Trends der Unternehmensnachfolge

5 fontos trend az üzleti utódlás­ban 2019-ben

Az üzleti utódlás­ban két tenden­cia válik egyre világos­ab­bá. A jelen­le­gi DIHK jelen­tés a vállala­ti utódlás­ról, 2022-re 150 000 vállalat­ve­ze­tő keresi majd az utódját. A német csalá­di vállal­ko­zók aggodal­mai pedig egyértel­műen nőnek. Mert egyre keveseb­ben akarnak vállal­ko­zók lenni. 

Az alábbi­ak­ban a 2019-es év öt legfon­tosabb trend­jét tekint­jük át az üzleti utódlás területén:

1. tenden­cia: A gazdasá­gi bizony­tal­an­ság megne­he­zí­ti a vállala­ti utódlást

A növeke­dés évei után a német vállal­ko­zók el vannak kényez­tet­ve: a megren­delő­köny­vek még mindig tele vannak. A számok még mindig stimmel­nek. De egyre több sötét felhő gyűlik a német csalá­di vállal­ko­zá­sok fölé. Két jelen­tős fejle­mé­ny fenye­ge­ti a sikeres német gazdasá­gi modellt:

Demográ­fi­ai fejlődés

A jelen­le­gi demográ­fi­ai fejlő­dés például nagy aggoda­lom­ra ad okot: a legma­gas­abb szüle­té­si rátával rendel­ke­ző német vállal­ko­zói kohor­sz 2019-ben ünnepli 55. szüle­tés­nap­ját. Ezért a DIHK azt javasol­ja, hogy az ilyen korú főnökök készül­je­nek fel a generá­ció­vál­tás­ra. 2022-re az # 60% az 55 évnél idősebb vállal­ko­zók körében.

DIHK: “A helyszín számá­ra fokoza­to­san komoly problé­ma merül fel Németor­szág. Ez különö­sen igaz a szerke­ze­ti­leg gyenge régiókra.?

Ennek oka, hogy a jogutód­lás­ban érintett 150 000 cégve­ze­tő közül csak alig 6700 vállal­ko­zó talál­ta meg az utat a 79 német ipari és keres­ke­del­mi kamara valame­ly­iké­hez. Ezzel szemben a vállala­tot átvevők érdeklő­dé­se egyértel­műen csökken. Az IHK-k Németor­szág-szerte csak mintegy 4200 poten­ciá­lis cégvá­sár­lónak adtak tanác­sot. Ez 50(!) száza­lék­kal kevesebb, mint 2009-ben.

A KfW egy régeb­bi tanul­má­nya azt mutat­ja, hogy az idősebb csalá­di vállal­ko­zók általá­ban keveseb­bet fektet­nek be. Ez növeli a beruhá­zá­si lemara­dást és csökken­ti a verse­ny­ké­pes­sé­get. A csalá­di vállal­ko­zá­sok tétova hozzá­ál­lá­sa a digita­li­zá­cióhoz csak egy példa erre.

Előre látha­tó gazdasá­gi stagnálás

Minden vállal­ko­zó emléks­zik a 2008 és 2010 közöt­ti drámai gazdasá­gi válsá­gra. A megren­delé­sek összeom­lot­tak és a finan­szí­ro­zás megne­he­zült. A siker­hez szokott gazdasá­got most ismét hason­ló veszé­ly fenyegeti.

Az okok sokrétűek:

  • Egész ipará­gak radiká­lis megvál­toz­ta­tá­sa: Ilyen például a kiske­res­ke­de­lem, az energia­ter­melés és az autói­par. A radiká­lis felfor­dulá­sok hatás­sal vannak a beszál­lí­tó­kra, alkal­ma­zot­ta­ikra és családjaikra.
  • Fokozó­dó protek­cio­niz­mus: A keres­ke­del­mi háborúk, a Brexit és a külpia­cok fokozó­dó elzár­kó­zá­sa veszé­lyez­te­ti a német export­gaz­dasá­got. Ez az egyes vállal­ko­zá­so­kra is negatí­van hat.
  • A szakkép­zett munkaerő hiánya szakkép­zet­len munkaerő hiányá­vá válik: A szakkép­zett munkaerő hiánya egyre inkább a szakkép­zet­len munkaerő hiányá­vá válik. A magas­an képzett állások mellett egyre nehezebb az egyszerűbb munká­kra is munkaerőt talál­ni. Ez tovább korlá­toz­za a vállala­tok rugalmasságát.

Trend 2: Több vállala­ti értéke­sí­tés a gazdasá­gi bizony­tal­an­ság idején

A gazdasá­gi bizony­tal­an­ság és a növek­vő életkor sok kérdést vet fel a cégve­ze­tők­ben: “Kilép­jek?” vagy “Van-e utód a családban?”.

A csalá­don belüli öröklés azonban ma már nem mindig megfelelő válasz­tás: a gyerme­kek még túl fiata­lok, vagy más érdekek fűződ­nek hozzá­juk. A vállala­ti utódlás általá­nos tenden­ciá­ja azt mutat­ja, hogy a vállal­ko­zó gyere­kek a Félénk a csalá­di örökös­ödé­s­től.

Még 20 évvel ezelőtt a csalá­don belüli generá­ció­vál­tás volt a megha­tá­ro­zó utódlá­si modell. A DIHK szerint a vállal­ko­zók gyerme­kei egyre inkább a saját útjukat járják a szülői vállal­ko­zá­son kívül. Követ­ke­zé­s­kép­pen egyre kevesebb vállalat­nál létezik a csalá­don belüli utódlás “automa­tiz­musa”.

A vállal­ko­zó­knak ezért egyre inkább külső utódo­kat kell keres­ni­ük. Sokan ezt túl későn teszik. Mert a vállal­ko­zók jó harma­da érzel­mi­leg nehezen engedi el az életművét.

Így a jövőben több vállala­tot fogunk látni, amely­ek gazdasá­gi­lag nehéz időkben keres­nek utódot.

Trend 3: A vevők határoz­zák meg az üzleti utódlás trendjeit

A vállala­ti vevők számá­ra a társada­lom elöre­ge­dé­se egyre jobb tárgyalá­si pozíciót eredmé­nyez. A 25-45 évesek korosz­tá­lya egyre vékon­yo­dik, miköz­ben egyre több cégve­ze­tő vonul nyugdíjba.

Végül is számos ágazat már most is felvá­sár­lói piac. Más szóval a vállala­ti vevők már most is számos ajánlat közül válogat­nak. Ez sok esetben igaz Kézmű­ves vállal­ko­zá­sok, a Keres­ke­de­lemaz építői­par, a szolgál­ta­tá­si ágazat és a vendé­glá­tás. A számos szakmá­ban kötele­ző mester­le­vél még nehezeb­bé teszi az utódok keresését.

Az elmúlt öt évben a poten­ciá­lis vásár­lók részé­ről is egyértel­mű tenden­cia volt megfi­gyel­he­tő a nagyobb szakmaiság irányá­ba. Ezért a cégvá­sár­lók már az eladó első megis­me­ré­se előtt szakmai­lag felkés­zült és koherens infor­má­ció­kat várnak el. A rosszul felkés­zült átadók és a túlzott árelvá­rá­sok így a projek­tek korai kudar­cát okozzák.

Szerenc­sé­re a nők egyre inkább érdeklőd­nek egy válla­lat átvéte­le iránt. A poten­ciá­lis Üzleti utódok a tanác­sa­dá­so­kon 2010 óta csaknem 58%-tel nőtt.

4. tenden­cia: Az irreá­lis árelvá­rá­sok csökken­tik a siker kilátásait

Egy DIHK-tanul­má­ny szerint a vállal­ko­zók több mint 40 száza­lé­ka az értéke­sí­té­si projekt kezde­tén magas vételár­ral számol. Egy cég értéke nem az összes koráb­bi befek­te­tés értéke vagy a főnök összes “túlórá­já­nak” számolt összege.

A válla­lat vételá­ra inkább a vevő jövőbe­li nyere­ség­vá­ra­ko­zá­sait fejezi ki. Ezért a szakem­be­rek által készí­tett értékelés segít Üzleti értékelés egy elismert eljárás szerint a vételár megha­tá­ro­zá­sa­kor. A szemlé­let­vál­tás segít a saját vételár-elvárá­sainak értékelé­sé­ben. Tegye fel magának a kérdést, hogy mennyi pénzt fizet­ne a saját cégéért.

Ha viszont túl sokáig késik a cégutód­lás, a válla­lat értéke nagyobb valós­zí­nű­ség­gel csökken - figyel­mez­tet a DIHK.

Trend 5: Lehető­ségek a csalá­di vállal­ko­zá­sok és az induló vállal­ko­zá­sok számára

Az induló vállal­ko­zá­sok és a növeke­dé­si pályán lévő kkv-k számá­ra az üzleti utódlás ezen fejlő­dé­se számos lehető­sé­get kínál.

A csalá­di vállal­ko­zá­sok mint straté­giai befektetők

Bizon­y­os ágaza­tok­ban például egyre nagyobb konszo­li­dá­ciót tapasz­ta­lunk, ami a kisebb csalá­di vállal­ko­zá­so­kat is ösztön­zi. Például a kézmű­ves vállal­ko­zá­sok egyre inkább straté­giai befek­te­tők. Az ilyen vállala­tok gyakran kifeje­zet­ten a szomszé­dos régiók­ban keres­nek felvá­sár­lá­so­kat a saját ágaza­tuk­ban. Az elmúlt néhány évben a kevés alkal­ma­zot­tal rendel­ke­ző kis kézmű­ves vagy keres­ke­del­mi vállal­ko­zá­sok­ból több teleph­el­lyel rendel­ke­ző nagyobb vállala­tok lettek.

Az induló vállal­ko­zá­sok minima­li­zál­ják a kockázatokat

Ráadá­sul egy válla­lat felvá­sár­lá­sa különö­sen vonzó lehető­sé­get kínál Indulás sok lehető­ség. Saját tapasz­tal­atom­ból tudom, hogy induló vállal­ko­zá­s­ként milyen nehéz elérni a megfelelő célcso­por­tot és elérni az első eladá­so­kat. Egy meglé­vő válla­lat átvételé­vel az alapí­tó egy meglé­vő ügyfél­kör­be és működé­si folyamat­ba fektet be. Ezzel a straté­giá­val elkerül­he­tő a hosszabb beruhá­zá­si és alapí­tá­si szaka­sz, megkön­nyí­ti a finan­szí­ro­zást és csökken­ti a kockázatot.

Mit tehet­nek a vállal­ko­zók konkrétan?

Erre a kérdés­re két irány­ból válaszolnék.

Fiata­l­abb vállal­ko­zók és induló vállalkozások

Évekig tartó lehető­ségek állnak előtted. Mert a jövőben a vonzó cégek kínála­tá­nak jelen­tős növeke­dé­se várha­tó. Vonzó lehető­ségek különö­sen a jól tőkésí­tett kkv-k és a menedzsment-bevásár­lás­ra jelent­ke­zők (MBI) számá­ra fognak kínálkozni.

Az üzleti utódlás általá­nos trend­jeként arra számí­tunk, hogy jelen­tő­sen megnő az olyan nyilvá­nos piactere­ken, mint a Nexxt-Change, tett ajánla­tok száma. 2019. január elejé­ig közel 6600 ajánla­tot hirdet­tek meg itt a legkü­lön­bö­zőbb ágaza­tok­ból és vállala­ti méretekből.

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Az ügyletek többsé­ge ugyanis továb­bra is láthat­at­lan marad a felszín alatt. Ezek az utódlá­sok továb­bra is infor­má­lis hálóz­a­to­kon, szövet­sé­ge­ken vagy M&A-specialistákon, valami­nt nem nyilvá­nos platfor­mo­kon keresz­tül szerveződnek.

Ezért a siker­hez világos straté­giá­ra és egyértel­mű Profil a cégke­re­sés­hez döntő fontos­sá­gú. Követ­ke­zé­s­kép­pen a rugal­mas hálóz­a­tok tranzak­ciós tapasz­talat­tal rendel­ke­ző szakem­be­rek felbec­sül­hetet­len értékű a “vízfels­zín alatti” keresésnél.

Vezető főnökök utódo­kat keresnek

Mint vezető vállal­ko­zó, aki utódot keres, a legjobb elmékért folyta­tott harcban áll.

Éppen ezért az üzleti utódlás többlépcsős előké­s­zí­té­se kifize­tő­dő az Ön számá­ra. Mert a jó előké­s­zí­tés­sel elkerül­he­tő a drága hibák és a projekt­megs­zakí­tá­sok kockázata.

Végül is az alapkérdés az: ?Mit akarok átadni Mikor kinek.? Erre a fontos életdön­tés­re készül­ve vállal­ko­zóként az alábbi kérdé­sek­re kell válaszolnia:

  • Menny­ire alkal­mas a cégem a generá­ció­vál­tás­ra vagy a válla­lat eladására?
  • Milyen előké­s­zí­tő munká­kat kell elvégez­nem a cég értéké­nek növeléséhez?
  • Menny­ire folyta­tód­na a vállal­ko­zá­som, ha 3 hónapra kiesnék?
  • Megvan az én Vállala­ti vészhe­ly­ze­ti készlet Csomagolva?
  • Mikor terve­zem átadni a vállal­ko­zá­so­mat az utódomnak?
  • Milyen formá­ban szeret­ném, ha az átadás-átvétel után elkísérnék a cégutódomat?
  • Kell-e tapasz­talt szakem­ber, aki elkísér ebben a fontos feladatban?

Mert egyet­len vállal­ko­zó sem menekül­het meg az üzleti utódlás tenden­ciá­já­tól. Mint minden­ki­nek, nekünk is el kell engednünk valami­kor a szakmai felada­tun­kat, vagy előre át kell adnunk azt.

Fénykép: ©media­mo­di­fier / pixabay (CCO)

Milyen trendek befolyá­sol­ják az üzleti utódlást?

Az elöre­ge­dő társada­lom és a gazdaság közel­gő stagná­lá­sa megne­he­zí­ti az üzleti utódlást. Ide tarto­zik a szakkép­zett munkaerő növek­vő hiánya, a teljes ipará­ga­kat érintő zavaró válto­zá­sok és az erősödő protek­cio­niz­mus is. Emellett a csalá­don belüli generá­ció­vál­tá­sok is visszaszorulnak. 

Mit jelen­ten­ek a jelen­le­gi öröklé­si trendek a cégela­dás szempontjá­ból?

A trendek növelik a nyomást az eladói oldalon, mivel sok válla­lat keresi az utódját. A vevők viszont nagy válasz­ték­kal rendel­kez­nek a megfelelő vállala­tok közül, és már a kezde­tek­től fogva érdemi és meggyő­ző infor­má­ció­kat várnak. 

Milyen lehető­sé­ge­ket kínál­nak az utódlá­si trendek a poten­ciá­lis vásár­ló­knak?

Először is, a csalá­di vállal­ko­zá­so­knak jó lehető­sé­geik vannak arra, hogy átvegy­enek más vállala­to­kat az ágaza­tuk­ban. Ezenkí­vül az induló vállal­ko­zá­sok egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­val jelen­tő­sen csökken­the­tik vállal­ko­zói kocká­za­tu­kat, és nem kell előbb fárad­sá­gos­an felépí­te­ni­ük vállal­ko­zá­sukat. Végül is átves­zik a meglé­vő ügyfele­ket és a kipró­bált és bevált folyamatokat.