Dominik Ruge ? Erfah­re­ner Unter­neh­mens­be­ra­ter in Thüringen

KERN - M&A Beratung für Unter­nehmens­verkauf & Unternehmens­nachfolge in Eisenach

KERN M&A Erfolgsgarantie

Ismerk­edé­si videó indítása

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Dominik Ruge ? Ihr Berater für die Unternehmensnachfolge

Dominik Ruge ist ein anerkann­ter Berater in der Unternehmens­beratung Thürin­gen, spezia­li­siert auf den Kauf und Verkauf mittel­stän­di­scher Famili­en­un­ter­neh­men. Mit seinem tiefge­hen­den psycho­lo­gi­schen Verständ­nis und umfang­rei­cher Erfah­rung als Unter­neh­mer bringt er eine einzig­ar­ti­ge Perspek­ti­ve in die Unternehmens­nachfolge ein.

Geboren 1978 und ausge­bil­det als Psycho­lo­ge, verfügt Dominik Ruge über fundier­tes Know-how im Bereich der Unternehmens­nachfolge, das er in mehr als einem Jahrzehnt als zerti­fi­zier­ter Berater (HTW Dresden) erwor­ben hat. Er hat ein tiefge­hen­des Verständ­nis für komple­xe Frage­stel­lun­gen entwi­ckelt, mit denen sich sowohl Überge­ber als auch Überneh­mer konfron­tiert sehen.

Diese prakti­schen Erfah­run­gen und seine fachli­che Exper­ti­se ermög­li­chen es ihm, spezia­li­sier­te Leistun­gen zu erbrin­gen, die perso­na­li­sier­te Lösun­gen für die wirtschaft­li­chen und emotio­na­len Heraus­for­de­run­gen des Genera­ti­ons­wech­sels in Unter­neh­men bieten.

Diese Kombi­na­ti­on aus psycho­lo­gi­scher Einsicht und betriebs­wirt­schaft­li­cher Kompe­tenz macht ihn zum idealen Partner für die Planung und Umset­zung Ihrer Unternehmensnachfolge!

Start szakértői tipp

Seine Spezia­li­sie­rung auf mittel­stän­di­sche Familienunternehmen

Dominik Ruges Fokus liegt auf der persön­li­chen und detail­lier­ten Beratung bei Verkaufs- und Kaufpro­zes­sen mittel­stän­di­scher Famili­en­un­ter­neh­men. Er versteht die einzig­ar­ti­gen Bedürf­nis­se dieser Unter­neh­mens­form und bietet indivi­du­el­le Beratungs­an­sät­ze, die darauf abzie­len, sowohl kommer­zi­el­le Ziele als auch familiä­re Werte zu bewahren.

Durch seine zielge­rich­te­te Unter­stüt­zung hilft er Unter­neh­men, nahtlo­se Übergän­ge zu gestal­ten und ihre Zukunfts­fä­hig­keit zu sichern.

Die KERN Unternehmens­beratung Eisenach. 

Buchen Sie Ihren Gratis-Wunschtermin.

Sie möchten mehr über die Möglich­kei­ten einer Unternehmens­nachfolge erfah­ren oder haben spezi­fi­sche Anfra­gen? Auf unserer Seite können Sie ganz einfach Termi­ne für eine persön­li­che Beratung buchen.

Nutzen Sie die Gelegen­heit für einen ersten unver­bind­li­chen Kontakt, um alles über unsere Leistun­gen und Ihre Optio­nen zu erfah­ren. Senden Sie uns noch heute Ihre Anfra­ge, um einen Gratis-Wunsch­ter­min zu sichern!

Unsere Exper­ti­se in der Unternehmensnachfolge

Bei KERN setzen wir auf eine tiefgrei­fen­de Exper­ti­se und einen umfas­sen­den Service­an­satz, um mittel­stän­di­schen Unter­neh­men europa­weit eine siche­re und effizi­en­te Unternehmens­nachfolge zu ermög­li­chen. Unsere langjäh­ri­ge Erfah­rung, die spezia­li­sier­te Daten­bank und der indivi­du­el­le Beratungs­an­satz bieten Ihnen eine optima­le Abwick­lung der Unternehmensübergänge.

Vállala­térté­ke­sí­tés kocká­zat nélkül a KERN siker­ga­ran­ciá­nak köszönhetően

Wir bieten eine einzig­ar­ti­ge Erfolgs­ga­ran­tie für den Unter­nehmens­verkauf. Mit über 300.000 geprüf­ten Kaufin­ter­es­sen­ten und mehr als 2.000 erfolg­reich abgewi­ckel­ten Nachfol­ge­man­da­ten, versi­chern wir Ihnen die bestmög­li­chen Ergebnisse.

Diese Garan­tie sichert Sie ab, indem wir Ihnen Ihr Geld zurück­ge­ben, sollten wir den Verkauf nicht erfolg­reich abschlie­ßen können.

Ausge­zeich­ne­te Beratungs­leis­tun­gen ? Anerkannt von Branchenexperten

Die KERN Partner sind mehrfach ausge­zeich­net worden, unter anderem von der renom­mier­ten WIRTSCHAFTSWOCHE als Top-Consul­tants und mit dem German-Brand-Award, sowie als Innova­tor 2021. Diese Auszeich­nun­gen belegen unsere Kompe­tenz und Innova­ti­on als starkes Mitglied im Bereich M&A und Unternehmensnachfolge.

Der Vorteil eines Unternehmenskaufs

Ein Unter­nehmens­kauf kann oft eine strate­gisch kluge Entschei­dung sein. Erfah­ren Sie, wie unser KERN-Netzwerk Ihnen dabei helfen kann, diesen Prozess nicht nur einfa­cher und lukra­ti­ver, sondern auch spannen­der zu gestal­ten. Begin­nen Sie mit dem Einrich­ten Ihres kosten­lo­sen Suchpro­fils und nutzen Sie unsere umfang­rei­che Unterstützung.

Kunden­stim­men ? Vertrau­en und Erfolg bei KERN

Was unsere Kunden sagen

Erfah­ren Sie aus erster Hand, wie KERN die Unternehmens­nachfolge für Unter­neh­mer aus ganz Deutsch­land erleich­tert und optimiert hat. Unsere Kunden berich­ten von ihren persön­li­chen Erfah­run­gen mit dem KERN Team ? profes­sio­nell, zuver­läs­sig und immer mit dem richti­gen Gefühl für die Situation.

Karl Rehfuß nélkül valós­zí­nű­leg már régen kétség­bees­tem volna a történetben. 

Karl Rehfuß és az ő gyakran önzet­len és mindig optimis­ta elköte­lezett­sé­ge nélkül valós­zí­nű­leg már régen kétség­bees­tem volna a történ­el­em­ben. Mindan­ny­i­an nagyon örülünk, hogy az elmúlt nehéz időkben ponto­san ez a CORE-szakértő állt mellettünk.

Jürgen Bantel 

Izgal­mas módszer a fenntart­ha­tó vezetői változáshoz 

A MeinST­ABWECH­SEL egy izgal­mas módszer a csalá­di vállal­ko­zá­sok vezeté­sé­nek fenntart­ha­tó megvál­toz­ta­tá­sá­ra. Elképesz­tő könny­ed­ség­gel talál­ja meg saját értékeit és igény­eit.
Az utazás végén a cél, az út és az időke­ret úgy jelent meg előttem, mint egy 3D-s vízió a szemé­lyes botvál­tá­som­hoz. Így a legjobb hangu­lat­ban és a KERN támoga­tá­sá­val magam dolgoz­tam ki a “tenni­való­lis­tá­mat”.

Klaus-Peter Gust  , Vállalkozó 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való munkát 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való együtt­mű­kö­dést, és a vevői oldal képvi­selő­jeként mindig örülök, amikor az eladók - különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­sok - holisz­ti­kus tanác­so­kat kapnak, és kifeje­zet­ten felkés­zül­nek az eladásra.

F.H., felelős M&A menedzser NRW-ben  , Nemzet­kö­zi szolgál­ta­tá­si csoport 

… meglepő­dünk, hogy milyen nagyszerű energiák szabadul­tak fel mindannyiunkban… 

A válto­zás azt is jelen­ti, hogy foglal­koz­ni kell a vállala­ti kultúrá­val, a célok­kal, a felelős­ség­gel és a “játéks­za­bá­ly­ok­kal”. A KERN-nel elindul­tunk a saját egyéni vállala­ti filozó­fiánk kialakí­tá­sá­nak izgal­mas útján, és meglepőd­ve tapasz­tal­juk, hogy milyen nagyszerű energiák szabadul­tak fel mindan­nyiunk­ban. Ügyfel­eink, munka­tár­saink és az egész válla­lat javára. Köszön­jük a KERN-nek a célzott és szaks­zerű moderá­lást és fejlesztést.

G-O.B, vállal­ko­zó Koblenzből  , Keres­ke­dők és szolgál­ta­tók a hardver- és szoftverágazatban 

Remélem, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok élni fognak az Ön ajánlá­sainak előnyeivel. 

Ritkán volt ilyen egyön­te­tűen pozitív a közön­ség vissza­jel­zé­se! Minden tekin­tet­ben hitele­sen és szívből adtad át a témát. Remélem, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok élni fognak az ajánlásaiddal.

Ingrid Marten  , Weser­marsch gazdaságfejlesztés 

A KERN egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam számára. 

A KERN coaching­ja egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam előtt, amellyel most már együtt tudunk a generá­ció­vál­tás projekt­jé­nek szentel­ni magun­kat, a csalá­di vállal­ko­zás folyta­tá­sá­nak értel­mé­ben. Mi szülőként egyszerűen nem tudunk bizon­y­os dolgo­kat ugyanú­gy közve­tí­te­ni, és segíte­ni, hogy felis­mer­jük, hogyan tud egy profi coach.

K.V., vállal­ko­zó Frankfurtból  , Keres­ke­dők és szolgál­ta­tók az IT-szegmensben 

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

G.O.K., hambur­gi vállalkozó  , Szolgál­ta­tó saját fiókokkal 

… Sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő céget az adott piaci résünkhöz. 

Növeke­dé­si straté­gián­kat a KERN szakem­be­rei kísérték. Pontos célelem­zés­sel és részle­tes piackuta­tás­sal sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő vállala­tot a mi sajátos piaci résünk­höz. Nem szabad alábec­sül­ni az ilyen lépés­sel járó erőfes­zí­tést. A KERN-nél profess­zioná­lis támoga­tás­ra talál­tunk. Ezzel egyide­jű­leg az átvétel­re kerülő cég utódlá­si problé­má­ja is érdem­ben és hosszú távon megoldódott.

W.S., ügyve­ze­tő igazga­tó Frankfurt/Main körzetéből  , Hulla­dék­gaz­dál­ko­dá­si szolgál­ta­tó, piacve­ze­tő egy piaci rés szegmensben 

… hogy menny­ire fonto­sak a témái, és hogy nagyon meggyő­ző előadó volt. 

Köszön­jük szépen a konfe­ren­cián­kon tartott előadá­sát. A 150 fős hallga­tóság egyön­te­tűen pozitív vissza­jel­zés­ei megerő­sí­tet­ték, hogy menny­ire fonto­sak az Ön témái, és hogy a KERN előadó­jaként nagyon meggyő­ző volt.

Lothar Sand  , Német Könyv­kia­dók és Könyv­ke­res­ke­dők Egyesülete 

… Elértük a célun­kat, és határo­zot­tan ajánljuk a KERN-nel való együttműködést. 

A KERN csapa­tát a cégünk eladá­sá­nak részeként ajánlot­ták nekem, és utólag vissza­tek­int­ve nagyon örülünk, hogy megkap­tuk ezt a tippet. Az eladás­sal kapcso­la­tos tárgyalá­si folyamat össze­tett, hosszadal­mas volt, és néha érzel­mi félreérté­sek­kel fenye­ge­tett a végered­mé­ny. A KERN tanác­sa­dó nagy tapasz­tala­tá­nak és szakértel­mé­nek köszön­he­tően azonban elértük a célun­kat, és minden­kép­pen ajánlom a KERN-nel való együttműködést.

J.F. , Vállal­ko­zó Osnabrück környékén  , Keres­ke­del­mi és műsza­ki szolgáltatások 

Cégérté­ke­sí­tés szaks­zerűen kísérve és végre­hajt­va az elejé­től a végéig 

A KERN profess­zioná­li­san kísér­te és valósí­tot­ta meg a cégem eladá­sát az elejé­től a végéig. A vevő megtalá­lá­sa meglepően gyorsan ment, az ezt követő jogutód­lá­si folyama­tot pedig végig szaks­zerűen kísérték és moderálták.

H-J. N., vállal­ko­zó Neussból  , Németor­szág legna­gyobb prémi­um márká­jú fénymá­soló- és DMS-kereskedője 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jellemezte. 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jelle­mez­te; én is mindig jól éreztem magam az Önök által képvi­selt­nek, annak ellené­re is, hogy nem a maga ügyfe­le volt. Annál nagyobb a bók! SOK KÖSZÖNET!

Egyesült Államok, vállal­ko­zó és egy bajor­or­szá­gi cég vásárlója  , IT szolgáltatások 

Végre itt az ideje egy új élettervnek 

Grepp­mair úr a KERN-től mindig kelle­mes és nagyon hozzá­értő módon segített nekem a münche­ni házmes­te­ri szolgál­ta­tá­som eladá­sá­ban. Mindöss­ze kilenc hónap alatt sikerült kielé­gí­tő áron eladnia a cégemet a csökkenő eladá­sok és a Corona-válság ellené­re. Ezzel döntően hozzá­já­rult egy új életterv­hez, amely­re már régóta vágytam. Hálás köszö­net érte!

Stefan Krebs  , GEON-Gebäudemanagement 

Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is … optimá­li­san oldot­ták meg. 

Örülök, hogy a KERN-t válasz­tot­tam tanác­sa­dóként az utódlá­si folyamat során. Az előké­s­zí­tés során más ajánla­to­kat is megvi­zsgál­tam, és számom­ra a KERN komolysá­ga és biztonsá­ga volt a döntő szempont. Mindig úgy éreztem, hogy a KERN ? tanác­sa­dóm minden­kor a rendel­ke­zé­sem­re állt. Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is, mint például a finan­szí­ro­zá­si kérdé­sek és a szerző­déss­zer­kesz­tés, a lehető legjob­ban megol­dot­ták. Tőlem újra és újra!

M.M., vállal­ko­zó a Frank­furt mellet­ti Hanau­ban és környékén  , A külön­le­ges szolgál­ta­tá­sok és az online keres­ke­dőház piacvezetője 

Sebes­ség lenyű­gö­ző, forma mindig a helyzet­nek megfelelő, visel­ke­dés őszinte … 

Szeret­ném nagyon megkös­zön­ni a válla­lat eladá­sa során nyújtott támoga­tá­sukat. A gyorsaság lenyű­gö­ző volt, a forma mindig a helyzet­nek megfelelő, a visel­ke­dés őszin­te és szeré­ny ? ennél jobb nem is lehetett volna! Az Ön támoga­tá­sá­nak köszön­he­tően mindan­nyiunk számá­ra kielé­gí­tően tudtuk lezár­ni ezt a projektet.

C.K., vállal­ko­zó a Weser-Ems régióból  , Gyártó és keres­ke­del­mi vállalat 

Szaks­zerű és megbíz­ha­tó a sikeres befejezésig 

Különö­sen a nehéz fázisok­ban a tanác­sa­dóm áthidal­ta a hiányos­sá­go­kat, és kikövez­te az utat a továb­bi tárgyalá­sok­hoz.
Minden profess­zioná­lis és megbíz­ha­tó volt, a rendes munkai­dőn kívüli talál­ko­zó­kra bármi­kor lehető­ség volt.
Szakmai­lag átfogónak és jó kezek­ben érzem magam, a sikeres lezárás a KERN kompe­ten­ciá­já­nak kifejeződése!

J.M.

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  , Keres­ke­de­lem és szolgáltatások 

Kunden­stim­men ? Vertrau­en und Erfolg bei KERN

Was unsere Kunden sagen

Erfah­ren Sie aus erster Hand, wie KERN die Unternehmens­nachfolge für Unter­neh­mer aus ganz Deutsch­land erleich­tert und optimiert hat. Unsere Kunden berich­ten von ihren persön­li­chen Erfah­run­gen mit dem KERN Team ? profes­sio­nell, zuver­läs­sig und immer mit dem richti­gen Gefühl für die Situation.

… Elértük a célun­kat, és határo­zot­tan ajánljuk a KERN-nel való együttműködést. 


J.F. , Vállal­ko­zó Osnabrück környékén  Handel und techni­sche Dienstleistungen 

A KERN csapa­tát a cégünk eladá­sá­nak részeként ajánlot­ták nekem, és utólag vissza­tek­int­ve nagyon örülünk, hogy megkap­tuk ezt a tippet. Az eladás­sal kapcso­la­tos tárgyalá­si folyamat össze­tett, hosszadal­mas volt, és néha érzel­mi félreérté­sek­kel fenye­ge­tett a végered­mé­ny. A KERN tanác­sa­dó nagy tapasz­tala­tá­nak és szakértel­mé­nek köszön­he­tően azonban elértük a célun­kat, és minden­kép­pen ajánlom a KERN-nel való együttműködést.

Végre itt az ideje egy új élettervnek 


Stefan Krebs  GEON-Gebäudemanagement 

Grepp­mair úr a KERN-től mindig kelle­mes és nagyon hozzá­értő módon segített nekem a münche­ni házmes­te­ri szolgál­ta­tá­som eladá­sá­ban. Mindöss­ze kilenc hónap alatt sikerült kielé­gí­tő áron eladnia a cégemet a csökkenő eladá­sok és a Corona-válság ellené­re. Ezzel döntően hozzá­já­rult egy új életterv­hez, amely­re már régóta vágytam. Hálás köszö­net érte!

Cégérté­ke­sí­tés szaks­zerűen kísérve és végre­hajt­va az elejé­től a végéig 


H-J. N., vállal­ko­zó Neussból  größter deutscher Händler einer Premi­um­mar­ke für Kopie­rer und DMS 

A KERN profess­zioná­li­san kísér­te és valósí­tot­ta meg a cégem eladá­sát az elejé­től a végéig. A vevő megtalá­lá­sa meglepően gyorsan ment, az ezt követő jogutód­lá­si folyama­tot pedig végig szaks­zerűen kísérték és moderálták.

Vállala­ti értéks­zá­mí­tás indítá­sa INGYENES

Milyen okból akarja kiszá­mí­ta­ni a vállala­ti értéket?

Ob aus Gründen eines bevor­ste­hen­den Verkaufs, einer Erbre­ge­lung oder zur strate­gi­schen Planung ? unsere Exper­ten unter­stüt­zen Sie mit fundier­ten Bewer­tungs­me­tho­den und sorgen für Klarheit und Sicher­heit in allen Phasen der Unternehmensbewertung.

Aktuel­les aus unserem Blog

Was können wir für Sie tun?

Szeret­nék tanác­sot kérni …

KERN Unternehmens­nachfolge Eisenach

Jogilag függet­len hely
Dominik Ruge
Goethe­stra­ße 27
99817 Eisen­ach

Telefon +49 3691 24999 09
Mobil: +49 157 80 67 05 68
eisenach@kern-unternehmensnachfolge.com

So errei­chen Sie Ihre KERN Unternehmens­nachfolge in Eisenach

Továb­bi infor­má­ció a helyszín­ről:
- Eisen­ach, Thürin­gen, Deutschland

FAQ - Unser Berater in Thürin­gen beant­wor­tet häufi­ge Fragen

Wie starte ich den Prozess der Unternehmensnachfolge?

Um den Prozess der Unternehmens­nachfolge zu starten, ist es wichtig, frühzei­tig mit der Planung zu begin­nen und einen erfah­re­nen Berater wie Dominik Ruge hinzu­zu­zie­hen. Er wird eine einge­hen­de Bewer­tung Ihres Unter­neh­mens vorneh­men und einen maßge­schnei­der­ten Nachfol­ge­plan entwi­ckeln, der sowohl Ihre geschäft­li­chen als auch persön­li­chen Ziele berücksichtigt.

Ich möchte ein Unter­neh­men kaufen in Thürin­gen - Welche Schrit­te sind zu beachten?

Der Unter­nehmens­verkauf umfasst mehre­re wichti­ge Schrit­te: die Bewer­tung des Unter­neh­mens, die Identi­fi­zie­rung poten­zi­el­ler Käufer, die Verhand­lung der Verkaufs­be­din­gun­gen und die recht­li­che Abwick­lung des Verkaufs. Dominik Ruge unter­stützt Sie bei jedem Schritt, um sicher­zu­stel­len, dass der Verkauf reibungs­los und zu Ihren Bedin­gun­gen erfolgt.

Wie kann KERN bei der Bewer­tung meines Unter­neh­mens helfen?

KERN verwen­det bewähr­te Bewer­tungs­me­tho­den, um den wahren Wert Ihres Unter­neh­mens zu bestim­men. Diese Bewer­tung ist entschei­dend, um den richti­gen Preis festzu­le­gen und sicher­zu­stel­len, dass Sie eine faire Entschä­di­gung für Ihr Lebens­werk erhal­ten. KERN bietet Unter­stüt­zung durch erfah­re­ne Berater, die sich auf M&A spezia­li­siert haben.

Was sind die Vortei­le einer profes­sio­nel­len Nachfolgeplanung?

Eine profes­sio­nel­le Nachfol­ge­pla­nung stellt sicher, dass Ihr Unter­neh­men auch nach Ihrem Ausschei­den erfolg­reich weiter­ge­führt wird. Sie hilft, poten­zi­el­le Risiken zu minimie­ren, die Konti­nui­tät des Geschäfts­be­triebs zu gewähr­leis­ten und den Wert Ihres Unter­neh­mens zu maximie­ren. Profes­sio­nel­le Beratung durch KERN unter­stützt Sie dabei, die besten Entschei­dun­gen für die Zukunft Ihres Unter­neh­mens und Ihrer Familie zu treffen.