Hozzájárulás kép Utódlás Családi vállalkozás KERN

Az utódlás terve­zé­sé­nek modell­jei a csalá­di vállalkozásokban

A Szövet­sé­gi Statisz­ti­kai Hivat­al az 1960-ban szüle­tett férfi­ak 76, a nők pedig 83 évesek lesznek. Statisz­ti­kai­lag a ma 63 éves cégtu­laj­do­no­so­knak még 13-20 évük van arra, hogy megél­jék életü­ket. a csalá­di vállal­ko­zás­ban az utódlás rende­zett módon törté­nő megszervezése.

Ha időben szeret­né megter­vez­ni az utódlást, többfé­le modell közül válasz­t­hat. Itt áttek­in­tést kaphat:

Tarta­lom­jegy­zék

A csalá­di vállal­ko­zá­sok utódlá­si tervé­nek áttekintése

Csalá­di kivásár­lás: csalá­don belüli átruházás

Vezetői részvé­tel (MBI): Értéke­sí­tés külső feleknek

Vezetői kivásár­lás (MBO): Átadás a munkavállalóknak

Átalakí­tás alapítvánnyá

Felelős­ség­tel­jes tulajdonlás

Vészhe­ly­ze­ti terve­zés vállal­ko­zók és vállala­tok számára

Az üzleti utódlás menetrend­jé­nek rögzí­té­se a csalá­di vállalkozásban

Mikor tanác­sos a válla­lat eladása?

A csalá­di vállal­ko­zá­sok utódlá­si tervé­nek áttekintése

A csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban az öröklés a legtöbb esetben kétfé­le megol­dás­sal valósul meg: Csalá­don belüli átruhá­zás­sal vagy harma­dik félnek törté­nő eladás­sal. Itt bemutat­juk, hogy melyek ezek, és milyen előnyök­kel vagy hátrá­n­yok­kal járnak az egyes modellek.

Csalá­di kivásár­lás: csalá­don belüli átruházás

Csalá­don belüli öröklés esetén a A vállal­ko­zás tulaj­don­jo­gá­nak és irányí­tá­sá­nak átadá­sa az egyik generá­cióról a követ­ke­ző generá­cióra ugyana­zon a csalá­don belül.. Ez a megkö­ze­lí­tés felte­he­tően bizto­sít­ja a többség számá­ra, hogy megma­r­ad­ja­nak azok az értékek és hagyomá­n­yok, amely­ek a vállala­tot siker­es­sé tették.

Előnyök:

A A válla­lat jövője felet­ti ellenőr­zés a család­ban marad.

A Örökség és csalá­di értékek megőriz­he­tő.

A Az utódlá­si folyamat általá­ban zökkenő­men­te­seb­ben zajlik és kevés­bé zavaró, mint egy kívülál­lónak eladni.

A munka­váll­alók számá­ra első pillan­tás­ra kevés válto­zás törté­nik. Az átmenet során a munka­váll­aló­kra a generá­ció­vál­tás során jelen­tős válto­zá­sok is várhat­nak.

Azok a család­ta­gok, akik nem vesznek részt a napi üzlet­me­net­ben, minda­zonál­tal Profi­tál­jon a pénzü­gyi megté­rülés­ből.

Hátrá­n­yok:

A csalá­di dinami­ka (a csalá­di és a vállala­ti rends­ze­rek átfedé­se) befolyá­sol­hat­ja a A döntés­ho­za­tal megne­he­zí­té­se és konflik­tuso­kat idéznek elő.

Az utódlá­si terve­zés­hez a követ­ke­zők­re van szükség sok időt és erőfor­rást a család­ta­gok­tólakiket a minden­na­pi életben már más felada­tok is leköthet­nek.

A belső átutalá­sok nem mindig eredmé­nye­zik a a munká­ra kiválasz­tott legjobb szemé­ly mivel a csalá­di kötelé­kek nagyobb szere­pet játszhat­nak, mint a képesí­tés vagy a tapasztalat.Vezetői részvé­tel (MBI): Értéke­sí­tés külső feleknek

A külső befek­te­tő­k­nek törté­nő eladás a család­nak és a részvé­ny­e­sek számá­ra pénzü­gyi megté­rülést hoz és lehető­vé teszi, hogy egy határ­na­pon telje­sen kivonul­jon a társaság­ból. Ez azonban többny­ire azt jelen­ti, hogy elves­zí­ti az ellenőr­zést a válla­lat jövőbe­li iránya felett.

Másré­szt egy piaci alapú eszköz ideális esetben bizto­sít­hat­ja, hogy a Vállala­ti kultúra megma­rad, ugyan­ak­kor Friss ötletek és perspek­tí­vák egy új vezetés teszi lehetővé.

Előnyök:

A külső utódnak törté­nő eladás olyan forrá­so­kat terem­t­het, amely­e­ket a csalá­di vállal­ko­zás arra használ­hat, hogy más lehető­sé­gek­be fektes­sen be, törless­ze adóssá­gait, vagy egyszerűen csak élvez­ze az élet új szaka­s­zát.

Egy külső befek­te­tő belépé­se perspek­ti­vi­ku­san Növeli a válla­lat értékelé­sét és így vonzó értéke­sí­té­si bevéte­le­ket eredmé­nyez.

Az MBI javít­hat­ja a A válla­lat telje­sít­mé­nyé­nek és verse­ny­ké­pes­sé­gé­nek javítá­saúj perspek­tí­vák, készségek és szakérte­lem bevon­á­sá­val. Ez néha elhúzód­hat a csalá­don belül.

Az új vezetés beveze­té­se megkön­nyí­the­ti a család dolgát, Válass­za el az érzel­me­ket az üzleti dönté­sek­től.

Az MBI lehető­sé­get kínál a csalá­di vállal­ko­zó­knak arra, hogy nyugdí­j­ba vonul­ja­nak, és hogy Munká­juk gyümölc­sét élvez­vemiköz­ben a vállala­tot hozzá­értő kezek­be adják.

Hátrá­n­yok:

Egy csalá­di vállal­ko­zás eladá­sa azt jelen­ti, hogy a részvé­ny­e­sek Elves­zí­ti az ellenőr­zést a működés, a döntés­ho­za­ta­li folyamat és a jövőbe­li irány­vo­nal felett.

Az új tulaj­do­no­sok vagy külső vezetők A család­tól eltérő értékek, célok és elkép­zelé­sekami kulturá­lis problé­má­kat okozhat a meglé­vő struk­túrák­ban.

Egy csalá­di vállal­ko­zás­nak megvan a maga Egyedi identi­tás és történ­e­lemamely az értéke­sí­té­si folyamat során vagy egy MBI révén elveszhet.

A külső vevők vagy menedzse­rek saját csapa­tot hozhat­nak maguk­kal, amely hozzá­já­rul­hat a A meglé­vő alkal­ma­zot­tak munka­he­ly­ei­nek elvesz­té­se akik hosszú ideje dolgoz­nak a csalá­di vállal­ko­zás­ban (termés­ze­te­sen mindig a munka­váll­alók védel­mé­re vonat­ko­zó jogi követel­mé­ny­ek keretein belül).

Vezetői kivásár­lás (MBO): Átadás a munkavállalóknak

A csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban az utódlás népszerű megkö­ze­lí­té­se az alkal­ma­zot­ta­knak törté­nő átadás, ahol a poten­ciá­lis utódo­kat azono­sít­ják és előlépt­etik a vállal­ko­zá­son belül. Ez általá­ban a követ­ke­zőket foglal­ja magában jelen­le­gi vezetői személyzet.

Ez a módszer lehető­vé teszi a zökkenő­men­tes utódlá­si folyama­tot, mivel az új vezető már ismeri a válla­lat kultúrá­ját, értékeit és folyamatait.

Előnyök:

Bizto­sít­ja a A csalá­di vállal­ko­zás folyto­nossá­ga a tulaj­don­jog és az irányí­tás átadá­sa alkal­mas alkal­ma­zot­ta­knak vagy egy vezetői csapat­nak.

Rendel­ke­zik egy zökkenő­men­tes átmenet mind a távozó család­tag, mind az új alkalmazott/vezetői csapat számá­ra.

Segít, A kulcs­fon­tos­sá­gú alkal­ma­zot­tak megtar­tá­saakik egyéb­ként a vállala­ton belüli jövőjük­kel kapcso­la­tos bizony­tal­an­ság miatt távoz­ná­nak.

Vezethet egy fokozott motivá­ció és lojali­tás a munka­váll­alók körében akik lehető­sé­get kapnak arra, hogy a válla­lat tulaj­do­no­sai vagy vezetői legyenek.

Hátrá­n­yok:

Konflik­tusok­hoz vezethet a család­ban, ha a tagok külön­bö­ző vélemé­ny­ek a jogutód­lá­si szabá­ly­ok részle­tes megvaló­sí­tá­sá­nak módjá­ról.

Előfor­dul­hat, hogy a kiválasz­tott munka­váll­aló vagy a vezetői csapat nem rendel­ke­zik elegen­dő Tapasz­ta­lat, készségek vagy ismere­tekhogy siker­rel vezes­se a vállala­tot.

A távozó főnök­nek nehéz lehet Az irányí­tás és a döntés­ho­za­ta­li jogkör átadá­saami kihívást jelen­thet a munka­he­ly­en. Ez azonban minden más megol­dás­ra is vonatkozik.

Átalakí­tás alapítvánnyá

Ritka esetek­ben a vállal­ko­zás alapít­vá­ny­ra törté­nő átruhá­zá­sa haték­o­ny módja lehet a folyto­nosság bizto­sí­tá­sá­nak, ugyan­ak­kor a Az alapí­tó család öröksé­gé­nek és érték­ei­nek védel­me.. Egy alapít­vá­ny semle­ges testü­let­ként működ­het, amely felügye­li a válla­lat irányí­tá­sát, és amely­nek igazga­tó­tanác­sa család­ta­gok­ból és más szakértők­ből áll.

Előnyök:

Bizto­sít­ja a csalá­di vállal­ko­zás folyto­nossá­gát egy Struk­turált és szerve­zett utódlá­si terve­zés. A bevétel továb­bra is a család javát szolgál­hat­ja.

Adóelőnyö­ket kínál mind a család­ta­gok számá­ra, akik vagyo­nu­kat az alapít­vá­ny­hoz juttat­ják, mind pedig magának az alapít­vá­ny­nak.

Felajánl egy A jóték­o­ny­sá­gi tevéke­ny­ségek mecha­niz­musa és társadal­mi elköte­lezett­sé­get, és segít a válla­lat pozitív hírne­vé­nek kialakításában.

Hátrá­n­yok:

Használ­ha­tó A válla­lat felet­ti ellenőr­zés vagy befolyás elvesz­té­se vezet­ni, különö­sen akkor, ha az alapít­vá­ny igazga­tá­sá­ban nem család­ta­gok is részt vesznek.

Gondo­sko­dást igényel A család­ta­gok közöt­ti esetle­ges össze­fé­rhetet­len­ségek mérle­gelé­seakik mind a vállalat­nál, mind az alapít­vá­nynál aktívan tevéke­ny­ked­nek.

Ez a méret vagy a bonyo­l­ult­ság miatt lehet nem minden csalá­di vállal­ko­zás számá­ra jelen­thet lehetőséget.


Kép a KERN ingyenes kezdeti konzultációjára mutató linkkel
A KERN elhelyezkedési térképe a D-A-CH és Lengyelországbeli tanácsadókkal való kapcsolattartással

Felelős­ség­tel­jes tulajdonlás

A felelős­ség­váll­alás egy new és sokat vitatott koncep­ció­ja a Vállala­ti utódlás. Elsősor­ban a cégalapí­tók azon törek­vé­se körül forog, hogy a vállala­tot továb­bra is az ő elkép­zelé­seik szerint működ­tes­sék, és az utódok ugyana­zo­kat a célokat köves­sék. Sok vállal­ko­zó töreks­zik erre, amikor utódot keres. Minda­zonál­tal a felelős tulaj­do­no­si modell sokkal messzebb­re mutat, és gyakran gazdasá­gi­lag nem olyan vonzó az átadó számá­ra, mint a klass­zi­kus eladás.

Jelen­leg a nonpro­fit Alapít­vá­n­yok, csalá­di alapít­vá­n­yok, kettős alapít­vá­n­yok vagy Founda­ti­ons & Co. közös model­lek, amely­ek segíthet­nek az elszá­mol­tat­ha­tóság célja­inak eléré­sé­ben, de ezek a megkö­ze­lí­té­sek jogilag és adózá­si szempontból össze­tet­tek, ezért kevés­bé rugalmasak.

A felelős­ség­váll­alás pontos jogi struk­túrá­ja jelen­leg bizony­talan; létezik azonban egy törvé­ny­ter­ve­zet, amely néhány szabá­ly­o­zást javasol:

  • A GmbH-VE éves nettó nyere­sé­ge kizárólag a társasá­got illeti meg, nem pedig a részvényeseket.
  • Az eszköz­ök továb­bra is közvet­le­nül a rendel­te­téss­zerű használa­thoz kapcsolódnak.

Az üzleti utódlás terve­zé­sé­nek ezen megkö­ze­lí­té­se során - öröklés vagy eladás helyett - a vállal­ko­zás önállóan működik tovább, de a a vagyon­ke­zelők gondos gazdálkodása.

Vészhe­ly­ze­ti terve­zés vállal­ko­zók és vállala­tok számára

Vállalkozói vészhelyzeti terv mint az üzleti utódlásra vonatkozó rendelkezés

Nem titok, hogy a halál vagy súlyos beteg­s­ég miatti várat­lan öröklé­si helyzet kocká­za­ta az életkor előre­haladt­á­val nő. Egy baleset vagy súlyos beteg­s­ég szó szerint átvehe­ti egy vállal­ko­zó életét még jóval a nyugdí­j­kor­ha­tár előtt. eltérí­the­ti Önt mint vállal­ko­zót a helyes irány­ból. Alapve­tően egy jól átgon­dolt vészhe­ly­ze­ti terv minden vállal­ko­zó számá­ra - kortól függet­le­nül - “kötele­ző”.

Ezért a vállal­ko­zói Vészhe­ly­ze­ti terv a cégtu­laj­do­no­sok legfon­tosabb elővi­gyá­z­a­to­s­sá­gi eszkö­zei közé tarto­zik. Ugyan­ak­kor ez az egyik legel­han­ya­golt­abb óvintéz­ke­dés is. Mivel a A vállal­ko­zók 70 %-je nem vagy nem megfelelően van felkés­zül­ve a vészhe­ly­ze­tek­re. Ennek során egy gondo­san vezetett vállal­ko­zói vészhe­ly­ze­ti dosszié szabá­ly­oz­za az alapve­tő üzleti és szemé­lyes utódlá­si kérdé­se­ket. Ily módon megkön­nyí­ti az üzleti utódlást a csalá­di vállal­ko­zás­ban, és kifeje­zet­ten bizto­sít­ja a vállal­ko­zás fennma­ra­dá­sát. Ez többek között a követ­ke­zőket foglal­ja magában:

  • Egy olyan képvi­selő, akivel konzul­tál­tak és akivel megáll­a­pod­tak egy Helyet­te­sí­tő rende­let és egy írásos Vészhe­ly­ze­ti terv. Egyéb­ként nem segít, ha a házas­tár­sat nevez­zük ki meghat­al­ma­zott­nak. Egy ilyen meghat­al­ma­zás többek között akkor válna okafo­gyot­tá, ha a házaspár­ral valami történ­ne a közös nyaralás során.
  • A A tanác­sa­dó testü­le­tről szóló rende­let a legalább 15 főt foglal­koz­ta­tó vállala­tok számá­ra. A Tanác­sa­dó Testü­let költség­ha­té­k­o­ny eszköz. Ennek során straté­giai kérdé­sek­ben támoga­that­ja a cégtu­laj­do­nost, vészhe­ly­zet­ben pedig rövid időn belül átvehe­ti a válla­lat opera­tív irányítását.
  • Tiszta Meghat­al­ma­zásEzek közé tarto­zik a cégre és a magáns­zám­lá­kra vonat­ko­zó magán­jo­gi meghat­al­ma­zás és számla­veze­té­si meghat­al­ma­zás, valami­nt a helyet­tes­re vonat­ko­zó meghat­al­ma­zás vagy meghatalmazás.
  • A társaság szerző­dés­ei szinkron­ban vannak a Vállal­ko­zói akarat.
  • Egyéb dokumen­tu­mok, mint például egy A fontos üzleti partnerek, ügyfelek vagy beszál­lí­tók áttek­in­té­se. És elég banális: A Kulcs- és jelszó­lis­ta.

Az üzleti utódlás menetrend­jé­nek rögzí­té­se a csalá­di vállalkozásban

A végren­de­let megfo­gal­ma­zá­sa általá­ban a generá­ció­vál­tás 3 W-jeire is választ ad: Wő majd… Wegy Wen átadt­ák?

Ha a vállal­ko­zói család­ban van megfelelő és készsé­ges utód, akkor időben be kell lépnie a vállalat­ba. Ajánlott, hogy az egyik A válla­lat opera­tív irányí­tá­sá­nak átadá­sá­ra vonat­ko­zó ütemterv és a vagyon­tár­g­yak átruhá­zá­sá­nak kidolgozása.

A gyakor­lat­ban a részvé­ny­ek fokoza­tos átruhá­zá­sa miatti vagyoná­truhá­zás­ra gyakran az ügyve­ze­tés átadá­sa után kerül sor. Ebben az össze­füg­gés­ben célszerű kidol­goz­ni egy Üzleti értékelés annak érdeké­ben, hogy a válla­lat értéke a hagyatékban.

A növek­vő szabad­ság és a szakmai perspek­tí­vák széles válasz­té­ka, valami­nt a még mindig jól működő munkaerő­piac jelen­leg bizto­sít­ja, hogy a vállal­ko­zói csalá­dok­ból szárma­zó gyerme­kek többsé­ge a csalá­don belüli generá­ció­vál­tás ellen dönt. Ennek eredmé­ny­ekép­pen számos csalá­di vállal­ko­zás már most is érintett a Vállal­ko­zók hiánya fenyegetett.

Szakértői tipp: Ellenőriz­ze a harma­dik féltől szárma­zó menedzsment használatát

Ha a válla­lat csalá­di tulaj­don­ban marad, akkor egy Harma­dik fél menedzse­rek lehetsé­ges alter­na­tí­va. Egy tapasz­talt külső vezető a know-how-jával támoga­that­ná a junior­o­kat, és továb­bi értékes külső impul­zu­so­kat adhat­na a vállalat­nak. Egy ilyen nem csalá­di vezető keresé­se és beikta­tá­sa gondos terve­zést igényel, és általá­ban több hónapot vesz igénybe.

Mikor tanác­sos a válla­lat eladása?

Grafika a konfliktus lehetőségeiről, mikor tanácsos a vállalat eladása

Gyakran azonban sem a csalá­don belüli generá­ció­vál­tás, sem külső menedzser alkal­ma­zá­sa nem jöhet szóba. Akkor egy Cégela­dás egy másik alter­na­tí­va. A vezető vállal­ko­zó­knak már korán fel kell készül­ni­ük erre az eshető­ség­re. Végül is egy külső cégutód­lás átlagos­an egy-három évet vesz igénybe.

A vállal­ko­zók számá­ra ezért hasznos, ha a generá­ció­vál­tás­sal már a korai szaka­szban foglal­koz­nak. A vállal­ko­zó­knak először 55 éves kortól kell gondol­kod­ni­uk a csalá­di vállal­ko­zás utódlá­sá­nak terve­zé­sén. Mert a vállal­ko­zás átadá­sa, más projek­tek­kel ellen­tét­ben, egy életre szóló döntés, amely­nek előké­s­zí­té­se időt vesz igénybe.

A családon belüli vállalati utódlás átlagos időtartama

Minden­na­pi tanác­sa­dá­si gyakor­la­tunk és külön­bö­ző tanul­má­n­yok azt mutat­ják: A válla­lat késői eladá­sa megne­he­zí­ti a sikeres stafé­ta­bot­vál­tást. Ennek két lehetsé­ges oka a gyengülő innová­ciós erő és a növek­vő beruhá­zá­si lemaradás.

Ezért a cégela­dás korai és alapos előké­s­zí­té­se gazdasá­gi­lag jó időkben is kifize­tő­dő. A stafé­ta­bot átadá­sá­nak támoga­tá­sa tranzak­ciós tapasz­talat­tal rendel­ke­ző szakem­be­rek által magas hozamú befek­te­tés. Tapasz­tala­tu­knak köszön­he­tően ezek az egyenes Érzel­mi üzleti utódlá­sok célori­en­tál­tak és a lehetsé­ges konflik­tuso­kat korai szaka­szban azono­sít­ják. Így csökken­tik a folyamat idő- és pénzü­gyi ráfor­dí­tá­sait, és megkí­mé­lik az érintett feleket az érzel­mi stressztől.