Management Buy-Out (MBO) - Vállalateladási tárgyalások az asztalnál

Vezetői kivásár­lás (MBO): Megha­tá­ro­zás és eljárás egy válla­lat felvásárlására

Megalapo­zott? Különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­so­kat gyakran azért adják el a meglé­vő vezetés­nek, mert nincs megfelelő vagy hajlan­dó utód a csalá­don belül. Ily módon a a válla­lat folyto­nossá­ga és a folyto­nosság a válla­lat irányí­tá­sa során.

Itt megtud­hat­ja, hogy a menedzsment kivásár­lá­sa az Ön számá­ra is ésszerű megol­dás lehet-e.

Nincs sok ideje olvasni?

A legfon­tosabb tények az MBO-król egy pillantásra:

  • A menedzsment kivásár­lás (MBO) során a vállala­tot a meglé­vő menedzsment veszi át.
  • Az alkal­ma­zá­s­tól függően ez is lehet egy Tőkeát­té­te­les MBO? (adósság­fin­an­szí­ro­zás), Going Priva­te MBO? (részvé­ny­tár­sasá­gok), munka­váll­alói MBO? (alkal­ma­zot­tak általi felvá­sár­lás), intéz­mé­nyi MBO? (jogi szemé­ly­ek általi felvá­sár­lás) vagy “Remedia­ti­on MBO”.
  • Az eljárás hason­ló az általá­nos M&Egy folyamat, de van néhány külön­le­ge­ssé­ge a részletekben.

Manage­ment Buy Out definí­ció: MBO egyszerűen elmagyarázva

Külön­bség­ke­zelés Buy In Buy Out

A címen. Vezetői Buy In vagy MBI a felvá­sár­ló alkal­ma­zot­tak és a jövőbe­li tulaj­do­no­sok nem a felvá­sá­rolt társaság­tól származ­nak. A külső irányí­tás átves­zi a kormá­ny­ru­dat, és gyakran egy befek­te­tő támogat­ja anyagi­lag. Kisebb vállala­to­knál jellem­zően magáns­ze­mé­ly­ek vásárol­ják meg a vállal­ko­zást kívül­ről, az utódlá­si megol­dás részeként.

Sőt, a kivásár­lás és a felvá­sár­lás kombiná­ció­ja is létezik: Buy In Manage­ment Buy Out? (röviden BIMBO). Itt az új vezető­sé­get a meglé­vő alkal­ma­zot­tak­ból és külső szemé­ly­ek­ből alakít­ják ki.

Manage­ment Buy Out típusok

Minden MBO-típus közös alapja, hogy a vállala­tot a meglé­vő alkal­ma­zot­tak veszik át, többny­ire a menedzsment­től. Ezen kívül azonban továb­bi altípu­so­kat külön­böz­tet­nek meg, amely­ek bizon­y­os jellem­zők­kel rendelkeznek.

A menedzsment kivásárlások öt különleges esete

Lever­a­ged Manage­ment Buy Out

A tőkeát­té­te­les menedzsment kivásár­lást a követ­ke­zők jellem­zik az idegen tőke magas aránya. Ebből a tőkeát­té­te­li hatás­ból ered a ? lever­a­ged”, ami lefor­dít­ha­tó “tőkeát­té­te­les­nek”. A német nyelvű orszá­gok­ban ezt tőkeát­té­te­les kivásár­lás­nak nevezik. A tőkeát­té­te­les kivásár­lás viszo­nylag gyako­ri a kkv-k körében.

Magán­be­fek­te­tés MBO

A menedzsment kivásár­lás­nak ezt a speciá­lis formá­ját priva­ti­zá­ciós MBO-nak is nevezik, és akkor fordul elő, amikor tőzsdén jegyzett válla­lat cselek­mé­ny­ek. A válla­lat részvé­ny­ei az MBO előtt a (többny­ire) állami befek­te­tők kezében vannak, majd vissza­ke­rül­nek az új vezetés magántulajdonába.

Alkal­ma­zot­tak kivásárlása

A munka­váll­alói kivásár­lást az jellem­zi, hogy a vállala­ti részvé­ny­e­ket a A munkaerő tömege elfoga­dás­ra kerül. Bár nem szüksé­ges, hogy a teljes munkaerő aktív­vá váljon, jelen­tős részü­k­nek részt kell vennie a munkában.

Intéz­mé­nyi kivásárlás

Intéz­mé­nyi kivásár­lás­ról akkor beszé­lünk, ha a többsé­gi részvé­nyes, miután a Intéz­mé­nyi befek­te­tő felvá­sár­lá­sa az. Az intéz­mé­nyi befek­te­tők jogi szemé­ly­ek, például bankok, bizto­sí­tó­tár­sasá­gok vagy más vállalatok.

Szaná­lás MBO

Szerke­ze­tá­talakí­tá­si MBO-ról akkor beszé­lünk, ha a kivásár­lás­ra egy átszer­ve­zés részeként kerül sor. Új tőkét juttat­nak a vállalat­ba, straté­giai változ­ta­tá­so­kat hajtanak végre, és újjáé­lesz­tik az üzleti tevéke­ny­sé­get, hogy végső soron növel­jék a válla­lat értékét és nyereségességét.

Manage­ment Buy Out eljárás

A Management Buy Out folyamat áttekintése

A menedzsment kivásár­lá­si eljárás alapja az általá­nos M&Egy folyamat. Előre­hala­dott stádi­um­ban egy Üzleti értékelés és a tárgyalá­sok követ­kez­nek. A Due Diligence ugyanú­gy része kell, hogy legyen, mint a Szándé­kny­ilat­ko­zat.

Kép a cégérték-kalkulátorhoz vezető linkkel

A Vállala­ti utódlás az MBO-t az M&A folyama­tot egy fontos lépés egészí­ti ki az első helyen. Az átvétel­re jelent­ke­ző­nek Ellenőriz­ze az előttünk álló felada­tra való alkal­mas­sá­got, és őszin­tén értékel­je azt.. Egy válla­lat átvéte­le végső soron nagy feladat, amely bizon­y­os készsé­ge­ket és ideális esetben bizonyí­tott tudást igényel.

A szemé­lyes poten­ciá­lelem­zés­hez egy minősí­tett online értékelés segít, pl. ?MY-ENTREPRENEUR-CHECK?. Ebben a vállal­ko­zói refle­xiós eszköz­ben az MBO-t és annak projekt­jét egy szemé­lyes elemző inter­jú­ban is mélyre­ha­tóan megvitatják.

Manage­ment Buy Out példa

A menedzsment kivásár­lá­sa (MBO) gyakran hihető­nek tűnik, és sokkal gyakrab­ban lehet­ne alkal­maz­ni a kkv-knál. A vállalat­nak egy vezető beosz­tá­sú alkal­ma­zott általi átvéte­le a tulaj­do­nos által irányí­tott vállala­tok utódlá­si problé­má­inak nyilván­való útja, amikor a család­ta­gok nem jöhet­nek szóba. Minda­zonál­tal a kisebb kkv-k körében a menedzsment kivásár­lá­sa (MBO) koránt­sem olyan elter­jedt, mint gondolnánk. Ezt a követ­ke­ző adatok is megerő­sí­tik A Rajna-Majna régió bankja­inak, takarék­pénz­tá­rainak és kamará­inak nyilat­ko­za­tai. Eszer­int az MBO-k számá­ra a finan­szí­ro­zás széles spektru­ma áll rendel­ke­zés­re, amely­et túlsá­gos­an ritkán vesznek igény­be. Pedig számos ok van arra, hogy az MBO ideális legyen Vállala­ti utódlás beszélni.

Egy jól ismert példa a gyakor­lat­ból az átvétel a Impul­zus magazin a koráb­bi főszer­kesz­tő, Dr. Nikolaus Förster. A nagy kiadó, a Gruner + Jahr Deutsch­land GmbH 2013-ban MBO útján átadta a céget Förster­nek. Időköz­ben a magazin jelen­tős átala­kulá­son ment keresz­tül, és sikere­sen megho­no­sodott egy piaci résben.

Manage­ment Buy Out előny­ei és hátrányai

Az átadó szempontjá­ból az az előnye, hogy évek óta ismeri az utódját, tudja, milyen erőssé­gei vannak, és megvan a bizal­mi alap. A válla­lat vezeté­se Ismeri a válla­lat struk­túrá­it. Az eljáró szemé­ly­ek ilyen jelle­gű kötött­sé­ge gyakran megkön­nyí­ti az értéke­sí­té­si tárgyalásokat.

Nem a csalá­di kapcso­lat számít, hanem a munka­váll­aló tehetsé­ge. Az esetleg kissé mérsé­kel­tebb vételár a válla­lat, az ügyfelek és az alkal­ma­zot­tak iránti vágyott folyama­to­s­ság­gal szemben.

A vállala­ton belüli utód, felté­ve, hogy alapve­tően vállal­ko­zói szere­pet élvez, már ismeri a vállala­tát, és elkerül­he­tő a vállala­ton kívüli, hosszadal­mas, gyakran frusz­trá­ló keresés. Amikor a válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor Jelen­tő­sen alacson­yabb kocká­z­a­tok mint egy ismeret­len válla­lat átvéte­le­kor vagy akár egy új cég alapí­tá­sa­kor. A bonyo­l­ult DD (vevős­zű­rés) pedig gyakran karcsúan és gyorsan megvalósítható.

Az MBO előnyei a vevők és az eladók számára

Minda­zonál­tal az MBO finan­szí­ro­zá­sa során problé­mák merül­het­nek fel, mivel a poten­ciá­lis vevők­nek általá­ban magas az adósság­fin­an­szí­ro­zá­si igényük, és nem mindig áll rendel­ke­zés­re elegen­dő magán­tőke. Például Eladói hitel vagy a részvé­ny­ek vásár­lá­sa “lépés­ről lépés­re” történik.

Vezetői kivásár­lá­si kockázatok

A tapasz­tala­tok azt mutat­ják, hogy a koráb­bi vezetés részé­ről a szenve­dé­ly, az elköte­lezett­ség, a szakmai hozzá­értés, a hitel­es­ség és a kocká­z­at­váll­alá­si hajlan­dóság döntő fontos­sá­gú az MBO sikeré­hez. Mivel a Meggyő­zőké­pes­ség és a kidol­go­zott straté­gia attól függ, hogy a menedzsment kivásár­lás finan­szí­ro­zá­sa és a befek­te­tők keresé­se sikere­sen megvalósítható-e.

Ez az egyik legna­gyobb kihívás a menedzsment kivásár­lá­sok során. A sikeres MBO alapfel­té­te­le a válla­lat elegen­dő pénzü­gyi forrá­sa és a stabil vállala­ti fejlődés.

Struk­turá­lás és adók

Az MBO bárme­ly­ik válto­za­tá­nál mindig foglal­koz­ni kell az adózá­si szempon­tok­kal. Fontos, hogy érthe­tő és ellenőriz­he­tő vételár: az adóhi­vat­al például ellenőr­zi, hogy az új vezetők által megszer­zett részvé­ny­ek megfelel­nek-e a piaci érték­nek. Ha ez nem így van, akkor kedvez­mé­nyes árról van szó, és az adóha­tóság esetle­ges megíté­lé­se szerint ez nem pénzbe­li jutta­tás, amely­et meg kell adóztatni.

Egy másik külön­le­ges esetben a Ajándé­ko­zá­si adó releváns­sá válnak: Neveze­te­sen, ha az új vezetők család­ta­gok. Ez nem ritkán a kis- és közép­váll­al­ko­zá­sok eseté­ben fordul elő. Ez az a pont, ahol az adóhi­vat­al alapo­san szemü­gy­re veszi. Az adóha­tóság­gal való viták esetén érdemes befek­tet­ni egy minősí­tett szakértői vélemé­ny­be az IDWS1 tőkésí­tett jövedele­mérték módszer szerint. Ennek nagyon magas az elisme­ré­si aránya.

Szerenc­sé­re van némi mozgá­s­tér az adóter­ve­zés­ben. Ügyes megkö­ze­lí­tés­sel legáli­san csökken­the­tő az adóte­her. Ehhez erősen ajánlott a szakértői tanácsadás.

KERN mintakép-útmutató értékesítése

Ingyenes útmuta­tó a sikeres cégvá­sár­lás­hoz, koncen­trált szakértői tudással

Továb­bi adózá­si szempon­to­kat kell figyel­em­be venni, amikor a beszer­zést a követ­ke­zők­re osztják fel Share Deal és Asset Deal megjegyezni.

Asset Deal & Share Deal

Részvé­nyü­gyl­et esetén a A koráb­bi tulaj­do­nos jogai és kötelezett­sé­gei telje­sen az új vevőre. Ezzel szemben egy eszkö­zü­gyl­et eseté­ben a teljes tulaj­don­jog nem száll át, hanem csak egyes terüle­tek. Ez külön­bö­ző szempon­to­kat is eredmé­nyez, amely­e­ket adózá­si szempontból figyel­em­be kell venni.

A részvé­ny- és az eszkö­zü­gyl­et­nek külön, részle­tes cikket szenteltünk.

Manage­ment Buy Out finanszírozás

A klass­zi­kus Cégela­dásA menedzsment kivásár­lá­sa­kor a koráb­bi menedzsment megvá­sá­rol­ja a válla­lat részvé­ny­eit. Ezért jó tanác­sa­dás­ra van szükség a fenntart­ha­tó finan­szí­ro­zás kialakí­tá­sá­hoz. A Továb­bi tőkebe­von­ás szüksé­gessé­ge Ennek oka, hogy a felvá­sár­ló menedzsment általá­ban nem rendel­ke­zik a vételár teljes finan­szí­ro­zá­sá­hoz szüksé­ges saját tőkével.

A finan­szí­ro­zá­si hiányos­sá­gok megszün­te­té­se érdeké­ben gyakran a koráb­bi A válla­lat részvé­ny­es­ei, bankok, befek­te­té­si társasá­gok vagy csalá­di irodák. on. Az ilyen tőkeerő­sí­tő finan­szí­ro­zás kamat­lá­ba gyakran magas­abb, mint egy normál banki hitelé. A finan­szí­ro­zá­si mixben egy ilyen kompo­nens általá­ban egy klass­zi­kus bankhitel megszer­zé­sét segíti.

Amenny­iben a téma Válla­lat átvéte­le saját tőke nélkül Ha vannak finan­szí­ro­zá­si hiányos­sá­gok, az MBO segíthet a finan­szí­ro­zás kezelésében.

Eladói hitel

Felté­ve, hogy a koráb­bi részvé­ny­e­sek hajlan­dóak nagy kocká­z­a­tot vállal­ni, a vállal­ko­zói hitel a legegyszerűbb finan­szí­ro­zá­si forma. Ennek törlesz­tő­ré­szle­tei általá­ban a válla­lat bevéte­lei­ből folynak be.

Vigyá­zat! Sok esetben a koráb­bi részvé­ny­e­sek jelen­tős beles­zólá­si jogot bizto­sí­tanak maguknak ebbe a folyamat­ba, ami konflik­tusok­hoz vezethet a válla­lat jövőbe­li irányát illetően.

Ha egy bank finan­szí­roz­za a A vételár, a vezetői tőke és a vállal­ko­zói hitel közöt­ti külön­bség, ez a gyakor­lat­ban kevesebb súrló­dá­si veszte­sé­get eredmé­nyez. Ebben a felál­lás­ban azonban a bankok többsé­ge a vállal­ko­zói hitel aláren­delé­sét követeli.

Bankkölcsön / idegen tőke

A finan­szí­ro­zó bank bizto­sít­ja az üzleti kapcso­lat folyta­tá­sát. Ellen­tét­ben a verse­ny­társ­nak törté­nő eladás­sal, a vevő valós­zí­nű­leg válto­zat­la­nul hagyja a banki kapcso­la­tot. Ha a vételár ésszerű, az akvizí­ció finan­szí­ro­zá­sa nem jelen­thet leküzdhetet­len akadá­lyt. Végső soron ez is A finan­szí­ro­zó bank számá­ra egy MBO általá­ban kevés­bé kocká­z­a­tos, mint egy külsős általi felvá­sár­lás..

Még akkor is, ha az MBO-jelölt saját tőkéje vékony és a finan­szí­ro­zás szűkös, számos finan­szí­ro­zá­si lehető­ség áll rendel­ke­zés­re a regioná­lis fejlesz­té­si intéz­mé­ny­ek és a KfW részé­ről. Végül, az utóbbi években termé­ke­ny Magán­be­fek­te­tők, üzleti angya­lok és vállal­ko­zói csalá­dok csalá­di irodá­inak környe­ze­te amely­ek egyre inkább támogat­ják a kisebb MBO-kat saját tőkével.

Magán­tőke

A finan­szí­ro­zás másik megvaló­sít­ha­tó forrá­sa a magán­tőke bevon­á­sa. Ez - különö­sen a hitel­ké­pes­ség érdeké­ben - fenntart­ha­tóan javít­hat­ja a válla­lat saját tőkebá­zisát. A magán­tőke társasá­gok szinte kizárólag tőzsdén nem jegyzett vállala­tok­ba fektet­nek be, ezért a menedzsment kivásár­lá­sok fontos poten­ciá­lis finan­szí­ro­zá­si forrá­sát jelentik.

A bankok­kal ellen­tét­ben az ilyen magán­tőke-befek­te­tők célja, eltek­int­ve a A tőke kamatai, aktív beles­zólás és már 5-6 év múlva jövedel­me­ző kilépés­re (viszon­te­la­dás­ra) készüljön.

Zárás

Miután az átadás-átvétel megpec­sé­telő­dött, nem szabad elhan­ya­gol­ni az átadás-átvéte­li folyama­tot. Az új vezetés­re számos új feladat vár. Emellett a Vezetői pozíció kialakí­tá­sa a szemé­ly­zet körében akadá­lyt jelen­thet. Pozitív jelzés az ismert alkal­ma­zot­tak integrá­lá­sa az átvételt követően, a lehetsé­ges karrier­le­he­tő­sé­gek­kel együtt; egy “belépő buli” általá­ban mindig kedve­ző fogadt­a­tás­ra talál. Hiszen a vállalat­nak sikerült a saját alkal­ma­zot­tai­val munka­he­ly­e­ket biztosítani.

Általá­ban az átadást is a koráb­bi vezetés­hez közel kell megszer­vez­ni, ha lehetsé­ges. Ez bizto­sít­ja a zökkenő­men­tes átmenetet.

Követ­kez­te­tés

Sok vállal­ko­zó nem bízik az alkal­ma­zot­tai­ban, hogy vállal­ják a vállal­ko­zói szere­pet - gyakran tévesen, vagy akár a tényle­ges lehető­ségek tudatlan­sá­gá­ban. Ezzel szemben az MBO-jelöl­tek gyakran ódzkod­nak a kocká­z­at­ok­tól és a finan­szí­ro­zá­si kihívás­ok­tól. Az MBO-utódlás fent leírt előny­ei segít abban, hogy az esetle­ges aggály­o­kat korai szaka­szban és tájéko­zot­tan lehes­sen kezel­ni, és hogy a saját vállalat­ból érkező, érdekelt utódok számá­ra csökken­je­nek a felté­te­le­zett akadá­ly­ok és kocká­z­a­tok. A lehető­ségek és eszköz­ök rendel­ke­zés­re állnak, csak ki kell használ­ni őket.

Kérjen ingyenes kezdeti konzultációt a KERN-től
Kérje ingyenes kezde­ti konzultációját
KERN elhelyezkedési térkép az üzleti utódláshoz