Klauzu­la o wyłąc­ze­niu odpowiedzialności

KERN-System GmbH dokła­da wszel­kich starań, aby ta witry­na była aktual­na i aktual­na. Je?li mimo wszyst­ko napot­ka­sz co?, co jest nieprawid?owe lub nieak­tu­al­ne, b?dziemy wdzi?czni za poinfor­mo­wa­nie nas o tym. Zwróć uwagę, gdzie na stronie znajdu­ją się infor­mac­je. Przyjr­zy­my się temu tak szybko, jak to możli­we. Prosi­my o przesła­nie odpowied­zi e-mailem na adres: info@kern-unternehmensnachfolge.com.

Nie ponosi­my odpowied­zi­al­ności za straty wynika­jące z nieścis­łości lub niekom­plet­ności, ani za straty wynika­jące z proble­mów spowo­do­wanych lub nieodłącz­nie związanych z rozpow­s­zech­nia­niem infor­mac­ji przez inter­net, takich jak zakłócen­ia lub przer­wy. Korzysta­jąc z formu­lar­zy inter­neto­wych, stara­my się ogranic­zyć liczbę wymaga­nych pól do minimum. Za jakie­kol­wiek straty ponie­sio­ne w wyniku wykor­zysta­nia danych, porad lub pomysłów dostar­c­z­onych przez lub w imieniu KERN-System GmbH za pośred­nict­wem tej witry­ny, KERN-System GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Odpowied­zi i zapyta­nia dotyc­zące prywat­ności przesła­ne pocztą elektro­nicz­ną lub za pomocą formu­lar­za inter­neto­wego będą trakto­wa­ne w taki sam sposób jak listy. Oznac­za to, że mogą Państ­wo spodzie­wać się odpowied­zi od nas najpóź­niej w ciągu 1 miesią­ca. W przypad­ku skompli­ko­wanych zapytać poinfor­mu­je­my Państ­wo w ciągu 1 miesią­ca, jeżeli potrze­bu­je­my maksy­m­al­nie 3 miesięcy. 

Wszel­kie dane osobo­we, które nam Państ­wo przeka­zu­ją w kontekście odpowied­zi lub prośby o infor­mac­je, będą wykor­zy­sty­wa­ne wyłącz­nie zgodnie z naszym oświad­c­ze­niem o ochro­nie prywatności.

KERN-System GmbH dołoży wszel­kich starań, aby chronić swoje syste­my przed jakąkol­wiek formą bezpraw­n­ego użycia. Firma KERN-System GmbH wdrożyła w tym celu odpowied­nie rozwią­za­nia technicz­ne i organi­za­cy­j­ne, uwzględ­nia­jąc między innymi stan wiedzy. Jednak nie ponosi odpowied­zi­al­ności za jakie­kol­wiek straty, bezpoś­red­nio i/lub pośred­nio ponie­sio­ne przez użytkow­ni­ka strony inter­neto­wej, które powstały w wyniku bezpraw­n­ego korzysta­nia z jej syste­mów przez osoby trzecie.

KERN-System GmbH nie ponosi odpowied­zi­al­ności za zawar­te witry­ny inter­neto­we, do których lub z który­mi zamieszc­zo­no hiperłąc­ze lub inne odnie­si­e­nia. Produk­ty lub usługi ofero­wa­ne przez strony trzecie podle­ga­ją obowią­zu­ją­cym warun­kom tych stron trzecich.

Wszyst­kie prawa w zakre­sie intelek­tu­al­nym do zawar­tości tej witry­ny należą do KERN-System GmbH.

Kopio­wa­nie, rozpow­s­zech­nia­nie i jakie­kol­wiek inne wykor­zy­sty­wa­nie tych materiałów jest zabro­nio­ne bez pisem­nej zgody KERN-System GmbH, z wyjąt­kiem i tylko w zakre­sie, w jakim okreś­lo­no inaczej w obowią­zu­ją­cych przepi­sach (takich jak prawo do cytowa­nia), chyba że okreś­lo­ne treści nakazu­ją inaczej.

Jeżeli mają Państ­wo pytania lub proble­my z dostęp­nością strony, proszę się z nami skontaktować.