Szklane trofeum z napisem: Nagroda Inicjatywy Proxima, Rosi Mittermaier

KERN jest oficjal­nym partne­rem Inicja­ty­wy Zacho­wa­nia i Przenie­si­e­nia Wartości

8 czerw­ca już po raz dziewią­ty Inicja­ty­wa Werterhalt und Weiter­ga­be przyz­na nagro­dy wybit­nym osobis­tości­om z Bawarii, które w szcze­gól­ny sposób zasłużyły się dla wymia­ny pokoleń. Tegoro­cz­nym laurea­tem nagro­dy jest znany trzyg­wiazd­ko­wy szef kuchni Heinz Winkler. My w KERN - lokali­zac­ja Monach­i­um cieszy­my się, że możemy towar­zyszyć tej eksklu­zyw­nej impre­zie na kolanach Nymphen­bur­ga jako sponsor i współorganizator.

Holger Haber­mann & Roland Greppmair

Wskazów­ki do dalszej lektury:

Jak interim manage­ment wspie­ra sukces­ję firmy

5 najważ­nie­js­zych punktów po zakupie firmy

Dzięki tym 3 wskazów­kom poszu­ki­wa­nia firmy zakońc­zą się sukcesem