Csirkeszárnyak tányéron tejföllel

Klink Betrie­be GmbH & Co. KG- Cégeladás


Franchise rendszerű gasztronómia céges értékesítése

A vállala­tról 

A csalá­di vállal­ko­zás több mint 25 évvel ezelőt­ti alapí­tá­sa óta a nemzet­kö­zi­leg működő “Kentu­cky Fried Chicken” (a rajon­gói szleng­ben “KFC” néven is ismert) rends­zerű gasztronó­mi­ai lánc profess­zioná­lis franchise-vevőjeként kiváló hírnevet szerzett. A forgal­mas A9-es autópá­lya két jövedel­me­ző helyszí­nén, a bajor­or­szá­gi Ingol­stadt­ban és Schwei­ten­kir­chen­ben Colonel Sanders recept­je szerint készí­tik és árusít­ják a tökéle­tes csirkerészeket.

A feladat 

A KERN végig­kí­sér­te a folyama­tot az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sé­től kezdve a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sán át az adásvé­te­li tárgyalá­so­kig.
A feladat az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sé­vel kezdő­dött, majd a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sa és átvilá­gí­tá­sa követ­ke­zett, végül az értéke­sí­té­si tárgyalá­sok támoga­tá­sá­val zárult, egészen az adásvé­te­li szerző­dés sikeres megkö­té­sé­ig.
A vállal­ko­zónak különö­sen fontos volt, hogy folytas­sa életmű­vét, és minde­ne­kelőtt bizto­sít­sa régóta dolgo­zó alkal­ma­zot­tainak munka­he­lyét.
A nemze­ti és nemzet­kö­zi szinten tevéke­ny­ke­dő vevővel folyta­tott inten­zív nyomon követé­si folyama­tot követően a projek­tet 16 hónap alatt sikere­sen végre­haj­tot­ták az aláírással.

Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

Mit mond az ügyfél a projektről

Iris Geiger-Klink asszo­ny, ügyve­ze­tő igazgató:

?Rehfuß úr a kezde­tek­től fogva nagyon profi és előrelá­tó módon vezetett végig a folyamaton.

Ebben az össze­füg­gés­ben szeret­ném kiemel­ni a gazdag tapasz­tala­tot, a techni­k­ai szakértel­met és a szemé­lyes elköte­lezett­sé­get. Rehfuß úr a válla­lat átvételé­nek minden szaka­s­zá­ban hozzá­értően és szaks­zerűen támoga­tott engem. Még a nehéz fáziso­kat is sikere­sen és gyorsan leküzdötte. 


Mindig proak­tí­van tájékoz­ta­tott, és mindig számít­hat­tam Rehfuß úr megol­dá­sá­ra, még a nehéz tárgyalá­si helyze­tek­ben is. 

A tanác­sok és a támoga­tás fonto­sak voltak, és segítet­tek nekem ennek a nagyon össze­tett kérdés­nek minden aspektusában. 


Ezért szeret­ném fenntar­tás nélkül ajánla­ni. Bármi­kor szíve­sen visszajövök!”


A vásár­lóról

2021. július 1-jén az EG Deutsch­land K-Holding GmbH, Hamburg, mindkét teleph­e­ly­et átvet­te egy eszkö­zü­gyl­et formájában.

Ez egy újabb sikeres lépés volt a dél-németor­szá­gi ECHO Tankstel­len GmbH növeke­dé­si stratégiájában.