Zmiana pokolenio­wa w firmie: Zabez­piec­ze­nie wartości i konty­nu­ac­ja histo­rii firmy

Zmiana pokolenio­wa w firmach rodzin­nych to decydu­ją­cy moment, który wykrac­za daleko poza zwykłe zarząd­za­nie firmą. Jest to przejście, które powinno być staran­nie zapla­no­wa­ne i staran­nie przepro­wad­zo­ne, aby zacho­wać wartości i trady­c­je firmy, a jedno­c­ześ­nie otwor­zyć nowe perspektywy.

KERN M&A Erfolgsgarantie

Sukces­ja firmy w rodzi­nie wymaga rozwią­zań, które uwzględ­nia­ją również potrze­by emocjonalne

Rodzi­ny, które chcą bezpiecz­nie i bezkon­flik­towo przeka­zać wartości przedsię­bi­orst­wa nowemu pokoleniu wspiera­my za pomocą holis­ty­cz­n­ego proce­su rodzin­n­ego KERN. Dzięki doradzt­wu, moderac­ji, coachin­go­wi i mediac­ji umożli­wia­my bezpiecz­ną przyszłość oraz konty­nu­ac­ję firmy i histo­rii rodziny.

Rozpo­cz­nij wideo

Jak sprawić, by zmiana pokolenio­wa zakońc­zyła się sukce­sem. Przewod­nik eksper­ta dla
Firma rodzinna.

Skoncen­tro­wa­na wiedza i kompakto­we infor­mac­je. 25 eksper­tów firmy KERN podsu­mo­wało najważ­nie­js­ze infor­mac­je dla udanej sprze­daży firmy na 150 stronach.

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Niezwyk­le pomoc­ne jest posia­da­nie neutral­nej osobo­wości jako osoby kontakt­owej dla wszyst­kich człon­ków rodziny. 

Nasza wewnę­trz­na sukces­ja rodzinna i coaching moich synów został przepro­wad­zo­ny przez Pana Koerbe­ra bardzo delikat­nie i z zaangażo­wa­niem. Wiele spostrzeżeń i działań zostało­by w naszej rodzi­nie pominię­tych, gdyby nie wspar­cie KERN dla naszej zmiany pokolenio­wej. Bardzo pomaga uzyska­nie perspek­ty­wy z zewną­trz i posia­da­nie neutral­nej osobo­wości jako osoby kontakt­owej dla wszyst­kich człon­ków rodziny.

K.S., przedsię­bior­ca z Essen,  Dostaw­ca usług personalnych 

Rodzice i dzieci z firm rodzin­nych mają z tego bardzo konkret­ną korzyść 

Naszymi klien­ta­mi są przedsię­bi­orst­wa średniej wielkości, a wyzwa­nia związa­ne ze zmianą pokolenio­wą, sprze­dażą przedsię­bi­orst­wa lub zaopa­trze­niem awary­jnym są dla nas “odwiecz­ny­mi proble­ma­mi”. Od lat współpra­cu­je­my z panem Koerbe­rem oraz firmą KERN i cenimy sobie jego prakty­cz­ną wiedzę oraz ukier­un­kowa­ne szkolenia i coaching. Rodzice i dzieci z firm rodzin­nych korzysta­ją z tego w bardzo namacal­ny sposób.

W.S., placów­ka kształcen­ia ustawicz­n­ego z Rheda-Wiedenbrück,  Szef ogólno­pol­skiej akade­mii dla firm handlowych 

Dla nas, jako firmy rodzin­nej, wspar­cie pana Koerbe­ra było wielką wygraną 

Dla nas jako przedsię­bi­orst­wa rodzin­n­ego, w połąc­ze­niu z wielo­ma wyzwa­nia­mi dotyc­zą­cy­mi zmiany pokolenio­wej w przyszłości, wspar­cie pana Koerbe­ra było wielką wygraną. Zwłaszc­za dzięki mediac­ji możemy się teraz lepiej zrozu­mieć i inaczej radzić sobie z konflik­tami. W razie proble­mów w proce­sie sukces­ji poleca­my współpracę z eksper­ta­mi z KERN!

J.M., przedsię­bior­ca z Osnabrück,  Przet­wórst­wo przemysło­we, handel hurto­wy i detaliczny 

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Między­n­a­ro­do­wy usługodawca 

… byłem bardzo zadowo­l­o­ny i bez zastrzeżeń polecił­bym KERN w każdej chwili. 

To, co szcze­gól­nie spodo­bało mi się w firmie KERN i panu Ingo Clauso­wi, to bardzo profes­jo­nal­ny i pełen zaufania sposób, w jaki zajmo­wał się mną jako sprze­daw­cą firmy i zainte­re­so­wany­mi strona­mi. Pan Claus zawsze działał w sposób zorien­to­wa­ny na rozwią­za­nia i prowad­ził stały dialog między mną jako sprze­da­ją­cym a poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi. Chociaż sprze­daż nie została ostatecz­nie sfina­lizowa­na, co było spowo­do­wa­ne okolicz­nościa­mi zewnę­trz­ny­mi, byłem bardzo zadowo­l­o­ny z pracy wykon­a­nej przez KERN i pana Clausa i polecił­bym KERN i jego w każdej chwili i bez zastrzeżeń.

M.B., przedsię­bior­ca z Dolnej Saksonii,  Właści­ciel firmy deweloperskiej 

Po długim proce­sie wyboru zdecy­do­wa­liś­my się na KERN 

Przy sprze­daży firmy nie ma zbyt wielu możli­wości, ze wzglę­du na jej specy­fi­kę. Dlate­go tak ważny jest wybór właści­wego dorad­cy. Po długim proce­sie selek­c­ji zdecy­do­wa­liś­my się na firmę KERN i Pana Holge­ra Haber­man­na. Z wielkim osobis­tym zaangażo­wa­niem Pan Haber­mann z powod­ze­niem opano­wał wszyst­kie zadania, zarów­no pod wzglę­dem meryto­rycz­nym, jak i zarządc­zym. Chciał­bym szcze­gól­nie podkreś­lić szero­ką wiedzę facho­wą, metody­cz­ne podejście, obiek­tyw­ny, spoko­j­ny sposób i prosto­li­ni­j­ność w dyskusji.

H.K., przedsię­bior­ca z Bawarii,  Właści­ciel firmy informatycznej 

… osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN 

Zespół KERN został mi polec­o­ny w ramach sprze­daży nasze­go przedsię­bi­orst­wa i z perspek­ty­wy czasu bardzo się cieszy­my, że otrzy­ma­liś­my tę wskazów­kę. Proces negoc­ja­c­ji w sprawie sprze­daży był złożo­ny, długo­trwały i niekie­dy zagroż­o­ny emocjo­nal­ny­mi niepo­ro­zu­mi­e­nia­mi co do wyniku. Jednak dzięki dużemu doświad­c­ze­niu i umiejęt­ności­om konsul­tan­ta KERN osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN.

J.F., Przedsię­bior­ca w rejonie Osnabrück,  Handel i usługi techniczne 

Powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas 

Moja decyz­ja o wybor­ze KERN okazała się w 100% słuszna. Firma KERN wykon­ała napraw­dę dobrą robotę, począws­zy od przygo­to­wa­nia mojego przedsię­bi­orst­wa w exposé, poprzez poszu­ki­wa­nie nabyw­ców, aż po ułatwie­nie negoc­ja­c­ji i komplet­ne przepro­wad­ze­nie sukces­ji. W szcze­gól­ności, powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas. Nasz cel udało się osiągnąć w ciągu 8 miesię­cy. Chętnie polecę firmę KERN innym.

G.O.K., przedsię­bior­ca z Hamburga,  Usługo­daw­ca z własny­mi oddziałami 

Bez widoku z zewną­trz prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie 

W kontekście sukces­ji mojej firmy, fuzja z firmą konku­ren­cy­jną była ideal­nym rozwią­za­niem. Zespół KERN, a w szcze­gól­ności Pan Koerber, towar­zyszył nam z wyczu­ciem jako modera­tor i towar­zy­sz proce­su, i umiejęt­nie połąc­zył intere­sy obu stron. Bez widoku z zewną­trz oraz doświad­c­ze­nia w negoc­ja­c­jach prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie!

J.K. przedsię­bior­ca z Berlina,  Handel i usługi 

Ekscy­tu­ją­ca metoda trwałej zmiany przywództwa 


Klaus-Peter Gust,  Przedsiębiorca 

MeinST­ABWECH­SEL to ekscy­tu­ją­ca metoda na trwałą zmianę przywództ­wa w firmach rodzin­nych. Przy jej zasto­so­wa­niu z zadzi­wia­jącą łatwością odnaj­du­je się własne wartości i potrze­by.
Pod koniec podróży, cel, ścież­ka i ramy czaso­we ukazały mi się jako trójwy­mi­a­rowa wizja mojej osobis­tej zmiany. W ten sposób w najlepszej atmos­fer­ze i przy wspar­ciu KERN sam opraco­wałem swoją listę rzeczy do zrobienia.

Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji 


Ingrid Marten,  Rozwój gospodar­c­zy Wesermarsch 

Rzadko się zdarza, aby Feedback był tak jedno­głoś­ny i pozytyw­ny! Przek­aza­li Państ­wo temat auten­ty­cz­nie i z sercem pod każdym wzglę­dem. Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji.

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 


F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Grupa usług międzynarodowych 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

Holis­ty­cz­ny proces rodzin­ny KERN dla zmiany pokolenio­wej. Rozpo­cz­nij teraz nowe życie w wolności po swojej przedsiębiorczości.

1

Wyjaś­ni­e­nie statusu

Wyjaś­ni­e­nie statu­su wewną­trz­rod­zin­n­ego oraz obaw i celów w związ­ku ze zmianą pokoleniową.

Dowiedz się więcej

2

Rozmo­wy indywi­du­al­ne i grupowe

Indywi­du­al­ne i grupowe rozmo­wy ze wszyst­ki­mi człon­ka­mi systemu rodzin­n­ego w celu okreś­le­nia indywi­du­al­nych zainteresowań.

Dowiedz się więcej

3

Konfe­ren­c­ja rodzinna

Opraco­wa­nie środków ukier­un­kowanych na rozwią­za­nie problemu. Integrac­ja aspek­tów ekono­mic­z­nych, podat­ko­wych, prawnych i emocjonalnych.

Dowiedz się więcej

4

Mediac­ja

Rozpo­c­zęcie zorga­ni­zowa­n­ego proce­su mediac­ji w celu rozwią­za­nia konflik­tów zgodnie z zasadą “win-win”.

Dowiedz się więcej

5

Doradzt­wo i coaching

Wdroże­nie środków i wspar­cie w razie potrze­by poprzez doradzt­wo lub coaching. Państ­wa potrze­by są tu decydujące.

Dowiedz się więcej

6

Partner finan­sują­cy

Opcjo­nal­nie wspiera­my finan­so­wa­nie zmiany pokolenio­wej, której wymaga­nia czaso­we i infor­ma­cy­j­ne są często niedoceniane.

Dowiedz się więcej

Znani z licznych publikacji

Czynni­ki sukce­su dla zmiany pokoleniowej

Firmy rodzin­ne to szcze­gól­ny rodzaj bizne­su, ponie­waż często kojar­zo­ne są z wysoki poziom zaangażo­wa­nia i zróżni­co­wa­na praca pokoleń być budowa­ne. Dlate­go też mogą być źródłem dumy i radości w rodzi­nie. A te dzieła życia zawsze mają wysoki udział emocjo­nal­ny w struk­tur­ze własności. W końcu nie zawsze są to tylko szczęś­li­we dni w przedsię­bi­or­c­zości, ale także ból, rozcza­rowa­nia i porażki z nią związa­ne, a wszyst­ko to sprawia, że MŚP (mali i średni przedsię­bi­or­cy do 250 MA) są tak wyjątkowe.

Aby zapew­nić płynne przejście i zmaksy­m­a­lizować szanse na sukces w przyszłości firmy, istnie­ją Cztery podsta­wo­we czynni­ki sukce­suktóre należy wziąć pod uwagę.

Erfolgsfaktoren für Generationswechsel im Unternehmen

1) Wyjaś­ni­e­nie podsta­wo­wych pytań

Zasad­nic­zym krokiem w plano­wa­niu sukces­ji firmy jest wyjaś­ni­e­nie wszyst­kich kwestii, które pojawia­ją się w związ­ku z firmą i rodziną. Obejmu­je to również Finan­so­we i prawne impli­ka­c­je trans­for­mac­ji zrozu­mi­e­nie i rozwią­za­nie ewentu­al­nych konflik­tów interesów. Zapew­nia to, że wszyst­kie zaangażo­wa­ne strony mogą zrozu­mieć parame­try planu sukces­ji i pomaga uniknąć niepo­ro­zu­mień w przyszłości. Nigdy nie należy łączyć relac­ji w syste­mie rodzin­nym z warun­ka­mi w syste­mie firmowym.

2) Stwor­ze­nie planu sukcesji

Po wyjaś­ni­eniu podsta­wo­wych kwestii, kolejnym krokiem jest opraco­wa­nie szcze­góło­wego planu sukces­ji. Plan ten powini­en zawierać role i obowiąz­ki poszc­ze­gól­nych człon­ków rodzi­ny, a także Harmo­no­gram trans­for­mac­ji i jasna definic­ja celów długo­ter­mi­no­wych i wytycz­ne. Gwaran­tu­je to, że wszyscy intere­sa­ri­us­ze są na tej samej stronie i że każdy rozumie swoją rolę w proce­sie sukces­ji. Jedno­c­ześ­nie należy zapew­nić wystar­c­za­jącą przestrzeń dla nowych pomysłów nowego pokolenia.

3) Okreś­le­nie kryte­riów wyboru poten­c­jal­nych następców

Aby zapew­nić udaną trans­for­mac­ję, ważne jest ustale­nie jasnych kryte­riów wyboru poten­c­jal­nych następ­ców bizne­so­wych. Kryte­ria te powin­ny opierać się na konkret­nych potrze­bach firmy i koncen­tro­wać się na takich cechach, jak Doświad­c­ze­nie, umiejęt­ności szkolenio­we i przywódc­ze skupi­e­nie. Zapew­nia to wybór najleps­zych możli­wych następ­ców do kiero­wa­nia firmą. To nie status rodzin­ny decydu­je o sukces­ji, ale kwali­fi­ka­c­je szefów zarzą­du, które muszą być decydujące.

4) Ustanowi­e­nie jasnych zasad dla fazy przekazania.

Faza przeka­za­nia firmy w ramach planu sukces­ji jest kluczową częścią tego proce­su. Dlate­go ważne jest ustale­nie jasnych zasad i oczeki­wań zarów­no dla obecnych właści­cie­li, jak i następ­ców bizne­so­wych. W tym celu Wytycz­ne dotyc­zące komuni­ka­c­ji i podej­mo­wa­nia decyz­ji a także zobowią­zań finan­so­wych i terminów.


Czy masz poufne pytania?

Portrait von KERN Gründer und Spezialist Nils Koerber lächelnd

Zarezer­wuj wybraną datę bezpoś­red­nio online!

Nie mogę się docze­kać, aby cię poznać.

Nils Koerber

Najczęściej zadawa­ne pytania dotyc­zące zmiany pokoleniowej

Kiedy jest właści­wy czas na zmianę pokolenio­wą w firmach rodzinnych?

Nie ma na to jasnej rekomen­d­ac­ji. W końcu, aby nastąpiła zmiana pokolenio­wa w firmach rodzin­nych, musi istnieć odpowied­ni moment po obu stronach być dostęp­ne zarów­no dla podmio­tów przen­os­zą­cych, jak i dla podmio­tów przyjmujących.

Z nasze­go doświad­c­ze­nia możemy jednak zalecić, aby gdy kolej­ne pokole­nie będzie gotowe, etapy szkolenia również zostały zakońc­zo­ne. Poważ­na i konkret­na zmiana pokolenio­wa w firmie rodzin­nej powin­ny zostać uzgodnione.

W ramach fazy przejścio­wej obie strony, zbywa­ją­cy i przej­mu­ją­cy, mogą następ­nie zrealizować projekt sukces­ji przedsiębiorstwa.

Jak mam wyjaś­nić ewentu­al­ną zmianę pokolenio­wą w naszej firmie rodzinnej?

Przede wszyst­kim zaleca­my wyjaś­ni­e­nie wewnę­trz­n­ego nasta­wi­e­nia do tego pytania. W tym celu, jako eksper­ci uważa­my, że Wolność w tej tak ważnej życio­wej decyz­ji przed obowiąz­kiem przejęcia rodzin­n­ego biznesu.

Poroz­ma­wiaj spoko­j­nie ze swoimi dzieć­mi lub bliski­mi krewny­mi o opcjach i perspek­ty­wach przejęcia firmy poprzez zmianę pokolenio­wą. To nie jest sprawa dla każde­go. Wymaga to czasu i odpowied­nich ram.

Jeśli to koniecz­ne, poproście Państ­wo neutral­n­ego eksper­ta, aby towar­zyszył Wam w tak bardzo emocjo­nal­nej dyskus­ji.
I daj swoje­mu poten­c­jal­ne­mu następ­cy lub następ­c­zy­ni wystar­c­za­ją­cy czas na rozważe­nie tej oferty.

Istnie­je wiele treści, które są ważne dla takie­go wyjaś­ni­enia zmiany pokolenio­wej w firmach rodzinnych.

Skorzystaj z naszej oferty bezpłat­n­ego webina­ri­um na ten specjal­ny temat: Błędy podcz­as zmiany pokolenio­wej w firmach rodzin­nych 

Zarezer­wuj miejs­ce już teraz!

Jakie umiejęt­ności powini­en posia­dać mój następca?

To pytanie dotyc­zy przyszłości firmy, nie subiek­tyw­n­ego podobieńst­wa możli­wych wspól­nych cech między odbior­cą a przekazującym.

Ideal­nie byłoby wspól­nie przea­na­lizować zmianę pokolenio­wą w firmie, która Cechy przywódc­ze i koncen­trac­ja na przyszłości firmy są ważne po sukces­ji firmy.

Lub które cechy i stanowis­ka mogą wymagać innego obsad­ze­nia, tak aby Natural­ne mocne strony i kompe­ten­c­je następ­cy mogą dobrze rozwinąć swój efekt.

Wraz z naukow­ca­mi i uznany­mi analiz­a­mi poten­c­jału, KERN opraco­wał Kontro­la indywi­du­al­n­ego przedsię­bi­or­cy rozwi­nię­te. W ten sposób osoby, które chcą objąć stanowis­ko kierow­nic­ze w firmie, mogą sprawd­zić swój poten­c­jał online i odkryć zasoby lub rozwinąć cechy w ukier­un­kowa­ny sposób.

Na stronie Mój czek dla przedsię­bi­or­cy mogą Państ­wo od razu rozpo­c­ząć analizę.

Jak ja, jako osoba przeka­zu­ją­ca, mogę zdefi­ni­ować lub odkryć swoją nową rolę po udanej zmianie pokolenio­wej w firmie rodzinnej?

To ważne pytanie ma dla prawdo­po­d­ob­nie najwyżs­zy priory­tet dla każde­go podmio­tu dokon­u­jące­go trans­fe­ru. Rozpo­c­zy­na się nowy rozdział życia, który należy odkryć i przygo­to­wać się na niego.

Nie jesteś­my w stanie wyjaś­nić tego optymal­nie w kilku zdaniach.

Jednak dzięki nasze­mu doświad­c­ze­niu w tej dzied­zi­nie możemy polecić bardzo specjal­ne seminarium:

Zmiana perso­nelu Sprze­daż spółki

Na tym semina­ri­um będzie­cie Państ­wo praco­wać konkret­nie nad tym pytaniem.

Możesz też przec­zy­tać odpowied­nią książkę i bestsel­ler Amazon autorst­wa założy­cie­la KERN Nilsa Koerbe­ra: Sztuka odpuszc­za­nia

Oczywiście książ­ka dostęp­na jest również jako audiobook.

Jakie są skutki zmiany właści­cie­la w ramach zmiany pokolenio­wej w firmie rodzin­nej dla partnerów (klien­tów, dostaw­ców, banków, itp.) oraz dla opinii publicznej?

Prawdo­po­d­ob­nie jest to w przeważa­jącej mierze pozytyw­ny efekt. Klien­ci, dostaw­cy lub po prostu opinia publicz­na w mikro­kos­mo­sie środo­wis­ka bizne­so­wego mają tenden­c­ję do poważ­n­ego trakto­wa­nia ochro­ny firmy i jej miejsc pracy. więks­zość jako dobry rozwój i dobre przesła­nie na temat.

Tak pozosta­nie Uprawia­ne struk­tu­ry, oferty i więzi zacho­wa­ne i mogą być nadal używa­ne w przyszłości.

Porada nasze­go eksper­ta: Wykor­zystaj zmianę pokolenio­wą w swojej firmie rodzin­nej jako dobry przekaz publicz­ny i połącz regio­nal­ne media na wszyst­kich pozio­mach z tym wydarzeniem.

W jaki sposób można zakomu­ni­ko­wać zmianę pokolenio­wą i przenie­si­e­nie firmy zarów­no wewnę­trz­nie, jak i zewnętrznie?

Wszyscy pracow­ni­cy w firmie powin­ni być pierws­zymi, którzy dowied­zą się o plano­wa­nej zmianie pokolenio­wej w rodzi­nie. To tworzy Nieza­wod­ność i przejr­zys­tość w okresach fazy przeka­za­nia.

W momen­cie, gdy w ramach zmiany pokolenio­wej dochod­zi do wyraź­nej zmiany stron w zakre­sie odpowied­zi­al­ności między przeka­zu­ją­cym a przej­mu­ją­cym, uważa­my, że jest to również dobry moment dla Komuni­ka­c­ja poza firmą.

Jak powsta­je wartość firmy i czy jest ona w ogóle ważna przy zmianie pokoleniowej?

Obecnie istnie­ją dwie istot­ne metody wyceny przedsię­bi­orstw rodzinnych:

Metoda skapi­ta­lizowanych zysków (IDWS1) i proces AWH (szcze­gól­nie odpowied­ni dla firm rzemieślniczych).

Za pomocą tych uznanych metod można oblic­zyć wartość przedsię­bi­orst­wa, która jedno­c­ześ­nie służy jako podsta­wa do ewentu­al­nej oceny przez organy podatkowe.

Rozszer­zo­na, taka wycena ma również sens, ponie­waż zapew­nia przejr­zys­tość różnych wartości mająt­ku rodzin­n­ego w rodzi­nie oraz w przypad­ku kilku spadko­bier­ców. Pomaga to uniknąć ewentu­al­nych konfliktów.

My w KERN niemal codzi­en­nie dokon­u­je takich wycen dla firm rodzin­nych. Dla szybkiej oceny wartości i pierw­s­zej, Metoda mnożni­ko­wa jest również pomoc­na przy przyb­liż­onych szacun­kach.. W tej proce­dur­ze wykor­zy­sty­wa­ne są istot­ne dla rynku wartości ze sprze­daży innych firm i mnożo­ne przez wyniki firmy.

Z naszym Kalku­la­tor wartości przedsię­bi­orst­wa w ciągu 5 minut można bezpłat­nie przepro­wad­zić online wstęp­ną wycenę wartości. Zachę­ca­my do skorzysta­nia z nasze­go kalku­la­tora wartości firmy.

Co należy wziąć pod uwagę pod wzglę­dem podat­ko­wym i prawnym w przypad­ku zmiany pokolenio­wej w firmie rodzinnej?

Złożo­no­ść form prawnych spółki, konstel­ac­ji podat­ko­wych spółki i osób uniemoż­li­wia w tym momen­cie udzie­lenie jednoz­nacz­nej odpowiedzi.

Porady eksper­tów są tu zawsze niezbęd­ne. Zwłaszc­za w odnie­si­e­niu do podat­ku od spadków i osobli­wości prawnych, których nie należy lekceważyć.

Ponie­waż zmiany w ramach polity­cz­nych ustawo­dawst­wa mogą nastę­po­wać na bieżą­co, w tym zakre­sie należy zwrócić się do doświad­c­zo­n­ego dorad­cy, Dosto­so­wa­ne do Twojej firmy i sytuac­ji rodzin­nejuzyskać poradę.

Jaki wpływ na struk­turę finan­so­wa­nia firmy ma zmiana pokolenio­wa w zakre­sie sukces­ji biznesowej?

Zależy to wyłącz­nie od wybra­nej konstruk­c­ji przenie­si­e­nia własności przedsię­bi­orst­wa. Czy zosta­nie oddana, odzied­zic­zo­na lub sprzedana?

W zależ­ności od rodza­ju przenie­si­e­nia, zbywa­ją­cy może i zapew­ni, że nie będzie już ponosił osobis­tej odpowied­zi­al­ności. Przej­mu­ją­cy spółkę często przej­mu­ją również jej prawa i obowiąz­ki. Pełna odpowied­zi­al­ność we wszyst­kich kwesti­ach finan­so­wych spółki.

Jest to jednak bardzo zróżni­co­wa­ne w zależ­ności od przypad­ku i powinno być rozważo­ne ze wszyst­ki­mi zalet­ami i wadami pod okiem eksper­tów z kręgu właści­cie­li i następ­ców prawnych. Dotyc­zy to nie tylko fakty­cz­nych warun­ków ramowych, takich jak odpowied­zi­al­ność, ale także Aspek­ty emocjo­nal­ne w konstel­ac­ji przedsię­bi­or­cy i sukce­so­ra w sukces­ji biznesowej.

Jak znaleźć renomo­wanych dorad­ców, którzy będą towar­zyszyć proce­so­wi przeka­za­nia firmy w ramach zmiany pokolenio­wej w przedsię­bi­orst­wie rodzinnym?

Należy szukać sprawd­zonych referen­c­ji i bogate­go doświad­c­ze­nia. To, że konsul­tant raz towar­zyszył zmianie pokolenio­wej nie czyni z niego eksperta.

Zmiana pokolenio­wa w firmie rodzin­nej dotyka trzech syste­mów: Rodzi­ny, sama firma i rozszer­za struk­turę własności.

Ta złożo­no­ść syste­mów, ram prawnych i fiskal­nych, a także procesów emocjo­nal­nych, powin­na być kluczowym czynni­kiem. a doświad­c­ze­ni dorad­cy mogą zapew­nić know-how.

Zapyta­jcie więc Państ­wo o referen­c­je od innych rodzin.

W KERN Polska ujawnia­my bogact­wo naszych referen­c­ji w konkret­ny sposób. Dzięki ponad 100 indywi­du­al­nym oświad­c­ze­ni­om możesz uzyskać dobry obraz dla siebie: Opinie klien­tów

Jakie książki są zaleca­ne do przeka­za­nia firmy w kontekście zmiany pokoleniowej?

Ponie­waż jesteś­my przekona­ni o naszym doświad­c­ze­niu, z przyjem­nością poleca­my książki z nasze­go własn­ego kręgu partner­skie­go: Książki KERN na temat sukces­ji w bizne­sie, wiedzy o proce­sach i przedsiębiorczości

Jakie są najczęst­sze proble­my związa­ne ze zmianą pokoleniową?

Ponie­waż w grę wchod­zą trzy różne syste­my Nie należy lekce­ważyć złożo­no­ści rodzi­ny, firmy i struk­tu­ry własności..

Jeśli chodzi o zmianę pokolenio­wą w firmach rodzin­nych, jedną z najis­tot­nie­js­zych przeszkód jest wewnę­trz­na niejed­noz­nacz­ność zaangażo­wanych podmio­tów po stronie przeka­zu­jące­go i przyjmującego.

Są to emocjo­nal­ne tło i bardzo różne logiki funkc­jo­nal­ne dotknię­tych syste­mów, które powodu­ją problemy.

A kiedy pojawia­ją się konflik­ty, co jest w gruncie rzeczy całkiem normal­ne, zaleca­my takie proce­du­ry jak mediac­ja. Szcze­góły można znaleźć tutaj: Mapa drogo­wa mediacji