Redak­c­ja

Przedsię­bi­or­cy, którym zależy na bezpiecz­nej sukces­ji firmy, korzysta­ją z naszej unikal­nej sieci w zakre­sie sprze­daży, zakupu przedsię­bi­orstw i zmiany pokolenio­wej. Ponad 20 kompe­tent­nych dorad­ców w Niemc­zech, Austrii i Szwaj­ca­rii troszc­zy się o Państ­wa, Państ­wa rodzinę i firmę. KERN? Marka dorad­c­za w zakre­sie sukces­ji bizne­so­wej w sektor­ze małych i średnich przedsię­bi­orstw. Dowiedz się więcej

Beitragsbild Unternehmenstransaktion

Transak­c­je korpora­cy­j­ne: skutecz­ne opano­wa­nie kupna i sprze­daży spółek

Transak­c­je korpora­cy­j­ne to złożo­ne proce­sy wiążące się z wysokim ryzykiem i jedno­c­ześ­nie ogrom­ny­mi możli­wościa­mi. Dzięki odpowied­niej strate­gii i doświad­c­zo­ne­mu doradzt­wu można opanować

Transak­c­je korpora­cy­j­ne: skutecz­ne opano­wa­nie kupna i sprze­daży spółek Czytaj dalej

Rheini­sche Post: W poszu­ki­wa­niu następ­cy - wydar­ze­nie zorga­ni­zowa­ne przez Agenc­ję Rozwo­ju Gospodar­c­ze­go Powia­tu Kleve

Zmiana pokolenio­wa odgry­wa rolę, której nie należy lekce­ważyć dla szefów firm w małych i średnich przedsię­bi­orst­wach. Aktyw­na sukces­ja w firmie

Rheini­sche Post: W poszu­ki­wa­niu następ­cy - wydar­ze­nie zorga­ni­zowa­ne przez Agenc­ję Rozwo­ju Gospodar­c­ze­go Powia­tu Kleve Czytaj dalej