Felelős­sé­gi nyilatkozat

A KERN-System GmbH elköte­le­zett amellett, hogy ezt a webold­alt napraké­s­zen és ponto­san tartsa. Amenny­iben mégis hibás vagy elavult infor­má­ció­val talál­koz­na, kérjük, jelez­ze nekünk. Kérjük, jelez­ze, hogy a webold­a­lon hol olvas­ta az infor­má­ciót. Ezt követően a lehető legha­m­a­r­abb utána­né­zünk. Kérjük, válas­zát e-mailben küldje el a követ­ke­ző címre: info@kern-unternehmensnachfolge.com.

Nem válla­lunk felelős­sé­get a pontatlan­sá­gok­ból vagy hiányos­sá­gok­ból eredő veszte­sé­gekért, sem az olyan veszte­sé­gekért, amely­ek az infor­má­ció inter­neten keresz­tül törté­nő terjesz­té­se által okozott vagy azzal együtt járó problé­mák­ból, például megszakí­tá­sok­ból vagy fennaka­dá­sok­ból erednek. A webes űrlapok haszná­la­ta során igyeks­zünk a szüksé­ges mezők számát a lehető legki­sebb­re korlá­toz­ni. A KERN-System GmbH nem vállal felelős­sé­get a KERN-System GmbH által vagy a KERN-System GmbH nevében ezen a webold­a­lon keresz­tül rendel­ke­zés­re bocsá­tott adatok, tanác­sok vagy ötletek felhaszná­lá­sá­ból eredő károkért.

Az e-mailben vagy webes űrlapon küldött válas­zo­kat és adatvé­del­mi kérdé­se­ket ugyanú­gy kezel­jük, mint a levele­ket. Ez azt jelen­ti, hogy legké­sőbb 1 hónapon belül számít­hat a válas­zun­kra. Össze­tett kérések esetén 1 hónapon belül tájékoz­tat­juk Önt, ha legfel­jebb 3 hónapra van szükségünk.

A válas­zá­val vagy infor­má­cióké­ré­sé­vel össze­füg­gés­ben megadott szemé­lyes adatait kizárólag az adatvé­del­mi nyilat­ko­za­tunk­ban foglal­ta­knak megfelelően használ­juk fel.

A KERN-System GmbH minden ésszerű erőfes­zí­tést megtesz, hogy megvéd­je rends­ze­reit a jogel­le­nes haszná­lat minden formá­ja ellen. A KERN-System GmbH ennek érdeké­ben megfelelő techni­k­ai és szerve­zé­si intéz­ke­dé­se­ket hoz, figyel­em­be véve többek között a techni­ka állását. Nem vállal felelős­sé­get azonban semmi­ly­en közvet­len és/vagy közve­tett kárért, amely­et a webold­al felhaszná­ló­ja a rends­zer­ei­nek harma­dik fél általi jogel­le­nes haszná­la­ta miatt szenved el.

A KERN-System GmbH nem vállal felelős­sé­get azon webold­alak tartal­má­ért, amelyek­re vagy amelye­kről hiper­link vagy más hivat­ko­zás talál­ha­tó. A harma­dik felek által kínált termé­kek­re vagy szolgál­ta­tá­so­kra az adott harma­dik felek vonat­ko­zó felté­te­lei vonatkoznak.

A webold­a­lon talál­ha­tó tartal­mak­hoz fűződő szell­emi tulaj­don­jo­gok a KERN-System GmbH-t illetik meg.

A KERN-System GmbH írásos engedé­lye nélkül tilos a jelen anyagok másolá­sa, terjesz­té­se és bármi­ly­en más módon törté­nő felhaszná­lá­sa, kivéve és csak annyiban, amenny­iben a kötele­ző jogsza­bá­ly­ok másként rendel­kez­nek (például idézé­si jog), kivéve, ha a konkrét tarta­lom másként rendelkezik.

Ha bármi­ly­en kérdé­se vagy problé­má­ja van a webold­al elérhe­tő­sé­gé­vel kapcso­lat­ban, kérjük, fordul­jon hozzánk bizalommal.