Vállal­ko­zás eladá­sa: Minden, amit az életmű­ve eladá­sá­ról tudni kell

KERN M&A Erfolgsgarantie

Egy válla­lat eladá­sa 10 lépés­ben [Videó]

Szeret­né elkerül­ni a költsé­ges hibákat, amikor eladja vállal­ko­zá­sát? A KERN a gyakor­lat­ban bevált M&A folyamat a célzott vevőke­re­sé­s­től a szerző­dés biztonsá­gos megkö­té­sé­ig, az Ön új és pénzü­gy­ileg gondtalan életé­be vezető úton. Így válik a cégela­dás (M&A) az Ön legna­gyobb sikerévé.

Videó indítá­sa

Először megpró­bál­tuk magunk csinál­ni, de ezt alábecsültük”.

Ismer­je meg, hogy az Acoustic­pearls cég sikeres eladá­sa hogyan tette lehető­vé az alapí­tók számá­ra, hogy egy telje­sen új életmo­dellt hozzanak létre, és megvaló­sítsák álmukat.

Kezdje az ügyfél történetét

A fenntart­ha­tó siker az első osztá­lyú tanác­sa­dás­ban is gyökerezik”.

Chris­ti­an Wulff volt német elnök gratulál a KERN-nek ahhoz, hogy ismét TOP tanác­sa­dónak választották.

Videó indítá­sa Wulff volt szövet­sé­gi elnökkel

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Hogyan lesz sikeres a cégutód­lás?
Szakértői tanác­sa­dás a csalá­di
vállal­ko­zá­sok számára.

Koncen­trált szakérte­lem és kompakt infor­má­ciók, beleért­ve a cégérté­ke­sí­té­si ellenőr­ző listát. A KERN 25 M&A tanác­sa­dó­ja összegyűj­töt­te a legfon­tosabb infor­má­ció­kat az Ön sikeres üzlet­kö­té­sé­hez. Vállala­térté­ke­sí­té­si eljárás össze­fo­glal­va. ÚJ: Mostan­tól kiter­jedt cégérté­ke­sí­té­si csekklista,

Cégela­dá­si tanác­sa­dás: a KERN jól bevált M&A folyama­ta. Bizto­sít­sa jövőjé­nek szabadságát!

1

Fitness-Check és értéknövelés

Fitness-Check, azaz cégérté­ke­sí­té­si csekklis­ta, a vállal­ko­zás eladha­tósá­gá­nak és a cég értéké­nek felmé­ré­se a bevált eljárá­sok szerint, valami­nt az értéke­sí­té­si straté­gia megha­tá­ro­zá­sa (pl. ajánlat­té­te­li eljárás).

Továb­bi információ >

2

Cégérték megha­tá­ro­zá­sa külön­bö­ző eljárásokkal

Értéke­sí­té­si szempontból elengedhetet­len a cégela­dá­si expozé (infor­má­ciós memoran­dum) és egy rövid, anonim cégpro­fil a leendő vásár­lók megszólí­tá­sá­ra. Mert az első benyomás a döntő.

Továb­bi információ >

3

Eladá­si folyamat és cégela­dás – expozé

A poten­ciá­lis vevők azono­sí­tá­sa, koordiná­lá­sa és felke­re­sé­se, valami­nt célzott keresés a legjobb cégbör­zé­ken..

Továb­bi információ >

4

Ki a legjobb vevő az Ön cége számára?

A megfelelő ajánla­tok szűré­se és tárgyalá­sok a legmeg­felelőbb érdeklő­dők­kel a szándé­kny­ilat­ko­zat (LOI) megkötéséig.


Továb­bi információ >

5

A Letter of Intent (LoI), a szándéknyilatkozat

Due Diligence, a vevő által végzett átvilá­gí­tás, tárgyalá­sok és az adásvé­te­li szerző­dés megkö­té­se..


Továb­bi információ >

6

A Due Dilli­gence átvilá­gí­tás folyamata

A válla­lat átadá­sá­nak bizto­sí­tá­sa, mint például a munka­tár­sak integrá­ció­ja, a célki­tű­zé­sek szinkro­ni­zá­lá­sa stb.


Továb­bi információ >

7

Adásvé­te­li szerző­dés előké­s­zí­té­se és a cégela­dás lezárása

A megfelelő ajánla­tok szűré­se és tárgyalá­sok a legmeg­felelőbb érdeklő­dők­kel a szándé­kny­ilat­ko­zat (LOI) megkötéséig.


Továb­bi információ >

8

Post Merger Integra­ti­on – együtt­mű­kö­dés a tranzak­ció után

Due Diligence, a vevő által végzett átvilá­gí­tás, tárgyalá­sok és az adásvé­te­li szerző­dés megkö­té­se..


Továb­bi információ >

Was ist Ihr Lebens­werk heute bei einem Verkauf wert?

Jetzt Unter­neh­mens­wert-Berech­nung GRATIS starten 

Referen­ciák és ajánlá­sok a vállala­ti értéke­sí­tés területéről

A projekt magában foglal­ta az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sét, a vállala­térté­kelést, a vevőke­re­sést és -megke­re­sést, valami­nt a teljes értéke­sí­té­si folyamat megszer­ve­zé­sét és moderá­lá­sát a szerző­dés végle­ges megszövegezéséig.

A Wirtschafts­wo­che által díjazott M&A projekt kevesebb mint 11 hónap alatt sikere­sen lezárult. 

A gépipa­ri vállala­tot 15 hónapon belül sikere­sen értéke­sí­tet­ték. A projekt magában foglal­ta a teljes értéke­sí­té­si folyamatot.

Számos kiadvá­ny­ból ismert

Alapve­tő infor­má­ciók a kkv-szektor­be­li vállal­ko­zá­sok értékesítéséről

Sok vállal­ko­zó feltes­zi magának a kérdést, hogy eladja-e és mikor adja el az életmű­vét vagy sem. Különö­sen a világ­jár­vá­n­yok és világ­po­li­ti­k­ai válto­zá­sok idején. A döntés gyakran nehéz, hiszen sok ténye­zőt kell figyel­em­be venni. Az alábbi útmuta­tó­ban alapve­tő infor­má­ció­kat tudhat meg a kkv-szektor­ban működő vállal­ko­zás eladá­sá­ról, és arról, hogy milyen ponto­kat kell figyel­em­be vennie.

Piaci helyzet Németországban

Az alacso­ny kamat­lá­bak miatt egyre több befek­te­tő keresi a jövedel­me­ző befek­te­té­si lehető­sé­ge­ket. A német cégérté­ke­sí­té­si piac az elmúlt években folyama­to­san nőtt. A legtöbb cégela­dás az ipari és keres­ke­del­mi szektor­ban történt. A szakértők felté­te­le­zik, hogy ez a tenden­cia a követ­ke­ző években is folyta­tód­ni fog.

A koncep­ció Vállala­ti utódlás a német nyelv­te­rü­le­ten az utódlás témájá­nak “címsza­va”. Értel­me­zik alatta a válla­lat eladá­sát, a csalá­don belüli generá­ció­vál­tást és a vállalat­vá­sár­lást is. Fontos ezt tartal­mi szempontból tisztáz­ni a közös eszmec­se­ré­ben való nyelvhasználathoz.


A válla­lat eladá­si folyamata

Ha úgy döntött, hogy eladja vállal­ko­zá­sát, fontos, hogy gondo­san megter­vez­ze az értéke­sí­té­si folyama­tot. A követ­ke­ző szaka­s­zok­ban közeleb­bről megvi­zsgál­juk a vállal­ko­zás eladá­sá­nak tipikus folyamatát.

Egy útmuta­tó az időtart­am­hoz: Ha az üzleti eladás előkés­zü­le­tei, például az érték­bec­s­lés, a teaser és az expozé elkés­zí­té­se gyorsan megtör­té­nik, a teljes tranzak­ció 6-8 hónap alatt lezárható.

A szabvá­n­y­os érték egy tipikus Vállala­térté­ke­sí­té­si eljárás értéke­sí­té­si megbí­zá­saink időtart­a­ma 1-1,5 év.

Vannak kivéte­lek is, amely­ek 2-3 évig is eltart­hat­nak, és csak a sajátos­sá­gok miatt kell több idő a válla­lat eladásához.

És néha az “elenge­dés” fázisa önmagá­ban is bizon­y­os időt és hosszabb átfutá­si időt igényel az átadó számá­ra. Ajánljuk a KERN alapí­tó­já­nak, Nils Koerber­nek egy ösztön­ző könyvét:

Kezdje el időben a felkészülést

Soha nem lehet elég korán elkez­de­ni a vállal­ko­zás eladá­sá­nak előké­s­zí­té­sét. Minél koráb­ban kezdi el, annál jobban fel tudja készí­te­ni vállal­ko­zá­sát az eladás­ra. Az egyik legfon­tosabb dolog, amit megte­het, amikor megcé­loz­za az üzleti vállal­ko­zá­sát. Válla­lat eladá­sa a lehető legha­m­a­r­abb kapcso­lat­ba kell lépnie egy tapasz­talt üzleti tanác­sa­dó­val. Ez a tanác­sa­dó segíthet megha­tá­roz­ni a vállal­ko­zás lehetsé­ges árát, és kidol­goz­hat­ja a legjobb straté­giát az eladás­ra. Néha az érték fenntart­ha­tó növelé­sé­nek kezde­te is lehet (pl. az üzleti modell skálá­zá­sa), és ehhez a vállalat­nak időre van szüksége.

Az eladás oka és az M&A stratégia

Számos oka van egy vállal­ko­zás eladá­sá­nak. Talán elérke­zett életé­nek egy bizon­y­os pontjá­hoz, amikor nyugdí­j­ba szeret­ne vonul­ni. Talán pénzü­gyi nehéz­sé­gei vannak, az egészség már nem játszik, vagy ki akar száll­ni egy boldog­talan vállal­ko­zás­ból. Vagy talán csak nagyszerű lehető­sé­get lát arra, hogy jó áron eladja vállalkozását.

Fontos, hogy megalapo­zott döntést hozzon az eladásról.

A megfelelő M&A straté­gia (eladás MBI-nek = Manage­ment Buy In / MBO = Manage­ment Buy Out,  Strate­gen oder Finanz­in­ves­tor) ist zudem ein wesent­li­cher Bestand­teil des Unter­neh­mens­ver­kaufs. Diese Strate­gie beinhal­tet die Planung, die Selek­ti­on der Zielgrup­pe und die Durch­füh­rung eines Verkaufs an einen Käufer, der das Unter­neh­men übernimmt und weiter­führt. Die M&A Strate­gie ist eine wichti­ge Kompo­nen­te für den erfolg­rei­chen Verkauf Ihres Unter­neh­mens und sollte sorgfäl­tig geplant werden.

A generá­ció­vál­tás érzéke­ny téma, amely sok tapin­ta­tot igényel. Ha úgy dönt, hogy átadja vállal­ko­zá­sát egy család­tag­já­nak, akkor meg kell győződ­nie arról, hogy minden érintett nyitott kárty­ák­kal játszik. Fontos, hogy minden­ki elvárá­sait világos­an megha­tá­roz­zák, hogy ne legyenek félreérté­sek. Ha a szerepek elosz­tá­sa és a felelős­sé­gi körök egyértel­mű megha­tá­ro­zá­sa megtör­tént, a generá­ció­vál­tás zökkenő­men­te­sen mehet végbe.

Az érintet­tek számá­ra célszerű lehet, hogy saját tisztán­lá­tá­suk és jövőbe­li lehető­sé­geik érdeké­ben részt vegyenek egy speciá­lis szemináriumon:

Előze­te­sen alapo­san tájéko­zód­jon a teljes M&A folyamat.  Je besser die Vorbe­rei­tung ist, desto erfolg­rei­cher wird auch der Unternehmensverkauf.

Mi okozza a vállala­ti értéke­sí­tés kudarcát?

Az üzlete­la­dás számos okból meghiú­sul­hat. A leggya­ko­ribb okok a következők:

 1. A vállala­ti értéke­ket nem értékel­ték helyesen.
 2. Az értéke­sí­té­si folyama­tot nem megfelelően végez­ték el.
 3. Az eladók vagy a vevők elvárá­sai túl magas­ak voltak.
 4. Az üzleti modell­nek nincs jövőbe­li stratégiája.
 5. A vevő nem volt hajlan­dó vállal­ni az üzletá­truhá­zás kockázatát.
 6. A szerző­dés felté­te­lei nem voltak tisztességesek.
 7. A válla­lat kultúrá­ja nem illett a vevőhöz.

Azono­sít­sa az üzletet megtörő ténye­zőket és problémákat

Mielőtt vállal­ko­zá­sá­nak eladá­sá­ra összpon­to­sí­ta­na, először azono­sí­ta­nia kell néhány olyan problé­mát, amely elriasz­t­hat­ja a poten­ciá­lis vevőket. Ezeket a problé­má­kat nevez­het­jük “deal breakers”-nek, és gyakran ezek az okai annak, hogy egy vállal­ko­zás nem kerül eladásra.

Ismer­je fel ezeket a problé­má­kat ideje­korán, és javít­sa ki őket, mielőtt elkez­de­né az értéke­sí­té­si folyama­tot. Így növeli annak valós­zí­nű­sé­gét, hogy vállal­ko­zá­sa sikere­sen eladás­ra kerül.

Tuee 7 häufigs­ten Deal Breaker 

 1. Das Unter­neh­men ist in einer schlech­ten finan­zi­el­len Lage
 2. Nincs növeke­dé­si potenciál
 3. Hatal­mas beruhá­zá­si elmara­dás van
 4. Die Produk­te oder Dienst­leis­tun­gen sind veraltet
 5. Ein Know-How-Trans­fer kann nicht gewähr­leis­tet werden
 6. Das Unter­neh­men ist abhän­gig von einigen wenigen Kunden
 7. Es gibt Proble­me mit dem Manage­ment oder den Mitarbeitern

Diese Kosten entste­hen beim Unternehmensverkauf 

 1. Üzleti értékelés
 2. Erstel­lung eines Firmen Exposés
 3. Anspra­che von Kaufinteressenten
 4. Durch­füh­rung Due Diligence
 5. Vertrags­ver­hand­lung
 6. Steuer­be­ra­tung
 7. Erstel­lung LOl (Absichts­er­klä­rung)
 8. Unter­neh­mens­kauf­ver­trag (Anwalts­kos­ten)
 9. Notar­kos­ten (übernimmt Käufer)
 10. Erfolgs­pro­vi­si­on (abzgl. bishe­ri­ger Kosten)

Pénzü­gy­ek

Ha úgy dönt, hogy eladja vállal­ko­zá­sát, akkor az eladás pénzü­gyi vonat­ko­zá­sai­val is foglal­koz­nia kell. Ez magában foglal­ja az eladá­si ár megha­tá­ro­zá­sát, a vevő megtalá­lá­sát és az eladás lebonyolítását.

Csökk­ent­se a vállal­ko­zó­tól való függőséget

Az üzlet­tu­laj­do­no­stól való függő­ség csökken­té­se azt jelen­ti, hogy úgy szerve­zi meg vállal­ko­zá­sát, hogy az Ön nélkül is működőké­pes legyen. Ennek érdeké­ben célszerű egy olyan vezetői csapa­tot kialakí­ta­ni, amely képes az üzlet sikeres működ­te­té­sé­re. A szabvá­n­yo­sí­tott folyama­tok és rends­ze­rek létre­hozá­sa szintén segíthet az üzlet­tu­laj­do­no­stól való függő­ség csökken­té­sé­ben. Második vezetői szint nélkül a válla­lat értéke általá­ban csökken.


Üzleti értékelés

A kis- és közép­váll­al­ko­zá­sok eseté­ben jelen­leg két fő eljárás létezik a követ­ke­zők­re vonat­ko­zóan Vállala­ti érték kiszá­mí­tá­sa a tőkésí­tett jövedele­mérték módszer és az AWH módszer a szakkép­zett kézmű­ves ágazatban.

A KERN-nél az IDWS1 és a KFS/BW1 szerin­ti jövedelem­tőké­sí­té­si megkö­ze­lí­tés­re szako­sod­tunk, és már több száz érték­bec­s­lést készí­tet­tünk üzleti értékelésekhez.

Wir bieten Ihnen aus der Fülle unserer Trans­ak­tio­nen online auch gratis einen Unter­neh­mens­wert­rech­ner für eine erste Einschät­zung an. Die Werte basie­ren auf dem sogenann­ten Multi­pli­ka­tor­ver­fah­ren, welches aus unzäh­lig vielen Trans­ak­tio­nen im Mittel­stand errech­net wird. KERN ist z.B. auch einer der Daten­lie­fe­ran­ten für das renom­mier­te FINANCE-MAGAZIN, welches die aktuel­len PÉNZÜGYI többs­zörös­ök (kérjük, vegye figyel­em­be a “kisbe­tűs” oszlo­pot). - 50 milliónál kisebb éves árbevétell­el rendel­ke­ző vállalatok).

Vállala­ti értéks­zá­mí­tás indítá­sa INGYENES

Milyen okból akarja kiszá­mí­ta­ni a vállala­ti értéket?

Számít­sa ki a vállala­ti értéket: Többs­zörös módszer, tőkésí­tett jövedele­mérték és nettó eszközérték

Egy válla­lat értékelé­se elvileg többfé­lekép­pen is elvégez­he­tő. Egy másik elter­jedt módszer az úgyneve­zett többs­zörös módszer. Itt a Üzleti értékelés Az eredmé­ny­e­ket a hason­ló üzleti model­lek­kel rendel­ke­ző hason­ló vállala­tok eredmé­nyei­vel hason­lít­ják össze. Ez az eljárás alkal­mas egy első, gyors jelzésre.

Az IDWS1 szerin­ti tőkésí­tett jövedele­mérték egy olyan módszer, amellyel a válla­lat értékét a jövőbe­li jövedel­mek alapján lehet megha­tá­roz­ni. A tőkésí­tett nyere­sé­gérté­ket általá­ban úgy számít­ják ki, hogy az átlagos éves nyere­sé­get megszo­roz­zák egy tőkésí­té­si ténye­ző­vel. A tőkésí­té­si ténye­zőt általá­ban szakértők számít­ják ki, és olyan ténye­zőket vesznek figyel­em­be, mint a válla­lat növeke­dé­si üteme, a válla­lat kocká­za­tai és az általá­nos piaci helyzet.

Egy válla­lat nettó eszkö­zérté­ke a válla­lat eszköz­e­inek és kötelezett­sé­geinek aktuá­lis értéke közöt­ti külön­bség. Ezt az értéket számos külön­bö­ző ténye­ző befolyá­sol­hat­ja, többek között a nyere­sé­gesség, a jövőbe­li kilátá­sok és a termék vagy szolgál­ta­tás iránti kereslet.

Értéknö­velés

Egy válla­lat több, mint részeinek össze­ge. Egy válla­lat értéke olyan ténye­zők­től is függ, mint az alkal­ma­zot­tak, az ügyfél­kör, az elhelyez­ke­dés vagy az üzleti modell és a hírnév. A puha és kemény ténye­zők együt­te­sen határoz­zák meg egy válla­lat optimá­lis értékét. Ezek a ténye­zők okos intéz­ke­dé­sek­kel növelhetők.

Az első ténye­ző az idő, és így különö­sen a vállal­ate­la­dás straté­giai előkészítése.

Egy válla­lat márkaérté­ke növel­he­tő például egy sikeres marke­ting­kampánn­y­al. A termék­kí­ná­lat bővíté­sé­be vagy korszerű­sí­té­sé­be törté­nő beruhá­zá­sok szintén pozití­van befolyá­sol­hat­ják a piaci értéket.

Foglal­ja le helyét itt és most egy ingyenes online szeminá­ri­um­on, amely­et a szakem­be­rek tartanak a követ­ke­ző témában Vállala­ti utódlás: A 7 legdrá­gább hiba az üzleti értékelésben.


A társaság eladá­sá­nak adóztatása

Egy vállal­ko­zás eladá­sá­nak adózta­tá­sa össze­tett kérdés lehet. Fontos, hogy konzul­tál­jon adótanác­sa­dó­val vagy más pénzü­gyi szakem­ber­rel, mielőtt eladná vállal­ko­zá­sát. Ha poten­ciá­lis adómeg­taka­rí­tást szeret­ne elérni, akkor időre van szüksé­ge a felkészüléshez.

Vállala­térté­ke­sí­té­si adók

Milyen magas­ak az adók a Válla­lat eladá­sa A társasá­gok eladá­sá­nak adóter­hei annyira egyediek és szerteá­ga­zóak, hogy a közel­jö­vő­ben nem lehet részle­te­sen beszá­mol­ni róluk.

Már csak a formai szint, például az, hogy vagyon- vagy részvé­nyü­gyl­etről, partner­sé­gről vagy társasá­gról van-e szó, külön­bö­ző keret­fel­té­te­le­ket teremt a vállala­térté­ke­sí­tés adózá­si felté­te­lei tekintetében.

Végül, de nem utolsó­sor­ban, országs­pe­ci­fi­kus kérdé­se­ket is figyel­em­be kell venni, ahol a KERN csoport a D-A-CH régió­ban különö­sen széles­körű szakértel­mé­vel továb­bi hozzá­a­dott értéket kínál.

Ezért írtunk egy részle­tes cikket a követ­ke­ző fontos témáról Vállala­térté­ke­sí­té­si adók létrehozott.

Tőkenye­re­ség

Amikor eladja vállal­ko­zá­sát, általá­ban jelen­tős tőkenye­re­ség­re számít­hat. Ez a nyere­ség az az összeg, amely a vállal­ko­zás eladá­sa, valami­nt az összes adósság és egyéb kötelezett­ség fedezé­se után megma­rad. A tőkenye­re­ség után általá­ban adót is kell fizetnie.

Eladni korlá­tolt felelős­sé­gű társaság

Különö­sen, ha van egy Eladni korlá­tolt felelős­sé­gű társaság van néhány pont, amire érdemes odafi­gyel­ni. Először is mérle­gel­nie kell, hogy a vállal­ko­zást telje­sen vagy csak részben kíván­ja-e eladni. Vállal­ko­zók dönte­nek úgy, hogy például csak a GmbH részvé­ny­ek eladá­sa hogy továb­bra is része­sedni akar a nyere­ség­ből, vagy pedig egy kicsit tovább halog­at­ja a szemé­lyes elengedést. 

55 éves rends­zer / juttatás

Ha Ön betölt­öt­te az 55. életé­vét, akkor az $16 EStG 4. § (4) bekez­dé­se szerin­ti adómen­tes jutta­tást életé­ben egyszer veheti igény­be. Az adómen­tes összeg 45 000 euró. Ha az értéke­sí­tés­ből szárma­zó nyere­sé­ge meghal­ad­ja a 136 000 eurót, az adómen­tes össze­get csökken­tik ezekkel a továb­bi bevéte­lek­kel. Ha az eladás­ból szárma­zó bevétel több mint 181 000 euró, az adómen­tes összeg egyál­talán nem érvényesül.

Hogyan lehet kiszá­mí­ta­ni az adót?

Például, ha Ön üzleti vagyon­ként tartott GmbH-részvé­ny­e­ket ad el, akkor a részle­ges jövedelem­re vonat­ko­zó eljárás alkal­ma­zan­dó. Ez azt jelen­ti, hogy az eladás­ból szárma­zó nyere­sé­g­nek csak 60 száza­lé­ka esik jövedelemadó-köteles:

Ha a részvé­ny­ek a részvé­nyes magán­va­gyoná­ban vannak, először azt kell megvi­zsgál­ni, hogy az illető szemé­ly­nek van-e jelen­tős része­se­dé­se a társaság­ban. Egy GmbH-ban az 1 száza­lé­kos vagy annál nagyobb része­se­dés jelen­tős része­se­dés­nek minősül.

A társaság­ban való jelen­tős része­se­dés esetén is a társasá­gi része­se­dés értéke­sí­té­se a részjö­ve­de­lem-eljárás hatálya alá tartozik.

Elide­gení­té­si ár 

750.000 ?

Részvé­ny­tőke (min.)

25.000 ?

Ügyvé­dek és adótanácsadók

20.000 ?

Egyéb költségek, pl. M&A tanácsadók

15.000 ?

= Tőkenye­re­ség

690.000 ?

Adóalap (60 %)

414.000 ?

Ebben a példá­ban tehát 410 000 ? a szemé­lyi adókulcc­sal kell adózni.

Wenn Sie weniger als 1% der Antei­le an einer GmbH besit­zen, fällt eine Abgel­tungs­steu­er von 25% zuzüg­lich Solida­ri­täts­zu­schlag und Kirchen­steu­er an. Wenn die Antei­le an der GmbH vor 2009 erwor­ben wurden, ist der Verkauf steuer­frei. Übrigens: Mehr Infor­ma­tio­nen dazu finden Sie in einem unserem Artikel Sell GmbH Adók.


Tájékoz­ta­tó feljegy­zés / Exposé

Javasol­juk, hogy kétfé­le dokumen­tu­mot készít­sen előzetesen:

 1. Egyfaj­ta semle­ges rövid leírás (teaser) az eladó cégről, amely nem fedi fel a kilétét, de tartal­maz­za az üzleti modellt és a legfon­tosabb kulcs­a­da­to­kat, és felada­ta, hogy a lehetsé­ges célcso­por­to­kat kíváncsi­vá tegye az ajánlatra.
 2. Részle­tes Vállala­ti expozé olyan jelen­tést készít­sen a vállala­tról, amely világos­an bemutat­ja a válla­lat múltját, jelenét és jövőjét. Az elmúlt 3 év mérle­ga­da­tai és a továb­bi fejlő­dés­re vonat­ko­zó célszámok.

Hason­lókép­pen, a infor­má­ciós memoran­dum vagy expozé megmu­tat­ja az erőssé­ge­ket és gyenge­sé­ge­ket, és egyút­tal meghoz­za az olvasó, azaz a befek­te­tő és a poten­ciá­lis cégvá­sár­ló kedvét. A cégvá­sár­lónak ezért többet kell megtud­nia az Ön cégéről, és továb­bi érveket talál­hat a közvet­len eszmecserében.

Utódot talál­ni

Renge­teg lehető­ség van egy vállal­ko­zás eladására.

Bankok és takarék­pénz­tá­rak, de kamarák is (pl. Ausztriá­ban a saját örökös­ödé­si börzé­vel rendel­ke­ző keres­ke­del­mi kamara). www.nachfolgeboerse.at vagy Németor­szág­ban a Nexxt-Change tőzsde), ügyvé­dek és adótanác­sa­dók lehet­nek a kapcsolatt­ar­tók a cégela­dás­sal kapcso­lat­ban. Kérdez­ze meg adótanác­sa­dó­ját és ügyvéd­jét kifeje­zet­ten az M&A ügyek­ben szerzett tapasz­tala­ta­ikról. Évente egy tranzak­ció nem feltét­le­nül jelen­ti azt, hogy valódi, mélyre­ha­tó tapasz­talatra támaszkodhat.

Az iparág straté­giai befek­te­tői szintén jó kiinduló­pon­tot jelen­thet­nek. Például, ha van egy Eladni építői­pa­ri cég az építői­pa­ri csopor­tok befek­te­tő­k­nek tekinthetők.

A KERN-nél például jóval több mint 300.000 ellenőr­zött befek­te­tői profil­ból álló adathal­maz­z­al rendel­ke­zünk, amely­ek kifeje­zet­ten egy Vállala­tát­vé­tel vagy részvétel.

Lehető­ség van arra is, hogy egy speciá­lis KERN-eljárás segít­sé­gé­vel telje­sen anonim módon tesztel­je vállal­ko­zá­sa aktuá­lis piaci értékét, és csak később döntse el, hogy valóban el akarja-e adni.

A KERN által kifej­lesz­tett semle­ges és anonim eljárás részle­tei a követ­ke­ző címen talál­ha­tók meg PIACI-ÉRTÉK-ELLENŐRZÉS.

Straté­giai befektető

Két fő vevőtí­pus létezik, akik érdeklőd­het­nek egy vállal­ko­zás eladá­sa iránt: a straté­giai befek­te­tők és a magán­vá­sár­lók. Mindegy­ik­nek megvannak a maga vételi okai, és mindket­tő­nek megvannak a maga erőssé­gei és gyenge­sé­gei. Fontos megérte­ni, hogy melyik típusú vevő a megfelelő az Ön számá­ra, mielőtt elkez­de­né az értéke­sí­té­si folyamatot.

straté­giai befek­te­tő általá­ban egy nagyobb válla­lat fektet be az Ön vállal­ko­zá­sá­ba, hogy bővít­se és erősít­se azt. Ez történ­het új termékc­salá­dok megvá­sár­lá­sá­val, új termelé­si létesít­mé­ny­ek építé­sé­vel vagy egy verse­ny­társ átvételé­vel. A munka­váll­alói poten­ciál is különö­sen fontos szere­pet játszik ennél a befektetőnél.

A straté­giai befek­te­tőt általá­ban nem érdekli a rövid távú nyere­ség, és hajlan­dó lehet befek­tet­ni a vállalat­ba, hogy hosszú távon megerő­sít­se azt.

Cégcse­re

cégek tőzsdé­in, mint például a www.dub.de vagy a www.nexxt-change.org, valami­nt a Cégbör­ze a KERN-től jó lehető­sé­get kínál­nak a semle­ges vevőkereséshez. 

Csak néhány olyan piactér van, amely­et tapasz­tala­taink és meggyő­ző­dé­sünk alapján igazán szeret­nénk ajánlani.

Csak próbáld meg www.nexxt-change.org 

Ez a céges tőzsde ingyenes, ezért a vevők és az eladók igen széles köre (a KERN egyike azon kevés hivat­alos szolgál­ta­tó­knak, amely­e­knek saját online hozzá­fé­ré­se van). Azonban nem minden hirde­tő válas­zol mindig. Kérjük, legyen türel­mes! A válas­zadás önkén­tes és nem kényszeríthető.

Vagy www.dub.de  értéke­sí­té­si platform­ként a hirde­té­si költsé­gek­kel rendel­ke­ző vállala­tok számá­ra. Ez azonban bizon­y­os mérté­kig a vevők és az eladók minősé­gét is szűri (a KERN itt is az első óra kiválasz­tott prémi­um partne­rei közé tartozik).

Egyéb­ként a cégvá­sár­lást terve­ző vevők és befek­te­tők ingyene­sen regisz­trál­hat­nak a KERN adatbank­ba. Egyszerűen küldje­nek egy e-mailt a kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com címre. Ezt követően elkül­dünk Önnek egy ingyenes linket az Ön egyedi keresé­si profiljához.

A külön­bö­ző ingyenes előfi­ze­té­se­ken keresz­tül bővíthe­ti magát Hírle­vél és soha ne marad­jon le egy ajánla­tról Válla­lat eladá­sa vagy Vállalat­vá­sár­lás.

A vételi ajánla­tok vizsgálata

Mielőtt dönte­ne a vevő mellett, gondo­san ellenőriz­ze, hogy melyik ajánlat felel meg legin­kább az Ön igény­ei­nek és kívánsá­gainak. Győződ­jön meg arról, hogy a vételár méltá­n­y­os, és hogy az ajánlat minden felté­te­le világos és érthe­tő. Ha bizony­tal­annak érzi magát, konzul­tál­jon egy Vállala­ti jogutód­lá­si ügyvédM&A szakértőket vagy adótanác­sa­dó­kat, hogy alapo­san mérle­gel­jék az ajánlatot.

Figyel­jen arra is, hogy az ajánla­tot azonnal vagy részle­tek­ben fizetik-e ki. Ha részle­tek­ben fizetik ki, győződ­jön meg arról, hogy a részle­te­ket (mivel Earn Out szabá­ly­o­zás gyakran a jövő kulcss­zá­mai­hoz igazo­dik) az Ön, mint eladó számá­ra is reáli­san elérhető.

Rövidí­tett lista és az első tárgyalá­si tárgyalások

Miután megtet­te az első lépést vállal­ko­zá­sa eladá­sa felé, és összeál­lí­tott egy “rövid listát” a poten­ciá­lis vevőkről, ideje elkez­de­ni a tárgyalá­so­kat. Ez érzel­mi­leg nagy kihívást jelen­tő folyamat lehet, de a megfelelő előkés­zü­le­tek­kel arra összpon­to­sít­hat, hogy a legjob­bat érje el vállal­ko­zá­sa és jövője számára.

Mielőtt tárgyal­ni kezde­ne, tegyen fel magának néhány kérdést: Milyen értéke­sí­té­si ajánlat a legfon­tosabb az Ön számá­ra? Az első tárgyalás az, amikor bemutat­ja vállal­ko­zá­sát. Nagyon fontos, hogy felkés­zül­jön erre a beszél­ge­tés­re, mert sok mindent meg kell beszél­nie. Először is készít­sen egy rövid listát azokról a ponto­król, amely­e­ket meg szeret­ne beszél­ni a vevővel.


Check­lis­te: Was der Verkäu­fer im LOI absichert 

 1. A pontos EXIT-rendelet
 2. Wesent­li­che Garan­tien des Käufers
 3. Verbind­lich­keit der Transaktion
 4. Geheim­hal­tung und Abwerbeverbot
 5. Projekt­be­tei­lig­te und Kommunikationswege
 6. Den genau­en Zeitplan

Szándé­kny­ilat­ko­zat

Az angol kifeje­zés Szándé­kny­ilat­ko­zat a szándé­kny­ilat­ko­za­tot képvi­seli, amely­ben a vevők­nek és az eladó­knak már az ismerk­edés korai szaka­s­zá­ban meg kell állapodniuk.

Ezáltal elkerül­he­tők a félreérté­sek egy terve­zett vállala­ti értéke­sí­tés során, és általá­ban elválik a búza a pelyvá­tól. Bár az úgyneve­zett LoI (Letter of Intent) nem jogilag kötele­ző érvényű, arra kötele­zi a vevőt és az eladót, hogy egy közel­gő tranzak­ció­ban megfo­gal­maz­zák a lehetsé­ges utódlá­si rende­zés fontos tartal­mát és paramé­te­reit, és így közös megegye­zés­sel tisztáz­zák a válla­lat eladá­sa során a követ­ke­ző megbes­zé­lé­sek céljait.

Átvilá­gí­tá­si folyamat 

 1. Klären der Ziele und Fokus­punk­te (Vorrech­cher­che)
 2. Prüfung der Teilbe­rei­che (z.B. Tax Due
  Diligence, Finan­cial Due Diligence, usw.)
 3. Zusam­men­stel­len der Prüfungsergebnisse
 4. Präsen­ta­ti­on der Ergeb­nis­se (z.B. SWOT
  modell)
 5. Követ­kez­te­tés és ajánlások

Átvilá­gí­tás és átvilá­gí­tá­si ellenőrzőlista

Ez a kifeje­zés a vevő vizsgá­la­ti szaka­s­zát írja le egy válla­lat eladásakor.

Erről a fontos témáról részle­tes infor­má­ció­kat talál­hat a követ­ke­ző oldalon Due Diligence. Mi is összeál­lí­tot­tunk egy kiter­jedt Átvilá­gí­tá­si ellenőr­ző lista letölthető.

Check­lis­te Unter­nehmens­verkauf. Inhal­te adásvé­te­li szerző­dés megkötése.

 1. Präzi­se Benen­nung aller Vertragsparteien
 2. Az aláírás és a zárás időpontjá­nak meghatározása
 3. Alle Bedin­gun­gen und Fristen festhalten
 4. Fixer und varia­bler Kaufpreis definieren
 5. Garan­tien, Haftun­gen und Zusicherungen
 6. Regelun­gen für Übergangszeiträume
 7. Ausschüt­tun­gen von Gewin­nen genau regeln
 8. Verse­ny­til­al­mi záradék
 9. Mitwir­kungs­pflich­ten des Verkäufers
 10. A végre­haj­tás ütemterve

adásvé­te­li szerző­dés megkötése.

Minden cégvá­sár­lá­si szerző­dés egyedi, és külön­bö­zik például attól, hogy Ön korlá­tolt felelős­sé­gű társasá­got vagy egyéni vállal­ko­zást ad el, illet­ve hogy vagyonü­gyl­etről vagy részvé­nyü­gyl­etről van-e szó. Ezért mindig csak kivona­to­san tudnánk bemutat­ni a vevők vagy az eladók véleményét.

Nehmen Sie das Thema Vertrags­werk auf jeden Fall nicht auf die leich­te Schul­ter und vor sogenann­ten Standard­ver­trä­gen warnen wir ausdrück­lich. Da hat so manch einer aus falscher Sparsam­keit für einen profes­sio­nel­len Unter­neh­mens­kauf­ver­trag schon richtig Geld und Werte seiner Firma unabsicht­lich verschenkt. Noch schlim­mer sind juris­ti­sche Prozes­se, die sich nach einem Verkauf ergeben können.

Kérjük, olvas­sa el tippjein­ket a adásvé­te­li szerző­dés megkö­té­se..

Tranzak­ciós modell / tranzak­ciós struktúra

Miután döntött egy adott tranzak­ciós modell mellett, meg kell tervez­nie a tranzak­ció pontos szerke­ze­tét. Vállal­ko­zá­sát külön­bö­ző módon adhat­ja el. Például két szaka­sz­ra oszthat­ja az eladást: Az első fázis­ban a vállala­tot részben eladja egy straté­giai vevőnek; MBI vagy MBO, a második fázis­ban pedig később eladja a fennma­ra­dó részvényeket.

Alter­na­tív megol­dá­s­ként el is adhat­ja vállal­ko­zá­sát. A tranzak­ciós struk­túra számos külön­bö­ző ténye­ző­től függ, például az üzlet típusá­tól, az üzlet piaci értéké­től és az eladó preferenciáitól.

Asset Deal vagy Share Deal

A vállala­ti értéke­sí­tés­nek két fő típusa van: Share Deal vs. Asset Deal. Mindket­tő­nek megvannak az előny­ei és hátrá­n­yai, amely­e­ket figyel­em­be kell vennie, mielőtt kiválasz­t­ja az egyiket. Az eszkö­zü­gyl­et a megfelelő válasz­tás, ha csak a vállal­ko­zá­sá­nak bizon­y­os részeit szeret­né eladni.

Lehet, hogy csak az ingat­l­an­port­fó­lió­ját szeret­né eladni, a többi üzletet pedig megtar­ta­ni. Vagy esetleg egy bizon­y­os üzleti szegmens­re szeret­ne összpon­to­sí­ta­ni, és eladni a válla­lat többi részét.

A részvé­nyü­gyl­et a megfelelő válasz­tás, ha a teljes vállala­tot szeret­né eladni. A vevő megszer­zi a válla­lat összes részvé­nyét, és így átváll­al­ja az összes kötelezett­sé­get és kötelezett­sé­get is. Részvé­nyü­gyl­et esetén általá­ban nincs vita az egyes eszköz­ök értékelé­sé­vel kapcso­lat­ban, mivel a vevő a teljes vállala­tot megszerzi.

 

Aláírás és lezárás

Az aláírá­si és zárási folyamat az adásvé­te­li szerző­dés mindkét fél általi aláírá­sá­val kezdő­dik. Ez a szerző­dés rögzí­ti az adásvé­tel minden lénye­ges részle­tét, beleért­ve az árat, a fizeté­si felté­te­le­ket, a garan­ciá­kat és a külön­le­ges felté­te­le­ket. A szerző­dés aláírá­sát követően kitűzik a “zárás” időpontját.

Ezen a napon végle­ge­sí­tik az adásvé­telt, és a vevő átves­zi az ingat­lan “kulcsát”. A legtöbb esetben a vevő előre átutal­ja a megál­lapí­tott vételá­rat az eladónak, aki ezt követően aláír­ja a megfelelő dokumen­tu­mo­kat és átadja azokat a vevőnek. Az összes dokumen­tum aláírá­sa és közjegy­zői hitele­sí­tés után az adásvé­tel lezárul.

Post Merger Integration

A cégela­dás sikere nemcsak a megfelelő előké­s­zí­té­sen és időzí­té­sen múlik, hanem a Post Merger Integra­ti­on. Végül is az eladás után az integrá­ció előtt van: a két vállalat­nak vagy az MBI-nek most össze kell nőnie, és egy új egysé­get kell alkot­nia. A fúzió utáni sikeres integrá­ció alapos előké­s­zí­tést igényel.

Az egyesülést követő integrá­ciós folyamat az egyik legfon­tosabb szempont egy válla­lat felvá­sár­lá­sa­kor. Ez a folyamat a két válla­lat egyesí­té­sét és a felvá­sár­lás sikeré­nek bizto­sí­tá­sát szolgál­ja. Milyen volt eddig a válla­lat vezeté­si kultúrá­ja? Milyen sziner­giá­kat kell elérni? Milyen átszer­ve­zé­se­ket terveznek?


Jogi szempon­tok

Van néhány jogi szempont, amely­et figyel­em­be kell vennie vállal­ko­zá­sa eladá­sa­kor. Először is meg kell győződ­nie arról, hogy rendel­ke­zik-e az összes szüksé­ges engedél­lyel és licenc­cel ahhoz, hogy eladhassa vállal­ko­zá­sát. Ez iparág­tól és helytől függően változ­hat. Győződ­jön meg tehát arról, hogy besze­rez­te az összes szüksé­ges dokumen­tá­ciót, mielőtt eladná vállalkozását.

Közjegy­ző

A közjegy­zők közpon­ti szere­pet játsz­anak egy jogi szemé­ly (pl. GmbH) értéke­sí­té­sé­ben. Ennek oka, hogy ők azok, akik az ügyvéd helyett az adásvé­te­li szerző­dést elkés­zí­tik és közjegy­zői okiratba foglal­ják. Emellett a vételár ellenőr­zé­sét és az eladónak törté­nő kifize­té­sét is ők végzik.

Ügyvé­dek

Egy tapasz­talt M&A ügyvéd szere­pe kulcs­fon­tos­sá­gú egy vállal­ko­zás eladá­sa­kor. Ez a szakem­ber segíthet Önnek érvényes szerző­dést készí­te­ni, és gondo­sko­dik arról, hogy minden szüksé­ges lépés jogilag bizto­sí­tott legyen.

Még ha úgy gondol­ja is, hogy képes a folyama­tot saját maga kezel­ni, akkor is érdemes időt szánnia arra, hogy konzul­tál­jon egy olyan ügyvéd­del, aki ismeri az üzlete­la­dá­si folyama­tot. Valós­zí­nű­leg Önnek is lesznek jogi kérdés­ei a vállal­ko­zás eladá­sá­val kapcsolatban.

Alkal­ma­zot­tak

A jó hír az: A legtöbb alkal­ma­zott általá­ban a fedél­ze­ten marad, amikor egy vállala­tot eladnak. Ennek oka, hogy amikor a válla­lat az új tulaj­do­nos tulaj­doná­ba kerül, ugyana­zok a munka­s­zer­ző­dé­sek és kollek­tív szerző­dé­si felté­te­lek marad­nak érvényben.

Vállal­ko­zóként ez azt jelen­ti, hogy Önnek nem kell aggód­nia a munkaerő miatt, és teljes mérték­ben a vevővel folyta­tott tárgyalá­so­kra koncentrálhat.

A rossz hír az: Egyedi esetek­ben előfor­dul­hat, hogy egyes alkal­ma­zot­tak elhagy­ják a vállala­tot. Ez a helyzet például akkor, ha az új tulaj­do­nos úgy dönt, hogy áthelye­zi a vállala­tot. Ilyen­kor a munka­váll­aló­knak termés­ze­te­sen van bizon­y­os joguk az elbocsá­tás elleni védelemhez.

Kocká­z­a­tok

Ha eladja a vállala­tát egy külső vevőnek (MBI vagy befek­te­tő), tisztá­ban kell lennie azzal, hogy az életmű­vé­nek eladá­sá­val lemond minden befolyá­sá­ról. Egy MBO eseté­ben valós­zí­nűbb, hogy a koráb­bi keret­fel­té­te­lek magában a vállalat­ban bizon­y­os mérté­kig megma­rad­nak. Ez konflik­tusok­hoz vezethet, különö­sen akkor, ha az új tulaj­do­nos meg akarja változ­tat­ni a vállala­ti kultúrát. A válla­lat alkal­ma­zot­tai is bizony­tal­annak érezhe­tik magukat, és úgy gondol­hat­ják, hogy munka­he­lyük veszé­ly­ben van.

Másodszor, általá­ban nagyon nehéz lehet megtalál­ni a megfelelő vevőt. Az is előfor­dul­hat, hogy a vevő a vásár­lás után rosszul fogja vezet­ni a vállal­ko­zást, és bajba sodor­ja azt.


Vállala­ti értéke­sí­té­si költségek és díjmodellek

Das hängt verständ­li­cher­wei­se ganz vom Umfang der gewünsch­ten Beglei­tung und Unter­stüt­zung für eine M&A-Transaktion ab. Benöti­gen Sie einen Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter, einen Rechts­an­walt und einen Steuerberater?

Oder nur eine Teilleis­tung? Ohne fachli­che Beglei­tung besteht ein sehr hohes Risiko von Fehlern und Wertver­lust oder auch das Problem von Rechts­strei­tig­kei­ten. Eine Fülle von mögli­chen Model­len finden Sie im ausführ­li­chen Artikel zum Thema A vállal­ko­zás átadá­sá­nak költsé­gei.

Check­lis­te für den Unternehmensverkauf

 • Ermit­teln Sie Ihren Unter­neh­mens­wert und Angebotspreis
 • Finden Sie den richti­gen Käufer mit profes­sio­nel­len Unterlagen
 • Verhan­deln Sie den Preis und alle weite­ren Modalitäten
 • Sichern Sie eine verläss­li­che Käufer­prü­fung (DD) zu
 • Unter­schrei­ben Sie den Kaufvertrag
 • Überge­ben Sie Ihr Unternehmen

Unter­nehmens­kauf Checkliste

In wenigen Eckpunk­ten gebün­delt, lässt sich der Unter­nehmens­verkauf folgen­der­ma­ßen auf den Punkt bringen. Eine detail­lier­te Auflis­tung aller Check­punk­te haben wir im Artikel Vállala­térté­ke­sí­té­si ellenőr­ző lista az Ön számára.

Seriö­se M&A Berater erkennen

 1. Üben keinen Verkaufs­druck auf Sie aus.
 2. Haben weder zeitli­che Vertrags­bin­dun­gen noch laufen­de Kostenpauschalen.
 3. Können belast­ba­re Referen­zen oder Auszeich­nun­gen vorweisen.
 4. Sind Mitglied im Bund Deutscher Unter­neh­mens-
  berater (BDU).
 5. Unter­stüt­zen ganzheit­lich von der Vorbe­rei­tung bis nach der Transaktion.
 6. Agieren mit Ihren Stand­or­ten deutsch­land­weit
  oder inter­na­tio­nal.

Cégérté­ke­sí­té­si tanácsadás

Bonyo­l­ult és ahogy Önnek megfelel. A KERN Group számá­ra különö­sen fontos a titokt­ar­tás és a diszkré­ció. Ön dönti el, hogy hol és mikor talál­ko­zunk egy szemé­lyes megbes­zé­lé­sen. Termés­ze­te­sen ez videón keresz­tül is megoldható.

Maga a beszél­ge­tés tartal­ma az Ön aggodal­mai­tól függ. Mi a cégek eladá­sá­nak specia­lis­tái vagyunk, és szíve­sen válas­zo­lunk az Ön egyedi kérdéseire.


M&A tanác­sa­dá­si szolgál­ta­tá­saink Németor­szág­ban, Ausztriá­ban és Svájcban

Sokéves tapasz­tala­tun­knak és kiter­jedt hálóza­tun­knak köszön­he­tően a német nyelvű orszá­gok­ban képesek vagyunk megtalál­ni a legjobb vevőket az Ön vállala­ta számá­ra, és kialakí­ta­ni az optimá­lis tranzak­ciós struk­túrát az Ön számá­ra. Ezenkí­vül támogat­juk Önt az eladás tárgyalá­sá­ban és lebon­yolí­tá­sá­ban. A komoly és komoly­talan tanác­sa­dás megkü­lön­böz­te­té­sé­hez tekint­se meg cikkün­ket is a követ­ke­ző témában M&A tanác­sa­dás.

Tapasz­tala­tok, számok Tények és tranzakciók

Das beson­de­re Projekt einer Unternehmens­nachfolge bedingt eine hohe Profes­sio­na­li­tät und viel Erfah­rung in der Komple­xi­tät eines Firmen­ver­kaufs. Wie in anderen Branchen auch zählt im M&A-Segment die Erfah­rung und Serio­si­tät zu den wichtigs­ten Merkma­len für einen optima­len Válla­lat eladá­sa.

Und das geht am besten über Referen­zen für einen Firmen­ver­kauf. Fragen Sie die M&A Beratung also konkret nach Referen­zen und Beispie­len aus bishe­ri­gen Trans­ak­tio­nen für einen Unter­nehmens­verkauf. Eine Fülle von über 150 Referen­zen finden Sie bei KERN z.B. unter Ügyfelek ajánlá­sai. Weite­re Hinwei­se zur Berater­su­che erfah­ren Sie in unserem ausführ­li­chen Blog-Artikel zum Thema Cégérté­ke­sí­té­si tanác­sa­dás.


Cégérté­ke­sí­tés GYIK

Hogyan működik a cégeladás?

Egy vállal­ko­zás eladá­sa össze­tett folyamat, amely sok időt vesz igény­be. A vevő keresé­sé­vel kezdő­dik és az adásvé­te­li szerző­dés megkö­té­sé­vel ér véget. Eközben alapo­san fel kell készí­te­nie vállal­ko­zá­sát, hogy az eladás zökkenő­men­te­sen menjen végbe.

Mit kell figyel­em­be venni egy válla­lat eladásakor?

Minde­ne­kelőtt győződ­jön meg arról, hogy az értéke­sí­té­si folyamat megkez­dé­se előtt összegyűj­ti az összes vonat­ko­zó dokumen­tu­mot. Ide tarto­zik az üzleti terv, a vállal­ko­zás pénzü­gyi helyze­te és minden más fontos dokumen­tum. Egy másik fontos szempont a vállal­ko­zá­sá­nak értékelé­se. Ez azért fontos, hogy reális árat tudjon megha­tá­roz­ni vállalkozásának.

Mi törté­nik a munka­váll­alók­kal, ha a vállala­tot eladják?

Ha egy vállala­tot eladnak, az alkal­ma­zot­tak elves­zí­the­tik állásukat. Elvileg a követ­ke­zők érvény­e­sek: A vevő jogilag átves­zi a munka­váll­alók minden koráb­bi jogosultságát.

Miért adják el a vállalatokat?

Gyakran szemé­lyes okok, például öregs­ég, beteg­s­ég vagy egyszerűen a nyugdí­j­ba vonulás vágya miatt. De pénzü­gyi szempontból is lehet, hogy a cégela­dás­nak nemcsak értel­me van, hanem az idősko­ri biztonság szempontjá­ból is döntő megol­dás lehet. Néha a cégela­dás­sal a cégben bekövet­ke­zett kriti­kus fejle­mé­ny­e­ket is orvosol­ni lehet, és a fizeté­s­képt­e­len­sé­get meg lehet előzni.