Article image 5 lépés az üzleti utódláshoz

A vállala­ti jogutód­lás szabá­ly­o­zá­sa 5 lépésben

Az utódlá­si terve­zés témája fontos lépés bárme­ly vállal­ko­zás folyto­nossá­gá­nak és jövőbe­li sikeré­nek bizto­sí­tá­sá­ban. Ebben a cikkben adunk egy átfogó áttek­in­tést nyújt minden fontos infor­má­cióról, amely bizto­sít­ja a sikeres utódlá­si megol­dást az Ön cége számára.

Olvas­sa el röviden

 • A vállal­ko­zó­knak figyel­em­be kell venni­ük a Korán tervez­zék meg életmű­vük utódlását
 • Az utód lehet a csalá­don belül­ről, a vállal­ko­zá­son belül­ről vagy külső vevő.
 • A sikeres végre­haj­tás­hoz a követ­ke­zők­re van szükség A válla­lat átruhá­zá­sá­hoz szüksé­ges dokumen­tu­mok alapos előké­s­zí­té­se és elkés­zí­té­se döntő fontosságú
 • Talál­ja meg a cégvá­sár­lás iránt érdeklő­dőket a cégtőzsdénkon

Az üzleti utódlás meghatározása

Az üzleti utódlás az a folyamat, amely­nek során egy vállal­ko­zás tulaj­don­jo­ga egy szemé­ly­től vagy egy emberc­so­port­tól egy másik­ra száll át. Az utódlá­si terve­zés az üzleti utódlás fontos része, mivel bizto­sít­ja, hogy a vállal­ko­zás sikeres és nyere­sé­ges marad­jon, amikor a jelen­le­gi tulajdonos(ok) nyugdí­j­ba vonul(nak) vagy elhagy­ják a vállalkozást.

Az üzleti utódlás formái

Az üzleti utódlás formáinak táblázata

A gazdasá­gok számos formá­ban átruház­ha­tók, többek között:

 1. A vállal­ko­zás átadá­sa család­ta­go­knak ? ezt gyakran nevezik ?csalá­don belüli öröklésnek?
 2. A válla­lat eladá­sa külső félnek ? ez lehet magáns­ze­mé­ly vagy válla­lat is.
 3. Fúzió egy másik társaság­gal vagy közös vállal­ko­zás­ba lépve
 4. Vezetői kivásár­lás (MBO) ? itt a jelen­le­gi vezetők átves­zik a válla­lat tulaj­don­jo­gát és irányítását.
 5. A válla­lat részeinek eladá­sa ? ez magában foglal­hat­ja az üzleti egységek, termékc­salá­dok vagy egyéb eszköz­ök értékesítését.

A csalá­don belül vagy inkább kívül?

Az egyes csalá­dok­tól és azok egyéni célja­i­tól függ, hogy az üzleti utódlást csalá­don belül vagy kívül kell-e szabá­ly­oz­ni. Mivel minden eset más és más, fontos, hogy Gondo­san mérle­gel­je mindkét lehető­ség előny­eit és hátrá­n­ya­it.mielőtt döntést hozna.

Például, ha a csalá­di vállal­ko­zás össze­tett és több család­tag is részt vesz benne, egy külső szakértő vagy straté­giai befek­te­tő új lendü­le­tet adhat, és ezáltal a vállala­tot a fejlő­dés új szaka­s­zá­ba vezetheti.

Másré­szt, ha egy család­tag nagyon jól ismeri az üzletet és annak működé­sét, szenve­dé­ly­e­sen szere­ti az üzletet, és jól képzett, ő lehet a legal­kal­mas­abb az átvételre.

Végső soron külön­bö­ző lehető­sé­ge­ket kell mérle­gel­ni és részle­te­sen értékel­ni, hogy végül megtalál­juk a megfelelő megol­dást a vállal­ko­zás számá­ra..

Külső cégutód­lás 5 lépésben

A külső vállalati utódlás grafikus ábrázolása 5 lépésben

Vállal­ko­zá­sa jövőjé­nek megter­ve­zé­se kriti­kus fontos­sá­gú. A megfelelő straté­giák­kal zökkenő­men­tes átmene­tet bizto­sít­hat, és vállal­ko­zá­sát a folyama­tos siker­re állíthatja.

1. lépés: Utódlá­si tervezés

Az utódlá­si terve­zés a követ­ke­zők előké­s­zí­té­sé­ről szól a vezetői pozíciók, a felelős­ségek és a tulaj­don­jog rende­zett átadá­sa egy vállala­ton belül. A terve­zés magában foglal­ja azt is, hogy a válla­lat teljes szerve­ze­tét alkal­mas­sá tegyük az átadás­ra. Ez a folyamat az első lépés­ben szükségs­zerűen tartal­maz egy menetren­det, amely az összes érintett számá­ra eliga­zí­tá­sul szolgál.

2. lépés: Üzleti értékelés

Az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sé­nek fontos lépése a vállala­ti érték megha­tá­ro­zá­sa, hogy tájéko­zód­ni lehes­sen arról, hogy az eladó milyen eladá­si árra számít­hat. Ennek gyako­ri módsze­rei a többs­zörös módszer­rel törté­nő értékelés vagy az objek­tív számí­tás az alábbi­ak szerint Bevéte­li megkö­ze­lí­tés az IDW S1 szerint.

3. lépés: Az átadás strukturálása

Az átadás struk­turá­lá­sa magában foglal­ja a követ­ke­zőket A szüksé­ges dokumen­tu­mok és jelen­té­sek, mint például a vállala­ti expozé vagy a pénzü­gyi jelen­té­sek előké­s­zí­té­se és elkés­zí­té­se.. A kétértel­mű­sé­ge­ket és a lehetsé­ges akadá­ly­o­kat ismer­ni kell. Nem szeret­né, ha hiány­os dokumen­tu­mo­kat mutat­na be egy poten­ciá­lis vevőnek, vagy ha csak egy kérés után kelle­ne dokumen­tu­mo­kat készítenie.

Minél alaposabb előkés­zü­le­tek folynak ebben a fázis­ban, annál zökkenő­men­te­sebb lehet az értéke­sí­té­si folyamat.

Kérjen ingyenes kezdeti konzultációt a KERN-től
Kérje ingyenes kezde­ti konzultációját
KERN elhelyezkedési térkép az üzleti utódláshoz

4. lépés: Vállala­ti utódlá­si csere

Az örökös­ödé­si börze egy olyan platform, amely össze­hoz­za a vállal­ko­zást vásárol­ni vagy eladni kívánó­kat a poten­ciá­lis vevők­kel és eladók­kal. Lehető­vé teszi az érdekelt felek számá­ra, hogy A poten­ciá­lis utódo­kra vonat­ko­zó infor­má­ciók­hoz való hozzá­fé­rés és lehető­vé teszi az eladók számá­ra, hogy eladás­ra kínál­ják vállalkozásukat.

Az anoni­mi­tás bizto­sít­ha­tó az M&A tanác­sa­dó­kon keresz­tül, vagy a közvet­len listá­zá­so­knak olyan semle­ge­s­nek kell lenni­ük, hogy az azono­sí­tás az első cseré­nél ne legyen lehetséges.

A tőzsde online piacter­et kínál, amely­en A vevő és az eladó megis­me­ri a lehetsé­ges tranzak­ció fontos részle­teit. lehet. Emellett egyes szolgál­ta­tók olyan támoga­tó szolgál­ta­tá­so­kat is kínál­nak, mint az átvilá­gí­tás és a pénzü­gyi elemzés, amely­ek bizto­sít­ják, hogy a tranzak­ció tisztes­sé­ges és átlát­ha­tó módon valósul­jon meg.

5. lépés: Az átállá­si folyamat befejezése

Az üzleti utódlás negyedik fázisa az átadá­si folyamat befeje­zé­se. Ebben a szaka­szban bizto­sí­ta­ni kell, hogy Sikere­sen telje­sí­tet­te az összes jogi, pénzü­gyi és működé­si követel­mé­nyt. a jelen­le­gi vezetés és az új vezetés közöt­ti zökkenő­men­tes átmenet bizto­sí­tá­sa érdekében.

Ebben a szaka­szban az új tulaj­do­nos­ra törté­nő átruhá­zás­hoz szüksé­ges valamen­nyi dokumen­tu­mot megfelelően aktua­li­zál­ni kell, és be kell nyújta­ni az illeté­kes hatósá­go­knak, például az adóha­tósá­go­knak vagy a szabá­ly­o­zó hatósá­go­knak. Ezenkí­vül minden egyéb szüksé­ges lépést meg kell tenni a sikeres átmenet bizto­sí­tá­sa érdeké­ben. Az egyik lehető­ség itt a régi és adott esetben az új irányel­ve­ket, hatás­kör­ö­ket, felelős­sé­ge­ket és eljárá­so­kat leíró vállala­ti kézikönyv elkészítése.

Üzleti utódlás ellenőrzőlista

Az ellenőrzési lista grafikonja az üzleti utódláshoz
 • Helyez­zen el egy Az eszköz­ök, vezetői pozíciók és felelős­sé­gi körök átadá­sá­nak ütemter­ve cég.
 • Készít­sen leltárt az átruhá­zan­dó vállal­ko­zás eszkö­ze­iről és kötelezettségeiről.
 • Ellenőriz­ze a meglé­vő jogi dokumen­tu­mok, beleért­ve az üzleti szerző­dé­se­ket és bizto­sí­tá­si kötvényeket.
 • Határoz­za meg az utódlá­si terve­zés­sel kapcso­la­tos pénzü­gyi igényeket.
 • Frissít­se az üzleti nyilvántar­tá­so­kat, hogy tükröz­zék a Válto­zá­sok a tulaj­do­no­si és irányí­tá­si felelős­sé­gi körök­ben figyel­em­be kell venni.
 • Ellenőr­zé­si straté­giák kidol­go­zá­sa a Adóter­hek a minimá­lis­ra kell csökken­te­ni ügyes fellépéssel.
 • Használ­ja a címet. Szakmai tanác­sa­dás a keresés során a megfelelő utódo­kat. A kiváló kapcso­la­trends­zer mellett a képzett tanác­sa­dó legna­gyobb előnye az érzel­mi semle­ge­ssé­ge. Csak egy szakem­ber képes mérle­gel­ni és össze­hoz­ni az összes érintett fél aggályait.
 • A poten­ciá­lis utódok azono­sí­tá­sa és képzett­sé­gük értékelése.
 • Kommu­ni­ká­ciós straté­gia kidol­go­zá­sa az alkal­ma­zot­tak, ügyfelek, beszál­lí­tók és más érdekelt felek tájékoz­ta­tá­sá­ra az eladás után.
 • Ellenőriz­ze rends­ze­re­sen az üzleti tevéke­ny­sé­get és szükség szerint kiiga­zí­tá­so­kat végez­zen a zökkenő­men­tes utódlá­si folyamat bizto­sí­tá­sa érdekében.

3 tipp a sikeres üzleti utódláshoz

2004 óta támogat­juk ügyfel­ein­ket a generá­ció­vál­tás­ban vagy életmű­vük értéke­sí­té­sé­ben. Renge­teg tapasz­tala­tunk­ból kiindul­va három tippet szeret­nénk most megosz­tani önnel.

Adómen­tes cégutódlás

A Adómen­tes cégutód­lás akkor lehetsé­ges, ha a vállal­ko­zást egy generá­ció örökli a csalá­don belül, de az utód is aktívan folytat­ja a vállal­ko­zást. Az ún. 5 éves vagy 7 éves modell segít­sé­gé­vel az ún. Az adóter­hek 85 % vagy akár 100 %-tal csökken­the­tők. lesz.

Mivel vannak bizon­y­os bukta­tók, amely­e­ket figyel­em­be kell venni, és az utódlást is érdemes nagyon korán megter­vez­ni, szíve­sen adunk Önnek tanác­sot. Alapve­tően mindig az egyedi esetet kell figyel­em­be venni.

Kiter­jesz­tett adóop­ti­ma­li­zá­lás is létezik, ha az átruhá­zá­si konstruk­ció­kat az eladás előtt korai szaka­szban készí­tik el.

Az optimá­lis időpont az üzleti utódláshoz

Az üzleti utódlás optimá­lis időzí­té­se a vállal­ko­zás és tulaj­do­no­sai egyedi igény­ei­től függ. Általá­nos­ság­ban ajánlott, hogy az utódlás terve­zé­se a követ­ke­zők szerint történ­jen néhány évvel azelőtt kezdő­dik, hogy a tulaj­do­nos vagy a kulcs­fon­tos­sá­gú alkal­ma­zot­tak nyugdí­j­ba mennek.

Így elegen­dő idő marad az utódlá­si terv kidol­go­zá­sá­ra, a poten­ciá­lis utódok megtalá­lá­sá­ra és alkal­ma­zá­sá­ra, valami­nt a zökkenő­men­tes átmenet bizto­sí­tá­sá­ra. Alter­na­tív megol­dá­s­ként közvet­le­nül eladni a vállala­tot egy harma­dik félnek.

Az üzleti utódlás finanszírozása

Ennek a folyamat­nak a finan­szí­ro­zá­sa többfé­le forrás­ból is származ­hat, többek között a követ­ke­zők­ből Bankok, takarék­pénz­tá­rak, kocká­za­ti tőkebe­fek­te­tők, pénzü­gyi befek­te­tők és állami támoga­tá­sok vagy garan­ciák.. A vállal­ko­zók nemcsak külső befek­te­tők­höz fordul­hat­nak, hanem a család­ta­gok­tól is kérhet­nek segít­sé­get a szüksé­ges tőke előteremtésében.

A sikeres átállás érdeké­ben fontos, hogy előre tervez­zen, és ismer­je az összes rendel­ke­zés­re álló lehetőséget.

A vállal­ko­zá­sok gyako­ri utódlá­si hibái

Az üzleti utódlás leggyakoribb hibáinak grafikus ábrázolása

Annak érdeké­ben, hogy az átállás zökkenő­men­te­sen menjen, fontos, hogy elkerül­jük a hibákat. Íme néhány gyako­ri hiba, amely­et a vállal­ko­zó­knak el kell kerül­ni­ük az üzleti utódlás tervezésekor:

 • Előze­tes terve­zés
  A vállal­ko­zá­sok tulaj­do­no­sai túl gyakran várnak addig, amíg a kívánt nyugdí­j­ba vonulá­suk közelé­be nem érnek, vagy beteg­s­ég miatt nem kénysze­rül­nek erre, mielőtt az utódlás terve­zé­sén gondol­kod­ná­nak. Ez problé­mák­hoz vezethet, mivel nem biztos, hogy elegen­dő idő áll rendel­ke­zés­re a tulaj­don­jog megfelelő átruhá­zá­sá­hoz és a zökkenő­men­tes átmenet bizto­sí­tá­sá­hoz. A sikeres utódlá­si terve­zés­hez az átmenet minden szempontjá­nak gondos mérle­gelé­se szüksé­ges, beleért­ve a jogi követel­mé­ny­e­ket, az adózást és a nyugdí­ja­kat. Az előre terve­zés segíthet abban, hogy ezeket a kérdé­se­ket időben kezel­jék. Az időhiá­n­y­os eladás az árat is lenyomja.
 • Család­ta­gok bevon­á­sa nélkül
  A család­ta­go­kat tájékoz­tat­ni kell az utódlás terve­zé­sé­nek minden szempontjá­ról és okáról, és lehető­ség szerint be kell vonni őket a folyamat­ba. Ha a család­ta­go­kat nem vonják be, az nézetel­té­ré­sek­hez és zűrza­var­hoz vezethet azzal kapcso­lat­ban, hogy ki veszi át a vállal­ko­zást, amikor a jelen­le­gi tulaj­do­nos nyugdí­j­ba vonul vagy meghal. A család­ta­gok korai bevon­á­sa segíthet elkerül­ni a későb­bi félreérté­se­ket a jövőbe­li irányí­tá­si és tulaj­do­no­si struk­túrá­val kapcsolatban.
 • Ne kérjen szakmai tanác­sot
  A vállal­ko­zá­sok tulaj­do­no­sainak tapasz­talt tanác­sa­dó­val kell konzul­tál­ni­uk, mielőtt fontos dönté­se­ket hozná­nak az üzleti utódlás­sal kapcso­lat­ban. Ezek a szakem­be­rek értékes tanác­so­kat adhat­nak a vagyon­vé­de­lem­mel, az adóke­zelés­sel, a tulaj­don­jog átruhá­zá­sá­val és az utódlá­si terve­zés­sel kapcso­la­tos egyéb fontos kérdé­sek­kel kapcsolatban.
 • Nem fogal­maz­nak meg egyértel­mű elvárá­so­kat
  Amikor egy vállal­ko­zás átkerül egyik szemé­ly­től a másik­hoz, alapve­tő fontos­sá­gú, hogy az átmene­tet követően minden érintett félnek világos­an megha­tá­ro­zott elvárá­sai legyenek az új szerve­ze­ti struk­túrá­ban betölt­ött szerepek­kel és felelős­sé­gek­kel kapcso­lat­ban. Egyértel­műen megha­tá­ro­zott elvárá­sok nélkül konflik­tusok alakul­hat­nak ki, amely­ek megza­var­hat­ják vagy késlel­te­the­tik az egész átmenet folyamatát.
 • A poten­ciá­lis kocká­z­a­tok figyel­men kívül hagyá­sa
  A vállal­ko­zó­knak figyel­em­be kell venni­ük a vállal­ko­zá­suk tulaj­don­jo­gá­nak átruhá­zá­sá­val járó lehetsé­ges kocká­z­a­to­kat is ? olyan kocká­z­a­tok, mint a döntés­ho­za­ta­li folyama­tok felet­ti ellenőr­zés elvesz­té­se vagy a család­ta­gok közöt­ti esetle­ges viták arról, hogy az átruhá­zás után kié lesz az üzleti vagyon melyik része. Azáltal, hogy a vállal­ko­zók már a korai szaka­szban azono­sít­ják a saját helyze­tük­kel kapcso­la­tos lehetsé­ges kocká­z­a­to­kat, jobban fel tudnak készül­ni az átruhá­zás után felme­rülő esetle­ges problé­má­kra, és meg tudják védeni magukat azokkal szemben. Hason­ló aggály­o­kat kell figyel­em­be venni a harma­dik felek­kel kapcso­lat­ban is.

Követ­kez­te­tés

Össze­fo­glal­va, fontos, hogy egy vállala­ton belül sikeres és zökkenő­men­tes átmene­tet bizto­síts­unk az egyik vezetői generá­cióról a követ­ke­ző­re. gondo­san megter­vez­ni és végrehajtani.

Az általunk ajánlott öt lépés betar­tá­sá­val bizto­sít­hat­ja a sikeres üzleti utódlást. Átgon­dolt terve­zés­sel a vállal­ko­zá­sok bizto­sít­hat­ják, hogy a válla­lat a követ­ke­ző generá­ciók számá­ra is egészsé­ges maradjon.