Parytet płci

W tym miejs­cu słowo o popraw­ności płci

Wszyscy partner­zy, dorad­cy i pracow­ni­cy firmy KERN (i jak wie każdy, kto z nami pracu­je lub praco­wał) głębo­ko wierzą, że tylko z pomocą i siłą kobiet uda się dopro­wad­zić do zmiany społecz­nej. Razem.

Potrze­bu­je­my zarów­no kobiecej, jak i męskiej zasady działa­nia, aby osiągnąć prawd­zi­wą trans­for­mac­ję. I tak potrze­bu­je­my jak najwięks­zej różno­rod­ności, aby zyskać nowe spojr­ze­nie na złożo­ne zadania. Dlate­go w KERN cieszy­my się szcze­gól­nie z odwied­za­ją­cych naszą stronę inter­neto­wą kobiet, nawet jeśli w całym tekście nie wymie­nia­my ich i nie zwraca­my się do nich osobno, lecz (zgodnie z ogólnym niemieckim zwycza­jem) używa­my w tekście strony męskiej pisow­ni. Wybra­liś­my to celowo ze wzglę­du na czytel­ność. Podcz­as odwied­za­nia strony głównej chodzi o szybkie zrozu­mi­e­nie w ułamkach sekund, a oddziel­na pisow­nia może w tym przeszkadzać.

Na koniec chcie­li­by­ś­my podkreś­lić, że szcze­gól­nie w sukces­ji przedsię­bi­orstw znacze­nie kobiet musi zdecy­do­wa­nie wzros­nąć, ponie­waż w przeciwnym razie problem demogra­ficz­ny będzie miał o wiele ostrze­js­ze skutki.