Impres­sum

Dostaw­ca 

KERN System GmbH
Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy Nils Koerber
Heinrich-Heine-Str. 111
28211 Bremen

Telefon: +49 421 69208840
E-mail: kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com 

Rejes­tr handlo­wy: HRB 35049 AG Bremen
Numer identy­fi­ka­cy­j­ny VAT DE 326987533

Odpowied­zi­al­ność za treść

Nils Koerber (dane kontakt­owe znajdu­ją się pod powyżs­zym adresem)

Dodat­ko­we infor­mac­je o wszyst­kich prawnie nieza­leżnych partner­ach KERN na tej stronie głównej:

Jesteś­my grupą dorad­c­zą, w której wszyscy partner­zy i lokali­zac­je są prawnie nieza­leż­nie w zakre­sie prowad­ze­nia swojej działal­ności. Nie jesteś­my więc wyraź­nie związ­kiem partner­s­kim w rozumi­e­niu niemieckiej koncep­c­ji prawnej. Odpowied­zi­al­ność solidar­na jest wykluc­zo­na co do zasady.

Jesteś­my nieza­leż­ni i nie jesteś­my dodat­kiem do żadnej “konstruk­c­ji” ani zobowią­za­niem strony trzeciej. Podob­nie, w żaden sposób nie jesteś­my dostaw­cą usług finan­so­wych zgodnie z wymoga­mi BAFIN. Nie udzie­la­my również pożyc­zek ani nie pośred­nic­zy­my w ich udzielaniu.

To Impres­sum dotyc­zy również innych kanałów mediów społecz­nościo­wych, takich jak Facebook, Xing, Linke­dIn, YouTube, Google+ itp.

Zrzec­ze­nie się odpowied­zi­al­ności, prawa autor­skie i odpowiedzialność

KERN-System GmbH dokła­da wszel­kich starań, aby ninie­js­za strona inter­neto­wa była aktual­na i dokład­na. Jeśli jednak natkniesz się na coś, co jest nieak­tu­al­ne lub niepra­wi­dło­we, będzie­my wdzięcz­ni za poinfor­mo­wa­nie nas o tym. Prosi­my o wskaza­nie miejs­ca na stronie, w którym przec­zy­tałeś daną infor­mac­ję. Zajmie­my się tym tak szybko, jak to możli­we. Prosi­my o przesyła­nie opinii na adres: moc.eglofhcansnemhenretnu-nrek@ofni.

Nie ponosi­my odpowied­zi­al­ności za jakie­kol­wiek straty wynika­jące z niedo­kład­ności lub niekom­plet­ności, ani za jakie­kol­wiek straty lub rozpow­s­zech­nia­nie infor­mac­ji przez Inter­net, takie jak zakłócen­ia lub przer­wy. Podcz­as korzysta­nia z formu­lar­zy inter­neto­wych stara­my się zmini­ma­lizować liczbę wymaga­nych pól. Firma KERN-System GmbH nie ponosi odpowied­zi­al­ności za jakie­kol­wiek straty wynika­jące z wykor­zysta­nia danych, instruk­c­ji lub pomysłów zalecanych lub pochod­zą­cych od firmy KERN-System GmbH.

Odpowied­zi i wnioski o ochronę danych przesyła­ne pocztą elektro­nicz­ną lub za pośred­nict­wem formu­lar­za inter­neto­wego są trakto­wa­ne w taki sam sposób jak listy. Oznac­za to, że możesz spodzie­wać się odpowied­zi od nas najpóź­niej w ciągu jednego miesią­ca. W przypad­ku dużych wnios­ków poinfor­mu­je­my Cię w ciągu miesią­ca, jeśli potrze­bu­je­my maksy­m­al­nie trzech miesięcy.

Wszel­kie dane osobo­we przeka­za­ne nam w ramach odpowied­zi lub żądania będą wykor­zy­sty­wa­ne wyłącz­nie zgodnie z naszą Polity­ką prywatności.

Firma KERN-System GmbH podej­mie wszel­kie uzasad­nio­ne środki w celu ochro­ny swojego systemu przed wszel­ki­mi forma­mi bezpraw­n­ego użytko­wa­nia. KERN-System GmbH wdroży w tym celu odpowied­nie techno­lo­gie i środki organi­za­cy­j­ne, biorąc pod uwagę aktual­ny stan wiedzy. Nie ponosi jednak odpowied­zi­al­ności za jakie­kol­wiek bezpoś­red­nie i/lub pośred­nie straty jakie­go­kol­wiek rodza­ju ponie­sio­ne przez użytkow­ni­ka strony inter­neto­wej, wynika­jące z niezgod­n­ego z prawem korzysta­nia z systemu strony trzeciej.

KERN-System GmbH nie ponosi odpowied­zi­al­ności za treść stron inter­neto­wych, do których lub z których prowad­zi hiperłąc­ze lub inne odnie­si­e­nie. Produk­ty lub usługi ofero­wa­ne przez osoby trzecie będą trakto­wa­ne zgodnie z warun­ka­mi tych osób trzecich.

Wszel­kie prawa własności intelek­tu­al­nej do treści na tej stronie są własnością KERN-System GmbH.

Kopio­wa­nie, rozpow­s­zech­nia­nie lub jakie­kol­wiek inne wykor­zy­sty­wa­nie tego materiału jest niedo­z­wo­lo­ne bez pisem­nej zgody KERN-System GmbH, chyba że uzgod­ni­o­no inaczej lub jest to wyłąc­zo­ne przez obowią­zu­jące prawo (np. prawo do cytowa­nia), o ile konkret­na treść nie stanowi inaczej.

W przypad­ku jakich­kol­wiek pytań lub proble­mów z dostęp­nością strony inter­neto­wej, prosi­my o kontakt.

Prawa do wizerunku

Zdjęcie wizytów­ki stwor­zo­ne przez rawpixel.com - www.freepik.com

People photo created by tirachardz - www.freepik.com

Zdjęcie bizne­so­we stwor­zo­ne przez snowing - www.freepik.com

Zdjęcia bizne­so­we z Shutter­stock - www.shutterstock.com