Censhare

Censha­re AG- Cégeladás


Censhare
  • Szoft­ver | Reklám
  • Cégela­dás | Vállalat­vá­sár­lás | Generációváltás
  • Felügye­li: KERN - Cégutód­lás 


A vállala­tról 

A münche­ni székhe­lyű Censha­re AG a DuMont csoport leány­vállala­ta, székhe­lye Kölnben talál­ha­tó. A válla­lat platform­fe­j­lesz­tőként piacve­ze­tő a tarta­lom- és marke­ting­plat­for­mok terén, és világs­zer­te kiszol­gál­ja ügyfeleit.

A feladat 

A csoport a jövőben az alapfel­ada­tai­ra szeret­ne koncen­trál­ni. Ezért szüle­tett az a straté­giai döntés, hogy eladják a düssel­dorfi székhe­lyű Kontrast Commu­ni­ca­ti­on Services GmbH full service ügynök­ség többsé­gi részesedését.

Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

A projekt magában foglal­ta a teljes M&A folyama­tot, kezdve a pénzü­gyi adatok, a tranzak­ciós dokumen­tá­ció elkés­zí­té­sé­vel, a vevő azono­sí­tá­sá­val és a vevők­kel való beszél­ge­té­sek­kel, valami­nt a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­vel, az átvilá­gí­tás támoga­tá­sá­val és az SPA koordinálásával.

Mit mond az ügyfél a projektről

Projekt­me­n­edzser Censhare: 

A KERN sok stressz­től kímélt meg minket, és nagyon jól koordinál­ta a folyama­tot. Nagyon elége­det­tek vagyunk a KERN által nyújtott profess­zioná­lis M&A tanácsadással.?

A vásár­lóról

Számos érdekes vevőt talál­tak az ügynök­sé­gi környe­zet­ből a válla­lat számára.

A felek megáll­a­pod­tak abban, hogy a vevő dönté­sét nem hozzák nyilvánosságra.