Polity­ka prywat­ności (UE)

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbier­ać lub otrzy­my­wać dane osobo­we w wielu celach związanych z naszą działal­nością bizne­so­wą, które mogą obejmo­wać: (kliknij, aby rozwinąć)