Giełda firm (M&A). Zwery­fi­kowa­ne oferty kupują­cych i sprzedających.

KERN M&A Erfolgsgarantie

Co wyróż­nia giełdę sukces­ji spółek?

Sukces­ja firm w MŚP jest decydu­ją­cym tematem przyszłości dla bezpiec­zeńst­wa pracy i dobro­bytu społecz­n­ego w całym regio­nie D-A-CH. Każda firma ma zarząd/właściciela, a już w 2025 r. dobre 70 % (!) wszyst­kich menedżerów firm będzie miało ponad 55 lat. I tylko dobre 40 % wszyst­kich firm rodzin­nych będzie w stanie wewnę­trz­nie rozwią­zać kwestię sukcesji.

Sukces­ja bizne­so­wa powin­na być dobrze przemyśla­na, a przede wszyst­kim odpowied­nio wcześ­nie i staran­nie zapla­no­wa­na. Bez wzglę­du na to, czy chcesz przeka­zać firmę rodzi­nie, czy znaleźć nabyw­cę, KERN pomaga przejść przez ten proces tak płynnie, jak to tylko możliwe.

Oprócz aspek­tów ekono­mic­z­nych, prawnych i podat­ko­wych, należy wziąć pod uwagę przede wszyst­kim tło emocjo­nal­ne. Jako dorad­cy, którzy potra­fią spojr­zeć na sytuac­ję z zewnę­trz­nej perspek­ty­wy, jesteś­my w stanie pomóc w nastę­pu­ją­cych kwesti­ach Wspiera­nie w najleps­zy możli­wy sposób i z uwzględ­ni­e­niem wszyst­kich czynni­ków.

Jednym ze sposo­bów na znale­zi­e­nie odpowied­nie­go następ­cy lub nabyw­cy jest skorzysta­nie z giełdy firm KERN lub innego renomo­wa­n­ego porta­lu fuzji i przejęć. Tutaj spoty­ka­ją się dwie zainte­re­so­wa­ne strony, a miano­wi­cie sprze­da­ją­cy i kupują­cy. W ten sposób można uprościć proces znale­zi­enia i wyboru następ­cy lub firmy.

Możesz liczyć na nasze wspar­cie przy samym wybor­ze. W poniżs­zym przegląd­zie wyjaś­nia­my bardziej szcze­góło­wo, jak działa giełda firm i na co zdecy­do­wa­nie powini­en­eś zwrócić uwagę.

grafische Übersicht zu den Formen der Unternehmensübernahme

Jak działa giełda firmowa?

Giełda spółek to Miejs­ce, w którym spoty­ka­ją się sprze­da­ją­cy i kupują­cy firmy. W więks­zości przypad­ków firmy nie są już przeka­zy­wa­ne w kręgu rodzin­nym - w takim przypad­ku koniecz­ne jest, aby Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa należy poszu­kać zewnę­trz­n­ego następcy.

Potrze­ba jest taka sama w drugą stronę - nie zawsze stajesz się przedsię­bi­or­cą, zakła­da­jąc firmę jako start-up. Za pośred­nict­wem giełdy firm zainte­re­so­wa­ne strony mogą zostać pokie­ro­wa­ne do odpowied­niej firmy i przejąć działa­jącą firmę. Poniżej dowiesz się więcej o tym, jak znaleźć zarów­no firmę, jak i następ­cę w ramach giełdy biznesowej.

Znajdź następ­cę

Jeśli chodzi o sukces­ję, wymia­na firmy jest szcze­gól­nie odpowied­nia. Dla więks­zości przedsię­bi­or­ców ich własna firma jest znacz­nie bardziej ? Jest to praca na całe życie, która pochła­nia dużą część czasu. Przeka­za­nie tej życio­wej pracy może być bardzo trudne, szcze­gól­nie na pozio­mie emocjonalnym.

Dzieje się tak zwłaszc­za wtedy, gdy odejście nie ma miejs­ca w kręgu własnej rodzi­ny. Jednak nie tylko aspekt emocjo­nal­ny odgry­wa rolę - należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynni­ków. Należy zatem mieć świado­mość, że przejęcie spółki nie może nastąpić w bardzo krótkim czasie.

Rozpo­cz­nij wideo

Gratis Erstberatung zum Thema Unternehmensübernahme erhalten

Central­ny numer telefonu KERN: +49 421 94 80 2000

Znajdź firmę

Zdecy­do­wałeś się kupić firmę. Ale co dokład­nie teraz zrobić?

Ponie­waż zakup jest alter­na­ty­wą dla rozpo­c­zęcia działal­ności gospodar­c­zej, należy najpierw dokład­nie przemyś­leć, jakie funkc­je powin­na spełniać już istnie­ją­ca firma. Które zasady i treści modelu bizne­so­wego są dla Ciebie ważne? Jakie cele chcesz osiągnąć w swojej przyszłej firmie? Sprze­da­ją­cy często przywią­zu­ją dużą wagę do tego, aby poprzednia ścież­ka firmy była konty­nuo­wa­na, a w najleps­zym przypad­ku zoptymalizowana.

Business Succes­si­on Exchan­ge to ideal­na sieć, aby uzyskać przegląd tego, które firmy są na rynku w pierw­s­zej kolej­ności. Zmienia się to codzi­en­nie. Jako MBI i inwestor, który chce znaleźć i nabyć firmę, W ten sposób uzyska­sz wgląd w to, co dzieje się obecnie w dzied­zi­nie sprze­daży firmowej.

Giełdy firmo­we są odpowied­nie nie tylko dla komplet­nych Przejęcie firmyale także dla propor­c­jo­nal­n­ego wejścia do społec­zeńst­wa. Ma to zalety zarów­no dla Ciebie, jak i sprze­da­jące­go akcje: Inwestu­ją i w ten sposób nie tylko uzysku­ją dostęp do firmy i wpływ na nią, ale także Podział zysków i może przejąć dalsze udziały w przyszłości. Z drugiej strony, sprze­da­ją­cy może Cię poznać, wspól­nie wdrożyć trans­fer krok po kroku i przeka­zać dzieło swojego życia w rozsąd­nym czasie.

Zalety zakupu istnie­jącej firmy

Rozpo­c­zęcie sukces­ji poprzez zakup już istnie­jącej firmy oferu­je wiele korzyści w porówna­niu z zakła­da­niem nowej. Chociaż kapitał własny jest zwykle niezbęd­ny do reali­zac­ji tego projektu, nie jest koniecz­ne posia­da­nie Jest to firma, która ma już ugrun­to­waną pozyc­ję i przyno­si zyski.

Zarów­no baza klien­tów, jak i wiele różnych elemen­tów w firmie już istnie­je i może wymagać jedynie optyma­li­zac­ji. Co więcej, istnie­ją­ca firma Pracow­ni­cy, którzy są już przesz­ko­leni i posia­da­ją know-how w swojej branży.

Dzięki giełdom firm jesteś blisko kupujące­go i, w pierws­zym kroku, anoni­mo­wy dla poten­c­jal­n­ego następ­cy. Giełda sukces­ji firm pomaga znaleźć zainte­re­so­wa­ne strony, które są gotowe, zapła­cić cenę i pójść w twoje ślady. Chociaż w proce­sie selek­c­ji należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspek­tów, w ten sposób anoni­mo­wo uwidacz­ni­asz swoją firmę przyszłym osobom przenoszącym.

Z naszą pomocą nie musisz sam przechod­zić przez te złożo­ne proce­sy i możesz polegać na aktywnym wsparciu.

Działa­my w Twoim intere­sie i posta­wi­liś­my sobie za cel, aby pomóc Ci w najleps­zy możli­wy sposób dzięki Przejęcie firmy (zakup lub sprzedaż). 

W ten sposób gwaran­tu­je­my nawet sprze­daż firmy pod pewny­mi warunkami. 

A co najważ­nie­js­ze: z nami jako neutral­nym “buforem” między kupują­cym a sprze­da­ją­cym, dyskrec­ja i anoni­mo­wość są zacho­wa­ne przez najdłużs­zy czas.

O czym należy pamię­tać podcz­as wyszu­ki­wa­nia na giełd­zie spółek

Giełda firm daje możli­wość znale­zi­enia tego, czego szuka­sz zarów­no jako kupują­cy, jak i sprze­da­ją­cy. Możesz wykor­zystać ją do zapre­zen­to­wa­nia swojej firmy na rynku, a tym samym zwrócen­ia uwagi na fakt, że jest ona na sprze­daż i szuka następcy.

Tak samo poten­c­jal­nym nabyw­com możli­wość skontakt­owa­nia się z Tobą i ewentu­al­n­ego przejęcia pałecz­ki firmy. Chociaż proces sukces­ji obejmu­je znacz­nie więcej niż rekla­mo­wa­nie firmy, jest to pierws­zy sposób na opraco­wa­nie wyboru intere­su­ją­cych i poten­c­jal­nych następców. 

Jako osoba, która zdecy­do­wała się na zakup firmy, giełda bizne­so­wa jest właści­wym miejs­cem dla Ciebie. Znajd­zi­esz na niej przejr­zys­tą kompil­ac­ję firm, które są na sprze­daż. Ponadto otrzy­masz dalsze infor­mac­je o firmie i będzi­esz mógł z wyprzedze­niem zorien­to­wać się w sytuac­ji. Jeśli jesteś świado­my swoich zainte­re­so­wań, możesz skorzystać z giełd firm, aby porównać oferty i wybrać najleps­zą dla siebie.

Zarów­no dla sprze­da­ją­cych, jak i kupują­cych, niektó­re czynni­ki nie powin­ny być ignoro­wa­ne. Aby osiągnąć swój cel bez żadnych proble­mów, przedsta­wi­my kilka wskazó­wek, które mogą okazać się pomocne.


Wskazów­ki dla poten­c­jal­nych następców

Aby wyszu­kać, kupić, a tym samym poten­c­jal­nie odnieść sukces jako właści­ciel lub udziało­wiec firmy, należy z wyprzedze­niem wiedzieć o kilku rzecz­ach i zapla­no­wać cały proces. Nie spiesz się z niczym, ponie­waż jest to ważna decyz­ja życiowa.

Najważ­nie­js­zym czynni­kiem są środki finan­so­we na nabycie spółki. Upewnij się, że masz wystar­c­za­jącą płynność finan­so­wą. Z jednej strony musisz być w stanie zapew­nić, że wymaga­na kwota na zakup spółki może zostać przedsta­wio­na z partne­rem finan­so­wym lub bez niego. Ponadto powini­en­eś Zapla­nuj wystar­c­za­jącą płynność po zakupie, aby móc wdrożyć wszel­kie zmiany i inwestycje.

Zdaj sobie sprawę z tego, jaki rodzaj działal­ności chcesz prowad­zić. W jakiej branży chcesz być częścią i gdzie jest Twoje osobis­te know-how i sieci kontak­tów? Jakie wartości repre­zen­tu­jesz i chcesz repre­zen­to­wać w ramach tej firmy? Jasno określ też swoje cele i sposób, w jaki chcesz je osiągnąć.

Spraw­dź dokład­nie histo­rię firmy, aby nie podjąć błędnej decyz­ji. Przyjr­zyj się dokład­nie produk­tom i usługom ofero­wanym przez firmę. Jako następ­ca firmy powini­en­eś być również dobrze poinfor­mo­wa­ny o grupie docelo­wej, samym rynku i konkurencji.

Należy również pamię­tać, że w więks­zości przypad­ków spółka zawsze oznac­za przejęcie pracow­ni­ków. Jest to o tyle dobre, że są oni już przesz­ko­leni w odpowied­nich obsza­rach i posia­da­ją znacz­ną wiedzę, która przyda się później. Upewnij się, że przejście jest bezpiecz­ne i jak najbard­ziej przejr­zys­te dla pracow­ni­ków, ponie­waż zmiana na stanowis­ku kierow­nic­zym również odgry­wa dla nich rolę.

Wskazów­ki dla poten­c­jal­nych sprzedawców

Dla rozważ­n­ego przedsię­bi­or­cy bardzo ważne jest przeka­za­nie swojej firmy we właści­we ręce. Wskazów­ki dla sprze­da­ją­cych nie różnią się zbytnio od tych, których udzie­la­my kupującym.

Bądź świado­my swoich wartości i celów. Czego oczeku­jesz od swojej firmy w przyszłości? Czy następ­ca spełnia te zasady? Spraw­dź poten­c­jal­n­ego nabyw­cę, aby wykluc­zyć możli­wość, że dzieło twojego życia wpadnie w niepo­woła­ne ręce.

Poznaj wartość swojej firmy. Nie sprze­da­waj poniżej wartości i nie ustalaj utopi­jnych wysokości dla wyidea­lizowa­nej ceny zakupu. Cena sprze­daży powin­na i może być dobrze zawężo­na na wczes­nym etapie przy użyciu uznanych metod wyceny.

Sukces­ja w firmie powin­na być zapla­no­wa­na i ustruk­tu­ry­zowa­na. W KERN Polska wspiera­my Cię w tym zakre­sie - od plano­wa­nia do przekazania.
CTA.Unternehmenswert ermitteln