Mi a legjobb módja annak, hogy eladjam a cégemet?

Hogyan tudom a legjob­ban eladni a cégemet - sikertényezők

A blog első részé­ben megis­mer­het­ted azt az 5 pontot, hogyan tudod a legjob­ban eladni a cégedet: 

  1. Straté­gia kidolgozása
  2. A dokumen­tu­mok létrehozása
  3. A vevő keresése
  4. A tárgyalá­sok lefolytatása 
  5. A sikeres átadás

Ebben a részben a 6. pontról fogsz tanulni: 

Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

A siker­té­nye­zők

Projekt­terv készítése

Sok értéke­sí­tés azért nem sikerül, mert nincs terv. Ennek költség­té­nye­ző­je is van. Egy vállal­ko­zás eladá­sá­nak folyama­ta költsé­ges: a saját munkai­dőd, a saját energiád és a szolgál­ta­tók, a tanác­sa­dók költsé­gei. Ha nincs terved, amit követsz, akkor nincs idő- és költségkontroll.

Megfelelő tanác­sa­dó bevonása

Ahogyan Ön a piaci szegmen­sé­nek szakértő­je, úgy a válla­lat eladá­sá­nak is vannak szakértői. Ők végig­ve­ze­tik Önt a folyama­ton, irányít­ják a folyama­tot, és sparring­part­ner­ként mindig Ön mellett állnak. Győződ­jön meg arról, hogy a tanác­sa­dó csak az Ön érdeké­ben jár el, kizárólag az Ön érdekeit szem előtt tartva cselek­s­zik. Az M&A tanác­sa­dó és a projekt­me­n­edzser mellett szüksé­ged lesz egy adótanác­sa­dóra és egy ügyvéd­re is. Mindket­tő­nek jól kell ismer­nie a válla­lat eladá­sát és annak jogi és adózá­si követ­kez­mé­ny­eit, és már a korai szaka­szban be kell vonni őket a projektjébe.

Legyen mindig ura/nője a helyzetnek. 

Készül­jön fel a várat­lan esemé­nyek­re. Ahogyan a vállala­tot, úgy a “válla­lat eladá­sa” projek­tet is menedz­sel­nie kell. Nem elég, ha a folyama­tot tapasz­talt kezek­be adja. Ön maga az eladás alapve­tő siker­té­nye­ző­je. Kommu­ni­kál­jon azonnal, nyíltan és átlát­ha­tóan. Tervez­zen elegen­dő időt ? szaba­dít­sa fel magát minél inkább a napi ügyme­net alól, tegye magát feles­le­ge­ssé! Akkor az átmenet is jobban fog működ­ni utána. A folyamat kimerí­tő, ez egy maraton és nem sprint ? tehát készül­jön fel rá alaposan!

A válla­lat eladá­sa - időt és teret adva az érzése­knek is

Adj magad­nak elég időt, ne felejtsd el a érzel­mi oldal. A legross­zabb az, amikor a közjegy­zői talál­ko­zó előtti napon lemon­dod a talál­ko­zót ? mert még nem vagy kész! Ezt nem csak egyszer tapasz­tal­tuk! Szólj a csalá­dod­nak és a közeli barátaid­nak is. Talál­ja­tok egy új munkát, aminek örülni fogtok! Tervezd meg a harma­dik élets­za­ka­s­zo­dat, és ünnepeld az új szabadságodat!

Az “elenge­dés” témájá­ról többet megtudhatsz a könyv­ben. “Vállala­ti utódlás - Az elenge­dés művés­ze­te” Nils Koerber, a KERN alapítója. 

TIPPek továb­bi olvasáshoz:

Hogyan tudom a legjob­ban eladni a cégemet - A folyamat

Corona, Compa­ny Sale & Now - 1. rész

A szövet­ke­ze­ti modell - Amikor az alkal­ma­zot­tak a cégalapí­tók nyomdo­ka­i­ba lépnek! - 1. rész

A csalá­don belüli cégutód­lás továb­bra is veszít jelen­tő­sé­gé­ből

Kép: © Szerző / Fotolia.com