Karl Rehfuß

Urodzo­ny w 1968 r., specja­lis­ta ds. handlo­wych (IHK). Bogate doświad­c­ze­nie w rozwo­ju i ekspansji średnich przedsię­bi­orstw w wyspec­ja­lizowanym handlu hurto­wym i branżo­wym w sektor­ze budow­nict­wa i jego infra­struk­tu­ry. Ponadto posia­da wielo­let­nie doświad­c­ze­nie w zarząd­za­niu, ze szcze­gól­nym uwzględ­ni­e­niem zarząd­za­nia łańcu­chem dostaw, sprze­daży krajo­wej i między­n­a­ro­do­wej oraz zarząd­za­nia zasoba­mi ludzki­mi. Autory­zowa­ny konsul­tant i wykła­dow­ca OFFENSYWNEGO MITTELSTANDU dla sukces­ji bizne­so­wej. Dowiedz się więcej

Karl Rehfuß
Beitragsbild Private Equity Investment

Inwes­ty­c­je na niepu­blicz­nym rynku kapitało­wym: strate­gia sukces­ji firmy w sektor­ze MŚP

Inwes­ty­c­je priva­te equity umożli­wia­ją sprze­daw­com spółek pozys­ka­nie kapitału od inwest­orów finan­so­wych, którzy są bardziej skłon­ni do unika­nia ryzyka i często patrzą na spółkę w dłużs­zej perspektywie.

Inwes­ty­c­je na niepu­blicz­nym rynku kapitało­wym: strate­gia sukces­ji firmy w sektor­ze MŚP Czytaj dalej