Lynet

Lynet Kommu­ni­ka­ti­on AG - Cégeladás


Lynet

A vállala­tról 

A LYNET Kommu­ni­ka­ti­on AG egy IT-szolgál­ta­tó, amely az IT-szolgál­ta­tás, inter­ne­tü­gyn­ök­ség, üzleti megol­dá­sok, tanác­sa­dás, hosting, valami­nt hardver és szoft­ver üzletá­gak­ban tevéke­ny­ke­dik. A vállala­tot 1995 márci­usá­ban alapí­tot­ta a két fő részvé­nyes, Dr. Henning Hach és Matthi­as Lohmann. A LYNET Kommu­ni­ka­ti­on AG akkori­ban az inter­net egyik úttörő­je volt Németor­szág­ban, és az elsők között tette elérhe­tő­vé a még fiatal inter­netes technoló­giát az ügyfelek számára.

A feladat 

A két részvé­nyes egyiké­nek életkorá­ból adódó utódlá­si helyze­te miatt a vállala­tot el kellett adni, hogy a másik részvé­nyes egy erős partner­rel együtt vezet­hes­se a vállala­tot a jövőbe.

Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

A projekt magában foglal­ta a teljes M&A folyama­tot, kezdve a pénzü­gyi adatok, a tranzak­ciós dokumen­tá­ció elkés­zí­té­sé­vel, a vevő azono­sí­tá­sá­val és a vevők­kel való beszél­ge­té­sek­kel, valami­nt a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­vel, az átvilá­gí­tás támoga­tá­sá­val és az SPA koordinálásával.

Mit mond az ügyfél a projektről

Dr. Henning Hach:

Magas szintű infor­ma­ti­kai szakértel­mé­nek köszön­he­tően Achter­mei­er úr mindig szemma­gas­ság­ban tudott velünk beszél­ni, és így tökéle­te­sen megértet­te üzleti model­lün­ket. Ez sokat segített nekünk abban, hogy megtalál­juk az ideális partnert?

A vásár­lóról

Számos érdekes befek­te­tőt talál­tak erre a vállalatra, és nem kötele­ző érvényű ajánla­tot tettek.

A döntés ezután egy befutott, tőzsdén jegyzett, straté­giai befek­te­tő mellett szüle­tett meg, aki szaks­zerűen járt el, és érdekes jövőbe­li kilátá­so­kat és fenntart­ha­tó növeke­dést tudott kínálni.