Allemann

Max Allemann Werkzeug­bau AG - A válla­lat eladása


Max Allemann WErkzeugbau AG
  • ?szerszám­ké­s­zí­tés | műanyag fröccsön­tés - JA001715
  • Cégela­dás | Vállalat­vá­sár­lás | Generációváltás
  • Felügye­li: ??Josef Andre

A vállala­tról 

A Max Allemann Werkzeug­bau AG-t Wilerben, Utzenstorf/Canton Bern közelé­ben 1966-ban alapí­tot­ták, és több mint 50 éven át 2. generá­ciós csalá­di vállal­ko­zá­s­ként tevéke­ny­ke­dett a műanya­gipar­ban, mielőtt 2018-ban felme­rült a külső utódlás kérdé­se. A válla­lat a fejlesz­té­si fázis­ban a mérnöki munká­tól kezdve a fröccsön­tős­zer­szá­mok gyártá­sá­ig és a műanyag fröccsön­té­sig terje­dő szolgál­ta­tá­so­kat kínál, amely­e­ket összes­ze­relé­si és logisz­ti­kai szolgál­ta­tá­sok­kal egészít ki.

A válla­lat ISO 9001 tanúsít­vánn­y­al rendel­ke­zik, 3 műszak­ban dolgo­zik, és 45 fröccsön­tő­gé­pet használ 10-650 tonna záróerővel.

Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

A 35 alkal­ma­zot­tat foglal­koz­ta­tó válla­lat az építői­par, a gép- és készülék­gyár­tás, az óraipar és az elektro­ni­kai ipar elége­dett, régi ügyfe­lei­nek megbíz­ha­tó partne­re. A Max Allemann Werkzeug­bau AG kiváló hírnév­nek örvend Svájc­ban és a nemzet­kö­zi ügyfelek körében, és ismert a szerszám­gyár­tás és a műanyag fröccsön­tés terén mutatott magas szintű kompetenciájáról.

A feladat 

A projekt magában foglal­ta az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sét, a vevők felku­ta­tá­sát és megke­re­sé­sét, valami­nt a teljes értéke­sí­té­si folyamat megszer­ve­zé­sét és moderá­lá­sát. A kihívást ebben a projekt­ben az jelen­tet­te, hogy a működé­si követel­mé­ny­ek miatt az utódlá­si megol­dás­nak időbe­li korlát­ja volt. A vállal­ko­zói család magas szintű célori­en­táltsá­gá­nak és tisztán­lá­tá­sá­nak, valami­nt az összes érintett hatal­mas elköte­lezett­sé­gé­nek köszön­he­tően a válla­lat eladá­sa 6 hónapon belül sikere­sen megvalósult.

Mit mond az ügyfél a projektről

Beat és Hugo Allemann:

?Andre úr a KERN-től már akkor meggyő­zött minket, amikor talál­koz­tunk vele, és a válasz­tá­sunk­ban több mint megerős­öd­tünk - különö­sen, ha az eredmé­nyt nézzük. Minden lépés­ben rendkí­vül elköte­le­zett, gyors és rendkí­vül profi módon kísért bennünket. Külön kiemel­en­dő az igény­eink iránti érzéke­ny­ség és a kiváló moderá­lás ebben a számun­kra kihívást jelen­tő feladat­ban. Az iparág­unk megérté­sé­nek és a releváns vevői célcso­por­tok ismere­té­nek köszön­he­tően rövid időn belül közel 40 magas színvo­n­alú vevő szerzett tudomást cégün­kről. Így könny­en megvaló­sít­hat­tuk csalá­di vállal­ko­zá­sunk számá­ra a lehető legjobb utódlá­si tervet néhány hónap alatt. Bármi­kor újra megbíz­nánk Andre urat egy ilyen kényes felad­at­tal, és csak tanác­sol­ni tudjuk minden vállal­ko­zónak, hogy fordul­jon hozzá”.


A vásár­lóról

A PWF Kunst­stoff­tech­nik AG (Laupers­dorf / Svájc) 2019. márci­us 1-jén átvet­te a Max Allemann Werkzeug­bau AG-t (Wiler / Svájc). A tranzak­cióra egy utódlá­si terv részeként került sor.

A svájci Solothurn kanton­ból szárma­zó fröccsön­tő válla­lat a felvá­sár­lás­sal a szomszé­dos Bern kanton­ban is teleph­e­ly­et szerez. Az alkal­ma­zot­tak száma 40-ről 65-re, a fröccsön­tő­gépek száma pedig 20-ról 45-re nő, emellett a PWF mostan­tól a fejlesz­té­s­től és a szerszám­ké­s­zí­té­s­től az alkatré­szgyár­tá­sig és az alkatré­sz-összes­ze­relé­sig minden szolgál­ta­tást egy kézből tud nyújta­ni ügyfeleinek.

Ezt mondja a vevő, Dr. Peter Winkler: 

? “Us lenyű­gö­zött Andre úr profess­zioná­lis tanác­sai és az a gondos­ság, amellyel össze­ho­zott minket az eladók­kal. Az ő közre­mű­kö­dé­se számun­kra, mint vevők számá­ra is nagyon fontos volt a tranzak­ció sikeréhez.

Tapasz­tala­taink minden tekin­tet­ben rendkí­vül pozití­vak voltak.”