Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Dennis Schäfer

Dennis Schäfer, Jahrgang 1983, abgeschlos­se­ne Ausbil­dung zum Spedi­ti­ons­kauf­mann, im Anschluss berufs­be­glei­ten­des Studi­um zum Bache­lor of Science (Finan­ce & Manage­ment) sowie Master of Arts (Control­ling). Execu­ti­ve MBA an der ESMT Berlin als Jahrgangs­bes­ter mit Auszeich­nung abgeschlossen.

Erfah­rung u.a. als Unter­neh­mens­be­ra­ter und Interim Manager, als Leiter Corpo­ra­te Finan­ce, Inves­tor Relati­ons und M&A bei einem börsen­no­tier­ten Unter­neh­men, als Leiter Beteiligungsmanagement/M&A bei einer mittel­stän­di­schen Unter­neh­mens­grup­pe sowie als Geschäfts­füh­rer, zuletzt bei einer markt­füh­ren­den und europa­weit tätigen Einzel­han­dels­ket­te (Omnich­an­nel) aus dem Freizeitbereich. 

Prakti­sche Erfah­rung in natio­na­len und inter­na­tio­na­len M&A-Transaktionen sowie in der Zusam­men­ar­beit mit Priva­te Equity Inves­to­ren, Venture Capital Inves­to­ren und am inter­na­tio­na­len Kapitalmarkt.

Der Fokus von Dennis Schäfer liegt auf der umfas­sen­den und prakti­schen Beratung und Beglei­tung bei Nachfol­ge­pro­zes­sen für den Verkauf und Kauf mittel­stän­di­scher Unter­neh­men, auch im inter­na­tio­na­len Kontext, sowie auf der Unter­stüt­zung bei der Finan­zie­rung weite­ren Wachs­tums mittels Priva­te Equity, Venture Capital oder am Kapital­markt (Börsengänge/IPO).

Start szakértői tipp

Bizal­mas kérdé­se van? Senden Sie mir eine E-Mail!

Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is … optimá­li­san oldot­ták meg. 

Örülök, hogy a KERN-t válasz­tot­tam tanác­sa­dóként az utódlá­si folyamat során. Az előké­s­zí­tés során más ajánla­to­kat is megvi­zsgál­tam, és számom­ra a KERN komolysá­ga és biztonsá­ga volt a döntő szempont. Mindig úgy éreztem, hogy a KERN ? tanác­sa­dóm minden­kor a rendel­ke­zé­sem­re állt. Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is, mint például a finan­szí­ro­zá­si kérdé­sek és a szerző­déss­zer­kesz­tés, a lehető legjob­ban megol­dot­ták. Tőlem újra és újra!

M.M., vállal­ko­zó a Frank­furt mellet­ti Hanau­ban és környékén  , A külön­le­ges szolgál­ta­tá­sok és az online keres­ke­dőház piacvezetője 

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

G.O.K., hambur­gi vállalkozó  , Szolgál­ta­tó saját fiókokkal 

Izgal­mas módszer a fenntart­ha­tó vezetői változáshoz 

A MeinST­ABWECH­SEL egy izgal­mas módszer a csalá­di vállal­ko­zá­sok vezeté­sé­nek fenntart­ha­tó megvál­toz­ta­tá­sá­ra. Elképesz­tő könny­ed­ség­gel talál­ja meg saját értékeit és igény­eit.
Az utazás végén a cél, az út és az időke­ret úgy jelent meg előttem, mint egy 3D-s vízió a szemé­lyes botvál­tá­som­hoz. Így a legjobb hangu­lat­ban és a KERN támoga­tá­sá­val magam dolgoz­tam ki a “tenni­való­lis­tá­mat”.

Klaus-Peter Gust  , Vállalkozó 

Végre itt az ideje egy új élettervnek 

Grepp­mair úr a KERN-től mindig kelle­mes és nagyon hozzá­értő módon segített nekem a münche­ni házmes­te­ri szolgál­ta­tá­som eladá­sá­ban. Mindöss­ze kilenc hónap alatt sikerült kielé­gí­tő áron eladnia a cégemet a csökkenő eladá­sok és a Corona-válság ellené­re. Ezzel döntően hozzá­já­rult egy új életterv­hez, amely­re már régóta vágytam. Hálás köszö­net érte!

Stefan Krebs  , GEON-Gebäudemanagement 

… Sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő céget az adott piaci résünkhöz. 

Növeke­dé­si straté­gián­kat a KERN szakem­be­rei kísérték. Pontos célelem­zés­sel és részle­tes piackuta­tás­sal sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő vállala­tot a mi sajátos piaci résünk­höz. Nem szabad alábec­sül­ni az ilyen lépés­sel járó erőfes­zí­tést. A KERN-nél profess­zioná­lis támoga­tás­ra talál­tunk. Ezzel egyide­jű­leg az átvétel­re kerülő cég utódlá­si problé­má­ja is érdem­ben és hosszú távon megoldódott.

W.S., ügyve­ze­tő igazga­tó Frankfurt/Main körzetéből  , Hulla­dék­gaz­dál­ko­dá­si szolgál­ta­tó, piacve­ze­tő egy piaci rés szegmensben 

Szaks­zerű és megbíz­ha­tó a sikeres befejezésig 

Különö­sen a nehéz fázisok­ban a tanác­sa­dóm áthidal­ta a hiányos­sá­go­kat, és kikövez­te az utat a továb­bi tárgyalá­sok­hoz.
Minden profess­zioná­lis és megbíz­ha­tó volt, a rendes munkai­dőn kívüli talál­ko­zó­kra bármi­kor lehető­ség volt.
Szakmai­lag átfogónak és jó kezek­ben érzem magam, a sikeres lezárás a KERN kompe­ten­ciá­já­nak kifejeződése!

J.M.

… meglepő­dünk, hogy milyen nagyszerű energiák szabadul­tak fel mindannyiunkban… 

A válto­zás azt is jelen­ti, hogy foglal­koz­ni kell a vállala­ti kultúrá­val, a célok­kal, a felelős­ség­gel és a “játéks­za­bá­ly­ok­kal”. A KERN-nel elindul­tunk a saját egyéni vállala­ti filozó­fiánk kialakí­tá­sá­nak izgal­mas útján, és meglepőd­ve tapasz­tal­juk, hogy milyen nagyszerű energiák szabadul­tak fel mindan­nyiunk­ban. Ügyfel­eink, munka­tár­saink és az egész válla­lat javára. Köszön­jük a KERN-nek a célzott és szaks­zerű moderá­lást és fejlesztést.

G-O.B, vállal­ko­zó Koblenzből  , Keres­ke­dők és szolgál­ta­tók a hardver- és szoftverágazatban 

Karl Rehfuß nélkül valós­zí­nű­leg már régen kétség­bees­tem volna a történetben. 

Karl Rehfuß és az ő gyakran önzet­len és mindig optimis­ta elköte­lezett­sé­ge nélkül valós­zí­nű­leg már régen kétség­bees­tem volna a történ­el­em­ben. Mindan­ny­i­an nagyon örülünk, hogy az elmúlt nehéz időkben ponto­san ez a CORE-szakértő állt mellettünk.

Jürgen Bantel 

… hogy menny­ire fonto­sak a témái, és hogy nagyon meggyő­ző előadó volt. 

Köszön­jük szépen a konfe­ren­cián­kon tartott előadá­sát. A 150 fős hallga­tóság egyön­te­tűen pozitív vissza­jel­zés­ei megerő­sí­tet­ték, hogy menny­ire fonto­sak az Ön témái, és hogy a KERN előadó­jaként nagyon meggyő­ző volt.

Lothar Sand  , Német Könyv­kia­dók és Könyv­ke­res­ke­dők Egyesülete 

Sebes­ség lenyű­gö­ző, forma mindig a helyzet­nek megfelelő, visel­ke­dés őszinte … 

Szeret­ném nagyon megkös­zön­ni a válla­lat eladá­sa során nyújtott támoga­tá­sukat. A gyorsaság lenyű­gö­ző volt, a forma mindig a helyzet­nek megfelelő, a visel­ke­dés őszin­te és szeré­ny ? ennél jobb nem is lehetett volna! Az Ön támoga­tá­sá­nak köszön­he­tően mindan­nyiunk számá­ra kielé­gí­tően tudtuk lezár­ni ezt a projektet.

C.K., vállal­ko­zó a Weser-Ems régióból  , Gyártó és keres­ke­del­mi vállalat 

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  , Keres­ke­de­lem és szolgáltatások 

A KERN egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam számára. 

A KERN coaching­ja egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam előtt, amellyel most már együtt tudunk a generá­ció­vál­tás projekt­jé­nek szentel­ni magun­kat, a csalá­di vállal­ko­zás folyta­tá­sá­nak értel­mé­ben. Mi szülőként egyszerűen nem tudunk bizon­y­os dolgo­kat ugyanú­gy közve­tí­te­ni, és segíte­ni, hogy felis­mer­jük, hogyan tud egy profi coach.

K.V., vállal­ko­zó Frankfurtból  , Keres­ke­dők és szolgál­ta­tók az IT-szegmensben 

Cégérté­ke­sí­tés szaks­zerűen kísérve és végre­hajt­va az elejé­től a végéig 

A KERN profess­zioná­li­san kísér­te és valósí­tot­ta meg a cégem eladá­sát az elejé­től a végéig. A vevő megtalá­lá­sa meglepően gyorsan ment, az ezt követő jogutód­lá­si folyama­tot pedig végig szaks­zerűen kísérték és moderálták.

H-J. N., vállal­ko­zó Neussból  , Németor­szág legna­gyobb prémi­um márká­jú fénymá­soló- és DMS-kereskedője 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való munkát 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való együtt­mű­kö­dést, és a vevői oldal képvi­selő­jeként mindig örülök, amikor az eladók - különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­sok - holisz­ti­kus tanác­so­kat kapnak, és kifeje­zet­ten felkés­zül­nek az eladásra.

F.H., felelős M&A menedzser NRW-ben  , Nemzet­kö­zi szolgál­ta­tá­si csoport 

Remélem, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok élni fognak az Ön ajánlá­sainak előnyeivel. 

Ritkán volt ilyen egyön­te­tűen pozitív a közön­ség vissza­jel­zé­se! Minden tekin­tet­ben hitele­sen és szívből adtad át a témát. Remélem, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok élni fognak az ajánlásaiddal.

Ingrid Marten  , Weser­marsch gazdaságfejlesztés 

… Elértük a célun­kat, és határo­zot­tan ajánljuk a KERN-nel való együttműködést. 

A KERN csapa­tát a cégünk eladá­sá­nak részeként ajánlot­ták nekem, és utólag vissza­tek­int­ve nagyon örülünk, hogy megkap­tuk ezt a tippet. Az eladás­sal kapcso­la­tos tárgyalá­si folyamat össze­tett, hosszadal­mas volt, és néha érzel­mi félreérté­sek­kel fenye­ge­tett a végered­mé­ny. A KERN tanác­sa­dó nagy tapasz­tala­tá­nak és szakértel­mé­nek köszön­he­tően azonban elértük a célun­kat, és minden­kép­pen ajánlom a KERN-nel való együttműködést.

J.F. , Vállal­ko­zó Osnabrück környékén  , Keres­ke­del­mi és műsza­ki szolgáltatások 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jellemezte. 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jelle­mez­te; én is mindig jól éreztem magam az Önök által képvi­selt­nek, annak ellené­re is, hogy nem a maga ügyfe­le volt. Annál nagyobb a bók! SOK KÖSZÖNET!

Egyesült Államok, vállal­ko­zó és egy bajor­or­szá­gi cég vásárlója  , IT szolgáltatások 

Cégérté­ke­sí­tés szaks­zerűen kísérve és végre­hajt­va az elejé­től a végéig 


H-J. N., vállal­ko­zó Neussból  größter deutscher Händler einer Premi­um­mar­ke für Kopie­rer und DMS 

A KERN profess­zioná­li­san kísér­te és valósí­tot­ta meg a cégem eladá­sát az elejé­től a végéig. A vevő megtalá­lá­sa meglepően gyorsan ment, az ezt követő jogutód­lá­si folyama­tot pedig végig szaks­zerűen kísérték és moderálták.

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jellemezte. 


Egyesült Államok, vállal­ko­zó és egy bajor­or­szá­gi cég vásárlója  IT szolgáltatások 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jelle­mez­te; én is mindig jól éreztem magam az Önök által képvi­selt­nek, annak ellené­re is, hogy nem a maga ügyfe­le volt. Annál nagyobb a bók! SOK KÖSZÖNET!

Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is … optimá­li­san oldot­ták meg. 


M.M., vállal­ko­zó a Frank­furt mellet­ti Hanau­ban és környékén  Markt­füh­rer für Spezi­al­dienst­leis­tun­gen und Online-Handelshaus 

Örülök, hogy a KERN-t válasz­tot­tam tanác­sa­dóként az utódlá­si folyamat során. Az előké­s­zí­tés során más ajánla­to­kat is megvi­zsgál­tam, és számom­ra a KERN komolysá­ga és biztonsá­ga volt a döntő szempont. Mindig úgy éreztem, hogy a KERN ? tanác­sa­dóm minden­kor a rendel­ke­zé­sem­re állt. Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is, mint például a finan­szí­ro­zá­si kérdé­sek és a szerző­déss­zer­kesz­tés, a lehető legjob­ban megol­dot­ták. Tőlem újra és újra!

Vállala­ti értéks­zá­mí­tás indítá­sa INGYENES


Milyen okból akarja kiszá­mí­ta­ni a vállala­ti értéket?

Vállalat­vá­sár­lás: A szakmai útmuta­tó a vevők számá­ra
Ein Unter­neh­men zu kaufen, ist ein umfang­rei­ches Unter­fan­gen. Zunächst einmal muss man sich darüber klar werden, ob und welches Unternehmen[…]
Keres­sünk nyere­sé­get egy válla­lat eladá­sa­kor
Der Earn Out ist ein wesent­li­cher Bestand­teil bei Firmen­ver­käu­fen, um einen gerech­ten und zukunfts­ori­en­tier­ten Kaufpreis zu gewähr­leis­ten. Er teilt den[…]
Szállí­tói átvilá­gí­tás
Maximie­ren Sie Ihren Verkaufs­er­folg! Die Vendor Due Diligence (VDD) ist entschei­dend im Unter­nehmens­verkauf und bietet Verkäu­fern einen strate­gi­schen Vorteil. Durch[…]

Was können wir für Sie tun?

Szeret­nék tanác­sot kérni …

KERN Unternehmens­nachfolge Regensburg/Oberpfalz

Jogilag függet­len hely
Dennis Schäfer
Hofer Straße 11
93057 Regens­burg

So errei­chen Sie Ihre KERN Unternehmens­nachfolge in Regens­burg

Telefon +49 941 ? 78 83 61 08
Mobil +49 1579 ? 23 636 23
regensburg@kern-unternehmensnachfolge.com

Coming soon