Nemi korrekt­ség

Ezen a ponton egy szó a nemi korrektségről

A KERN valamen­nyi partne­re, tanác­sa­dó­ja és alkal­ma­zott­ja (és mint minden­ki tudja, aki velünk dolgo­zik vagy dolgo­zott) szilár­dan hisz abban, hogy csak a nők segít­sé­gé­vel és erejé­vel érhetünk el társadal­mi válto­zást. Együtt.

A valódi átala­kulás eléré­sé­hez szüksé­günk van a női és a férfi cselek­vé­si elvre egyaránt. Amúgy is szüksé­günk van a lehető legna­gyobb sokszí­nű­ség­re, hogy új perspek­tí­vá­kat nyerjünk az össze­tett felada­tok­hoz. Ezért mi a KERN-nél különö­sen örülünk a honla­punk női látoga­tóinak, még akkor is, ha a szövegben nem említ­jük és szólít­juk meg őket külön, hanem (az általá­nos német szoká­so­knak megfelelően) a hímne­mű írásmó­dot használ­juk az oldal szöve­gé­ben. Ezt tudato­san válasz­tot­tuk az olvas­ha­tóság érdeké­ben. Egy honlap meglá­to­ga­tá­sa­kor a másod­perc tört része alatt gyorsan kell megérte­ni, és a külön írásmód akadá­ly­oz­hat­ná ezt.

Végeze­tül szeret­nénk hangs­ú­ly­oz­ni, hogy különö­sen az üzleti utódlás­ban a nők jelen­tő­sé­gé­nek minden­kép­pen növeked­nie kell, mert ellen­ke­ző esetben a demográ­fi­ai problé­ma sokkal éleseb­ben fog jelentkezni.