Cégértékesítés GygMa GmbH

GygMa GmbH- Cégeladás


Cégértékesítés GygMa GmbH

A vállala­tról 

A GygMa GmbH leány­vállala­ta külön­bö­ző model­leket forgal­maz a bevásár­ló­kocsik­hoz való olvasó nagyí­tók­ból, mivel ezek számos értéke­sí­té­si ponton elérhe­tőek a vásár­lók számá­ra. Ezek egyré­szt olvasá­si segédeszköz­ök az apró betűs infor­má­ciók ellenőr­zé­sé­re, másré­szt reklá­mü­ze­ne­tek hordo­zói. A nagyí­tó model­lek csúcs­tech­noló­giás termé­kek: törhetet­le­nek, nem gyúlé­k­on­yak, könny­en összes­ze­rel­he­tők és tisztít­ha­tók, és telje­sen ártal­mat­la­nok az egészség­re. Számtalan színben kapha­tók szinte minden elter­jedt autómodellhez.

A tulaj­do­nos szemé­lyes okokból ki akart vonul­ni a vállal­ko­zás­ból. Válasz­t­ha­tott, hogy vagy fokoza­to­san felszá­mol­ja a vállal­ko­zást, vagy motivál egy megfelelő utódot.

Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

A feladat 

A KERN-t bízták meg azzal, hogy utódot talál­jon a vállalat­nak. A feladat az eladás előké­s­zí­té­sé­vel kezdő­dött, majd a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sa, valami­nt azok átvilá­gí­tá­sa követ­ke­zett, végül az adásvé­te­li tárgyalá­sok kíséré­sé­vel zárult.

Mivel az üzletet évek óta egyet­len szemé­ly vezet­te, nagyon kevés erőfes­zí­tés­sel, az átadás lehető­sé­ge korlá­to­zott volt. A leendő vásár­lók üzleti­leg megbíz­ha­tó struk­túrát keres­tek, és megle­he­tő­sen nehezen tudtak megbir­kóz­ni az eladás­ra szánt objekt­um kis méreté­vel. Követ­ke­zé­s­kép­pen csak olyan vevők jöhet­tek szóba, akik egy hiány­pót­ló vállal­ko­zást akartak hason­ló módon folytat­ni és bővíte­ni. Nemcsak az eladó és a vevő egymás­ra találá­sa jelen­tett kihívást, ahol a szemé­lyes bizalom közpon­ti szere­pet játszott. Mivel az eladás végül határo­kon átnyúló volt, új átadá­si csatorná­kat is meg kellett fogal­maz­ni és meg kellett vizsgálni.

Mit mond az ügyfél a projektről

Markus Gygax úr:

Ami kezdet­ben egyszerű eladás­nak tűnt, idővel megle­he­tő­sen bonyo­l­ult és néha frusz­trá­ló ügy lett belőle. Ami elein­te nehéz­nek bizonyult, az az volt, hogy sok leendő vevő nem értet­te meg a kis, de jó vállal­ko­zá­so­mat. Gyakran nagy forgal­mat és nyere­sé­get, illet­ve megfelelő üzleti struk­túrát vártak. Értel­me­zé­sem szerint ennek kevés értel­me volt, mert a jövedel­me­ző­ség kis lépték­ben is adott volt. A svájci válla­lat átadá­sa egy német vevőnek aztán újabb kihívás­nak bizonyult. Itt sok részle­tet kellett ellenőriz­ni és tisztáz­ni mindkét irányban.

A KERN Daniel Heuer­rel együtt több hónapon keresz­tül elköte­le­zet­ten, türelem­mel és empátiá­val kísért engem és a vevőt, és többs­zör is bizto­sí­tot­ta, hogy a szekér ne akadjon el. Az ő támoga­tá­sá­nak köszön­he­tően most már tudom, hogy az üzletem jó kezek­ben van. A vevő nem csak szenve­dé­ly­e­sen szere­ti az üzletet, hanem külön­bö­ző új dolgo­kat is kipró­bál, amire nekem nem volt időm?

A vásár­lóról

A vásár­lópá­ros nem csak folytat­ja a meglé­vő üzletet, hanem egyén­re szabott reklám­kampá­ny­ként újrapo­zí­ci­onál­ja azt. Így a nagyí­tó elsősor­ban a reklá­mü­ze­net hordo­zó­já­vá válik; az olvasóeszköz másod­la­gos­sá válik. A vevő erős lehor­g­ony­zá­sa a reklá­mipar­ban új impul­zu­so­kat ad.

A felek megáll­a­pod­tak abban, hogy a vevő kilétét nem hozzák nyilvánosságra.