Trends der Unternehmensnachfolge

5 ważnych trendów w sukces­ji przedsię­bi­orstw w 2019 r.

Coraz wyraź­nie­js­ze stają się dwa trendy w sukces­ji przedsię­bi­orstw. Zgodnie z obecnym Raport DIHK w sprawie sukces­ji firm, 150 000 szefów firm będzie szukało następ­cy do 2022 roku. A obawy niemieckich przedsię­bi­or­ców rodzin­nych wyraź­nie rosną. Bo coraz mniej osób chce być przedsiębiorcami. 

Poniżej przyglą­da­my się pięciu najważ­nie­js­zym trendom w sukces­ji bizne­su w 2019 roku:

Tenden­c­ja 1: Niepew­ność gospodar­c­za utrud­nia sukces­ję przedsiębiorstw

Po latach wzros­tu niemiec­cy przedsię­bi­or­cy są rozpieszc­za­ni: księgi zamówień są wciąż pełne. Liczby są nadal prawi­dło­we. Jednak nad niemiecki­mi przedsię­bi­orst­wa­mi rodzin­ny­mi zbiera się coraz więcej ciemnych chmur. Dwa istot­ne wydar­zenia zagraża­ją udane­mu niemieckie­mu modelo­wi gospodarczemu:

Rozwój demogra­ficz­ny

Duże obawy budzi na przykład obecny rozwój demogra­ficz­ny: kohorta przedsię­bi­or­ców z najwyżs­zym przyros­tem natural­nym w Niemc­zech będzie w 2019 r. obchod­zić 55. urodzi­ny. Dlate­go DIHK rekomen­du­je szefom w tym wieku przygo­to­wa­nie się do zmiany pokolenio­wej. Do 2022 r. # 60% wszyst­kich przedsię­bi­or­ców w wieku powyżej 55 lat.

DIHK: “Stopnio­wo wyłania się poważ­ny problem dla lokali­zac­ji Niemcy. Dotyc­zy to w szcze­gól­ności regionów słabych strukturalnie?

Dzieje się tak dlate­go, że spośród 150.000 szefów firm dotknię­tych sukces­ją, tylko niecałe 6.700 przedsię­bi­or­ców trafiło do jednej z 79 niemieckich izb przemysło­wo-handlo­wych. Natomi­ast zainte­re­so­wa­nie tych, którzy przej­mu­ją biznes, wyraź­nie słabnie. IHK w całych Niemc­zech dorad­ziły tylko około 4.200 poten­c­jal­nym nabyw­com firm. To o 50(!) procent mniej niż w 2009 roku.

Ze stars­ze­go badania przepro­wad­zo­n­ego przez KfW wynika, że starsi przedsię­bi­or­cy rodzin­ni zwykle inwestu­ją mniej. Powięks­za to zaległości inwes­ty­cy­j­ne i zmnie­js­za konku­ren­cy­j­ność. Niezde­cy­do­wa­ne podejście firm rodzin­nych do cyfry­zac­ji jest tylko jednym z przykładów.

Przew­i­dy­wal­na stagnac­ja gospodarcza

Każdy przedsię­bior­ca pamię­ta drama­ty­cz­ny kryzys gospodar­c­zy z lat 2008-2010. Załamały się zamówi­e­nia, a finan­so­wa­nie stało się trudnie­js­ze. Gospo­dar­ka, która przyz­wy­c­zaiła się do sukcesów, teraz znów staje w oblic­zu podob­n­ego zagrożenia.

Powody są wielorakie:

  • Radykal­ne zmiany w całych branżach: Przykła­dy obejmu­ją handel detalicz­ny, produk­c­ję energii i przemysł motory­za­cy­j­ny. Radykal­ne przemi­a­ny mają wpływ na dostaw­ców, ich pracow­ni­ków i rodziny.
  • Rosną­cy protek­c­jo­nizm: Wojny handlo­we, Brexit i coraz więks­ze zamknięcie rynków zagra­nicz­nych zagraża­ją niemieckiej gospodar­ce ekspor­to­wej. Ma to również negatyw­ny wpływ na poszc­ze­gól­ne przedsiębiorstwa.
  • Niedo­bór wykwa­li­fi­kowanych pracow­ni­ków staje się niedo­bo­rem pracow­ni­ków niewykwa­li­fi­kowanych: Niedo­bór wykwa­li­fi­kowanych pracow­ni­ków staje się w coraz więks­zym stopniu niedo­bo­rem pracow­ni­ków niewykwa­li­fi­kowanych. Oprócz stanowisk wymaga­ją­cych wysokich kwali­fi­ka­c­ji, coraz trudniej jest znaleźć pracow­ni­ków do prostych prac. To jeszc­ze bardziej ogranic­za elasty­cz­ność przedsiębiorstw.

Trend 2: Więks­za sprze­daż firm w czasach niepew­ności gospodarczej

Niepew­ność gospodar­c­za i ich coraz stars­zy wiek prowad­zą do wielu pytań wśród szefów firm: “Czy powinien­em odejść?” lub “Czy w rodzi­nie jest następca?

Dzied­zic­ze­nie w rodzi­nie nie zawsze jest jednak właści­wym wyborem: dzieci są jeszc­ze zbyt małe lub mają inne zainte­re­so­wa­nia. Ogólny trend w sukces­ji przedsię­bi­orstw pokazu­je, że dzieci przedsię­bi­or­ców są Nieśmi­ałość wobec sukces­ji rodzin­nej.

Jeszc­ze 20 lat temu rodzin­no-wewnę­trz­na zmiana pokolenio­wa była decydu­ją­cym modelem sukces­ji. Jak podaje DIHK, dzieci przedsię­bi­or­ców coraz częściej wybier­ają własną drogę poza rodzi­ciel­s­kim bizne­sem. W związ­ku z tym “automa­tyzm” sukces­ji rodzin­no-wewnę­trz­nej istnie­je w coraz mniejs­zej liczbie firm.

Przedsię­bi­or­cy muszą więc coraz częściej szukać następ­ców z zewną­trz. Wielu robi to zbyt późno. Ponie­waż jedna trzecia przedsię­bi­or­ców ma trudności z emocjo­nal­nym porzu­ce­niem pracy swojego życia.

Dlate­go w przyszłości będzie­my obser­wo­wać więcej firm poszu­ku­ją­cych następ­cy w trudnych ekono­mic­z­nie czasach.

Trend 3: Nabyw­cy okreś­la­ją trendy sukces­ji biznesu

Dla nabyw­ców firm, starze­nie się społec­zeńst­wa skutku­je coraz lepszą pozyc­ją negoc­ja­cy­jną. Kohorta osób w wieku 25-45 lat przer­zedza się, a coraz więcej szefów firm przechod­zi na emeryturę.

W końcu wiele sektorów jest już rynka­mi nabyw­ców. Innymi słowy, nabyw­cy korpora­cy­j­ni już teraz wybier­ają spośród wielu ofert. Jest to prawda w przypad­ku wielu Zakła­dy rzemieśl­nic­ze. Handelprzemysł budow­la­ny, sektor usług i hotel­arst­wo. Obowiąz­ko­wy certy­fi­kat mistrza rzemio­sła w wielu zawodach dodat­ko­wo utrud­nia poszu­ki­wa­nie następców.

W ciągu ostat­nich pięciu lat zaobs­er­wo­wa­liś­my również wyraź­ny trend w kierun­ku więks­ze­go profes­jo­na­liz­mu ze strony poten­c­jal­nych nabyw­ców. Dlate­go nabyw­cy firm oczeku­ją profes­jo­nal­nie przygo­to­wa­nej i spójnej infor­mac­ji jeszc­ze przed pierws­zym spotka­niem ze sprze­daw­cą. Źle przygo­to­wa­ni przeka­zu­ją­cy i wygóro­wa­ne oczeki­wa­nia cenowe sprawia­ją, że projek­ty kończą się niepo­wod­ze­niem już na wczes­nym etapie.

Na szczęście kobie­ty są coraz bardziej zainte­re­so­wa­ne przejęciem firmy. Udział poten­c­jal­nych Sukce­sor­zy bizne­so­wi w sesjach dorad­c­zych wzrosła od 2010 roku o prawie 58%.

Trend 4: Nierea­lis­ty­cz­ne oczeki­wa­nia cenowe zmnie­js­za­ją szanse na sukces

Według badań DIHK, ponad 40 procent wszyst­kich przedsię­bi­or­ców spodzie­wa się zawyżo­nej ceny zakupu na począt­ku projektu sprze­daży. Wartość firmy nie jest wartością wszyst­kich dotych­c­z­a­so­wych inwes­ty­c­ji czy imputo­waną sumą wszyst­kich “nadgod­zin” szefa.

Cena zakupu przedsię­bi­orst­wa wyraża raczej oczeki­wa­nia nabyw­cy co do przyszłych zysków. Dlate­go wycena przygo­to­wa­na przez specja­lis­tów pomaga Wycena przedsię­bi­orst­wa zgodnie z uznaną proce­durą przy ustala­niu ceny nabycia. Zmiana perspek­ty­wy pomoże Ci ocenić własne oczeki­wa­nia dotyc­zące ceny zakupu. Zadaj sobie pytanie, ile pienięd­zy zapła­cił­byś za własną firmę.

Jeśli natomi­ast sukces­ja firmy będzie zbyt długo odwle­ka­na, to wartość przedsię­bi­orst­wa będzie bardziej narażo­na na spadek - ostrz­e­ga DIHK.

Tenden­c­ja 5: Szanse dla przedsię­bi­orstw rodzin­nych i przedsię­bi­orstw rozpo­c­zy­na­ją­cych działalność

Dla firm rozpo­c­zy­na­ją­cych działal­ność oraz małych i średnich przedsię­bi­orstw na ścieżce wzros­tu, ten rozwój w zakre­sie sukces­ji przedsię­bi­orstw oferu­je cały szereg możliwości.

Przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne jako inwest­or­zy strategiczni

Obser­wu­je­my na przykład więks­zą konso­li­dac­ję w niektórych sektor­ach, która napęd­za również mniejs­ze firmy rodzin­ne. Na przykład zakła­dy rzemieśl­nic­ze coraz częściej pełnią rolę inwest­or­zy strate­gicz­ni. Takie firmy często szuka­ją przejęć w sąsied­nich regio­nach, szcze­gól­nie w ich własnym sektor­ze. W ciągu ostat­nich kilku lat małe zakła­dy rzemieśl­nic­ze lub handlo­we zatrud­nia­jące niewie­lu pracow­ni­ków przeksz­tałciły się w duże przedsię­bi­orst­wa z wielo­ma lokalizacjami.

Firmy rozpo­c­zy­na­jące działal­ność minima­li­zu­ją ryzyko

Ponadto przejęcie przedsię­bi­orst­wa stanowi szcze­gól­nie atrak­cy­jną ofertę Start-up całkiem sporo możli­wości. Z własn­ego doświad­c­ze­nia wiem, jak trudno jest jako start-up dotrzeć do właści­wej grupy docelo­wej i osiągnąć pierw­s­zą sprze­daż. Przej­mu­jąc istnie­jącą firmę, założy­ciel inwestu­je w istnie­jącą bazę klien­tów i funkc­jo­nu­ją­cy proces. Strate­gia ta pozwa­la uniknąć dłużs­zej fazy inwes­ty­c­ji i zakła­da­nia firmy, ułatwia finan­so­wa­nie i zmnie­js­za ryzyko.

Co konkret­nie mogą zrobić przedsiębiorcy?

Odpowied­ział­bym na to pytanie z dwóch stron.

Młodsi przedsię­bi­or­cy i nowo powstałe firmy

Czeka­ją na Ciebie lata możli­wości. Ponie­waż w przyszłości można spodzie­wać się znacz­n­ego wzros­tu podaży atrak­cy­jnych firm. Atrak­cy­j­ne możli­wości pojawią się zwłaszc­za dla dobrze skapi­ta­lizowanych MŚP i kandy­da­tów do wykupu menedżer­skie­go (MBI).

Jako ogólny trend w sukces­ji bizne­su, oczeku­je­my znacz­n­ego wzros­tu ofert na rynkach publicz­nych, takich jak Nexxt-Change. Na począt­ku stycz­nia 2019 r. ogłas­za się tu prawie 6 600 ofert z różnych branż i firm różnej wielkości.

Jest to jednak tylko wierz­chołek góry lodowej. Dla więks­zości transak­c­ji nadal będzie niewi­docz­ny pod powierzch­nią. Sukces­je te będą nadal organi­zowa­ne za pośred­nict­wem niefor­mal­nych sieci, stowar­zy­szeń lub specja­lis­tów w dzied­zi­nie fuzji i przejęć, jak również platform niepublicznych.

Dlate­go, aby odnieść sukces, potrzeb­na jest jasna strate­gia i jasny Profil do wyszu­ki­wa­nia firmy kluczowy. W związ­ku z tym, odpor­ne sieci specja­liści z doświad­c­ze­niem transak­cy­jnym nieocen­io­ne przy wyszu­ki­wa­niu “pod powierzch­nią wody”.

Szefo­wie wyższe­go szcze­b­la w poszu­ki­wa­niu następców

Jako stars­zy przedsię­bior­ca poszu­ku­ją­cy następ­cy, toczy­sz walkę o najlepsze umysły.

Dlate­go wieloet­a­powe przygo­to­wa­nie sukces­ji bizne­su opłaca się Państ­wu. Ponie­waż dobre przygo­to­wa­nie pozwa­la uniknąć ryzyka kosztownych pomyłek i poronienia projektu.

W końcu podsta­wo­we pytanie brzmi: ?Co chcę przeka­zać Kiedy komu.? Przygo­to­wu­jąc się do tej ważnej decyz­ji życio­wej, jako przedsię­bior­ca powini­en­eś odpowied­zieć sobie na nastę­pu­jące pytania:

  • Jak bardzo moja firma jest przygo­to­wa­na na zmianę pokolenio­wą lub sprze­daż firmy?
  • Jakie prace przygo­to­waw­c­ze muszę wykon­ać, aby zwięks­zyć wartość firmy?
  • Jak dobrze będzie funkc­jo­no­wał mój biznes, jeśli nie będzie mnie przez 3 miesiące?
  • Czy mam swoje Firmo­wy zestaw ratun­kowy opakowany?
  • Kiedy planu­ję przeka­zać swoją firmę następcy?
  • W jakiej formie chcę towar­zyszyć następ­cy firmy po jej przekazaniu?
  • Czy w tym ważnym zadaniu powini­en mi towar­zyszyć doświad­c­z­o­ny specjalista?

Ponie­waż żaden przedsię­bior­ca nie może uniknąć trendu sukces­ji bizne­su. Jak każdy z nas, musimy w pewnym momen­cie zrezy­gno­wać z naszych zadań zawodo­wych lub przeka­zać je z wyprzedzeniem.

Fot: ©media­mo­dy­fi­ka­tor / pixabay (CCO)

Jakie trendy wpływa­ją na sukces­ję firm?

Trendy związa­ne ze starze­niem się społec­zeńst­wa i nadchod­zącą stagnac­ją gospo­dar­ki utrud­nia­ją sukces­ję przedsię­bi­orstw. Dotyc­zy to również rosnące­go niedo­boru wykwa­li­fi­kowanych pracow­ni­ków, przeło­mo­wych zmian w całych branżach oraz rosnące­go protek­c­jo­niz­mu. Ponadto obser­wu­je się spadek zmian pokolenio­wych w rodzinie. 

Co obecne trendy w sukces­ji oznac­za­ją dla sprze­daży firmy?

Trendy te zwięks­za­ją presję po stronie sprze­da­jące­go, ponie­waż wiele firm poszu­ku­je następ­cy. Z drugiej strony, kupują­cy mają duży wybór odpowied­nich firm i od samego począt­ku oczeku­ją sensownych i rozstrzy­ga­ją­cych informacji. 

Jakie możli­wości oferu­ją poten­c­jal­nym nabyw­com trendy sukces­ji?

Po pierw­s­ze, firmy rodzin­ne mają duże możli­wości przejęcia innych firm w swoim sektor­ze. Ponadto począt­ku­ją­cy przedsię­bi­or­cy mogą dzięki zakupo­wi przedsię­bi­orst­wa znacz­nie ogranic­zyć swoje ryzyko związa­ne z prowad­ze­niem działal­ności gospodar­c­zej i nie muszą najpierw mozol­nie budować swojego przedsię­bi­orst­wa. W końcu przej­mu­ją oni dotych­c­z­a­so­wych klien­tów i sprawd­zo­ne procesy.