Impress­z­um

Szolgál­ta­tó 

KERN System GmbH
Nils Koerber ügyve­ze­tő igazga­tó
Heinrich-Heine-Str. 111
28211 Bréma

Telefon: +49 421 69208840
E-mail: kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com 

Cégjegy­zék: HRB 35049 AG Bremen
HÉA-azono­sí­tós­zám: DE 326987533

A tarta­lo­mért való felelősség

Nils Koerber (elérhe­tő­ségek a fenti címen)

Továb­bi infor­má­ciók az összes jogilag függet­len KERN partner­ről ezen a honlapon:

Mi egy tanác­sa­dó csoport vagyunk, amely­ben minden partner és helyszín jogilag függet­len az üzleti tevéke­ny­sé­gü­ket. Ezért kifeje­zet­ten nem vagyunk a német jogi felfo­gás értel­mé­ben vett szemé­lyegy­e­sí­tő társaság. Az egyetem­le­ges felelős­ség elvileg kizárt.

Függet­le­nek vagyunk, és nem vagyunk semmi­ly­en “konstruk­ció” függelé­ke vagy egy harma­dik fél kötelezett­sé­ge. Hason­lókép­pen, a BAFIN követel­mé­ny­ei szerint semmi­kép­pen sem vagyunk pénzü­gyi szolgál­ta­tó. Hason­lókép­pen nem nyújtunk vagy közve­tí­tünk hiteleket.

Ez az impress­z­um más közös­sé­gi médiac­sa­torná­kra is vonat­ko­zik, például a Faceboo­kon, a Xing-en, a Linke­dIn-en, a YouTube-on, a Google+-on stb.

Jogi nyilat­ko­zat, szerzői jog és felelősség

A KERN-System GmbH elköte­le­zett amellett, hogy ezt a webold­alt napraké­s­zen és ponto­san tartsa. Ha azonban valami elavult vagy helyte­len infor­má­ció­val talál­ko­zik, kérjük, hogy értesít­sen bennünket. Kérjük, jelez­ze, hogy a honlapon hol olvas­ta az infor­má­ciót. Ezt követően a lehető legha­m­a­r­abb gondo­sko­dunk róla. Kérjük, küldje el vissza­jel­zé­sét a követ­ke­ző címre: moc.eglofhcansnemhenretnu-nrek@ofni.

Nem válla­lunk felelős­sé­get a pontatlan­ság­ból vagy hiányos­ság­ból eredő veszte­sé­gekért, sem az inter­neten keresz­tül törté­nő infor­má­ció­vesz­té­sért vagy -terjesz­té­sért, például az infor­má­ció megszakí­tá­sá­ért vagy megszakí­tá­sá­ért. Az inter­netes űrlapok haszná­la­ta során igyeks­zünk minima­li­zál­ni a szüksé­ges mezők számát. A KERN-System GmbH nem vállal felelős­sé­get a KERN-System GmbH által ajánlott vagy a KERN-System GmbH-tól szárma­zó adatok, utasí­tá­sok vagy ötletek felhaszná­lá­sá­ból eredő károkért.

Az e-mailben vagy inter­netes űrlapon keresz­tül küldött válas­zo­kat és adatvé­del­mi kérel­me­ket ugyanú­gy kezel­jük, mint a levele­ket. Ez azt jelen­ti, hogy legké­sőbb egy hónapon belül válasz­ra számít­hat tőlünk. Nagy terje­del­mű kérések esetén egy hónapon belül értesít­jük Önt, ha legfel­jebb három hónapra van szükségünk.

Az Ön által a válas­zá­val vagy kérésé­vel össze­füg­gés­ben megadott szemé­lyes adato­kat kizárólag az Adatvé­del­mi szabá­ly­za­tunk­kal összhang­ban használ­juk fel.

A KERN-System GmbH minden ésszerű intéz­ke­dést megtesz annak érdeké­ben, hogy megvéd­je rends­ze­rét a jogel­le­nes haszná­lat minden formá­já­tól. A KERN-System GmbH e célból megfelelő technoló­giá­kat és szerve­zé­si intéz­ke­dé­se­ket alkal­maz, figyel­em­be véve a techni­ka jelen­le­gi állását. Nem vállal azonban felelős­sé­get semmi­ly­en közvet­len és/vagy közve­tett kárért, amely a webold­al felhaszná­ló­já­nál a harma­dik fél rends­ze­ré­nek jogel­le­nes haszná­la­tá­ból ered.

A KERN-System GmbH nem vállal felelős­sé­get azon webold­alak tartal­má­ért, amelyek­re vagy amelye­kről hiper­link vagy más hivat­ko­zás vezet. A harma­dik felek által kínált termé­kek vagy szolgál­ta­tá­sok az adott harma­dik felek felté­te­lei szerint kezelendők.

A webold­a­lon talál­ha­tó tartal­mak­hoz fűződő szell­emi tulaj­don­jo­gok a KERN-System GmbH tulaj­donát képezik.

A KERN-System GmbH írásos engedé­lye nélkül tilos a jelen anyag másolá­sa, terjesz­té­se vagy bármi­ly­en más módon törté­nő felhaszná­lá­sa, kivéve, ha a vonat­ko­zó jogsza­bá­ly­ok másként rendel­kez­nek, vagy ha a vonat­ko­zó jogsza­bá­ly­ok (például az idézé­si jog) másként nem rendel­kez­nek, amenny­iben a konkrét tarta­lom nem írja elő ennek ellenkezőjét.

Ha bármi­ly­en kérdé­se vagy problé­má­ja van a webold­al elérhe­tő­sé­gé­vel kapcso­lat­ban, kérjük, ne haboz­zon kapcso­lat­ba lépni velünk.

Képi jogok

A rawpixel.com által készí­tett névjegy­kár­tya fotó - www.freepik.com

Emberek fotó készí­tet­te: tirachardz - www.freepik.com

A havazás által készí­tett üzleti fotó - www.freepik.com

Üzleti fotók a Shutter­stock­tól - www.shutterstock.com