Nils Koerber & Klaus Knuffmann bei der doppelten Auszeichnung >Best Consulting

K.E.R.N ? Az utódlá­si szakem­be­rek kétszer is elnyer­ték a legjobb németor­szá­gi kkv-tanác­sa­dók díját

K.E.R.N ? Die Nachfolge­spezialisten ? novem­ber 15-én Düssel­dorf­ban a Wirtschafts­Wo­che című gazdasá­gi magazin a legjobb közép­vállala­ti tanác­sa­dóként kettős díjat kapott. A Wirtschafts­Wo­che első alkalom­mal hirdet­te meg a “Best of Consul­ting” elneve­zé­sű éves verse­nyét is, amely­en Németor­szág legjobb tanác­sa­dói díjat kaptak a specia­li­zált, kisebb vállala­ti tanác­sa­dó cégek.

Ez év nyarán a K.E.R.N. tanác­sa­dó csoport ? Die Nachfolge­spezialisten úgy döntött, hogy részt vesz Németor­szág legát­fo­góbb tanác­sa­dói ellenőr­zé­sén. A csoport részle­tes projekt- és folyamat­leí­rá­sok­kal, valami­nt számos ügyfél­re­fe­ren­ciá­val pályá­zott erre a jelen­tős díjra.

Dr. Hösel­barth és Wellejus profess­zor ipari szakértők irányí­tá­sá­val az ügyfelek­kel egyéni inter­jú­kat készí­tet­tek, és a referen­cia­pro­jek­tet egy szakértői zsűri értékelte.

A K.E,R.N kkv-tanác­sa­dói különö­sen a kisebb vállala­tok utódlá­si terve­zé­se terén mutat­ták be a folyama­tok minősé­gét. A csalá­don belüli utódlás mellett egyre fontosab­bá válik a csalá­don kívüli generá­ció­vál­tás is. Jelen­leg a német csalá­di vállal­ko­zá­sok mintegy 50%-ét érinti 2020-ig az utódlás kérdé­se. Különö­sen sok kis- és közép­váll­al­ko­zás nem vagy nem megfelelően van felkés­zül­ve a közel­gő generációváltásra.

Kedd este a düssel­dorfi Inter­con­ti­nen­tal­ban tartott ünnep­sé­gen a K.E.R.N. alapí­tó­ját, Nils Koerbert és partne­reit a “K.E.R.N. Award” díjjal tüntet­ték ki. első hely az elége­dett ügyfelek legjobb hírneve miatt megkap­ja. Egy másik Kiváló projek­tért járó díj az M & A szegmens­ben (cégeladás/vásárlás) jelle­mez­te a lean folyama­to­kat a kkv-tanácsadásban.

Nils Koerber számá­ra ez a kitün­te­tés az egyén­re szabott és ügyfél­köz­pon­tú tanác­sa­dás megerő­sí­té­se: “Nagyon örülünk ezeknek a rangos díjaknak. A K.E.R.N. 20 németor­szá­gi, ausztri­ai és svájci teleph­e­lyén dolgo­zó valamen­nyi partner és alkal­ma­zott számá­ra ez jelen­tős elisme­ré­se a közép­vállala­tok­ban az üzleti utódlás körüli napi tanác­sa­dói munkának?

A K.E.R.N. 2004-es alapí­tá­sa óta kizárólag az üzleti utódlás­ra összpon­to­sít. A K.E.R.N a közepes méretű csalá­di vállal­ko­zá­so­knak nyújtott szolgál­ta­tá­sai­val időköz­ben a D-A-CH régió­ban az egyik vezető és legna­gyobb tanác­sa­dó csoport­tá vált az üzleti utódlás témájá­ban. A K.E.R.N az egyet­len olyan vezetői tanác­sa­dó cég a német nyelv­te­rü­le­ten, amely nem csak adásvé­te­li és eladá­si projek­te­ket kísér az utódlá­si megol­dá­sok kereté­ben, hanem tanác­sot ad a csalá­di vállal­ko­zá­sok csalá­don belüli generá­ció­vál­tá­sai­val kapcso­lat­ban is.

Jelen­leg 11 üzleti mediá­tor vagy rends­zer­szin­tű coach tevéke­ny­ke­dik a tanác­sa­dói csapat­ban. Nagy szakérte­lem­mel kísérik időse­ket és fiata­lo­kat az átadás és átvétel közös útján.

A “Best of Consul­ting” díjat nyolca­dik alkalom­mal adta át a Wirtschafts­Wo­che magazin. Németor­szág legát­fo­góbb tanác­sa­dói ellenőr­zé­sé­ben először szere­pelt a “Best of Consul­ting a közepes méretű tanác­sa­dó cégek számá­ra” díj is. A díjakat hét kategóriá­ban osztot­ták ki, köztük a “Legjobb hírnév” kategóriá­ban. Lásd ittki kapott még díjat.

Tippek a továb­bi olvasáshoz:

A kkv-szektor­ban a vállal­ko­zók hiánya lesz a jövő problémája 

Felkés­zülés a cégutód­lás­ra ? 3 gyakor­la­ti tanács

Tanác­sa­dói csapdák az üzleti utódlás folyamatában

Vállal­ko­zá­se­la­dás: Miért nehezí­ti meg a komoly tanác­sa­dást a puszta sikerdíj?

Kommen­tár: Megold­at­lan cégutód­lá­sok veszé­lyez­te­tik jólétünket

Ingyenes webiná­ri­um­ok az üzleti utódlásról

Fotók: ©K.E.R.N - Az utódlá­si specialisták