Motiváció a vállalat eladásában - tisztázza a MIÉRT-et

Miért akarok egy céget megvásárolni?

A felvá­sár­lás­ra alkal­mas vállala­tok számá­nak növeke­dé­sé­vel a felvá­sár­lók más csoport­jai is egyre inkább a figye­lem közép­pontjá­ba kerül­nek. Ezek a csopor­tok általá­ban sokfé­le tapasz­talat­tal és kompe­ten­ciá­val rendel­kez­nek, de gyakran kevés­bé járta­sak az akvizí­ciós folyamat­ban. Függet­le­nül a válasz­tott tranzak­ciós formá­tól, a felvá­sár­lók e csoport­já­nak tudnia kell válas­zol­ni a “Miért akarok megvá­sá­rol­ni egy vállala­tot?” kérdés­re. A KERN - Unternehmens­nachfolge, egy terve­zett felvá­sár­lás előké­s­zí­té­se során számos társadal­mi és szerve­ze­ti szempon­tot érintett. Ezek közül az alábbi­ak­ban hármat mutatunk be.

Mi az, amit gyakran alábec­sül­nek egy válla­lat megvásárlásakor?

A vásár­lá­si folyamat össze­tett­sé­gét általá­ban nem értik meg. Pedig egy cégvá­sár­lás királyi osztá­ly. A sikeres vezetők például értékes tapasz­tala­to­kat és sikere­ket szerez­tek munka­vis­zony­uk során. Követ­ke­zé­s­kép­pen ezeket kivetí­tik a felvá­sár­lá­si folyama­tra, és ebből arra követ­kez­tet­nek, hogy azt is jól tudják irányí­ta­ni. Hason­lókép­pen vannak olyan felvá­sár­lók, akiknek nagyon világos képük van a felvá­sár­lá­si folyamat egyes részeiről, de nem tudják, hol kezdjék el.

Hol kell kezde­ni az átvétel­re való felkészülést?

A költsé­ges hibák elkerülé­se és a sikeres felvá­sár­lás megszer­ve­zé­se érdeké­ben a poten­ciá­lis felvá­sár­lónak többek között a követ­ke­ző kérdé­sek­re kell tudnia válaszolni:

  • Először is, a “miért?

Egy válla­lat megvá­sár­lá­sa nem cél, hanem eszköz a cél eléré­sé­hez. Egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­nak számos oka lehet: a pénz, a vágy, hogy valamit önállóan, kreatí­van alakít­has­sunk, hogy a felsőbb hierar­chiá­tól függet­le­nül csele­ked­hes­sünk. Ezért az Ön egyéni “miért­jé­re” adott válasznak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy motivál­ja Önt a “cégvá­sár­lás” gondo­la­tá­tól kezdve a folyama­ton keresz­tül a teljes megvaló­sí­tá­sig és még azon is túl, és hogy dacol­jon az ellenál­lás­sal. Mert a második szempont már az egyéni lehető­ség­eid­del szemben tükrö­zi az indítékaidat.

  • Másodszor, most már rólad van szó. Még ha a család­já­val vagy más rokonai­val meg is állapod­nak abban, hogy meg akarnak vásárol­ni egy vállala­tot, a végén Ön viseli az egyedü­li felelős­sé­get. Olyan kérdé­sek, mint: “Milyen élets­za­ka­szban vagyok?”, “Meg tudom-e engedni magam­nak anyagi­lag, szerve­ze­ti­leg, emberi­leg és egészsé­gü­gy­ileg?”, “Hogyan kezelem a bizony­tal­an­sá­got, a stresszt és a kocká­z­a­to­kat?”. A saját szakmai háttér mellett hihetet­le­nül hasznos, ha Ön maga már rendel­ke­zik cégvá­sár­lá­si tapasz­talat­tal, vagy ha a baráti és ismeret­sé­gi köréből valaki­nek van. Ezen a ponton nem lehet eleget kérdezni.
  • Harmadszor: Mi a helyzet az “értéke­sí­tő­vel”? Mi jellem­zi a szemé­ly­isé­gét? Az eladás indíté­kairól való érdeklő­dés nagyban befolyá­sol­hat­ja a vételá­rat és a tárgyalá­si takti­kát. Van-e az eladóra nyomás vagy egyéb kényszer, hogy eladjon? Vagy csak a piaci értéket akarja tesztel­ni? Van (k)egy (alter­na­tív) utódja? Ad-e eladói kölcsönt? Melyik érték­rend­hez tarto­zik? Hogyan irányít­ja az alkal­ma­zot­takat? Ez utóbbi nagyban befolyá­sol­ja, hogyan tudja az alkal­ma­zot­takat magával vinni az útjára. Az Ön célvállala­tá­nak beszál­lí­tói és partne­rei mellett ők is a többi fontos érdekelt félhez, az eladó “perifé­riá­já­hoz” tartoznak.

Mire kell figyel­ni­ük a poten­ciá­lis felvásárlóknak?

Ellenőriz­ze motivá­ció­ját átfogóan, sok kérdés­sel, és adjon magának őszin­te válas­zo­kat. Továb­bá, mi a KERN ? Business Succes­si­on azt ajánlja, hogy vonjon be egy tranzak­ciós és ipará­gi tapasz­talat­tal rendel­ke­ző külső tanác­sa­dót az átvéte­li folyamat­ba. Így elkerül­he­ti a költsé­ges hibákat.

De te?Miért? ? erre magának kell válas­zol­nia, és újra és újra meg fogják kérdez­ni erről a bankok, az eladó, a család­ja. A válas­zok a Miért? lesz a hajtóe­re­je az átvéte­li folyamatnak.

Tippek a továb­bi olvasáshoz:

Üzletérté­ke­sí­tés vs. ingatlanértékesítés

Tanác­sa­dói csapdák az üzleti utódlás folyamatában

Az üzleti utódlás vagy az M&A projekt költségei

Miről ismeri fel a jó hírű üzletérté­ke­sí­té­si tanácsadót?

Alter­na­tí­vák a tranzak­ciós tárgyalá­sok során

A kkv-k üzleti értékelése

A vállal­ko­zói vészc­so­mag 5 legfon­tosabb tartalma


Mi az oka egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­nak?

A pénzbe­li okok mellett az autonó­mia és a hierar­chiá­tól való függet­len­ség iránti vágy a fő oka a vállalat­vá­sár­lás­nak. De a lehető­ség, hogy valamit önállóan és kreatí­van alakít­hassa­nak, szintén gyako­ri motivá­ció az utódlásra. 

Milyen ténye­zőket kell figyel­em­be vennem egy vállal­ko­zás vásár­lá­sa­kor?

Először is ott van a saját szemé­ly­iség és helyzet. Végül is anyagi­lag meg kell tudnia engedni magának egy átvételt, de a stress­zel is meg kell tudnia birkóz­ni. Az is hasznos, ha magának vagy a környe­ze­té­nek van tapasz­tala­ta az átvéte­lek­kel kapcsolatban.

Mit kell figyel­em­be vennem, mielőtt megves­zem a céget az eladó­tól?

Egyré­szt meg kell kérdő­je­lez­ni­ük a vevő indíté­kait. Például az esetle­ges eladá­si kényszer nagyban befolyá­sol­ja az eladá­si árat és a takti­kát a tárgyalá­son. Másré­szt az értékei és a vezeté­si stílu­sa is lénye­ges, hogy megny­er­je a munka­váll­aló­kat a közös útnak.