Generá­ció­vál­tás: Az értékek megőr­zé­se és a válla­lat törté­ne­té­nek folytatása

A generá­ció­vál­tás a csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban olyan döntő pillanat, amely messze túlmu­tat a válla­lat puszta irányí­tá­sán. Olyan átmene­tről van szó, amely­et gondo­san meg kell tervez­ni és gondo­san végre kell hajta­ni annak érdeké­ben, hogy megőriz­zük a válla­lat értékeit és hagyomá­n­ya­it, ugyan­ak­kor új távla­to­kat nyissunk.

KERN M&A Erfolgsgarantie

A csalá­don belüli cégutód­lás­hoz olyan megol­dá­so­kra van szükség, amely­ek a lelki, érzel­mi kötődést is figyel­em­be veszik.

A KERN által kidol­go­zott folyama­tok segít­sé­gé­vel támogat­juk azokat a csalá­do­kat, akik biztonsá­gos­an és konflik­tus­men­te­sen szeret­nék átadni vállala­ti értékei­ket az új generá­ciónak. Tanác­sa­dás­sal, moderá­lás­sal, coaching­gal és mediá­ció­val valósít­juk meg a biztonsá­gos jövőt, a cég és a család törté­ne­té­nek folytatását.

Videó indítá­sa

A sikeres generá­ció­vál­tás titka. Szakértői útmuta­tó csalá­di vállal­ko­zá­sok számá­ra.
vállal­ko­zá­sok számára.

Szakérte­lem, 20 éves tapasz­ta­lat, minden­re kiter­je­dő infor­má­ció. A KERN 25 szakértő­je 150 oldalon foglal­ta össze a sikeres cégela­dás­hoz szüksé­ges legfon­tosabb információkat

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Sokat segít, ha a család minden tagja számá­ra egy semle­ges szemé­ly­iség a kapcsolattartó. 

Koerber úr nagyon érzéke­ny­en és elköte­le­zet­ten kezel­te a belső csalá­di örökös­ödé­sün­ket és a fiaim edzését. Sok meglá­tás és tevéke­ny­ség maradt volna ki a csalá­dunk­ban a KERN támoga­tá­sa nélkül a generá­ció­vál­tá­sunk­ban. Óriási segít­sé­get jelent, hogy külső szemlé­le­tet kapunk, és hogy egy semle­ges szemé­ly­iség áll rendel­ke­zés­re kapcsolatt­ar­tóként a család minden tagja számára.

K.S., vállal­ko­zó Essenből  , Szemé­ly­ze­ti szolgáltató 

A csalá­di vállal­ko­zá­sok szülei és gyerme­kei nagyon konkrét előnyök­kel járnak ebből 

Ügyfel­eink közepes méretű vállala­tok, és a generá­ció­vál­tás, a vállal­ate­la­dás vagy a vészhe­ly­ze­ti rendel­ke­zé­sek kihívá­sai “örökös kérdé­sek” számun­kra. Évek óta együtt dolgo­zunk Koerber úrral és a KERN-nel, és nagyra értékel­jük gyakor­la­ti tudását, valami­nt az orien­tált képzést és coachin­got. A csalá­di vállal­ko­zá­sok szülei és gyerme­kei kézzel­fog­ha­tó módon profi­tál­nak ebből.

W.S., Rheda-Wieden­brü­cki tovább­kép­ző intézet  , Egy orszá­gos keres­ke­del­mi cégek számá­ra létre­hozott akadé­mia vezetője 

Számun­kra, mint csalá­di vállal­ko­zás számá­ra, nagy előny volt a Koerber úr által nyújtott támogatás. 

Számun­kra, mint csalá­di vállal­ko­zás számá­ra, a jövő generá­ció­vál­tás számos kihívá­sá­val együtt, Koerber úr támoga­tá­sa nagy előnyt jelen­tett. Különö­sen a mediá­ció révén most már jobban megért­jük egymást, és másképp kezel­jük a konflik­tuso­kat. Javasol­juk a K.E.R.N. szakértői­vel való együtt­mű­kö­dést, ha az utódlá­si folyamat során problé­mák merül­nek fel!

J.M., vállal­ko­zó Osnabrückből  , Gyártás, nagy- és kiskereskedelem 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való munkát 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való együtt­mű­kö­dést, és a vevői oldal képvi­selő­jeként mindig örülök, amikor az eladók - különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­sok - holisz­ti­kus tanác­so­kat kapnak, és kifeje­zet­ten felkés­zül­nek az eladásra.

F.H., felelős M&A menedzser NRW-ben  , Nemzet­kö­zi szolgál­ta­tá­si csoport 

… Nagyon elége­dett, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlom Kernt. 

Ami különö­sen tetszett a KERN-ben és Ingo Claus úrban, az az a nagyon profess­zioná­lis és bizalom­tel­jes bánás­mód volt, ahogyan velem mint cégela­dó­val és az érdekelt felek­kel bánt. Claus úr mindig megol­dás­ori­en­tál­tan járt el, és állan­dó párbes­zé­det folyta­tott köztem, mint eladó és a poten­ciá­lis vevők között. Bár az eladás végül nem jött létre, ami külső körül­mé­ny­e­knek volt köszön­he­tő, nagyon elége­dett voltam a KERN és Claus úr által végzett munká­val, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlom a KERN-t és őt.

M.B., alsó-szászor­szá­gi vállalkozó  , Egy ingat­l­an­fe­j­lesz­tő cég tulajdonosa 

Hosszas kiválasz­tá­si folyamat után a KERN mellett döntöttünk. 

Termés­ze­té­nél fogva egy vállal­ko­zás eladá­sa­kor nincs több lehető­ség. Ezért olyan fontos a megfelelő vezetői tanác­sa­dó kiválasz­tá­sa. Hosszas kiválasz­tá­si folyamat után a KERN és Holger Haber­mann mellett döntöt­tünk. Haber­mann úr nagy szemé­lyes elköte­lezett­ség­gel sikere­sen megbir­kó­zott minden felad­at­tal, mind tartal­mi, mind irányí­tá­si szempontból. Külön kiemel­ném a széles­körű szakértel­met, a módszer­ta­ni megkö­ze­lí­tést, a tárgy­ila­gos, nyugodt modort és a megbes­zé­lés egyenességét.

H.K., vállal­ko­zó Bajorországból  , Egy infor­ma­ti­kai válla­lat tulajdonosa 

… Elértük a célun­kat, és határo­zot­tan ajánljuk a KERN-nel való együttműködést. 

A KERN csapa­tát a cégünk eladá­sá­nak részeként ajánlot­ták nekem, és utólag vissza­tek­int­ve nagyon örülünk, hogy megkap­tuk ezt a tippet. Az eladás­sal kapcso­la­tos tárgyalá­si folyamat össze­tett, hosszadal­mas volt, és néha érzel­mi félreérté­sek­kel fenye­ge­tett a végered­mé­ny. A KERN tanác­sa­dó nagy tapasz­tala­tá­nak és szakértel­mé­nek köszön­he­tően azonban elértük a célun­kat, és minden­kép­pen ajánlom a KERN-nel való együttműködést.

J.F. , Vállal­ko­zó Osnabrück környékén  , Keres­ke­del­mi és műsza­ki szolgáltatások 

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

G.O.K., hambur­gi vállalkozó  , Szolgál­ta­tó saját fiókokkal 

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  , Keres­ke­de­lem és szolgáltatások 

A KERN egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam számára. 


K.V., vállal­ko­zó Frankfurtból  Händler und Dienst­leis­ter im IT-Segment 

A KERN coaching­ja egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam előtt, amellyel most már együtt tudunk a generá­ció­vál­tás projekt­jé­nek szentel­ni magun­kat, a csalá­di vállal­ko­zás folyta­tá­sá­nak értel­mé­ben. Mi szülőként egyszerűen nem tudunk bizon­y­os dolgo­kat ugyanú­gy közve­tí­te­ni, és segíte­ni, hogy felis­mer­jük, hogyan tud egy profi coach.

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 


J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  Handel und Dienstleistungen 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 


G.O.K., hambur­gi vállalkozó  Dienst­leis­ter mit eigenen Filialstandorten 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

A KERN által kidol­go­zott teljes­körű csalá­di folyama­tok a generá­ció­vál­tás terüle­tén. Vállal­ko­zá­sa átadá­sa után kezdőd­het egy szabad­sá­got jelen­tő új életszakasz.

1

A státusz tisztázása

A csalá­don belüli helyzet, valami­nt a generá­ció­vál­tás­sal kapcso­la­tos aggodal­mak és célok tisztázása.

Továb­bi információ >

2

Egyéni és csopor­tos beszélgetések

Egyéni és csopor­tos megbes­zé­lé­sek a család­rends­zer minden tagjá­val az egyéni érdekek azono­sí­tá­sa érdekében.

Továb­bi információ >

3

Csalá­di konferencia

Megol­dás­ori­en­tált intéz­ke­dé­sek kidol­go­zá­sa. Gazdasá­gi, adózá­si, jogi és érzel­mi szempon­tok integrálása.

Továb­bi információ >

4

Közve­tí­tés

Struk­turált közve­tí­té­si folyamat kezde­mé­nye­zé­se a konflik­tusok megol­dá­sá­ra a “minden­ki számá­ra előnyös” elv alapján.

Továb­bi információ >

5

Tanác­sa­dás és coaching

Az intéz­ke­dé­sek végre­haj­tá­sa és szükség szerin­ti támoga­tás tanác­sa­dás vagy coaching révén. Az Ön igény­ei döntenek.

Továb­bi információ >

6

Finan­szí­ro­zó partner

Opcioná­li­san támogat­juk a generá­ció­vál­tás finan­szí­ro­zá­sát, amely­nek idő- és infor­má­ciói­gé­nyét gyakran alábecsülik.

Továb­bi információ >

Számos kiadvá­ny­ból ismert

A generá­ció­vál­tás sikertényezői

A csalá­di vállal­ko­zá­sok külön­le­ges vállal­ko­zá­si formát jelen­ten­ek, mivel gyakran társul­nak a követ­ke­zők­kel a magas szintű elköte­lezett­ség és a nemzet­ségek sokszí­nű munká­ja felépül. Ezért büszke­ség és öröm forrá­sa lehet egy csalá­don belül. És ezek az életmű­vek mindig magas érzel­mi része­se­dés­sel rendel­kez­nek a tulaj­do­no­si struk­túrá­ban. Hiszen a vállal­ko­zói létben nem mindig csak boldog napok vannak, hanem fájdal­mak, csaló­dá­sok és vereségek is társul­nak hozzá, és mindez teszi a kkv-kat (kis- és közép­váll­al­ko­zók 250 MA-ig) olyan egyedivé.

A zökkenő­men­tes átmenet bizto­sí­tá­sa és a vállal­ko­zás jövője szempontjá­ból a siker esély­ei­nek maxima­li­zá­lá­sa érdeké­ben a követ­ke­zők­re van szükség Négy alapve­tő siker­té­nye­zőamely­e­ket figyel­em­be kell venni.

Erfolgsfaktoren für Generationswechsel im Unternehmen

1) Alapve­tő kérdé­sek tisztázása

A vállal­ko­zás utódlá­sá­nak terve­zé­sé­nél alapve­tő lépés a vállal­ko­zás­sal és a család­dal kapcso­lat­ban felme­rülő összes kérdés tisztá­zá­sa. Ez magában foglal­ja a követ­ke­zőket is Az átállás pénzü­gyi és jogi követ­kez­mé­ny­ei a lehetsé­ges össze­fé­rhetet­len­ségek megérté­se és kezelé­se. Ez bizto­sít­ja, hogy minden érintett fél megérti az utódlá­si terv paramé­te­reit, és segít elkerül­ni a jövőbe­ni félreérté­se­ket. Soha ne kösse össze a csalá­di rends­zer­ben fennál­ló kapcso­la­tait a vállala­ti rends­zer­ben fennál­ló feltételekkel.

2) Utódlá­si terv készítése

Az alapkérdé­sek tisztá­zá­sa után a követ­ke­ző lépés a részle­tes utódlá­si terv kidol­go­zá­sa. Ennek a tervnek tartal­maz­nia kell az egyes család­ta­gok szere­pét és felada­tait, egy Az átmenet ütemter­ve és a hosszú távú célok egyértel­mű megha­tá­ro­zá­sa és irány­mu­ta­tá­so­kat tartal­maz­nak. Ez bizto­sít­ja, hogy minden érdekelt fél egy oldalon álljon, és minden­ki megért­se a saját szere­pét az utódlá­si folyamat­ban. Ugyan­ak­kor elegen­dő teret kell bizto­sí­ta­ni a követ­ke­ző generá­ció új ötleteinek.

3) A poten­ciá­lis utódok kiválasz­tá­si krité­ri­umainak meghatározása

A sikeres átmenet bizto­sí­tá­sa érdeké­ben fontos, hogy egyértel­mű kiválasz­tá­si krité­ri­um­o­kat határoz­zunk meg a poten­ciá­lis üzleti utódok számá­ra. Ezeknek a krité­ri­um­o­knak a válla­lat sajátos igény­ein kell alapul­niuk, és az alábbi jellem­zők­re kell összpon­to­sí­ta­ni­uk Tapasz­ta­lat, képzés és vezetői képes­ségek összpon­to­sí­tás. Ez bizto­sít­ja, hogy a lehető legjobb utódok kerül­je­nek kiválasz­tás­ra a válla­lat vezeté­sé­re. Nem a csalá­di állapot dönt az utódlás­ról, hanem a vezető beosz­tá­sú vezetők képzett­sé­gé­nek kell döntő­nek lennie.

4) Az átadá­si fázis­ra vonat­ko­zó egyértel­mű szabá­ly­ok megállapítása

Az utódlá­si terv átadá­si szaka­s­za a folyamat döntő fontos­sá­gú része. Ezért fontos, hogy világos szabá­ly­o­kat és elvárá­so­kat határoz­zunk meg mind a jelen­le­gi tulaj­do­no­sok, mind az üzletu­tó­dok számá­ra. Ebből a célból Kommu­ni­ká­ciós és döntés­ho­za­ta­li irány­mu­ta­tá­sok valami­nt a pénzü­gyi kötelezett­ségek és határi­dők tekintetében.


Bizal­mas kérdé­se van?

Portrait von KERN Gründer und Spezialist Nils Koerber lächelnd

Foglal­ja le a kívánt időpon­tot közvet­le­nül online!

Alig várom, hogy megis­mer­jem Önt.

Nils Koerber

Gyakran ismételt kérdé­sek a generá­ció­vál­tás­sal kapcsolatban

Mikor van itt az ideje a generá­ció­vál­tás­nak a csalá­di vállalkozásokban?

Erre vonat­ko­zóan nincs egyértel­mű ajánlás. Végül is, a csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban a generá­ció­vál­tás­hoz szükség van a a megfelelő pillanat mindkét oldalon rendel­ke­zés­re álljon ? az átadó és az átvevő számára.

Tapasz­tala­taink alapján azonban azt tudjuk ajánla­ni, hogy amikor a követ­ke­ző generá­ció készen áll, a képzé­si lépése­ket is elvégez­zük. Komoly és konkrét generá­ció­vál­tás a csalá­di vállal­ko­zás­ban meg kell állapodni.

Az átmene­ti szaka­sz kereté­ben mindkét fél, az átadó és az átvevő is megvaló­sít­hat­ja az üzletu­tód­lá­si projektet.

Hogyan tudom alapve­tően tisztáz­ni a csalá­di vállal­ko­zá­sunk esetle­ges generációváltását?

Először is javasol­juk, hogy tisztáz­zuk a kérdés­hez való belső hozzá­ál­lást. És ehhez, mi, mint szakértők úgy gondol­juk, hogy a Szabad­ság ebben a fontos életdön­tés­ben a csalá­di vállal­ko­zás átvételé­nek kötelezett­sé­ge előtt.

Beszél­jen nyugod­tan gyerme­kei­vel vagy közeli hozzátarto­zói­val a generá­ció­vál­tás során a válla­lat átvételé­nek lehető­sé­ge­iről és perspek­tí­vá­iról. Ez nem akárki­nek való ügy. Ehhez időre és megfelelő keret­re van szükség.

Ha szüksé­ges, egy semle­ges szakértő kísérje el Önt egy ilyen erősen érzel­mi tölte­tű vitahe­ly­zet­ben. ?
És adja meg a poten­ciá­lis utódjá­nak vagy utódjá­nak elegen­dő idő az ajánlat mérle­gelé­sé­re.

Renge­teg olyan tarta­lom van, amely fontos a csalá­di vállal­ko­zá­sok generá­ció­vál­tá­sá­nak ilyen jelle­gű tisztázásához.

Vegye igény­be ajánla­tun­kat egy ingyenes webiná­ri­um­ra a külön­le­ges témában: Hibák a generá­ció­vál­tás során a csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban 

Foglal­ja le a helyét most!

Milyen készsé­ge­ket kell magával hoznia az utódomnak?

Ez a kérdés a válla­lat jövőjé­re vonat­ko­zik. Nem az átvevő és az átadó közöt­ti esetle­ges szubjek­tív hasonlóságról.

Ideális esetben vizsgál­ják meg együtt a generá­ció­vál­tást a vállalat­nál, amely Vezetői kvali­tá­sok és a válla­lat jövőjé­re való összpon­to­sí­tás fonto­sak a cégutód­lás után.

Vagy hogy mely tulaj­donsá­go­kat és pozíció­kat kell esetleg másképp betöl­te­ni, hogy a Az utód termés­ze­tes erőssé­gei és kompe­ten­ciái jól ki tudják fejlesz­te­ni a hatásukat.

A KERN a tudósok­kal és az elismert poten­ciá­lis elemzők­kel közösen kidol­go­zott egy Egyéni vállal­ko­zói ellenőr­zés kifej­lesz­tett. Így azok az emberek, akik egy vállalat­nál a vezetői posztot szeret­nék átven­ni, online ellenőriz­he­tik a lehető­sé­gei­ket, és célzot­tan fedez­he­tik fel az erőfor­rá­so­kat vagy fejlesz­the­tik a tulajdonságaikat.

A címen. Vállal­ko­zói csekkem azonnal elkezdhe­ti a munkát.

Hogyan tudom én, mint átadó, megha­tá­roz­ni vagy felfe­dez­ni az új szere­pe­met a csalá­di vállal­ko­zás­ban végre­haj­tott sikeres generá­ció­vál­tás után?

Ez a fontos kérdés a valós­zí­nű­leg a legma­gas­abb priori­tás minden átadó számá­ra. Az élet új fejeze­te kezdő­dik, és ezt fel kell fedez­ni és fel kell készül­ni rá.

Ezt néhány mondat rövid­sé­gé­ben nem tudjuk optimá­li­san tisztáz­ni az Ön számára.

De amit mi az e téren szerzett tapasz­tala­taink­kal megte­he­tünk az Ön számá­ra, az az, hogy egy nagyon külön­le­ges szeminá­ri­um­ot ajánlunk:

Szemé­ly­ze­ti válto­zás Cégeladás

Ezen a szeminá­ri­um­on konkré­tan ezen a kérdé­sen fog dolgozni.

Vagy olvas­sa el a KERN alapí­tó­já­nak, Nils Koerber­nek a vonat­ko­zó könyvét és Amazon bestsel­le­rét: Az elenge­dés művészete

Termés­ze­te­sen hangos­könyv­ként is elérhető.

Milyen hatás­sal van a csalá­di vállal­ko­zás generá­ció­vál­tá­sa­kor bekövet­ke­ző tulaj­do­nosvál­tás a partnerek­re (vevők, beszál­lí­tók, bankok stb.) és a nyilvánosságra?

Valós­zí­nű­leg túlnyomó­ré­szt pozitív hatás. Az Ön ügyfe­lei, beszál­lí­tói vagy egyszerűen csak a nyilvá­nos­ság az Ön üzleti környe­ze­té­nek mikro­koz­mos­zá­ban hajla­mo­sak komoly­an venni a válla­lat és munka­he­ly­ei­nek megőr­zé­sét. többség jó fejle­mé­ny­ként és jó üzenet­ként értékel­te a.

Maradj így Növényi struk­túrák, ajánla­tok és kötelé­kek megma­rad­nak, és a jövőben is használ­ha­tók lesznek.

Szakértőnk tippje: Használ­ja fel a csalá­di vállal­ko­zá­sá­ban bekövet­ke­ző generá­ció­vál­tást jó nyilvá­nos üzenet­ként, és kapcsol­ja össze a regioná­lis médiát minden szinten ezzel az eseménnyel.

Hogyan lehet­ne a generá­ció­vál­tást és a válla­lat átadá­sát kommu­ni­kál­ni mind belső­leg, mind külsőleg?

A válla­lat valamen­nyi alkal­ma­zott­já­nak elsőként kell értesül­nie arról, ha a család­ban tisztá­zó­dik a terve­zett generá­ció­vál­tás. Ez megte­rem­ti Megbíz­ha­tóság és átlát­ha­tóság az átadá­si szaka­sz idősza­kai­ban.

És amint a generá­ció­vál­tás során az átadó és az átvevő között is egyértel­mű felelős­ségek váltják egymást, a Kommu­ni­ká­ció a vállala­ton kívül.

Hogyan jön létre egy válla­lat értéke, és fontos-e egyál­talán egy generációváltáskor?

Jelen­leg két releváns értékelé­si módszer létezik a csalá­di vállal­ko­zá­sok esetében:

Az aktivált jövedele­mérték módszer (IDWS1) és az AWH-eljárás (különö­sen alkal­mas kézmű­ves vállal­ko­zá­sok számára).

Ezekkel az elismert módszerek­kel kiszá­mít­ha­tó a válla­lat értéke, és egyút­tal az adóha­tósá­gok esetle­ges értékelé­sé­nek alapjául is szolgál.

Kiter­jesz­t­ve, egy ilyen értékelés­nek azért is van értel­me, mert átlát­ha­tó­vá teszi a csalá­di vagyon külön­bö­ző értékeit egy csalá­don belül és több örökös esetén egy átruhá­zás során. Ez segít elkerül­ni az esetle­ges konfliktusokat.

Mi a KERN szinte napon­ta végez­nek ilyen érték­bec­s­lé­se­ket csalá­di vállal­ko­zá­sok számá­ra. Egy gyors érték­bec­s­lés és az első, A szorzós­zá­mos módszer szintén hasznos a durva becslés­hez.. Ebben az eljárás­ban más vállala­tok értéke­sí­té­sé­ből szárma­zó, piaci szempontból releváns értéke­ket használ­nak fel, és megszo­roz­zák azokat a válla­lat eredményeivel.

A mi Vállala­ti érték kalkulá­tor 5 percen belül ingyene­sen elvégez­het egy első érték­bec­s­lést online. Használ­ja cégérték-kalkulátorunkat.

Mit kell figyel­em­be venni adózá­si és jogi szempontból, ha egy csalá­di vállal­ko­zás­ban generá­ció­vál­tás történik?

A társasá­gi jogi formák össze­tett­sé­ge, a társaság és a szemé­ly­ek adózá­si konstel­lá­ciói miatt a válas­zadás ezen a ponton lehetetlen.

Itt mindig szükség van szakértői tanác­sa­dás­ra. Különö­sen az örökös­ödé­si adó és a jogi sajátos­sá­gok tekin­te­té­ben, amely­e­ket nem szabad alábecsülni.

Mivel a jogsza­bá­ly­ok politi­k­ai keretei folyama­to­san változ­hat­nak, ezért érdemes tapasz­talt tanác­sa­dót felke­res­ni, Az Ön vállala­tá­ra és csalá­di helyze­té­re szabot­tan, kérjen tanácsot.

Milyen hatás­sal van a generá­ció­vál­tás az üzleti utódlás­ban a válla­lat finan­szí­ro­zá­si struktúrájára?

Ez teljes mérték­ben a vállala­tá­truhá­zás válasz­tott konstruk­ció­já­tól függ. Elaján­dé­koz­zák, öröklik vagy eladják?

Az átruhá­zás típusá­tól függően az átruhá­zó bizto­sít­hat­ja és bizto­sít­ja, hogy többé ne legyen szemé­ly­e­sen felelős. A társaság átvevői ezután gyakran átves­zik a Teljes körű felelős­ség­váll­alás minden finan­szí­ro­zá­si kérdés­ben a vállalat.

Ez azonban esetről esetre nagyon eltérő, és a tulaj­do­no­sok és jogutó­dok körébe tarto­zó szakértők tanácsá­ra kell mérle­gel­ni az összes előnyt és hátrá­nyt. És ez aztán nem csak a tényszerű keret­fel­té­te­lek­re, például a felelős­ség­re vonha­tósá­gra vonat­ko­zik, hanem a érzel­mi szempon­tok a vállal­ko­zó és az utód konstel­lá­ció­já­ban az üzleti utódlásban.

Hogyan találok jó hírű tanác­sa­dó­kat, akik a csalá­di vállal­ko­zás generá­ció­vál­tá­sa­kor kísérik az átadás-átvéte­li folyamatot?

Keres­se a bizonyí­tott referen­ciá­kat és a széles körű tapasz­tala­tot. Attól, hogy egy tanác­sa­dó egyszer végig­kí­sért egy generá­ció­vál­tást, még nem lesz szakértő.

Amikor a csalá­di vállal­ko­zás­ban generá­ció­vál­tás törté­nik, három rends­zert érint: A csalá­dok, maga a válla­lat és bővíti a tulaj­do­no­si struktúrát.

És a rends­ze­re­knek, a jogi és adózá­si kerete­knek, valami­nt az érzel­mi folyama­to­knak ezt a komple­xi­tá­sát kell a és tapasz­talt tanác­sa­dók know-how-t nyújthatnak.

Ezért kérjen konkré­tan referen­ciá­kat más családoktól.

Mi a KERN-nél konkré­tan közzé­tess­zük referen­ciá­ink gazdags­á­gát. A jóval több mint 100 egyedi nyilat­ko­zat­ból Ön is képet alkot­hat magának: Ügyfelek ajánlá­sai

Mely könyvek ajánlot­tak a generá­ció­vál­tás kereté­ben törté­nő üzletátadáshoz?

Mivel meg vagyunk győződ­ve szakértel­mün­kről, szíve­sen ajánljuk a saját partner­körünk­ből szárma­zó könyve­ket a követ­ke­ző címen: KERN könyvek az üzleti utódlás­ról, a folyama­tis­me­re­tről és a vállal­ko­zói szellemről

Melyek a leggya­ko­ribb problé­mák a generá­ció­vál­tás­sal kapcsolatban?

Mivel három külön­bö­ző rends­zer­ről van szó, a Nem szabad alábec­sül­ni a csalá­di, vállala­ti és tulaj­do­no­si struk­túra össze­tett­sé­gét..

A csalá­di vállal­ko­zá­sok generá­ció­vál­tá­sa során az egyik legje­len­tő­sebb akadá­ly az átadó és az átvevő oldalon érintett szere­plők belső kétértelműsége.

Ők a érzel­mi háttér és nagyon eltérő funkci­oná­lis logika a problé­má­kat okozó érintett rendszerek.

Ha pedig konflik­tusok merül­nek fel, ami szintén telje­sen normá­lis, olyan eljárá­so­kat ajánlunk, mint például a közve­tí­tés. A részle­te­ket itt talál­ja: Közve­tí­té­si ütemterv