu­ją­cy decyz­je i nietknię­ty w swojej wolności.

Komuni­kuj się szybko, otwar­cie i przejr­zyście w odpowied­nim momen­cie (gdy atrament wyschnie). Zapla­nuj wystar­c­za­ją­co dużo czasu ? Uwolnij się jak najwięcej od codzi­en­nych spraw, stań się zbędny w perspek­ty­wie! Wtedy przejście będzie również działać lepiej później.

Proces jest wyczer­pu­ją­cy, to maraton, a nie sprint - należy dobrze przygo­to­wać się psychicz­nie i zaakcep­tować wewnę­trz­nie fakt, że Proce­du­ra sprze­daży przedsię­bi­orst­wa nie spies­zy się!

4. sprze­daż firmy - również dając czas i przestrzeń na uczucia

Daj sobie wystar­c­za­ją­co dużo czasu, nie zapomi­naj o stronie emocjo­nal­nej. Najgor­szą rzeczą jest odwoła­nie spotka­nia dzień przed wizytą u notari­us­za, ponie­waż nie jesteś jeszc­ze gotowy.

Doświad­c­zy­liś­my tego nie tylko raz! Zaangażuj rodzinę i bliskich przyja­ciół. Znajdź nową pracę, której nie możesz się docze­kać! Zapla­nuj swój trzeci etap życia i świętuj nową wolność.

Więcej na temat “odpuszc­za­nia” możesz dowied­zieć się z książki ? sukces­ja firmy ? Sztuka odpuszc­za­nia? przez Nilsa Koerbe­ra, założy­cie­la firmy KERN.

Obraz z linkiem do wstępnej konsultacji Sprzedaj firmę
Główna karta partnerska na temat sprzedaży firmy 2023

Wniosek

Udana sprze­daż firmy wymaga staran­n­ego plano­wa­nia i reali­zac­ji. W tym tekście omówi­o­no ważne kroki, począws­zy od wyjaś­ni­enia celów i strate­gii sprze­daży, a skońc­zyws­zy na podpi­sa­niu umowy i przeka­za­niu firmy.

Jeśli potrze­bu­jesz profes­jo­nal­n­ego wspar­cia w proce­sie sukces­ji, serde­cz­nie zapras­za­my na bezpłat­ną konsult­ac­ję z naszymi eksper­ta­mi KERN.

FAQ ? Często zadawa­ne pytania

Jakie są najważ­nie­js­ze czynni­ki, które należy wziąć pod uwagę przy sprze­daży firmy?

Podcz­as sprze­daży spółki najważ­nie­js­zymi czynni­ka­mi są wycena przedsię­bi­orst­wa, identy­fi­ka­c­ja poten­c­jal­nych nabyw­ców i negoc­jo­wa­nie warun­ków sprze­daży, w tym ceny, warun­ków umowy i proce­su przeka­za­nia. Ważne jest również uwzględ­ni­e­nie aspek­tów prawnych i podat­ko­wych, aby zapew­nić płynną i udaną sprzedaż.

Jakie błędy często popeł­nia­ją przedsię­bi­or­cy, gdy próbu­ją sprze­dać swoją firmę?

Przedsię­bi­or­cy często popeł­nia­ją błąd, nie ocenia­jąc właści­wie wartości swojej firmy i mając zawyżo­ne oczeki­wa­nia cenowe, co może odstras­zać poten­c­jal­nych nabyw­ców. Czasa­mi zanied­bu­ją również przygo­to­wa­nie i prezent­ac­ję swoich dokumen­tów i infor­mac­ji, co może prowad­zić do braku przejr­zys­tości i zaufania ze strony poten­c­jal­nych nabywców.

Jak mogę przygo­to­wać moją firmę do udanej sprze­daży?

Aby przygo­to­wać firmę do udanej sprze­daży, ważne jest, aby dokład­nie zorga­ni­zować i przygo­to­wać dokumen­ty i infor­mac­je, aby zapew­nić poten­c­jal­nym nabyw­com przejr­zy­sty wgląd. Ponadto należy przea­na­lizować swoją sytuac­ję finan­so­wą i prawną, zająć się wszel­ki­mi słabościa­mi i jasno przedsta­wić swój model bizne­so­wy i poten­c­jał wzros­tu, aby zwięks­zyć wartość firmy i przeko­n­ać poten­c­jal­nych nabywców.

Jak mogę wynego­c­jo­wać najleps­zą możli­wą cenę dla mojej firmy?

Aby wynego­c­jo­wać najleps­zą możli­wą cenę za swoją firmę, należy zbudo­wać silną pozyc­ję negoc­ja­cy­jną, podkreś­la­jąc wartość swojej firmy, staran­nie weryfi­ku­jąc poten­c­jal­nych nabyw­ców i rozważa­jąc alter­na­tyw­ne opcje. Dobre podejście negoc­ja­cy­j­ne obejmu­je również chęć bycia elasty­cz­nym i dążenie do sytuac­ji, w której wszyscy wygrywają.

Jak długo zazwy­c­zaj trwa proces sprze­daży spółki?

Długo­ść proce­su sprze­daży przedsię­bi­orst­wa może się znacz­nie różnić w zależ­ności od złożo­no­ści przedsię­bi­orst­wa, branży, otocze­nia rynko­wego i negoc­ja­c­ji z poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi. Zazwy­c­zaj proces ten może trwać do roku lub dłużej.

Jak mogę zapew­nić płynne przejście dla moich pracow­ni­ków i klien­tów?

Aby zapew­nić płynne przejście dla pracow­ni­ków i klien­tów, kluczowa jest otwar­ta i przejr­zys­ta komuni­ka­c­ja podcz­as proce­su sprze­daży. Ważne jest, aby zaangażo­wać zainte­re­so­wa­ne strony na wczes­nym etapie, zapew­nić jasne infor­mac­je i opraco­wać jasny plan działa­nia dotyc­zą­cy przejścia, aby zapew­nić zaufanie i ciągłość. Można to jednak zrobić tylko wtedy, gdy istnie­je realne bezpiec­zeńst­wo sukcesji.

Skąd mam wiedzieć, czy moja firma jest gotowa na sprze­daż?

Twoja firma jest gotowa do sprze­daży, jeśli jest stabil­na finan­so­wo, ma zrówno­ważo­ne proce­sy bizne­so­we i zróżni­co­waną ofertę produktów/usług na przyszłość, ma jasną strate­gię rozwo­ju, a Ty jako właści­ciel jesteś skłon­ny rozstać się z firmą.

Z jakimi różny­mi typami kupują­cych mogę się spotkać?

Możesz spotkać się z różny­mi rodza­ja­mi nabyw­ców, w tym nabyw­ca­mi strate­gicz­ny­mi, którzy chcą przejąć Twoją firmę w ramach swojej strate­gii rozwo­ju, inwest­or­ami finan­so­wy­mi poszu­ku­ją­cy­mi inwes­ty­c­ji o wysokiej rentow­ności lub zespoła­mi zarząd­za­ją­cy­mi i osoba­mi fizycz­ny­mi, które chcą przejąć firmę.

Jakie są najważ­nie­js­ze czynni­ki, których kupują­cy szuka­ją w firmie?

Kupują­cy zazwy­c­zaj zwraca­ją uwagę na takie czynni­ki, jak wyniki finan­so­we i stabil­ność spółki, poten­c­jał rynkowy, baza klien­tów i kontrak­ty, poten­c­jał wzros­tu, pracow­ni­cy, sytuac­ja konku­ren­cy­j­na oraz aspek­ty prawne i regulacyjne.

Czego powinien­em się spodzie­wać podcz­as badania due diligence?

Podcz­as badania due diligence nabyw­cy mogą przepro­wad­zić kompl­ek­so­wy przegląd dokument­ac­ji, finan­sów, umów, kwestii prawnych i innych istot­nych aspek­tów w celu oceny ryzyka i możli­wości. Powini­en­eś być przygo­to­wa­ny na szcze­góło­we pytania, prośby o dokumen­ty i proce­sy przeglądu.

Jakie są konse­kwen­c­je podat­ko­we sprze­daży firmy?

Sprze­daż przedsię­bi­orst­wa może mieć konse­kwen­c­je podat­ko­we w zależ­ności od formy prawnej przedsię­bi­orst­wa i obowią­zu­ją­cych przepisów podat­ko­wych. Zaleca się zasię­g­nięcie porady podat­ko­wej w celu zrozu­mi­e­nia konse­kwen­c­ji podat­ko­wych sprze­daży i rozważe­nia możli­wych strate­gii optyma­li­zac­ji podatkowej.

O Autor­ze