Adatvé­del­mi szabá­ly­zat (EU)

1 Cél, adatok és megőr­zé­si időszak

Szemé­lyes adato­kat gyűjthe­tünk vagy kapha­tunk üzleti tevéke­ny­sé­günk­kel kapcso­la­tos számos célból, amely­ek a követ­ke­zők lehet­nek: (kattint­son a bővítéshez)