Ingyenes kezde­ti konzul­tá­ció: +43 664 1812590

Micha­el Feier ? Az Ön szakem­be­re az üzleti utódláshoz

KERN M&A Erfolgsgarantie

Ismerk­edé­si videó indítása

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Micha­el Feier szakértel­me az Ön vállala­tá­nak eladásához

1963-ban szüle­tett, számvi­te­li és kontrol­ling tanul­má­n­yo­kat folyta­tott a Műegye­te­men, sokéves tapasz­tala­tot szerzett kontrol­ler­ként egy világ­cé­g­nél, valami­nt vezéri­gaz­ga­tóként és ügyve­ze­tőként több csalá­di vállal­ko­zás­ban, NLP- és üzleti mediá­ciós képzés­ben részesült.

A hangs­ú­ly az átfogó és fenntart­ha­tó tanác­sa­dá­son és támoga­tá­son van, amely a követ­ke­zők­re irányul Cégela­dás, generá­ció­vál­tás és vállalat­fel­vá­sár­lás Ausztriá­ban. Alapos gyakor­la­ti tapasz­ta­lat az M&A projek­tek, a straté­giai folyama­tok kialakí­tá­sa és a válto­zás­me­n­edzsment terén.

unternehmensverkauf österreich
KERN Spezialisten Roland Greppmair, Michael Feier und Petra Fischer im Gepsärch
Berater schauen sich ein Balkendiagramm über die Finanzen eines Unternehmens an

Start szakértői tipp

Bizal­mas kérdé­se van? Foglal­ja le a kívánt ingyenes időpon­tot közvet­le­nül online

A KERN-től Feier úr által nyújtott tanác­sa­dás és támoga­tás nagyon fontos volt számunkra. ? 

profile-pic

A KERN Feier úr által nyújtott tanác­sa­dás és támoga­tás nagyon fontos volt számun­kra. Világos­sá­got és struk­túrát vitt a folyama­taink­ba, és mivel a lényeg­re összpon­to­sí­tott, gyorsan és egyszerűen tudtuk végre­haj­ta­ni a legfon­tosabb intéz­ke­dé­se­ket. A projek­tek­kel kapcso­la­tos többé­ves tapasz­tala­ta azonnal érezhe­tő volt. Nagyon meggyő­ző volt számun­kra, ahogyan példák­kal és össze­ha­son­lí­tá­sok­kal mutat­ta be saját eljárá­sain­kat, ami lehető­vé tette, hogy fontos gondo­la­to­kat indít­son el.

Roswi­tha Gschweitl, M.D. (Vállal­ko­zó, EOS Power Soluti­ons GmbH) 

profile-pic

Herr Feier konnte mir einfach und schnell weiter­hel­fen! Sein Engage­ment dabei war für mich weit über meinen Erwartungen!”

Norbert Hienert, Bürotech­nik Hienert 

A hosszú és olykor inten­zív együtt­mű­kö­dés erős bizal­mi kapcso­la­tot épített ki? 

profile-pic

Sok éve ismerem Feier urat. A hosszú és néha inten­zív együtt­mű­kö­dés során erős bizal­mi kapcso­lat alakult ki. Nagyon nagyra értéke­lem a munkamódszerét!

Az Osztrák Posta az ország vezető logisz­ti­kai és postai szolgál­ta­tó­ja, és tizenegy európai ország­ban működő leány­vállala­tai révén a csomag­kül­dés és logisz­ti­ka terüle­tén is aktív.

Dipl.-Ing. Peter Umundum  (az Öster­rei­chi­sche Post AG igazga­tósá­gi tagja) 

Vállala­ti értéks­zá­mí­tás indítá­sa INGYENES


Milyen okból akarja kiszá­mí­ta­ni a vállala­ti értéket?

Vállalat­vá­sár­lás: A szakmai útmuta­tó a vevők számá­ra
Ein Unter­neh­men zu kaufen, ist ein umfang­rei­ches Unter­fan­gen. Zunächst einmal muss man sich darüber klar werden, ob und welches Unternehmen[…]
Keres­sünk nyere­sé­get egy válla­lat eladá­sa­kor
Der Earn Out ist ein wesent­li­cher Bestand­teil bei Firmen­ver­käu­fen, um einen gerech­ten und zukunfts­ori­en­tier­ten Kaufpreis zu gewähr­leis­ten. Er teilt den[…]
Szállí­tói átvilá­gí­tás
Maximie­ren Sie Ihren Verkaufs­er­folg! Die Vendor Due Diligence (VDD) ist entschei­dend im Unter­nehmens­verkauf und bietet Verkäu­fern einen strate­gi­schen Vorteil. Durch[…]

Az Ön KERN partne­re Grazban és Ausztriában

Szeret­nék tanác­sot kérni …

KERN Business Succes­si­on Graz
Jogilag függet­len hely
Micha­el Celebra­ti­on
Lehar­weg 33
8076 Premstät­ten Graz közelében


Telefon +43 664 1812590
feier@kern-unternehmensnachfolge.com

Insert Content Templa­te or Symbol