Cégvá­sár­lás: minden, amit 2024-ben tudnia kell

Egy cég megvá­sár­lá­sa hatal­mas döntés. Renge­teg külön­bö­ző ténye­zőt kell figyel­em­be vennünk, mielőtt a vásár­lás mellett döntünk. Hogyan zajlik a cégvá­sár­lás folyama­ta? Milyen időtart­ammal kell számol­ni? Hol lesel­ked­nek finan­szí­ro­zá­si bukta­tók? Elmagyará­zunk mindent, amit a cégvá­sár­lás­ról tudnia kell!

Miért könny­ebb, jövedel­me­zőbb és haték­on­yabb a cégvá­sár­lás, mint egy saját vállal­ko­zás alapítása?

A vásár­lás iránt érdeklő­dőket, akik eladó céget keres­nek, a KERN a széles körű hálóz­a­tá­val végig­kí­sé­ri a célzott, haték­o­ny keresé­s­től egészen a sikeres felvá­sár­lá­sig (M&A). Kapcso­lat­ban állunk a legfon­tosabb cégbör­zék­kel, és több mint 500 közvet­len kapcso­la­tot tartunk fenn a D-A-CH régió bankjai­val. Így lehető­vé tesszük az akvizí­vió általi növeke­dést, valami­nt az Ön vállal­ko­zói elkép­zelés­ei­nek megvalósítását.

Videó indítá­sa

Hogyan lesz sikeres a cégvá­sár­lás? Szakértői útmuta­tó csalá­di vállal­ko­zá­sok számára.

Szakérte­lem, 20 éves tapasz­ta­lat, minden­re kiter­je­dő infor­má­ció. A KERN 25 szakértő­je 200 oldalon foglal­ta össze a sikeres cégvá­sár­lás­hoz (M&A) szüksé­ges legfon­tosabb információkat.

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Ellenőr­ző lista cégvá­sár­lás­hoz (PDF)

Első ránézés­re a céges tranzak­ció egy áttek­in­thetet­len folyamat­nak tűnik. De Ön is könny­en kiiga­zo­dik benne, ha profess­zioná­lis támoga­tást kap.

Az átvilá­gí­tás­hoz (dd = due diligence) használ­ja az itt talál­ha­tó ingyenes ellenőr­ző listán­kat, amely egy áttek­in­the­tő összegzést ad az ellenőri­zen­dő dokumentumokról.

Checkliste Unternehmenskauf / Due Dilligence

Cégvá­sár­lás (M&A) a KERN hálózat támogatásával

Konkrét keresé­si profil

Egyén­re szabott profil létre­hozá­sa a célvállala­tok pontos kereséséhez.

Továb­bi információ >

Célzott vevőke­re­sés

Szemé­lyes kapcso­lat­fel­vé­tel a releváns vállala­to­knál, továb­bá a kamará­knál, banko­knál és tanác­sa­dó­knál. Hirde­tés­feladás az elismert M&A-börzéken.

Továb­bi információ >

Kiválasz­tás

A célvállala­tok azono­sí­tá­sa, elemzé­se és kiválasz­tá­sa. Diszkrét közvet­len megke­re­sés és az eladha­tóság ellenőrzése.

Továb­bi információ >

Tárgyalás a finanszírozókkal

Tárgyalá­sok és a finan­szí­ro­zá­si partnerek széles körének bevon­á­sa a cégvásárláshoz.

Továb­bi információ >

Due Diligence

LOI aláírá­sa, valami­nt a cég átvilá­gí­tá­sá­nak (DD) előké­s­zí­té­se és lebon­yolí­tá­sa, a tárgyalá­sok moderá­lá­sa és a szerző­dés végle­ge­sí­té­se. Adásvé­te­li szerző­dés lezárá­sa. adásvé­te­li szerző­dés megkö­té­se.s.

Továb­bi információ >

Post Merger Integration

Opcioná­li­san Post Merger Integra­ti­on (PMI). A cég fejlő­dé­sé­nek bizto­sí­tá­sa a tranzak­ció után, pl. szakértők bevon­á­sa, célki­tű­zé­sek szinkronizálása.

Továb­bi információ >

Sokat segít, ha a család minden tagja számá­ra egy semle­ges szemé­ly­iség a kapcsolattartó. 

Koerber úr nagyon érzéke­ny­en és elköte­le­zet­ten kezel­te a belső csalá­di örökös­ödé­sün­ket és a fiaim edzését. Sok meglá­tás és tevéke­ny­ség maradt volna ki a csalá­dunk­ban a KERN támoga­tá­sa nélkül a generá­ció­vál­tá­sunk­ban. Óriási segít­sé­get jelent, hogy külső szemlé­le­tet kapunk, és hogy egy semle­ges szemé­ly­iség áll rendel­ke­zés­re kapcsolatt­ar­tóként a család minden tagja számára.

K.S., vállal­ko­zó Essenből  , Szemé­ly­ze­ti szolgáltató 

A csalá­di vállal­ko­zá­sok szülei és gyerme­kei nagyon konkrét előnyök­kel járnak ebből 

Ügyfel­eink közepes méretű vállala­tok, és a generá­ció­vál­tás, a vállal­ate­la­dás vagy a vészhe­ly­ze­ti rendel­ke­zé­sek kihívá­sai “örökös kérdé­sek” számun­kra. Évek óta együtt dolgo­zunk Koerber úrral és a KERN-nel, és nagyra értékel­jük gyakor­la­ti tudását, valami­nt az orien­tált képzést és coachin­got. A csalá­di vállal­ko­zá­sok szülei és gyerme­kei kézzel­fog­ha­tó módon profi­tál­nak ebből.

W.S., Rheda-Wieden­brü­cki tovább­kép­ző intézet  , Egy orszá­gos keres­ke­del­mi cégek számá­ra létre­hozott akadé­mia vezetője 

Számun­kra, mint csalá­di vállal­ko­zás számá­ra, nagy előny volt a Koerber úr által nyújtott támogatás. 

Számun­kra, mint csalá­di vállal­ko­zás számá­ra, a jövő generá­ció­vál­tás számos kihívá­sá­val együtt, Koerber úr támoga­tá­sa nagy előnyt jelen­tett. Különö­sen a mediá­ció révén most már jobban megért­jük egymást, és másképp kezel­jük a konflik­tuso­kat. Javasol­juk a K.E.R.N. szakértői­vel való együtt­mű­kö­dést, ha az utódlá­si folyamat során problé­mák merül­nek fel!

J.M., vállal­ko­zó Osnabrückből  , Gyártás, nagy- és kiskereskedelem 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való munkát 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való együtt­mű­kö­dést, és a vevői oldal képvi­selő­jeként mindig örülök, amikor az eladók - különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­sok - holisz­ti­kus tanác­so­kat kapnak, és kifeje­zet­ten felkés­zül­nek az eladásra.

F.H., felelős M&A menedzser NRW-ben  , Nemzet­kö­zi szolgál­ta­tá­si csoport 

… Nagyon elége­dett, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlom Kernt. 

Ami különö­sen tetszett a KERN-ben és Ingo Claus úrban, az az a nagyon profess­zioná­lis és bizalom­tel­jes bánás­mód volt, ahogyan velem mint cégela­dó­val és az érdekelt felek­kel bánt. Claus úr mindig megol­dás­ori­en­tál­tan járt el, és állan­dó párbes­zé­det folyta­tott köztem, mint eladó és a poten­ciá­lis vevők között. Bár az eladás végül nem jött létre, ami külső körül­mé­ny­e­knek volt köszön­he­tő, nagyon elége­dett voltam a KERN és Claus úr által végzett munká­val, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlom a KERN-t és őt.

M.B., alsó-szászor­szá­gi vállalkozó  , Egy ingat­l­an­fe­j­lesz­tő cég tulajdonosa 

Hosszas kiválasz­tá­si folyamat után a KERN mellett döntöttünk. 

Termés­ze­té­nél fogva egy vállal­ko­zás eladá­sa­kor nincs több lehető­ség. Ezért olyan fontos a megfelelő vezetői tanác­sa­dó kiválasz­tá­sa. Hosszas kiválasz­tá­si folyamat után a KERN és Holger Haber­mann mellett döntöt­tünk. Haber­mann úr nagy szemé­lyes elköte­lezett­ség­gel sikere­sen megbir­kó­zott minden felad­at­tal, mind tartal­mi, mind irányí­tá­si szempontból. Külön kiemel­ném a széles­körű szakértel­met, a módszer­ta­ni megkö­ze­lí­tést, a tárgy­ila­gos, nyugodt modort és a megbes­zé­lés egyenességét.

H.K., vállal­ko­zó Bajorországból  , Egy infor­ma­ti­kai válla­lat tulajdonosa 

… Elértük a célun­kat, és határo­zot­tan ajánljuk a KERN-nel való együttműködést. 

A KERN csapa­tát a cégünk eladá­sá­nak részeként ajánlot­ták nekem, és utólag vissza­tek­int­ve nagyon örülünk, hogy megkap­tuk ezt a tippet. Az eladás­sal kapcso­la­tos tárgyalá­si folyamat össze­tett, hosszadal­mas volt, és néha érzel­mi félreérté­sek­kel fenye­ge­tett a végered­mé­ny. A KERN tanác­sa­dó nagy tapasz­tala­tá­nak és szakértel­mé­nek köszön­he­tően azonban elértük a célun­kat, és minden­kép­pen ajánlom a KERN-nel való együttműködést.

J.F. , Vállal­ko­zó Osnabrück környékén  , Keres­ke­del­mi és műsza­ki szolgáltatások 

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

G.O.K., hambur­gi vállalkozó  , Szolgál­ta­tó saját fiókokkal 

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  , Keres­ke­de­lem és szolgáltatások 

Nagyon nagyra értékel­te, hogy képes volt megra­g­ad­ni a csalá­di vállal­ko­zá­sok belső és külsőségeit. 


Petra Rausch ? Lohma­ri vállalkozó  Berät Famili­en­un­ter­neh­men bei Internationalisierungsprojekten 

Mikulás urat 2010-ben ismer­tem meg egy tulaj­do­nos által vezetett válla­lat bővíté­si projekt­jé­nek részeként. Ez idő alatt nagyra értékel­tem célori­en­tált szemlé­le­tét és azt a képes­sé­gét, hogy meg tudja érteni a csalá­di vállal­ko­zá­sok sajátos­sá­gait. Örömmel ajánlom őt.

Vásár­lóként fenntar­tás nélkül, fenntar­tás nélkül tudjuk dicsérni a KERN


Peter Baumhau­er, Optimum Holding GmbH 

2020-ban befek­te­tőként átvet­tük az augsbur­gi Wink GmbH-t, és nagyon elége­det­tek vagyunk vele. A tranzak­ciót Grepp­mair úr kísér­te a KERN-től, akit nagyon profi­nak talál­tunk, és gyorsan a célhoz vezetett. Itt fenntar­tás nélkül és fenntar­tás nélkül dicsé­rhet­jük. Mindig örömmel dolgo­zunk a KERN-nel!

A KERN hozzá­já­rulá­sa az orszá­gos akcióna­punk­hoz a vállala­ti utódlás­sal kapcsolatban 


Markus Neuner  IHK für München und Oberbayern 

Köszön­jük, hogy innova­tív módon hozzá­já­rult a DIHK orszá­gos üzleti utódlá­si akciónap­já­hoz. A “puha” kérdé­sek­re való összpon­to­sí­tás összhang­ban van azzal a tapasz­tala­tunk­kal, hogy mi teszi siker­es­sé az utódlást. A négy fázis struk­túrát és eliga­zo­dást nyújt egy nagyon össze­tett folyamat­ban. Szíve­sen megis­mé­tel­jük ezt egy másik alkalommal.

Számos kiadvá­ny­ból ismert


Tarta­lom­jegy­zék


A vállalat­vá­sár­lás előny­ei és hátrányai

Az előnyök közé tarto­zik, hogy egy olyan, már működő vállala­tot szerez, amely­nek már vannak ügyfe­lei, és bizon­y­os fokú ismert­sé­get élvez. Egy olyan alkal­ma­zot­ti csapa­tot is átvesz, akik már ismerik a vállala­tot és annak működését. 

A vállal­ko­zás­vá­sár­lás­nak azonban lehetsé­ges hátrá­n­yai is vannak. Egy vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sa nagy döntés, amely­et alapo­san meg kell fontol­ni. Minde­ne­kelőtt a vásár­lás kocká­za­tait kell mérle­gel­ni. Vevőként bizto­sít­hatom-e az átadó fontos know-how átadá­sát? Megma­rad­nak-e az ügyfél- és beszál­lí­tói kapcso­la­tok, és be tudom-e integrál­ni az alkal­ma­zot­takat egy közös kultúrá­ba és jövőbe?

Grafik Unternehmen kaufen oder Nichtkaufen

Ön vállal­ko­zó típus?

Mielőtt úgy dönt, hogy megvá­sá­rol egy vállal­ko­zást, először is fel kell tennie magának a kérdést, hogy Ön a megfelelő típusú vállal­ko­zó-e. Végül is nem minden­ki alkal­mas egy meglé­vő vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­ra. Ha azonban az alábbi tulaj­donsá­gok­kal rendel­ke­zik, akkor jó esély van arra, hogy sikeres üzlet­vá­sár­ló lesz:

 • Vállal­ko­zói gondol­ko­dás és cselekvés
 • Van egy elkép­zelé­sed, és meg akarod valósítani.
 • Ön kreatív és gondol­ko­dás­mód­ja nem a megszo­kott keretek között mozog.
 • Hajlan­dó vagy elköte­le­zet­ten dolgoz­ni és kocká­z­a­tot vállalni.
 • Szeretsz emberek­kel foglal­koz­ni, és értéke­led a világos kommunikációt

Ha szeret­né megtud­ni, hogy Ön vállal­ko­zói típus-e, végez­ze el bátran az alábbi vállal­ko­zói ellenőrzést.

Érdeklő­dés­re számot tartó pozíció

A vevők érdekei egy válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor gyakran eltérőek. Egyré­szt vannak pénzü­gyi befek­te­tők, akik általá­ban tisztes nyere­ség­re törek­sze­nek egy kezel­he­tő időn belül, és akik általá­ban 5-8 év múlva újra el akarják adni a vállala­tot. De vannak olyan befek­te­tők és vevők is, akik hosszú távon szeret­nék irányí­ta­ni és fejlesz­te­ni a vállala­tot. A vevők­nek ezért előze­te­sen meg kell vizsgál­ni­uk az érdekei­ket, és el kell dönte­ni­ük, hogy ez a befek­te­tés hosszú távon milyen kívánt kerete­ket kell, hogy betöltsön.

Pénzü­gyi befektető

A pénzü­gyi befek­te­tőt inkább a válla­lat pénzü­gyi szempontjai érdeklik, és kevés­bé a hosszú távú straté­giai célok. A pénzü­gyi befek­te­tő általá­ban egy bizon­y­os időn belül (általá­ban 5-8 év) és magas hozam mellett szeret­ne értékesíteni.

Straté­giai befektető

A pénzü­gyi befek­te­tőt inkább a válla­lat pénzü­gyi szempontjai érdeklik, és kevés­bé a hosszú távú straté­giai célok. A pénzü­gyi befek­te­tő általá­ban egy bizon­y­os időn belül (általá­ban 5-8 év) és magas hozam mellett szeret­ne értékesíteni.

A válla­lat jogutódja

Ha Ön üzleti utódként tekint magára, és úgy akarja “megél­ni” a vállal­ko­zást, mint egy alapí­tó, akkor ez egy kedve­ző időpont az Ön számá­ra. Az elkövet­ke­ző években a baby boome­rek nyugdí­j­ba vonulá­sá­val a csalá­di vállal­ko­zá­sok akár 50%-je is új tulaj­do­nost keres majd.

Nem mindig könnyű megtalál­ni az Önnek megfelelő céget. Nehéz lehet megtalál­ni a megfelelő méretet, a megfelelő üzleti modellt és a megfelelő kultúrát. És fontos, hogy olyan céget talál­jon, amely kultúrá­já­ban illik Önhöz, és amely fontos igény­e­ket elégít ki a tevéke­ny­sé­gé­nek mélységében.

Az átvétel formái

A válla­lat átvételé­nek külön­bö­ző formái létez­nek. Alapve­tően az eszkö­zü­gyl­et (a válla­lat egyes elemei­nek eladá­sa) és a részvé­nyü­gyl­et (a társasá­gi jog szerin­ti keret értéke­sí­té­se) felosz­tá­sá­nak van értelme.

Asset Deal 

Az eszkö­zü­gyl­et olyan tranzak­ció, amely­ben csak a válla­lat eszkö­ze­it adják el. Ez azt jelen­ti, hogy a vevő csak a válla­lat eszkö­ze­it szerzi meg, de a kötelezett­sé­gekért nem vállal felelős­sé­get. Ez a vállalat­fel­vá­sár­lá­so­knál gyako­ri megkö­ze­lí­tés, mivel lehető­vé teszi a vevő számá­ra, hogy minima­li­zál­ja a válla­lat átvételé­vel járó kocká­z­a­tot. Ez lehet az eladó szándé­kos célja is, mivel adózá­si és jogi megfon­tolá­sok miatt előny­ben része­sí­ti, hogy a válla­lat az átruhá­zónál maradjon.

Grafik Asset Deal beim Unternehmenskauf Vorteile und Nachteile

Megosz­tás Deal 

A Eladni korlá­tolt felelős­sé­gű társaság A részvé­ny­en­kén­ti ügylet olyan felvá­sár­lás, amely­nek során a vállala­tot gyakran egész­ben vásárol­ják meg. Ez azt jelen­ti, hogy a vevő megszer­zi a válla­lat teljes részvé­nyc­so­mag­ját, és így ellenőr­zést szerez a válla­lat felett. A folyamat során a válla­lat jogilag függet­len szerve­zet marad. Az új tulaj­do­nos azonban nemcsak a válla­lat részvé­ny­eit kapja meg, hanem így a válla­lat felet­ti ellenőr­zést is.

A részvé­ny­e­sek is csak GmbH részvé­ny­ek eladá­sa. A részvé­ny­ek új tulaj­do­no­sá­nak befolyá­sa a tulaj­do­no­si struk­túrá­tól és a részvé­ny­ek menny­isé­gé­től függ.

Grafik: Share Deal beim Unternehmenskauf Vorteile und Nachteile

Az eszkö­zü­gyl­et és a részvé­nyü­gyl­et közöt­ti különbség

Dióhé­j­ban össze­fo­glal­va: Az eszkö­zü­gyl­et­ben csak a válla­lat eszkö­ze­it adják el, míg a részvé­nyü­gyl­et­ben az üzletré­s­zek is átruhá­zás­ra kerül­nek. Ez a külön­bség azért fontos, mert hatás­sal van a felelős­sé­gi kocká­z­a­to­kra és esetleg az ügyfél- és beszál­lí­tói kapcso­la­to­kra is. A külön­bségek részle­te­sebb áttek­in­té­sé­hez ajánljuk cikkün­ket Share Deal vs. Asset Deal.

A vállala­ti vásár­lás típusai

A cégvá­sár­lás­nak külön­bö­ző típusai vannak, amely­ek a vásár­lás módjá­ra, az árkép­zés­re és a vásár­lás felté­telei­re vonat­koz­nak. A cégvá­sár­lás néhány leggya­ko­ribb típusa a követ­ke­ző: Manage­ment Buy Out (MBO), Manage­ment Buy In (MBI) és Lever­a­ged Buy Out. 

Vezetői kivásár­lás (MBO)

A Manage­ment Buy Out (MBO) egy olyan módszer, amely­nek során a válla­lat meglé­vő vezeté­se átves­zi az irányí­tást a válla­lat felett. Az MBO során a menedzsment megvá­sá­rol­ja a vállala­tot a koráb­bi tulaj­do­nos­ok­tól, és új tulaj­do­nossá válik. Ennek az az előnye, hogy a szere­plők gyakran évek óta ismerik egymást, minden­ki ismeri a válla­lat struk­túrá­it és részle­teit, és az alkal­ma­zot­tak már jól ismerik az utódot. 

Manage­ment Buy In (MBI)

A menedzsment buy-in (MBI) a vállalat­vá­sár­lás egy olyan típusa, amely­ben egy magáns­ze­mé­ly (vagy több magáns­ze­mé­ly, szinte az alapít­vá­ny­hoz hason­lóan) vásárol részvé­ny­e­ket a megvá­sá­rol­ni kívánt vállalat­ban. Az MBI-vel törté­nő utódlá­si megol­dás a klass­zi­kus utódlá­si megol­dás, és nagyon gyakran fordul elő kisebb vállala­to­knál. Az MBI és így a későb­bi vállal­ko­zó által bizto­sí­tott külső tudás és know-how hozzá­já­rulá­sa segíthet az új straté­giá­ra való átállás megkön­nyí­té­sé­ben és az új válla­lat siker­re vitele.

A MBI finan­szí­ro­zás gyakran nehezebb, mert a vételár volumen­é­től függően elegen­dő saját tőkének kell rendel­ke­zés­re állnia a vételár finan­szí­ro­zá­sá­hoz, és a bankok szkep­ti­kusak lesznek, ha a saját tőke aránya túl alacso­ny. Ezért egy MBI-nek képes­nek kell lennie arra, hogy jó üzleti tervet mutas­son be, és más módon szerez­ze meg a szüksé­ges forrásokat. 

Tőkeát­té­te­les kivásár­lás (LBO)

A Tőkeát­té­te­les kivásár­lás a vállalat­fel­vá­sár­lás olyan típusa, amely­ben a vevő a vételár igen jelen­tős részét hitel­ből finan­szí­roz­za, és maga a válla­lat is továb­bi forrá­so­kat vesz fel. Ez lehető­vé teszi a vevő számá­ra, hogy nagyobb része­se­dést szerez­zen a vállalat­ban, mint amire egyéb­ként lehető­sé­ge lenne.

Az LBO-k azért lehet­nek vonzóak a vevők számá­ra, mert lehető­sé­get kínál­nak egy válla­lat megszer­zé­sé­re anélkül, hogy az összes forrást elő kelle­ne terem­te­ni­ük. A válla­lat saját tőke/adósság arányá­nak megvál­to­zá­sá­hoz is vezethet­nek, ami a vállala­tot kriti­kus piaci helyze­tek­ben sebez­he­tőb­bé teszi.

Az LBO-k azonban kocká­z­a­tok­kal járnak. Például nehéz lehet hitel­hez jutni egy LBO végre­haj­tá­sá­hoz. Ezenkí­vül az LBO által létre­hozott magas adósság­ter­hek ahhoz vezethet­nek, hogy a válla­lat bajba kerül, ha az üzlet nem telje­sít a várt módon.

Vállalat­vá­sár­lá­si folyamat - Útmuta­tónk 10 lépésben

Ha úgy dönt, hogy megvá­sá­rol egy vállal­ko­zást, van néhány dolog, amit tudnia kell a M&A folyamat figyel­met kell fordí­ta­nia. Először is meg kell értenie a vásár­lá­si folyama­tot. A követ­ke­ző bekez­dé­sek ismer­t­etik a cégvá­sár­lás tipikus menetét. A cégvá­sár­lás első lépése a megfelelő célválla­lat megtalá­lá­sa. Ez kihívást jelen­thet, mivel zavar­ba ejtően sokfé­le válla­lat létezik, és nem mindegy­ik alkal­mas vásár­lás­ra. A cégvá­sár­lás­hoz szüksé­ges szemé­lyes útiter­vet megtalál­hat­ja a Az eljárás vázla­ta vigyél ki.

Grafik Unternehmenskauf 10-schritte guide
1. lépés

Keresé­si profil létrehozása

Különö­sen, ha egy vállala­tot szeret­ne megvá­sá­rol­ni, fontos, hogy a neves tőzsdé­ken keresé­si profilt hozzon létre. Egy ilyen profil létre­hozá­sá­val egyút­tal jobban megis­mer­he­ti magát, és megtud­hat­ja, hogy milyen cég illik Önhöz a legjob­ban. Emellett egy konkrét keresé­si profil segít­sé­gé­vel gyorsab­ban felve­he­ti a megfelelő kapcso­la­to­kat, és így felgyor­sít­hat­ja a cégvá­sár­lást. Itt a bölcses­ség ? Ha mindent meg akarsz tudni, nem tudsz semmit sem csinálni.

Ennek a profil­nak tartal­maz­nia kell az ideális üzlet­vá­sár­lás­ra vonat­ko­zó prefe­ren­ciá­it és krité­ri­um­ait. A krité­ri­um­ok közé tartoznak:

 • A megvá­sá­rol­ni kívánt vállal­ko­zás típusa
 • A válla­lat mérete
 • A válla­lat székhelye
 • A költség­ve­tés, amely­et hajlan­dó kifizet­ni a vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­ért, vagy képes a szüksé­ges saját tőkét előteremteni.
2. lépés

Céges eladá­si ajánla­tok keresése

Akár saját maga szeret­né megvá­sá­rol­ni vállal­ko­zá­sát, akár külső M&A-specialistát kíván megbíz­ni - a megfelelő ajánlat megtalá­lá­sa a vásár­lá­si folyamat alapve­tő része. A sikeres adásvé­tel érdeké­ben jól fel kell készül­nie, és gondo­skod­nia kell arról, hogy minden lénye­ges kérdést összegyűjtsön, mielőtt elkez­di keres­ni a megfelelő ajánla­tot. Több helyen is keres­het ajánla­to­kat vállal­ko­zá­sa eladására. 

Cégcse­rék

Sok vállal­ko­zó keres megfelelő vevőt a cégének. A poten­ciá­lis vevők megtalá­lá­sá­nak egyik módja a cégbör­ze. Itt az eladás­ra váró cégeket közve­tí­tik. DUB, Nexxt Change és KERN Cégbör­ze a legna­gyobb, legelis­mer­tebb és legis­mer­tebb tőzsdék közé tartoz­nak. A tőzsdé­ket sokan úgy tekin­tik, mint egy aktív és széles­körű lehető­sé­get egy válla­lat eladá­sá­ra vagy vételére. 

Egyéb tőzsdén kívüli lehetőségek

Ez a híres tű a szénak­az­al­ban, és általá­ban speciá­lis tudást és hozzá­fé­rést igényel az adatbá­zi­sok­hoz. Végül is egyet­len vállal­ko­zó sem akaszt ki egy “Eladó” táblát a cég ajtaja elé, akárc­sak az ingat­la­nok esetében.

Számos lehető­sé­get dolgoz­tunk ki a cégfel­vá­sár­lás­ra és a cégek sikeres azono­sí­tá­sá­ra. Ezeket a külön­bö­ző lehető­sé­ge­ket megtalál­hat­ja a követ­ke­ző témában készí­tett szakcik­künk­ben Célpont felde­rí­tés.

3. lépés

Értéke­sí­té­si megkö­ze­lí­tés és kiválasztás

Nem az ár alapján kell kiválasz­tania a poten­ciá­lis eladó­kat, hanem meg kell értenie az üzleti modellt, és képes­nek kell lennie arra, hogy perspek­ti­vi­ku­san fejless­ze azt. Ehhez jó kommu­ni­ká­cióra van szükség az eladó és a vevő között, hogy mindkét fél ismer­je és megért­se az elvárásokat.

Ez már a vásár­lás­ra alkal­mas tárgyak kiválasz­tá­sá­val és az adott eladó­val való első kapcso­lat­fel­vétell­el kezdő­dik. Ily módon a jó első megje­le­nés egyben az első lépés a sikeres tranzak­ció felé.

4. lépés

NDA és szándéknyilatkozat

Az NDA és a szándé­kny­ilat­ko­zat a vállalat­vá­sár­lás két legfon­tosabb dokumentuma.

A titokt­ar­tá­si megáll­a­po­dás (NDA) olyan jogi dokumen­tum, amely megaka­dá­ly­oz­za a bizal­mas infor­má­ciók megosz­tá­sát. Ezt a dokumen­tu­mot általá­ban két fél írja alá, mielőtt tárgyal­ni vagy adatot cserél­ni kezdenének.

Szándé­kny­ilat­ko­zat (LOI) egy olyan dokumen­tum, amely egy vagy több szemé­ly szándé­kát rögzí­ti egy megáll­a­po­dás­sal vagy ügylettel kapcso­lat­ban. Nem jogilag kötele­ző érvényű megáll­a­po­dás, hanem inkább a felek közöt­ti tárgyalá­sok megkön­nyí­té­sé­re és felgyor­sí­tá­sá­ra szolgál. A szándé­kny­ilat­ko­zat egy jövőbe­li megáll­a­po­dás lénye­ges felté­te­lei­nek megha­tá­ro­zá­sá­ra is használható.

Szintén nélkülöz­hetet­len: a infor­má­ciós memoran­dum részle­tes infor­má­ció­kat tartal­maz a vállala­tról, annak üzleti tevéke­ny­sé­gé­ről és pénzü­gyi helyze­té­ről. Az infor­má­ciós memoran­dum célja, hogy a poten­ciá­lis befek­te­tők átfogó képet kapja­nak a vállala­tról, és így eldön­t­hes­sék, hogy befek­tes­se­nek-e a vállalatba. 

5. lépés

Üzleti értékelés

A Üzleti értékelés a vásár­lá­si folyamat lénye­ges része. A válla­lat értékelé­sét általá­ban függet­len pénzü­gyi szakértő végzi, és külön­bö­ző ténye­ző­kön alapul, mint például a jelen­le­gi és jövőbe­li jövedelem­ter­melő képes­ség, a verse­ny­kör­nye­zet, a piaci lehető­ségek és a válla­lat pénzü­gyi helyze­te. E ténye­zők miatt egy válla­lat értékelé­se nagymérték­ben változhat.

A követ­ke­ző két bekez­dés a “méltá­n­yos­sá­gi vélemé­ny” infoboxa.

Fontos szempont, ha figyel­em­be vesszük a Vállala­ti érték kiszá­mí­tá­sa az úgyneve­zett “méltá­n­yos­sá­gi vélemé­ny”. Ez egy függet­len harma­dik fél vélemé­nye, amely megerő­sí­ti, hogy az ár tisztes­sé­ges a válla­lat számára.

A méltá­n­yos­sá­gi vélemé­ny megszer­zé­sé­hez a vállalat­nak szakértőt kell megbíz­nia. Ez a szakértő ezután vizsgá­la­tot végez, és vélemé­nyt ad ki. A méltá­n­yos­sá­gi vélemé­ny általá­ban a szakértői jelen­tés részét képezi.

6. lépés

A finan­szí­ro­zás tisztázása

Mielőtt belevá­gna egy vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­ba, tisztáz­nia kell, hogyan kíván­ja azt finan­szí­roz­ni. Ez különö­sen fontos, ha úgy dönt, hogy nagyobb vállal­ko­zást vásárol. Egy vállal­ko­zás finan­szí­ro­zá­sá­nak külön­bö­ző módjai vannak, és az, hogy melyik módszer a legjobb az Ön számá­ra, számos ténye­ző­től függ.

A finan­szí­ro­zás­ról úgy tudhat meg többet, ha konzul­tál egy könyvelő­vel vagy pénzü­gyi tanác­sa­dó­val. Ezek a szakértők segíthet­nek megtalál­ni a vállal­ko­zás finan­szí­ro­zá­sá­nak legjobb módját. 

7. lépés

Due Diligence

A Due Diligence az üzlet­vá­sár­lás lénye­ges része. Ez magában foglal­ja a válla­lat pénzü­gyi nyilvántar­tá­sá­nak és üzleti folyama­tainak felül­vi­zsgá­la­tát, hogy megbi­z­on­yo­sod­jon arról, hogy a válla­lat jó befek­te­tés a vevő számá­ra, és hogy az eladó eddigi állítá­sai valóban megfelel­nek a valóságnak.

A követ­ke­ző bekez­dés a “Kellő gondos­sá­gi ellenőr­zé­si lista” infor­má­ciós doboza.

Az átvilá­gí­tást általá­ban olyan szakértők­ből álló csoport végzi, akik a válla­lat külön­bö­ző területein tapasz­talat­tal rendel­kez­nek. Az átvilá­gí­tás döntő fontos­sá­gú elemei­nek ismer­te­té­seként átfogó listát készí­tet­tünk az Ön számá­ra. Használ­ja Átvilá­gí­tá­si ellenőr­ző lista örömmel a vásárlásért. 

Jogi és adóügyi átvilágítás

A jogi átvilá­gí­tás olyan folyamat, amely­nek során egy ügyvéd vagy más külső fél alapo­san átnézi a megvá­sá­rol­ni kívánt válla­lat dokumen­tu­mait, hogy megbi­z­on­yo­sod­jon arról, hogy nincse­nek fennál­ló jogi viták, és hogy minden szerző­dés és engedé­ly rendben van.

Az adózá­si átvilá­gí­tás olyan folyamat, amely­nek során egy adótanác­sa­dó vagy más külső fél felül­vi­zsgál­ja a megvá­sá­rol­ni kívánt vállal­ko­zás nyilvántar­tá­sait annak bizto­sí­tá­sa érdeké­ben, hogy ne legyenek adókockázatok. 

8. lépés

Tárgyalá­sok és vételár-megállapodás

Miután megtalál­ta a megfelelő vevőt, ideje megkez­de­ni a tárgyalá­so­kat. A tárgyalá­sok az üzlet­vá­sár­lás fontos részét képezik, és gyakran döntőek lehet­nek a vásár­lás siker­es­sé­ge vagy siker­tel­en­sé­ge szempontjá­ból. Fontos, hogy jól felkés­zül­jön a tárgyalá­so­kra, és tudja, mit akar, és mit hajlan­dó adni.

Az üzlet­vá­sár­lás­nak számos tárgyalá­si pontja van, de az ár termés­ze­te­sen az egyik legfon­tosabb. Ha meg tudnak állapod­ni az árban, a tárgyalá­sok többi része általá­ban csak formalitás.

9. lépés

M&A tranzak­ció / lezárás

Egy vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sa össze­tett folyamat, amely gondos terve­zést és kivite­le­zést igényel. Amikor egy vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­ra készül, van néhány fontos lépés, amely­et követ­ni kell annak érdeké­ben, hogy a tranzak­ció zökkenő­men­te­sen menjen végbe.

Egy vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­nak nagyon fontos lépése a zárás. A zárás a tranzak­ció utolsó lépése, amely magában foglal­ja a dokumen­tu­mok és a pénzeszköz­ök cseré­jét a vevő és az eladó között az üzlet végle­ges átruhá­zá­sa érdekében.

10. lépés

Post Merger Integration

A Post Merger Integra­ti­on (PMI) a sikeres üzletszer­zés alapve­tő eleme. A PMI magában foglal­ja az összes olyan tevéke­ny­ség megter­ve­zé­sét és végre­haj­tá­sát, amely ahhoz szüksé­ges, hogy az újonnan felvá­sá­rolt vállal­ko­zás zökkenő­men­te­sen integrá­lód­jon a meglé­vő vállalkozásba.

Az egyesülés utáni integrá­ció fontos szempontja a kommu­ni­ká­ció. A sikeres fúzió utáni integrá­ció bizto­sí­tá­sa érdeké­ben fontos, hogy az érintett vállala­tok vagy részvé­ny­e­sek és/vagy ügyve­ze­tők szoro­san együtt­mű­köd­je­nek, és világos tervvel rendel­kez­ze­nek a megvalósításra.

A vállalat­vá­sár­lás időtartama

Ha vállala­tot szeret­ne vásárol­ni, fel kell készül­nie egy viszo­nylag hosszú és össze­tett M&A (fúziók és felvá­sár­lá­sok) folyama­tra. A pontos időke­ret számos ténye­ző­től függ. Általá­ban hat és 18 hónap közöt­ti időt vesz igény­be egy vállalat­vá­sár­lás lebonyolítása.

Vállalat­vá­sár­lás finanszírozása

A finan­szí­ro­zás minden üzlet­vá­sár­lás lénye­ges része, és gondo­san meg kell tervez­ni. A pénzü­gyi terve­zés során a követ­ke­ző ponto­kat kell figyel­em­be venni:

 • Milyen finan­szí­ro­zás­ra van szüksége?

 • Mennyi pénzre van szüksé­ged? A felvá­sár­lás utáni lehetsé­ges növeke­dé­si fázist is figyel­em­be kell venni.

 • Meg tudja-e szerez­ni a szüksé­ges saját tőke finan­szí­ro­zá­sát saját maga?

 • Szüksé­ge van külső finan­szí­ro­zás­ra, vagy megold­ha­tó szállí­tói kölcsönnel?

 • Mely hitele­zők jogosul­tak a vásárlásra?

 • Mi a legjobb módja a szüksé­ges finan­szí­ro­zás megszerzésének? 

A saját tőke össze­ge és a saját tőke nélküli vállalatvásárlás

Minél magas­abb a saját tőke, annál magas­abb árat fizet általá­ban a vevő a vállala­tért. A saját tőke tehát ugyano­ly­an fontos a vevői oldalon, ha egy vállala­tot szeret­ne megvá­sá­rol­ni, de nem ez az egyet­len kritérium.

Az eladó­val együtt olyan megáll­a­po­dá­so­kat köthet, amely­ek segíte­nek abban, hogy a saját tőke rugal­mas­ab­bá váljon, és hogy tudja, hogy az eladó szilár­dan az Ön oldalán áll, legaláb­bis egy ideig.

Mivel egy ilyen konstruk­ció­ban az eladónak is elemi érdeke, hogy Ön, mint vevő, sikere­sen Vállala­ti utódlás egy válla­lat felvásárlásával.

És vannak külső harma­dik felek, például bankok, takarék­pénz­tá­rak vagy pénzü­gyi befek­te­tők, akik a közpén­zek­től a konkrét befek­te­té­se­kig minden lehető­sé­get fel tudnak ajánla­ni, és jelen­tő­sen növel­he­tik a saját tőkealapot.

Ugyan­ak­kor minden vásár­lónak előre tisztá­ban kell lennie azzal, hogy valójá­ban milyen igény­ei vannak, és már a korai szaka­szban ki kell mérnie a külön­bö­ző lehetőségeket.

Finan­szí­ro­zá­si lehetőségek

Egy vállal­ko­zás finan­szí­ro­zá­sá­nak számos módja van. Néhány ezek közül:

 1. Hitele­zők: A vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­hoz kölcsönt kaphat hitelezőtől.

 2. Befek­te­tők: Olyan befek­te­tőket is talál­hat, akik hajlan­dóak befek­tet­ni a vállalkozásába.

 3. Saját tőke: Tőke, amely­et Ön maga fektet be a vállalatba.

Kérjük, vegye figyel­em­be a követ­ke­ző, nem mindig azonnal felis­mer­he­tő alter­na­tí­vá­kat is.

Earn Out

A earn-out záradék egy olyan záradék az adásvé­te­li szerző­dés­ben, amely kimond­ja, hogy a vevő nem fizeti ki a vételár egy részét, amíg bizon­y­os célokat el nem ér. Ezek a célok lehet­nek értéke­sí­té­si, nyere­ség- vagy egyéb pénzü­gyi célok.

A felvá­sár­lá­si megáll­a­po­dá­sok­ban gyakran alkal­maz­nak kivásár­lá­si záradé­ko­kat annak kocká­z­a­tá­nak csökken­té­se érdeké­ben, hogy a vevő többet fizet a vállala­tért, mint amenny­it az ér. A megáll­a­po­dás mögött meghú­zó­dó Earn Out az, hogy a vevő csak akkor fizeti ki a teljes vételá­rat, ha a válla­lat a vásár­lás után tovább fejlő­dik, és tényle­ge­sen többet ér. Ez csökken­ti a vevő kocká­z­a­tát, és bevon­ja az eladót a felelős­ség­be a felvá­sár­lás után.

Eladói hitel

A Eladói hitel olyan kölcsön, amely­et az üzlet eladó­ja nyújt a vevőnek. Ez a kölcsön segíthet a vételár finan­szí­ro­zá­sá­ban, és lehető­sé­get ad a vevőnek arra, hogy kevesebb saját tőkével vásárol­ja meg az üzletet. Az eladói hitel azonban nem minden vevő számá­ra megfelelő. Fontos, hogy az üzlet­vá­sár­lás előtt ponto­san tájéko­zód­jon, milyen kocká­z­a­tok­kal és lehető­sé­gek­kel jár ez a finan­szí­ro­zá­si mód. 

Promóció

A támoga­tá­sok, amely­e­ket a vállal­ko­zók egy meglé­vő vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sa­kor kaphat­nak, sokfé­lék. A leggya­ko­ribb támoga­tá­sok közé tartoz­nak a hitel­pro­gra­mok, adóked­vez­mé­ny­ek és a regioná­lis fejlesz­té­si bankok vagy a KFW pénzü­gyi támoga­tá­sa. Fontos, hogy előze­te­sen tájéko­zód­jon arról, hogy az Ön üzleti projekt­je eseté­ben ponto­san milyen regioná­lis támoga­tá­sok vehetők igény­be. Csak így bizto­sít­hat­ja a legjobb felté­te­le­ket a vállalkozásátvételhez. 

Mennyi ideig tart a finanszírozás?

A hagyomá­n­y­os házi bankok/takarékpénztárak, állami fejlesz­té­si bankok vagy magán­be­fek­te­tők erőfes­zí­té­sei­től és támoga­tá­sá­tól függően a finan­szí­ro­zás­ra még legalább 8 hetet kell számítani.

Kiter­jedt projek­tek, külön­bö­ző adomá­n­yo­zók kombiná­ció­ja vagy a tipikus szabad­sá­golá­si idősza­kok­kal való átfedés esetén gyorsan 3-4 hónapra lesz szüksé­ge ehhez a fontos szakaszhoz.

Vállala­ti vásár­lá­si tapasztalat

Az elmúlt 20 év során számos vállalat­fel­vá­sár­lást kísértünk végig, és számos részle­tes ismere­tet gyűjtöt­tünk ügyfel­eink számá­ra. Tapasz­tala­tain­kat szeret­nénk megosz­tani Önnel, hogy Ön is sikere­sen lebon­yolít­hassa a vásárlást.

A vállalat­vá­sár­lá­si szerző­dés jogi szempontjai

A cégvá­sár­lás­sal össze­füg­gés­ben számos jogi szempon­tot kell figyel­em­be venni. Ezek közé tarto­zik például, hogy a vevő és az eladó milyen jogok­ban és kötelezett­sé­gek­ben állapo­dik meg a szerző­dés­ben. A felelős­sé­gi kocká­z­a­to­kat is gondo­san mérle­gel­ni kell.

A szerző­dés megkö­té­se előtt a vevőnek ezért a követ­ke­zőket kell tennie Válla­lat adásvé­te­li megáll­a­po­dás részle­tes tájékoz­ta­tást és tanác­sa­dást kaphat.

Üzletág átruhá­zá­sa

Ha egy vállala­tot szeret­ne megvá­sá­rol­ni, fontos, hogy a működés átadá­sa zökkenő­men­te­sen történ­jen. Ez magában foglal­ja az összes lénye­ges vállala­ti funkció és folyamat átadá­sát az új tulaj­do­nosnak. A vállal­ko­zás átruhá­zá­sa többfé­le módon történhet.

A leggya­ko­ribb típus az, hogy a vevő telje­sen átves­zi a vállala­tot, és megtart­ja az alkal­ma­zot­takat. Egyes esetek­ben azonban a vevő csak a válla­lat egy részét kíván­ja átven­ni, vagy elbocsát­ja az alkalmazottakat.

Ha úgy dönt, hogy üzletet vásárol, fontos, hogy előze­te­sen tájéko­zód­jon a külön­bö­ző lehető­sé­ge­kről, és beszél­je meg az eladó­val, hogy melyik lehető­ség a legjobb az Ön számára.

Meglé­vő munka­s­zer­ző­dé­sek átvétele

Mielőtt azonban felmond­aná vagy módosí­taná a munka­s­zer­ző­dést, minden­kép­pen konzul­tál­jon egy szakjo­gáss­zal. Számos olyan pont van, amely­et figyel­em­be kell vennie a jogi problé­mák elkerülé­se érdeké­ben. Általá­ban egy válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor a koráb­bi alkal­ma­zot­tak valamen­nyi munka­s­zer­ző­dé­sét átves­zik minden joggal és kötelezett­ség­gel együtt. Ez vonat­ko­zik a kollek­tív szerző­dé­sek­ben szabá­ly­o­zott munka­s­zer­ző­dé­sek­re is.

A válla­lat eladá­sa azonban a munka­fel­té­te­lek tekin­te­té­ben is válto­zá­so­kat eredmé­nyez­het, például a munka­vég­zés helyét vagy a munkai­dőt illetően. Ebben az esetben célszerű minden szüksé­ges keret­fel­té­telt előze­te­sen tisztáz­ni, hogy a későb­bi megvaló­sí­tás során ne követ­kez­ze­nek be stress­zes események.

Meglé­vő bizto­sí­tá­si szerző­dé­sek átvétele

Ha olyan vállala­tot vásárol, amely már rendel­ke­zik bizto­sí­tá­si kötvé­ny­ek­kel, meg kell ismerk­ed­nie a kötvé­ny­ek felté­te­lei­vel. Ez magában foglal­ja annak kiderí­té­sét, hogy a bizto­sí­tás mely kocká­z­a­to­kra terjed ki, és melyek­re nem.

Bár a legtöbb bizto­sí­tó­tár­saság átves­zi a bizto­sí­tá­si kötvé­ny­e­ket, amikor Ön megvá­sá­rol egy vállal­ko­zást, előfor­dul­hat, hogy magas­abb önrészt kell fizet­nie, vagy bizon­y­os kocká­z­a­to­kra már nem terjed ki a bizto­sí­tá­si fedezet.

Verse­ny­til­al­mi záradé­król való megállapodás

Ha úgy dönt, hogy megvá­sá­rol egy vállal­ko­zást, fontos, hogy megáll­a­pod­jon az eladó­val a verse­ny­til­al­mi záradé­król. Ez megaka­dá­ly­oz­za, hogy az eladó verse­nyez­zen Önnel, miután Ön megvá­sá­rol­ta az üzletet. Célszerű ezt az adásvé­te­li szerző­dés­ben is rögzí­te­ni. Ennek a tilal­om­nak egy bizon­y­os időtart­am­ra kell szólnia, és 2 évnél hosszabb ideig kárté­rí­tés nélkül végre­hajt­ha­tónak minősül. Néha célszerű az eladó család­tag­ja­it is bevon­ni a tilalomba.

Felelős­sé­gi igények

Amikor Ön megvá­sá­rol egy vállala­tot, felelős­sé­get vállal minden olyan követelé­sért is, amely a válla­lat ellen a vásár­lás előtt felme­rült. Ezek a követelé­sek lehet­nek pénzü­gyi vagy egyéb jelle­gűek. Például egy ügyfél kárté­rí­té­si igényt nyújt­hat be, mert nem volt elége­dett a vállal­ko­zás valame­ly­ik termé­ké­vel. Még akkor is, ha az ügyfe­let a vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sa után érte a kár, az új tulaj­do­nos felel a kárért. Ezt az adásvé­te­li szerző­dés­ben az eladó terhé­re szava­to­s­sá­gi rendel­ke­zé­sek­kel és felelős­sé­gi záradé­kok­kal lehet szabályozni.

Kötelezett­ségek

Rends­zer­int olyan kötelezett­ségek létez­nek, amely­e­ket a válla­lat az üzleti tevéke­ny­sé­gé­nek folyta­tá­sa érdeké­ben vállal. Ezek lehet­nek például hitelek, bérle­ti szerző­dé­sek vagy szállí­tói számlák. Egy válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor ezért mindig tájéko­zód­jon a kötelezett­sé­ge­kről. Ezek ugyanis növel­he­tik a válla­lat megvá­sár­lá­sá­nak kockázatát.

Adókö­te­lezett­ségek

Amikor egy vállal­ko­zást vásárol, az adófi­ze­té­si kötelezett­sé­ge­ket is átváll­al­ja. Ez azt jelen­ti, hogy Ön felel minden olyan kintlé­vő­sé­gért és adóért, amely­et a válla­lat még nem fizetett ki. Ezért fontos, hogy a válla­lat megvá­sár­lá­sa előtt ponto­san ellenőriz­ze, milyen adótarto­zá­sai vannak a vállalat­nak, és hogy átváll­al­hat­ja-e ezeket. Fontos továb­bá, hogy az eladó terhé­re garan­ciá­lis és felelős­sé­gi rendel­ke­zé­se­kről állapod­ja­nak meg.

Üzletszer­zé­si tanácsadás

Egy tapasz­talt M&A-tanácsadó segíthet Önnek felkés­zül­ni a vásár­lás­ra, és a lehető legjobb straté­giát kidol­goz­ni vállala­ta vagy szemé­ly­e­sen az Ön számá­ra. A tanác­sa­dás általá­ban magában foglal­ja a megvá­sá­rol­ni kívánt válla­lat részle­tes elemzé­sét, beleért­ve a válla­lat értéké­nek megha­tá­ro­zá­sát, a straté­giai alter­na­tí­vák áttek­in­té­sét és a kockázatelemzést.

Az eladó­val folyta­tott tárgyalá­sok során az M&A tanác­sa­dó felada­ta, hogy a vevővel való kapcso­la­tot teher­men­te­sen tartsa, és a kriti­kus kérde­ző és a vásár­lá­si kísérő szere­pét tölti be.

Vállalat­vá­sár­lás GYIK

Szüksé­gem van üzleti tervre egy vállal­ko­zás megszerzéséhez?

Minden cégvá­sár­lónak ajánljuk az üzleti tervet. Ez az első lépés a tisztán­lá­tás és a terve­zett beruhá­zá­si projekt perspek­tí­vá­já­nak megte­rem­té­se felé.

A poten­ciá­lis pénzü­gyi partnerek számá­ra is ez a szabvá­ny, hogy kísérjék a cégvásárlást.

Részle­tes üzleti terv nélkül, amely részle­te­sen leírja az összes kocká­z­a­tot és lehető­sé­get, a vállalat­fel­vá­sár­lá­si projek­tet nem szabad végrehajtani.

Menny­i­be kerül egy profi M&A tanác­sa­dó kísére­te? Megéri?

Az esetle­ges szakértői kíséret költsé­gei nagyon eltérőek. Vannak-e fix költség­té­te­lek, vannak-e nyere­ség­meg­osz­tá­si rends­ze­rek stb.?

A válla­lat vételá­ra alapján felté­te­lez­zük, hogy a tranzak­ció össze­ge körül­be­lül 3-8%. Értelems­zerűen ez a teljes M&A folyamat össze­tett­sé­gé­től és az Ön szemé­lyes támoga­tá­si igény­ei­től is függ. Egy tapasz­talt tranzak­ciós tanác­sa­dó cég hálóz­a­tá­ban megfelelő ügyvé­dek és adószakértők vannak, és szükség esetén bevon­ja őket a folyamatba.

A nagy előnye, hogy egy bevált M&A tanác­sa­dás biztonsá­gos­an és gyorsan végig­ve­ze­ti Önt a vásár­lá­si folyama­ton, és az esetle­ges ártár­gyalá­sok során telje­sen más érveket és megkö­ze­lí­té­se­ket talál az árcsök­ken­tés érdeké­ben, mint amily­ene­ket Ön esetleg egyedül meg tudna oldani.

Akkor a megbí­zás minden­kép­pen megér­te, és elkerül­he­ti a hibákat a szerző­dé­sek összetettségében.

Mit kell figyel­em­be venni egy válla­lat megvásárlásakor?

Először is fontos, hogy vásár­lás előtt jól tájéko­zód­jon a cégről. Ezért ponto­san tisztáz­ni kell minden részle­tet, például azt, hogy milyen termé­ke­ket vagy szolgál­ta­tá­so­kat kínál a válla­lat, milyen a pénzü­gyi helyze­te, milyen jövőbe­li tervei vannak, és hogy a megfelelő piaci szegmens­ben is létezik.

Egy másik megfon­to­lan­dó szempont a vállala­ti kultúra. Fontos tudni, hogy a válla­lat értékel-e egy bizon­y­os munka­morált, milyen vezeté­si stílust alkal­maz­nak, és elége­det­tek-e a munka­váll­alók. Az üzleti modell fenntart­ha­tósá­gá­nak kérdé­se is fontos. Egyre többen figyel­nek arra, hogy a válla­lat fenntart­ha­tóan működik-e, amikor vásár­lá­si dönté­sei­ket meghozzák. 

Hogyan működik egy cégfelvásárlás?

A legtöbb esetben a folyamat azzal kezdő­dik, hogy a vevő felül­vi­zsgál­ja az üzletet, hogy megál­lapít­sa, jó befek­te­tés-e az üzlet. Ezt követően a finan­szí­ro­zás és a vásár­lás jogi szempontjai kerül­nek megvi­ta­tás­ra és tisztá­zás­ra. Miután ezek a pontok rende­ződ­tek, aláír­ják az adásvé­te­li szerző­dést, és az adásvé­tel lezárul.

Mikor Asset Deal és Share Deal?

Ez a kérdés először is az ügylet adott keret­fel­té­te­lei­től függ. Milyen formá­ban kínál­ják a vállala­tot, és az eladó egyál­talán hajlan­dó-e esetleg válta­ni a két alaptí­pus között.

Adózá­si szinten a társaság jogi keretei önmaguk­ban vezet­nek megfelelő megol­dás­hoz. A vevő és az eladó megpró­bál­ja mindkét fél igény­eit figyel­em­be venni az eszköz- vagy részvé­nyü­gyl­et alapformájában.