Az M&A cégbör­ze. Vevők és eladók ellenőr­zött hirdetései.

KERN M&A Erfolgsgarantie

Mit kell tudni a cégbörzéről?

A kkv-k vállala­ti utódlá­sa az egész D-A-CH régió­ban a munka­he­ly­ek biztonsá­ga és a társadal­mi jólét szempontjá­ból a jövő megha­tá­ro­zó témája. Minden vállalat­nak van egy vezetője/tulajdonosa, és már 2025-ben a vállalat­ve­ze­tők jó 70 % (!) része 55 év felet­ti lesz. És csak a csalá­di vállal­ko­zá­sok jó 40 %-je lesz képes az utódlás kérdé­sét házon belül megoldani.

Az üzleti utódlást jól átgon­dol­tan, és minde­ne­kelőtt korán és gondo­san kell megter­vez­ni. Nem számít, hogy a vállal­ko­zást csalá­don belül akarja-e továb­bad­ni, vagy vevőt akar talál­ni, A KERN segít Önnek abban, hogy a lehető leggör­dülé­ke­ny­eb­ben menjen végig a folyamaton.

A gazdasá­gi, jogi és adózá­si szempon­tok mellett elsősor­ban az érzel­mi hátter­et kell figyel­em­be venni. Tanác­sa­dóként, akik külső szems­zög­ből is képesek vagyunk a helyzet­re tekin­te­ni, abban a helyzet­ben vagyunk, hogy segíthe­tünk Önnek abban, hogy A lehető legjobb módon és minden ténye­zőt figyel­em­be véve támogat­ni a követ­ke­zőket.

A megfelelő utód vagy vevő megtalá­lá­sá­nak egyik módja a KERN cégbör­zé­jé­nek vagy más jó hírű M&A portál­nak a haszná­la­ta. Itt talál­ko­zik a két érintett fél, azaz az eladó és a vevő. Így egyszerűs­öd­het az utód vagy vállal­ko­zás megtalá­lá­sá­nak és kiválasz­tá­sá­nak folyamata.

Magában a kiválasz­tás­ban is számít­hat a támoga­tá­sun­kra. A követ­ke­ző áttek­in­tés­ben részle­te­seb­ben elmagyaráz­zuk, hogyan működik egy cégcse­re, és mire kell feltét­le­nül odafigyelnie.

grafische Übersicht zu den Formen der Unternehmensübernahme

Hogyan működik a cégbörze?

A vállala­ti tőzsde a Az a hely, ahol a vállal­ko­zá­sok eladói és vevői talál­koz­nak.. Az esetek többsé­gé­ben a cégek már nem öröklőd­nek csalá­di körben ? ebben az esetben szüksé­ges, hogy a Vállala­ti utódlás külső utódot kell keresni.

Ugyanez az igény fordít­va is fennáll - nem mindig úgy válhatsz vállal­ko­zó­vá, hogy induló vállal­ko­zá­s­ként alapít­asz egy céget. A cégbör­zén keresz­tül az érdeklő­dők eljut­hat­nak a megfelelő céghez, és átvehet­nek egy működő céget. Az alábbi­ak­ban többet megtud­hat arról, hogyan talál­hat egy vállal­ko­zást vagy egy utódot egy üzleti börzén belül.

Utódot talál­ni

A cégutód­lás megol­dá­sá­ban nagymérték­ben segít a cégbör­ze. A legtöbb vállal­ko­zó számá­ra sokkal többet jelent a saját cég – egy életmű­vet, ami az élete nagy részét lekötöt­te. Az életmű továb­ba­dá­sa, különö­sen az érzel­mi kötődés miatt, sokszor nagyon nehéz.

Különö­sen akkor, ha az átadás nem valósul­hat meg csalá­don belül. Azonban nem csak az érzel­mi szempon­tok játsz­anak szere­pet, sok külön­bö­ző ténye­zőt kell figyel­em­be vennünk. Ezért fontos tudni, hogy egy válla­lat átvéte­le hosszú időt vesz igénybe.

Videó indítá­sa

Gratis Erstberatung zum Thema Unternehmensübernahme erhalten

A KERN közpon­ti telefon­s­zá­ma: +49 421 94 80 2000

Keres­sen egy céget

Ön úgy döntött, hogy megvá­sá­rol egy vállala­tot. De mit kell most ponto­san tennie?

Mivel a vásár­lás a vállal­ko­zás indítá­sá­nak alter­na­tí­vá­ja, először alapo­san át kell gondol­nia, hogy a már meglé­vő vállal­ko­zás­nak mit kell telje­sí­te­nie. Melyek az üzleti modell alapel­vei és tartal­ma fontos az Ön számá­ra? Milyen célokat szeret­ne elérni leendő vállal­ko­zá­sá­val? Az eladók gyakran nagy hangs­ú­lyt fektet­nek arra, hogy a válla­lat koráb­bi útja folyta­tód­jon, és a legjobb esetben optimalizálódjon.

A Business Succes­si­on Exchan­ge tökéle­tes hálózat arra, hogy áttek­in­tést kapjon arról, hogy mely vállala­tok vannak a piacon. Ez napon­ta válto­zik. Mint MBI és befek­te­tő, aki vállal­ko­zást szeret­ne talál­ni és felvá­sá­rol­ni, így betek­in­tést nyerhet abba, hogy mi törté­nik jelen­leg a vállala­ti értéke­sí­tés területén.

A vállala­ti cserék nem csak a teljes Cégvá­sár­láshanem a társada­lom­ba való arány­os belépés­hez is. Ez mind az Ön, mind a részvé­ny­ek eladó­ja számá­ra előnyök­kel jár: Befek­tet­nek, és így nem csak belépést és beles­zólást kapnak egy vállalat­ba, hanem egy Nyere­ség­meg­osz­tás és a jövőben továb­bi részvé­ny­e­ket vehet át. Másré­szt az eladó megis­mer­he­ti Önt, lépés­ről lépés­re közösen megvaló­sít­hat­ják az átadást, és egy kezel­he­tő idő alatt átadhat­ják az életművét.

A meglé­vő vállal­ko­zás megvá­sár­lá­sá­nak előnyei

Az utódlás elindí­tá­sa egy már létező válla­lat megvá­sár­lá­sá­val számos előnnyel jár egy új vállal­ko­zás indítá­sá­val szemben. Bár ehhez a projekt­hez általá­ban szükség van saját tőkére, nem szüksé­ges, hogy a vállal­ko­zás­nak legyen ez egy olyan válla­lat, amely már megalapoz­ta magát, és nyere­sé­get termel.

Mind az ügyfél­kör, mind a vállala­ton belüli számos külön­bö­ző össze­te­vő már létezik, és lehet, hogy csak optima­li­zál­ni kell őket. Továb­bá, egy meglé­vő válla­lat Olyan alkal­ma­zot­tak, akik már képzet­tek és szaktu­dás­sal rendel­kez­nek az ágazatukban.

A cégcse­rék segít­sé­gé­vel Ön közel kerül a vevőhöz, és első lépés­ben névte­le­nül a poten­ciá­lis utódhoz. A cégutód­lá­si börze segít megtalál­ni a kész érdeklő­dőket, hogy megfi­zes­sék az árát, és a nyomdo­ka­i­ba lépje­nek. Bár a kiválasz­tá­si folyamat során számos külön­bö­ző szempon­tot kell figyel­em­be venni, ily módon Ön névte­le­nül látha­tó­vá teszi vállal­ko­zá­sát a leendő felvá­sár­lók számára.

Segít­sé­günk­kel nem kell egyedül végig­men­nie ezeken az össze­tett folyama­to­kon, és aktív támoga­tás­ra számíthat.

Az Ön érdeké­ben járunk el, és célul tűztük ki, hogy a lehető legjob­ban segít­sük Önt a Vállala­tát­vé­tel (vásár­lás vagy eladás). 

Ennek során bizon­y­os felté­te­lek mellett még a cég eladá­sát is garantáljuk. 

És ami a legfon­tosabb: mivel mi semle­ges “puffer­ként” állunk a vevő és az eladó között, a diszkré­ció és az anoni­mi­tás a lehető legto­vább megmarad.

Mit kell szem előtt tarta­ni, amikor egy cégtőzsdén keresgél

A cégcse­re lehető­sé­get ad arra, hogy mind vevőként, mind eladóként megtalál­ja, amit keres. Használ­hat­ja arra, hogy bemut­as­sa cégét a piacnak, és így felhí­v­ja a figyel­met arra, hogy eladó és utódot keres.

Így van. a poten­ciá­lis vevők­nek lehető­sé­get adunk arra, hogy felvegyék Önnel a kapcso­la­tot, és esetleg átvegyék a válla­lat irányí­tá­sát. Bár az utódlá­si folyamat sokkal többről szól, mint a válla­lat hirde­té­se, ez az első módja annak, hogy kialakít­son egy érdekes és lehetsé­ges utódok­ból álló válogatást. 

Ha valaki úgy döntött, hogy vállal­ko­zást vásárol, az üzleti börze a megfelelő hely az Ön számá­ra. Ezen egy áttek­in­the­tő összeál­lí­tást talál az eladó cégekről. Ezenkí­vül továb­bi infor­má­ció­kat kap a vállala­tról, és előre tájéko­zód­hat. Ha tisztá­ban van az érdeklő­dé­si körével, akkor a vállala­ti börzék segít­sé­gé­vel össze­ha­son­lít­hat­ja az ajánla­to­kat, és kiválasz­t­hat­ja az Önnek legmegfelelőbbet.

Mind az eladók, mind a vevők eseté­ben nem szabad figyel­men kívül hagyni néhány ténye­zőt. Annak érdeké­ben, hogy problé­ma­men­te­sen elérje célját, adunk néhány tippet, amely­ek támoga­that­ják Önt.


Tippek a poten­ciá­lis utódoknak

Annak érdeké­ben, hogy megker­es­se, megvá­sá­rol­ja és így poten­ciá­li­san siker­re vigye egy vállal­ko­zás tulaj­do­no­sait vagy részvé­ny­e­seit, előre tisztá­ban kell lennie néhány dolog­gal, és meg kell tervez­nie a folyama­tot. Ne siessen el semmit, mert ez a döntés egy nagy életre szóló döntés.

A legfon­tosabb ténye­ző többny­ire a válla­lat megszer­zé­sé­hez szüksé­ges pénzü­gyi eszköz­ök. Győződ­jön meg róla, hogy perspek­ti­vi­ku­san kellően likvid. Egyré­szt bizto­sí­ta­ni kell, hogy a cég megvá­sár­lá­sá­hoz szüksé­ges össze­get finan­szí­ro­zá­si partner­rel vagy anélkül is elő tudja terjesz­te­ni. Továb­bá, Önnek Tervez­zen elegen­dő likvi­di­tást a vásár­lás után, hogy képes legyen végre­haj­ta­ni az esetle­ges változ­ta­tá­so­kat és beruházásokat.

Legyen tisztá­ban azzal, hogy ponto­san milyen üzletet szeret­ne megsze­rez­ni. Milyen iparág­ban szeret­ne elhelyez­ked­ni, és hol van a szemé­lyes know-how-ja és hálóza­tai? Milyen értéke­ket képvi­sel­sz és szeret­nél képvi­sel­ni ennek a vállalat­nak a keretein belül? Legyen tisztá­ban a céljai­val is, és azzal, hogyan szeret­né elérni azokat.

Alapo­san ellenőriz­ze a válla­lat törté­ne­tét, hogy ne hozzon rossz döntést. Nézze meg alapo­san a válla­lat által kínált termé­ke­ket és szolgál­ta­tá­so­kat. A válla­lat utódjaként Önnek is jól kell ismer­nie a célcso­por­tot, magát a piacot és a versenytársakat.

Azt is tudnia kell, hogy a legtöbb esetben egy válla­lat mindig az alkal­ma­zot­tak átvételét jelen­ti. Ez annyiban jó, hogy már ismerik az adott terüle­te­ket, és jelen­tős ismere­tek­kel rendel­kez­nek, amely­ek később haszno­sak lehet­nek az Ön számá­ra. Gondo­skod­jon arról, hogy az átmenet biztonsá­gos és a lehető legát­lát­ha­tóbb legyen az alkal­ma­zot­tak számá­ra, mivel a vezetői pozíció válto­zá­sa számu­kra is szere­pet játszik.

Tippek a poten­ciá­lis eladóknak

Egy körül­tek­in­tő vállal­ko­zó számá­ra nagyon fontos, hogy a vállal­ko­zá­sát a megfelelő kezek­be adja. Az eladónak szóló tippek nem sokban külön­böz­nek azoktól, amely­e­ket a vevők­nek adunk.

Legyen tisztá­ban az értékei­vel és céljai­val. Mit szeret­ne a cégének a jövőben? Az utód megfelel ezeknek az elveknek? Végez­zen kutatást a poten­ciá­lis vevővel kapcso­lat­ban, hogy kizár­ja annak lehető­sé­gét, hogy élete műve rossz kezek­be kerüljön.

Ismer­je a válla­lat értékét. Ne adjon el az érték alatt, és ne tűzzön ki utópisz­ti­kus magas­sá­go­kat egy ideali­zált vételár­ra. Az eladá­si árat már a korai szaka­szban jól le kell és le is lehet szűkí­te­ni elismert értékelé­si módsze­rek segítségével.

A vállala­ti utódlást meg kell tervez­ni és struk­turál­ni kell. Mi a KERN-nél támogat­juk Önt ebben ? a terve­zé­s­től az átadásig.
CTA.Unternehmenswert ermitteln